Základní právní předpisy


Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Kancelář tajemníka úřadu řídí při své činnosti - vždy v platném znění podle pozdějších předpisů:

  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku české republiky
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Vyhláška č. 55/2000 Sb., Statut hlavního města Prahy
  • Zákon č. 134/2066 Sb., o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Tisk Export článku do PDF