Organizační struktura

Jednotlivá oddělení

Odbor občansko-správní

(1) Odbor občansko-správní je zřízen RMČ pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik a státního občanství, plnění organizačně-technických úkolů spojených s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů, referenda, sčítání lidu, domů a bytů. Odbor vede evidenci území a adres městské části, připravuje návrhy na pojmenování ulic a veřejných prostranství. Vede přestupkové řízení na svěřených úsecích.  Vede rejstřík přestupků celého ÚMČ. Zabezpečuje všeobecnou vnitřní správu na úseku vyšetřovací a potvrzovací agendy. Organizačně zajišťuje konání občanských obřadů a slavností. Zajišťuje agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací. Zabezpečuje činnosti v oblasti nadací.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor občansko-správní zřízen RMČ pro úsek občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik, státního občanství, voleb, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, přestupkového řízení na svěřených úsecích ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

(3)
a) Ve věcech samostatné působnosti je odbor občansko-správní zřízen RMČ pro úsek organizačního zabezpečení konání občanských obřadů a slavností, podávání návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.
b) Pro úsek projednávání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzeným, poskytování součinnosti probačním úředníkům a soudům v souladu se zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění a přílohou č. 2 Statutu hl. m. Prahy v platném znění.

Tisk Export článku do PDF