Personální struktura Odboru správy obecního majetku - oddělení byt. a nebyt. prostor, pozemků a prodeje majetku

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Mareš Vladimír vedoucí oddělení bytových a nebytových prostor a pozemků bod: 27 kanc. č. 203, 1.patro tel: 234 683 562, e-mail: vladimir.mares@praha17_cz
Novozámská Michaela referent oddělení bod: 1-26 kanc. č. 213, 1.patro tel: 234 683 529, e-mail: michaela.novozamska@praha17_cz
Raška Rostislav samostatný odborný referent kontroly + pojistných událostí bod: 28-38
viz *)
kanc. č. 203 1.patro tel: 234 683 557, mobil: 724 514 386,
email: rostislav.raska@praha17_cz
Váňová Michaela referentka oddělení bod: 1-3, 13  kanc. č. 213, 1.patro tel: 234 683 535, e-mail: michaela.vanova@praha17_cz


Činnosti oddělení:

 1. žádost o pronájem obecního bytu
 2. žádost o pronájem startovacího bytu
 3. žádost o bezbariérový byt
 4. výběrové řízení na pronájem obecního bytu
 5. žádost o vydání souhlasu s dobrovolnou výměnou bytů
 6. žádost o přechod nájmu bytu
 7. žádost o změnu nájemní smlouvy po rozvodu manželství
 8. žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu sňatku
 9. žádost o společný nájem bytu
 10. žádost o vydání souhlasu s podnájmem bytu
 11. žádost o pronájem bytů z Fondu ústupového bydlení pro starší občany
 12. žádost o vydání souhlasu s ubytováním cizince
 13. žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 14. žádost o změnu doby nájmu v nájemní smlouvě
 15. žádost o pronájem bytu pro azylanty
 16. žádost o pronájem ordinací a lékáren 
 17. žádost o pronájem nebytových prostor a ateliérů
 18. žádost o převod nájmu nebytových prostor
 19. žádost o pronájem garážových stání
 20. výběrová řízení na pronájem nebytových prostor,ateliérů a garážových stání
 21. kontrola řádného plnění vyplývající z uzavřených nájemních smluv
 22. výstrahy
 23. výpovědi z nájmu bytu
 24. žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu
 25. žaloby
 26. exekuce
 27. stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech
 28. žádost o pronájem pozemků (stavební činnost)
 29. žádost o pronájem zahrádek
 30. žádost o prodej či směnu pozemků (majetkoprávní smlouvy)
 31. veřejné zakázky v souvislosti se zadáváním znaleckých posudků, geometrických plánů, projekt. dokumentace a s pracemi na pozemcích MČ Praha 17
 32. žádost o zřízení věcného břemene
 33. žádost o výpůjčku pozemku
 34. žádost o kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17
 35. součinnost při stavebních řízeních, souhlasná stanoviska (st. činnost) k pozemkům
 36. žádost o pronájem pozemků pod garážemi
 37. žádost o pronájem pozemků pro reklamní zařízení
 38. žádost o pronájem střešních prostor

*) Kontrola postupuje podle platného Zák. č. 255/2012Sb. a dalších platných zákonů navazující na program kontroly.
Zajišťuje komplexní výkonu státní správy v oblasti kontrolní činnosti v rozsahu působnosti v obci nad 20tis. obyvatel. Dále pak sleduje plnění usnesení RADY a ZASTUPITELSTVA.
Svou činností zajišťuje:

 • metodickou činnost
 • provádění kontrolních šetření dle pokynů přímého nadřízeného
 • sleduje hospodaření MČ, příspěvkových organizací tj. ZŠ, MTŠ, ZUŠ, školních jídelen apod..
 • pro ŠJ, ZŠ + MTŠ provádí pravidelné porady a zajišťuje jejich metodické vedení.

Kontrola sleduje dodržování Zák. č. 320/2001Sb. v plat. znění. Spolupracuje dle požadavku s jakýmkoliv ved. odboru ÚMČ v oblasti vztahující se ke kontrole.
Dále pak provádí: zajišťování likvidace pojistných událostí jak pro vlastní MČ, ale i pro všechny příspěvkové organizace, kde se jedná o budovy (tj. majetek MČ) a další. Spolupráce s pojišťovnami - jak s pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s., tak i dle potřeby ÚMČ s jinou příslušnou pojišťovnou.
Zajišťuje metodickou pomoc - pokud se přísluš. ředitel jakékoliv příspěvkové organizace - obrátí na kontrolu..
Spolupracuje s auditorkou ÚMČ PRAHY 17.

Tisk Export článku do PDF