Pomoc podnikatelům v městských nebytových prostorech

Informace Rada městské části schválila postup pro vyřizování žádostí o odpuštění nájemného za nebytové prostory sloužící k podnikání, které jsou v její správě.

Jedná se o další opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky. V zájmu městské části je zachování služeb pro své občany a podpora místních obyvatel a podnikatelů, kteří jsou nájemci městských nebytových prostor, a kterým bylo znemožněno vykonávat své podnikání. 

Postup při vyřizování žádostí o odpuštění nájemného

Nájemce nebytového prostoru vyplní předepsanou žádost a doručí ji na oddělení bytů a nebytových prostor Odboru správy obecního majetku. Na odpuštění nájemného není právní nárok. Lze vyhovět nanejvýš jedné žádosti každého žadatele. Žádost podává vždy jedna osoba, společní nájemci podávají jednu společnou žádost.

Odbor správy obecního majetku provede ve spolupráci s Právním odborem kontrolu vyplněných údajů a posoudí splnění podmínek pro odpuštění nájmu.

Podmínkou pro odpuštění nájmu je, že:

  • omezení plynoucí z mimořádných opatření při epidemii znemožňovala nájemci vykonávat v rozhodném období podnikatelskou činnost v pronajatém nebytovém prostoru sloužícím k podnikání, a tedy i řádnou úhradu nájemného,
  • nájemce nebyl opakovaně dlužníkem vůči městské části Praha 17 v době před rozhodným obdobím. Pro tyto účely se za dlužníka nepovažuje nájemce, který má s městskou částí Praha 17 sepsaný splátkový kalendář a řádně a včas ho plní,
  • nájemce není s městskou částí Praha 17 v soudním sporu, týkajícím se užívání majetku svěřeného do správy městské části Praha 17.

Odbor správy obecního majetku dále ověří dle účelu nájmu rozhodné období, po které nemohl daný žadatel na základě přijatých mimořádných opatření při epidemii vykonávat svou podnikatelskou činnost a poměrně k celkové měsíční výši nájemného stanoví výši odpouštěné částky. Rozhodné období může nanejvýše zahrnovat dobu od 10. 3. 2020 do data ukončení trvání mimořádných opatření při epidemii znemožňujících podnikatelskou činnost a v návaznosti na to i možnosti využívání pronajatých nebytových prostor.

Rozhodné období bude posuzováno u každé žádosti samostatně na základě mimořádného opatření vztahujícího se ke konkrétní podnikatelské činnosti. Pokud Odbor správy obecního majetku shledá, že v žádosti uvedené rozhodné období neodpovídá svým rozsahem době platnosti mimořádného opatření znemožňujícího danou podnikatelskou činnost žadatele, může jej pro účely stanovení výše odpouštěné částky zkrátit dle skutečnosti.

Žádosti splňující stanovené podmínky budou společně s návrhem výše odpouštěné částky, která nebude u jednoho žadatele přesahovat v souhrnu částku 100 000 Kč, předloženy na jednání Rady městské části Praha 17, která rozhodne o odpuštění nájmu nebo části nájmu.

Žádosti splňující stanovené podmínky budou společně s návrhem výše odpouštěné částky, která bude u jednoho žadatele přesahovat v souhrnu částku 100 000 Kč, předloženy na jednání Zastupitelstva městské části Praha 17, které rozhodne o odpuštění nájmu nebo části nájmu. 

Příloha:
Žádost o odpuštění nájemného nebo části nájemného, soubor typu pdf, (157,67 kB) za nájem nebytového prostoru ve svěřené správě městské části Praha 17

Tisk Export článku do PDF