Územní plán, jeho změny, úpravy

Územní plán, jeho změny, úpravy

Odbor územního rozvoje a investic podává informace ohledně územního plánu při ústní konzultaci nebo základě písemné žádosti.

Územní plán hl.m .Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hl.m. Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup jeho využití. Rozvíjí hl.m. Prahu jako harmonický celek zastavitelsných a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních a historických, architektonických a urbanistických hodnot. Jeho součástí je vymezení veřejně prospěšných staveb. V územním plánu lze získat informace o velkých rozvojových územích, o ochranných pásmech, biokoridorech, zátopových územích, členění zeleně, zastavitelných územích, minimálních podílech bydlení, dopravě, inženýrských sítích a jiné.

Územní plán sídelního útvaru hl.m .Prahy schválilo zastupitelstvo hl.m .Prahy svým usnesením č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Rada zastupitelstva hl.m .Prahy hl.m. Prahy se usnesla dne 26.10.1999 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, která nabyla účinnosti 1.1.2000.Směrná část je vymezena v textové části ÚP HMP (průvodní zpráva). Přehled směrných prvků funkčního a prostorového uspořádání v grafické části je uveden v přípoze č. 2 mapového podkladu.

Změna územního plánu je zásah do závazné části Úpn, kterým se mění její obsah. Zásah do směrné části měnící její obsah je úprava územního plánu. Postup pořizování změn Územního plánu hl.m. Prahy je dán usnesením rady Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 032 ze dne 4.4.2000.

Postup při podávání návrhu na pořízení změny Úpn

  1. Orgány státní správy, městské části a hl.m .Praha mohou podat návrh na pořízení změny přímo Sekci útvaru rozvoje hl.m .Prahy, Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1
  2. Fyzické a právnické osoby mohou podat své návrhy na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, jejichž území se návrh změn týká

Postup při podávání návrhu na změnu Úpn fyzických a právnických osob musí splňovat následující podmínky :

Podání musí mít písemnou formu ,ze které bude patrná identifikace území, kterého se změna týká, popis změny, její podstata

Náležitosti podání návrhu změny

  • Předmět navrhované změny t.j. výstižný popis změny ( změna funkčního nebo prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí-hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcí)
  • Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází)
  • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou ( netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl.m .Prahy)
  • Snímek z katastrální mapy
  • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby podklady dostatečně prokazující potřebu navrhované změny
  • Zákres území , na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1:5000 nebo 1:2000

V případě podání návrhu na pořízení změny územního plánu, která se týká území více městských částí , musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.

Rada ZHMP zpravidla dvakrát ročně ukládá pořizovateli zpracovat zadání návrhů na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

Úprava územního plánu

Podnět na provedení úpravy územního plánu se podává prostřednictvím stavebního úřadu. Městské části jsou Sekcí útvaru rozvoje HMP vyzvání k vyjádření k navrhované úpravě Úpn. Pořizovatel rozhodne o schváálení, úpravě rozsahu, nebo zamítnutí navržené úpravy.

Tisk Export článku do PDF