Organizační struktura

Odbor školství a kultury

(1) Odbor školství a kultury je zřízen RMČ pro oblast školství a kultury.

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor školství a kultury nevykonává žádné činnosti

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor školství zřízen RMČ pro oblast školství ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů. Plní funkci odvětvového odboru vůči školám zřizovaným m. č. Praha 17 a škole zřízené Městskou částí Praha - Zličín v rozsahu působnosti stanovené školským zákonem svěřené MČ Praha 17 Statutem hl. m. Prahy.

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Zemanová Naděžda vedoucí odboru
 • koordinuje a komplexně zajišťuje agendu zřizovatelských funkcí vůči vymezeným organizacím samosprávního celku
 • koordinuje a usměrňuje a komplexně zajišťuje agendu školského rejstříku škol zařazováním, změnami zařazení a vyřazováním škol a školských zařízení z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku a v návaznosti na trh práce, demografickou strukturu, dopravní obslužnost apod.
 • koordinuje výkon územní školské správy
 • zpracovává koncepci školství ve správním obvodu a odpovídá za její realizaci
 • zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje městská část s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu
 • sestavuje rozpočet, optimalizuje příjmovou a výdajovou politiku příspěvkových organizací ve školství
 • spolupracuje s příslušnými komisemi a institucemi
 • zajišťuje styk s veřejností a poskytuje informace v oblasti školství
 • zodpovídá za realizaci kulturního programu městské části
kancelář 25, Bendova 1121/5 tel: 235 311 793, e-mail: nadezda.zemanova@praha17_cz
Krafková Lenka referent
 • v době nepřítomnosti vedoucího zastupuje vedoucího odboru ve všech záležitostech kromě personálních
 • připravuje systémová opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení
 • sestavuje rozpočet škol a kapitoly kultura
 • projednává rozpočet s jednotlivými rozpočtovými místy
 • sleduje, projednává a zúčtovává plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem
 • zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění
 • kontroluje hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření
 • navrhuje a projednává rozpočtové změny
 • samostatně provádí kontroly a dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a na dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků
 • zajišťuje agendu správy školského rejstříku škol a školských zařízení městské části
 • vyhotovuje podklady pro statistické výkaznictví
kancelář 25, Bendova 1121/5 tel: 235 311 194, e-mail: lenka.krafkova@praha17_cz
Urban Petr Investiční referent, technik
 • připravuje nebo realizuje jednotlivé investice menšího rozsahu nebo částí velkých investic
 • zajišťuje provozuschopnost, opravu a údržbu budov včetně návrhů na jejich efektivní využívání
 • stanovuje optimální způsob realizace a zpracovává zadávací listy
 • zpracovává návrhy plánů oprav a investičních akcí
 • připravuje výběrové řízení neinvestičních akcí po věcné i formální stránce
 • připravuje výběrové řízení investičních akcí po věcné stránce
 • připravuje a zajišťuje dokumentaci pro stavební povolení
 • provádí technický dozor stavebníka
 • centrálně sleduje revize a odborné prohlídky zařízení škol a školských zařízení
 • centrálně sleduje spotřeby energií a vody, vyhodnocuje, navrhuje opatření v oblasti úspor
 • podílí se na kontrolní činnosti
 • pasportizace budov
kancelář 29, Bendova 1121/5 tel: 235 310 865, email: petr.urban@praha17_cz
Zapalač Josef referent
 • připravuje nebo realizuje jednotlivé investice menšího rozsahu nebo částí velkých investic
 • shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na výstavbu, stanovuje optimální způsob realizace a zpracovávání zadávacích listů
 • zpracovává návrhy investičních plánů
 • připravuje výběrové řízení investičních akcí po věcné stránce
 • provádí stavební dozor
 • posuzuje technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení do školského rejstříku
 • provádí sledování plateb a výpočet nájemného v pronajatých prostorách (školnické byty,)
 • vyhotovuje podklady pro statistické výkaznictví
 • centrálně sleduje spotřeby energií a vody
 • provádí inventarizaci majetku
 • podílí se na kontrolní činnosti
 • provádí občasné pojížďky služebním automobilem
kancelář 29, Bendova 1121/5 tel: 235 310 865, email: josef.zapalac@praha17_cz
Tisk Export článku do PDF