Personální struktura Odboru správy obecního majetku - odd. evidence majetku a pojištění majetku

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt

Obrová
Věra

referentka bod: 1-17 kanc. č. 213, 1.patro tel: 234 683 575,
email: vera.obrova@praha17_cz
Raška Rostislav odborný referent a referent pojistných událostí bod: 18-25 kanc. č. 203 1.patro tel: 234 683 557, mobil: 724 514 386,
email: rostislav.raska@praha17_cz


Činnosti oddělení:

Prodeje bytového fondu - dokončení úkonů prodeje se týkají body 4. a další.

 1. inventury
 2. pronájem hrobových míst a kolumbárních okének
 3. vojenské hroby
 4. zajišťuje agendu vybraných smluvních vztahů tj. prodeje bytových a nebytových jednotek v domech určených k prodeji
 5. zpracovává podklady a zajišťuje doklady, potřebné pro realizaci schválených záměrů v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. V platném znění a Statutem HMP
 6. zajišťuje prodej bytového fondu podle Zásad MČ Praha 17 a Prováděcího předpisu ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zajišťuje výzvy k předložení nabídek k zajištění (např. znaleckých posudků, prohlášení vlastníka ve smyslu § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění
 7. připravuje podklady k projednání záměrů s pozemky svěřených MČ Praha 17, které souvisí s privatizovanými domy
 8. vyhodnocuje žádosti o odprodej domů a kontroluje je z hlediska oprávněnosti nájemníků a splnění podmínek Zásad ZMČ Praha 17
 9. koordinuje prodej bytového fondu se správní firmou
 10. zajišťuje a zpracovává podklady pro rozhodování příslušných orgánů MČ Praha 17 v souvislosti s prodejem bytového fondu
 11. soustřeďuje doklady od kupujících a vyhotovuje návrhy smluv o převodu vlastnictví jednotky, smlouvy o smlouvě budoucí atd. včetně všech podkladů
 12. vypracovává závazné nabídky na převod jednotek do vlastnictví oprávněných nájemců
 13. poskytuje občanům informace o privatizaci
 14. zajišťuje agendu smluvních vztahů v rámci dané působnosti a vede evidence uzavřených smluv
 15. spolupracuje s vybranými advokátními kancelářemi či právními zástupci
 16. zajišťuje předání dokladů vč. smluv o převodu vlastnictví jednotky k ověření správnosti Magistrátu hl. m. Prahy a KN
 17. zadává předpisy plateb kupní ceny a nákladů do informačního systému úřadu a následně provádí kontrolu úhrady kupních smluv a nákladů spojených s prodejem, zajišťuje spolupráci s katastrálním úřadem a vyřizuje případná dožádání
 18. žádost o pronájem zahrádek
 19. žádost o pronájem pozemků pod garážemi
 20. žádost o pronájem pozemků pro reklamní zařízení
 21. žádost o pronájem střešních prostor
 22. řešení pojistných událostí, pojištění odpovědnosti, evidence pojistných smluv uzavřených na majetek spravovaný MČ Praha 17 a likvidace pojistných událostí včetně událostí ve vazbě na pojištění odpovědnosti
 23. zpracování doporučení ve věcech pojištění majetku
 24. v oblasti pojištění spolupracuje s OHOS a OŠK
 25. agenda styku se smluvními pojišťovnami a ev. makléři
Tisk Export článku do PDF