Organizační struktura odboru

Odbor územního rozvoje a investic

(1) Odbor územního rozvoje a investic je zřízen RMČ pro zabezpečení oblasti územního rozvoje MČ Prahy 17 a oblast investic MČ Praha 17

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor územního rozvoje a investic nevykonává žádné činnosti.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor územního rozvoje investic zřízen RMČ pro zabezpečení přípravy koncepce rozvoje území MČ Praha 17, kontrolu stavu území z hlediska funkční náplně s cílem zajištění rozvoje této lokality ve vazbě na strategické a územní plány a záměry hl. města Prahy. Dále připravuje investiční akce MČ Praha 17 od předprojektové přípravy přes projekt pro stavební povolení, zajišťuje stavební povolení a ohlášení staveb. Zajišťuje proces výběru dodavatele veřejnou zakázkou dle platného zákona o veřejných zakázkách a zajišťuje výkon technického dozoru investora.

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Podaný Alois, Ing. vedoucí odboru Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách. Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části a provádí inženýrskou činnost pro investiční akce. Provádí výkon technického dozoru investora Španielova 1280,
2. patro
tel: 234 683 285,
e-mail: alois.podany@praha17_cz
Malíková Eva, Ing. referentka Zajišťuje přípravu veřejných zakázek malého rozsahu. Zajišťuje administrativní činnost odboru (evidence veřejných zakázek, zpracování výroční zprávy a návrhu rozpočtu odboru, sestavení plánu investic MČ Praha 17 Španielova 1280,
2. patro

tel: 234 683 294,
e-mail: eva.malikova@praha17_cz

Kvasnicová Yweta odborná referentka Provádí výkon technického dozoru investora. Podílí se na přípravě investic. Zajišťuje inženýrskou činnost. Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách Španielova 1280,
2. patro
tel: 234 683 216, mobil: 720 524 686,
email: yweta.kvasnicova@praha17_cz
Neubert Jiří, Ing odborný referent Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části a provádí inženýrskou činnost pro investiční akce. Provádí výkon technického dozoru investora Španielova 1280,
2. patro
tel: 234 683 215,
e-mail: jiri.neubert@praha17_cz
Slezáková Libuše, Ing. odborná referentka Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části a provádí inženýrskou činnost pro investiční akce. Provádí výkon technického dozoru investora Španielova 1280,
2. patro
tel: 234 683 295,
e-mail: libuse.slezakova@praha17_cz
Rokosová Eva,
Ing. arch.
odborný referent Poskytuje informace o územním plánu, jeho změnách, úpravách, připravuje nový územní plán. Zajišťuje přípravu veřejných zakázek investičních akcí městské části. Vydává stanoviska k územnímu plánu za městskou část

Španielova 1280,
2. patro

tel: 234 683 214,
e-mail: eva.rokosova@praha17_cz
Tisk Export článku do PDF