Rybářský lístek

1. IČ situace

2. Kód životní situace

3. Pojmenování (název) životní situace
Rybářský lístek

4. Základní informace
Vydání rybářského lístku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území Prahy 17.

6. Podmínky a postup
Podání písemné žádosti s přílohami

7. Zahájení
Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami

8. Na kterém úřadu
Úřad městské části Praha 17

9. Kde, s kým a kdy
Kde: Úřad městské části Praha 17
S kým: odbor životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy
Kdy: Po  7:30 - 17:30, St 7:30 - 18:30 (polední přestávka 12:00 - 13:00)

10. Potřebné doklady a podklady
- Občanský průkaz (u cizince pas)
- Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku (u cizince platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem)

11. Formuláře
Předepsaný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku, k dispozici na odboru životního prostředí a dopravy nebo na www.repy.cz

12. Poplatky
Placení hotově na místě při podání žádosti
Doba Cena

1 rok 100 Kč
3 roky 200 Kč

10 let 500 Kč

na dobu neurčitou 1 000 Kč

1 rok pro osoby ml. 15 let 50 Kč

3 roky pro osoby ml. 15 let 100 Kč

Správní orgán sníží poplatek této položky o 50%, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

13. Lhůty a termíny
Na počkání

14. Další účastníci
Nejsou

15. Další činnosti
Nejsou

16. Vyřídit elektronicky
Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

17. Právní předpis
- Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
- vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Opravné prostředky
V případě odepření vydání rybářského lístku je řádným opravným prostředkem odvolání. Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání, ve kterém je uvedena lhůta do kdy a ke kterému orgánu lze odvolání podat.

20. Sankce
Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit podle § 35 odst. 1 písm.f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích pokutu do 8000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku.

21. Nejčastější dotazy
Jaké jsou poplatky - viz bod 12

22. Další informace
Lze získat telefonicky na č. 235 321 926, 235 300 003

23. Jiné informační zdroje
-

24. Související životní situace
žádné

25. Za správnost odpovídá obecně
Úřad městské části Praha 17 - odbor životního prostředí a dopravy

26. Za správnost odpovídá
Eva Šupolíková, odbor životního prostředí a dopravy

27. Platí od
1. 6. 2004

28. Poslední aktualizace

29. Platí do
není omezeno

30. Poznámky
-

Tisk Export článku do PDF