Organizační struktura odboru

Jednotlivá oddělení

Odbor hospodářské správy

(l) Odbor hospodářské správy je zřízen RMČ pro plnění úkolů operativního správce nemovitého a movitého majetku užívaného orgány MČ Praha 17 a zaměstnanci MČ Praha 17 se zařazením do ÚMČ a zajištění jejich činnosti po technické a materiální stránce, provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy, vyjma majetku ve správě školských zařízení, civilní ochrany a požární ochrany.

(2) Ve věcech přenesené působnosti odbor hospodářské správy zřízený RMČ nevykonává žádnou agendu.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor hospodářské správy zřízen RMČ pro správu movitého a nemovitého majetku v rozsahu bodu 1 ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

Tisk Export článku do PDF