Domovní řád

 

Úřad městské části Praha 17

Odbor správy obecního majetku

Žalanského 291, 1. patro

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu (domovní řád)

 1. Užívání bytu

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

 2. Pronajímatel je povinen zajišťovat plnění jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno (dále jen služby).

 3. Nájemce bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt vč. jeho příslušenství a součástí i právo užívat společné prostory a zařízení domu. S těmito právy je spojeno rovněž právo požívat služby spojené s užíváním bytu.

 4. Nájemce je povinen užívat byt vč. jeho příslušenství a součástí a společné prostory domu vč. jejich příslušenství, zařízení a součásti řádně podle jejich určení, řádně užívat služby spojené s užíváním bytu a společných částí domu a řádně pečovat o to, aby na majetku pronajímatele nevznikla škoda. Nájemce je povinen nedopouštět se jednání porušující dobré mravy v domě, zejména dodržovat klid a pořádek a vyvarovat se jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv spojených s užíváním bytu ostatních nájemců bytů v domě.

 5. Nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího písemného souhlasu městské části, a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně třeba souhlas příslušného orgánu nebo právnické osoby, musí si též vyžádat jejich souhlas. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového i jiného vedení, vysekávání otvorů, zazdívání nebo prorážení oken, zasklívání balkonů a lodžií, přemisťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček a pod. Pronajímatel může žádat, aby věci upravené bez jeho souhlasu byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Před započetím povolených stavebních prací je nájemce povinen oznámit ostatním nájemcům v domě (např. vývěskou), že bude provádět stavební úpravy bytu ( uvést termín zahájení a ukončení prací). Nájemce je povinen dodržet domovní řád a zejména dodržovat bod XVII. ( Klid v domě ). Nájemce bytu odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav. Zřízení a připojení odběrního elektrického zařízení a připojení odběrního plynového zařízení je nájemce povinen předem projednat s příslušným energetickým nebo plynárenským podnikem. Souhlasu pronajímatele v tomto případě je třeba jen tehdy, jestliže v domovním objektu není ještě elektřina nebo plyn odebírán ani jedním oprávněným nájemcem. Zřizovat rozhlasové a televizní antény (včetně satelitních) a umisťovat reklamní či firemní štíty a poutače na střechách nebo balkonech může nájemce jen po předchozím projednání s pronajímatelem, a to postupem s ním dohodnutým.

 1. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

 2. Nájemce je povinen na základě žádosti pronajímatele bezodkladně zpřístupnit byt za účelem realizace oprav nebo údržbových či rekonstrukčních prací a učinit taková opatření, aby v případě naprosté nutnosti (např. při poruše vodovodního nebo plynového potrubí nebo elektrického vedení, při požáru, povodni nebo jiné živelné pohromě) mohl být zejména při jeho delší nepřítomnosti rychle vyrozuměn tak, aby mohl v nejkratší době zařídit zpřístupnění bytu.

 3. Hodlá-li nájemce užívat část bytu pro účely podnikání, je povinen k tomu předem písemně požádat pronajímatele o souhlas. Pronajímatel může vázat udělení požadovaného souhlasu na splnění určitých podmínek. Tento souhlas pronajímatele nenahrazuje souhlas, který se vyžaduje k umístění provozovny nebo její části dle příslušných právních předpisů.

 4. V bytě není povoleno zřizování sídla firmy (týká se právnických osob).

 5. Pronajatý byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele, jinak je smlouva o podnájmu neplatná.

 6. Ustanovení předchozích odstavců se týkají i všech spolubydlících osob, které odvozují své právo v bytě bydlet od práv nájemce. Za plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu odpovídá vůči pronajímateli nájemce jak za sebe, tak i za ně.

 7. Pronajímání bytu nebo jeho částí nájemcem a vykonávání podnikatelské činnosti nájemce v bytě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele jsou hrubým porušením povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.

 1. Udržovací povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel je povinen provádět na své náklady řádnou údržbu a potřebné opravy. Není však povinen provádět údržbu a opravy, jejichž potřeba vznikla z příčin, za něž odpovídá nájemce bytu.

 2. Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady havarijního typu, jimiž je výkon práva nájemce ohrožen, nebo při kterých by mohlo dojít k poškození majetku pronajímatele, nebo nájemců ostatních bytů, má nájemce právo po předchozím písemném upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Nájemce je povinen ohlásit a v nezbytné míře zajistit a učinit taková opatření, která by zamezila dalším škodám na majetku pronajímatele a ostatních nájemců. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

 1. Udržovací povinnosti nájemce bytu

 1. Nájemci bytů jsou povinni zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení.

 2. Nájemci bytů nejsou povinni hradit drobné opravy a obvyklé udržovací práce, jestliže jejich potřeba vznikla před převzetím bytu. Pokud byl byt již užíván, je tyto opravy a obvyklé udržovací práce povinen provést nebo uhradit předchozí nájemce bytu, není-li dohodnuto jinak. Nájemce hradí drobné opravy a obvyklé udržovací práce za období, kdy byt užívá.

 3. Drobnými opravami souvisejícími s užíváním bytu jsou opravy bytu, jeho příslušenství a vybavení, včetně výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení bytu, uvedené v příloze k nařízení vlády č. 258/1995 Sb., která vymezuje rozsah finanční účasti nájemce na úhradě oprav v bytě.

 4. Pokud nájemce nesplní povinnost drobných oprav v bytě dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. a v důsledku toho vznikne majiteli na pronajatém zařízení nutnost oprav většího rozsahu, je nájemce povinen tuto větší opravu uhradit.

 5. Nájemce bytu je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě nebo domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí anebo tyto škody pronajímateli v plné výši uhradit.

 6. Nájemce bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

 7. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo tak učinit po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.

 8. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedli instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli. Nájemce je povinen nahlásit potřebu oprav instalované měřící a regulační techniky.

 9. Nájemce je povinen zajistit řádné větrání bytu v souladu s hygienickými předpisy a jeho řádné vytápění v topném období, aby tím zamezil vzniku plísní. Toto opatření se vztahuje zejména na domy po regeneraci, kdy došlo k výměně dřevěných otvorových prvků za plastová ( klimatické podmínky bytu-viz dále bod XVIII).

 1. Užívání společných prostor a zařízení

 1. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách není dovoleno. Dětské kočárky lze umisťovat pouze v prostoru vyhrazeném pronajímatelem.

 2. Ve výtahu, kočárkárně, sušárně prádla a sklepě není dovoleno kouřit.

 3. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu určuje vyhl. č. 15/1998 Sb. hl. m. Prahy.

 1. Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Pronajímatel je povinen zajistit pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech. Pokud se s nájemci nedohodne jinak, zajišťuje zejména:

 • mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách a ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové šachty a kabiny, průjezdů;

 • osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostorů v domě;

 • dohlížení na společná zařízení domu;

 • dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných pronajímatelem;

 • plnění povinností uložených pronajímateli (vlastníkovi) obecně závaznými právními předpisy anebo příslušnými orgány státní správy;

 • čištění chodníků přilehlých k nemovitosti, cest vedoucích od ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiálem (nikoliv solí, škvárou ­ vyhl. č. 8/90 Sb. NVP)

 1. O pořádek a čistotu ve společných prostorách, které smluvně společně užívají jen někteří nájemci, starají se tito nájemci. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor nebo chodníku nájemce bytu, jiná zjištěná osoba, nebo jimi chované zvíře, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.

 1. Informační zařízení v domě

 1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (např. reklamy) mohou být umístěny na domech a v domě jen s předchozím souhlasem pronajímatele; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba.

 2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní jeho dosavadní uživatel toto zařízení a uvede svým nákladem vše do původního stavu.

 3. Pronajímatel je povinen každý objekt označit orientačním číslem. Rovněž je povinen označit každé podlaží a umístit blízko domovního vchodu na dobře viditelném místě označení pronajímatele (správy domu) a jeho adresy, adresu a telefon firmy zajišťující 24-hodinový servis výtahu, označení firmy a jména osoby (osob) provádějících úklid domu a přilehlých nemovitostí a čištění chodníků. Je také povinen vyznačit zákaz kouření ve výtahu a kočárkárně.

 4. Nájemci bytů jsou povinni v blízkosti zvonku do bytu vyznačit své jméno i jména těch, s nimiž nájemce uzavřel platnou podnájemní smlouvu. Zvonkové tablo u vchodu do domu je předmětem údržby pronajímatele, označení přísl. zvonku je povinností nájemce bytu i nebytového prostoru.

 5. Pronajimatel umístí na viditelném místě veřejnou tabuli na které budou nájemci informováni o spojení na správce, policii, hasiče, lékaře, úklid, havarijní poruchovou službu plynu, elektro, vodovodu. Pronajímatel je také povinen na této tabuli uveřejňovat všechna důležitá oznámení o opatřeních týkajících se údržby a užívání bytů, společných prostorů a zařízení domu. O veřejnou tabuli pečuje pověřený pracovník pronajímatele.

 1. Ostatní zařízení v domě

 1. K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech nájemce, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl přístup v případě nutnosti i za nepřítomnosti nájemce.

 2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu a pod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo všem uživatelům bytů včas oznámeno.

 1. Klíče a jejich užívání

 1. Každý nájemce má právo na dva klíče od hlavních vstupních dveří do domu a do bytu, a na jeden klíč ke každým dveřím v bytě. Další klíče od domu nebo bytu si nájemce může opatřit s vědomím pronajímatele na svůj náklad.

 2. Ten, kdo má domovní klíč, je povinen v době, kdy má být dům uzavřen, za sebou zamknout.

 3. Klíče, od uzamykatelných společných prostor v domě, od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodu a plynovou a od strojovny výtahu jsou uloženy na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů, musí být uvedeno na orientační nebo veřejné tabuli.

 4. Nájemce bytu je povinen po zániku nájmu odevzdat pronajímateli všechny klíče, které má k zámkům v domě, bez náhrady.

 1. Otevírání a zavírání domu

 1. Dům je otevřen od 1. dubna do 30. září od 5 do 22 hodin; v době od 1. října do 31. března od 6 do 21 hodin. Po dohodě pronajímatele s nejméně dvěma třetinami nájemců bytů je přípustné, aby dům byl uzavřen trvale, vedou-li od domovních dveří zvonky do bytů všech nájemců a nebrání-li trvalé uzavření domu poště nebo jiným orgánům při výkonu jejich povinností. V době, kdy má být dům uzavřen, musí být uzavřeny všechny vchody.

 2. Pronajímatel je povinen zajistit, aby byl na požádání umožněn oprávněným osobám přístup do domu i v době, kdy je dům uzavřen. Na domovních dveřích nebo v jejich blízkosti je třeba vhodně označit, jak je přístup do domu zajištěn.

 1. Osvětlení domu

 1. Pronajímatel je povinen zajistit osvětlení všech vchodů, schodů a veřejně přístupných chodeb v domě a také přístupů k domu, pokud je to nezbytné, a to podle potřeby tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob.

 2. V případě poruchy v dodávce nebo rozvodu elektrického proudu se pronajímatel postará neprodleně o nouzové osvětlení chodeb, schodů a vchodu do domu.

 1. Praní prádla

 1. Společnou prádelnu (pokud je v domě k dispozici) užívají nájemci podle pořadí stanoveného vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, stanoví pořadí pronajímatel. Určené pořadí se případně v domě zveřejní a nájemci jsou povinni se jím řídit.

 2. V době nočního klidu není dovoleno používat domovních prádelen. To se též týká praček pro domácnost, které navíc musí být podloženy a umístěny tak, aby působily pokud možno nejmenší hluk.

 3. Se zařízením prádelny je nutno zacházet s největší šetrností. Odtok splašků se nesmí urychlovat vyjmutím ochranné mřížky a nádobky z prádelní výpusti. Větrání prádelny do vnitřních prostor domu je nepřípustné. Uživatelé jsou povinni udržovat v prádelně pořádek a čistotu.

 4. V prádelně a v bytech je povoleno prát jen prádlo nájemce a příslušníků jeho domácnosti. Prádlo nemocných nakažlivou chorobou se smí prát ve společné prádelně jen po jeho předchozí desinfekci podle pokynů ošetřujícího lékaře. Ve sporných případech rozhoduje obvodní hygienik.

 1. Sušárny prádla

 1. V sušárnách není dovoleno uskladňovat předměty, kouřit a užívat otevřeného ohně. Klíč od sušárny je uložen u osoby určené pronajímatelem a musí být kdykoliv dosažitelný. Náhradní klíč pro nutné případy musí být uložen na určeném vhodném místě. V době mrazů nesmějí okna v sušárnách zůstat otevřena.

 2. Pro užívání sušáren platí obdobné pořadí jako pro užívání prádelen. Dny určené pro sušení prádla navazují na dny určené k užívání prádelny.

 1. Sklepy

 1. Pokud je sklep součástí nájemní smlouvy k bytu, musí být nájemci volně přístupný a musí být umožněno jeho uzamčení.

 2. Jsou-li ve sklepě ukládány též potraviny, učiní nájemce opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců.

 3. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě je zakázáno.

 4. V době mrazů musí být sklepní okénka dobře uzavřena.

 5. Ve sklepě je zakázáno skladovat hořlavé, výbušné, toxické a jinak nebezpečné látky.

 1. Vyvěšování prádla a umísťování věcí do oken a na balkony

 1. V oknech a na balkonech (lodžiích) obrácených do ulic a na náměstí se nesmí vyvěšovat a vykládat prádlo, peřiny a jiné předměty ani instalovat rámcové konstrukce na věšení prádla a pod. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v ostatních oknech a na balkonech (lodžiích). Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala na okna či balkony jiných nájemců a aby vyvěšené věci nestínily okna jiných nájemců.

 2. Květiny v oknech, na balkonech a pod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a balkony či lodžie v nižších patrech.

 1. Klepání a čištění

 1. Vyklepávat a vytřepávat jakékoliv předměty je dovoleno pouze na místech k tomu určených. Znečištěný prostor musí nájemce bytu uvést do pořádku.

 2. Na balkonech a lodžiích obrácených do dvora je přípustné pouze klepání a kartáčování šatů, nikoliv však tehdy, jde-li o balkón nebo lodžii nad průchodem užívaným veřejností.

 3. Na chodbách, schodištích a v oknech není dovoleno čistit obuv, šatstvo ani jiné předměty.

 1. Domácí zvířata

 1. V zájmu ochrany života a zdraví, zachování čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je chovatel zvířete povinen zejména:

 • zamezit volnému pobíhání a nekontrolovanému pohybu zvířete, aby tím nedošlo ke znečištění veřejného prostranství v okolí domu nebo společných prostor v domě-každý je povinen neprodleně odstranit znečištění, které způsobilo jeho zvíře (viz vyhl. č. 8/80 Sb. NVP)

 • důsledně dbát na dodržování hygienických pravidel (čistota) a na bezpečnost nájemců ostatních bytů, aby chov zvířete neohrožoval výkon jejich práv a nedával podnět k narušení pravidel občanského soužití v domě

 • zajistit, aby chované zvíře neobtěžovalo sousedy nadměrným hlukem, pachem pevnými a tekutými odpady či jiným způsobem

 • nahlásit chovaného psa u správce poplatku ( vyplývá z vyhl. HMP č. 4/91 Sb.)

 • zajistit očkování zvířete a řádnou péči

 1. Pokud nájemce hodlá v bytě chovat exotické zvíře, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví ostatních nájemců, je tuto skutečnost povinen neprodleně písemně oznámit pronajímateli a projednat s ním podmínky pro zajištění bezpečnosti nájemců ostatních bytů. V případě, že by nebylo možné v daných podmínkách bezpečnost ostatních nájemců dostatečně zajistit, nemusí pronajímatel k chování zvířete dát souhlas. Chování nebezpečného druhu zvířete bez písemného souhlasu pronajímatele bude považováno za porušení nájemní smlouvy

 1. Klid v domě

 1. Nájemci bytů jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí nebo je navštěvují ani zvířata jimi chovaná bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

 2. V době nočního klidu, to je od 22 hodin do 6 hodin, je nutno zabránit jakémukoliv hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. Rovněž je třeba zejména v době nočního klidu ztlumit rozhlasové a televizní přístroje, gramofony a pod., aby hluk nepronikal do okolí. Na upozornění nájemců, pracujících v nočních směnách anebo v jejichž domácnostech s nimi žijí děti ve věku do tří let, je povinen nájemce omezit hluk v okolí jejich bytů i ve dne.

XVIII. Způsob užívání bytů po výměně dřevěných oken za okna plastová

 

V případě, že majitel domu provede regeneraci objektu spojenou s výměnou dřevěných oken za okna plastová, je nutné dodržet určitá pravidla užívání bytu a údržby plastových oken stanovená výrobcem, na jejichž dodržování závisí životnost oken.

 1. Z hygienických důvodů je nezbytně nutné dostatečným větráním zajistit obnovení vzduchu v místnosti zatížené škodlivinami v důsledku užíváním místnosti. Největší problémy způsobuje množství vlhkosti v bytě, voda ve formě vodní páry vzniká např. dýcháním člověka, při vaření, koupání nebo praní. Tuto vlhkost dříve odváděla výměna vzduchu v důsledku netěsnosti dřevěných oken (tah vzduchu). Po instalaci plastových oken tato výměna vzduchu již není, takže vlhkost může způsobovat vznik plísní, zejména v místnosti, kde je vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota místnosti. Je nutné zajistit správné větrání:

 • ráno všechny místnosti důkladně vyvětrat dokořán otevřenými okny po dobu cca 5-10 min.

 • během dne větrat nárazově 2-3 krát za den, nebo regulovaným trvalým větráním. Nárazovým nebo regulovaným trvalým větráním se místnost ochlazuje jen nepatrně, takže čerstvý vzduch se může ohřát jen s malým nárokem na energii. Tím se šetří ve spojitosti s těsnými plastovými okny náklady na topení.

 1. Údržba plastových oken se provádí takto:

 • hladký povrch se dá lehce čistit a udržovat obvyklými mycími prostředky a vodou. Nepoužívat agresivní prostředky, nebo pískové a brusné prostředky, nesmí se používat benzin a nitroředidlo

 • pro zachování řádné funkce kování okna je třeba udržovat skluzné části kování v čistotě a 1 x ročně promazat kapkou běžného oleje (olej na jízdní kola nebo šicí stroje).

 • je třeba překontrolovat otvory pro odvodnění rámů, případně je vyčistit

 • při manipulaci s okny nepoužívejte násilí, dbejte, aby při otvírání a zavírání okna byla klika ve správné poloze

Pokud je výrobek v záruce, podmínkou uznání závady jako ručení je splnění výše uvedeného poučení.

XIX. Spory

 1. Dojde-li ke sporu ve výše upravených vztazích, bude jej řešit k tomu příslušný odbor Úřadu městské části, případně správní firma dle příslušných ustanovení občanského zákoníku pokud není stanovena příslušnost řešení soudu či jinému orgánu.

 2. Opakované porušení povinností ze strany nájemce je závažným porušením nájemní smlouvy a pronajímatel může nájem bytu vypovědět podle příslušného ustanovení § 711 občanského zákoníku.

Poznámka: Práva a povinnosti pronajimatele uvedené v těchto ?Pravidlech? se v rozsahu vymezeném ve smlouvě nebo její příloze vztahují na příslušného správce domu zplnomocněného pronajímatelem.

Tisk Export článku do PDF