V METROPOLITNÍM PLÁNU NAHLÉDNETE DO BUDOUCNOSTI

Informace Možná jste si všimli barevných plakátů, které hlásají, že Praha připravuje Metropolitní plán. A možná jste si říkali – nu dobrá, ale co já s tím? Takový plán velkého města je jistě významný, velmi odborný a nepochybně zajímá plánovače, stavebníky, dopravní experty…, ale co na tom může změnit normální Pražan?

Každý obyvatel má mnoho důvodů se o nový územní plán Prahy zajímat. Přinejmenším někde bydlí,

pracuje. Kvalitu jeho života přeci prostředí ovlivňuje. Raději půjde do práce parkem než kolem

zpustlých průmyslových areálů. Jistě ho zajímá, zda v jeho sousedství vyroste moderní bytová čtvrť

nebo živé obchodně – administrativní centrum. Ještě větší důvod se o plán zajímat mají vlastníci

nemovitostí, jejichž hodnota se přímo odvíjí od prostředí, ve kterém stojí, od dopravní a obchodní

obslužnosti a podobně. Zajímat se – to je teprve začátek. Mnohem důležitější je, že k návrhu plánu,

který byl 16. dubna zveřejněn, už bude moci každý vznášet své připomínky.

Metropolitní plán najdete na webové stránce http://plan.iprpraha.cz/. Vypadá jako mapa v měřítku

1:10 000, ale od mapy se v mnohém liší. Nastavuje mantinely, jak se může město vyvíjet do

budoucna. Tam, kde v dnešní mapě najdete třeba rozsáhlé průmyslové areály, můžete

v Metropolitním plánu najít obytné čtvrti s parky. Plán také určuje charakter lokalit. Jestliže dnes

žijete ve vilové čtvrti a v plánu je toto území vyznačeno jako vilová čtvrť, nemůže tam vyrůst

administrativní mrakodrap. Pokud v Metropolitním plánu najdete v místech, kde vede rozbitá silnice,

čtyřproudovou dopravní tepnu, neznamená to, že tam zítra začnou dělníci kopat. Jisté ovšem je, že

na tomto místě nikdo nepostaví nové nákupní středisko. Zkrátka plán říká, co kde může stát a co

nesmí. Ale neříká, že se tak určitě stane a už vůbec ne hned.

Městské části stojí za svými občany

Důležitou roli v připomínkování plánu mají městské části – ty mohou podávat mimo jiné tzv. zásadní

připomínky, které budou mít výraznější váhu, a o jejich vypořádání bude rozhodovat Zastupitelstvo

hl. m. Prahy. Pokud se rozhodnete Metropolitní plán připomínkovat ve věci důležité pro širší okolí

nebo celou čtvrť, je vhodné konzultovat věcnou připomínku s vedením městské části. Je jasné, že

mnohé připomínky a návrhy si budou protiřečit a odborníci budou muset pečlivě posoudit, co je

možné a účelné. Plán je vlastně dohodou všech zúčastněných, která musí vyvážit soukromý i veřejný

zájem. Žádný podnět nespadne pod stůl, protože na dodržování zákonného procesu dohlíží nezávislý

dozor – Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Každý se přirozeně zajímá především o bezprostřední okolí svého bydliště. Tady zná doslova každý

dům, každý kámen. Stejně tak jsou na tom odborníci v městských částech. Proto s nimi snadno

najdete společnou řeč. Na koho se konkrétně obrátit? Na starostu, zástupce starosty, vedení odboru

územního rozvoje, případně na vedení odboru, jehož agendy se připomínka věcně dotýká - např. na

odbor životního prostředí, řeším-li park či zahrádky; odbor dopravy, týká-li se má připomínka

dopravní infrastruktury apod. Dokážou nejlépe pochopit vaše připomínky, vysvětlit nedorozumění

nebo tlumočit vaše připomínky formálně správnou cestou. To totiž není úplně snadné.

Připomínkování probíhá podle zákona, tudíž každá připomínka musí splňovat řadu náležitostí. Pokud

se nehodláte obrátit přímo na zkušeného plánovače nebo právníka, právě na městské části najdete

podporu.

 

Informace, výstavy a programy

 

Tam také získáte přehledného průvodce Metropolitním plánem – brožuru, kde najdete přesný

harmonogram jeho přípravy a odpovědi na spoustu otázek. Dáváte-li přednost internetu, pak si

prostudujte webové stránky http://metropolitniplan.praha.eu. Ostatně brožuru v on-line podobě

najdete i tam. V informačním centru CAMP můžete navštívit od konce dubna až do konce července

výstavu, která Metropolitní plán představuje. Přímo do městských částí se vydají mobilní infostánky.

O všech programech k Metropolitnímu plánu se dočtete na webu

http://metropolitniplan.praha.eu/.

Teď je ta správná chvíle: na studování návrhu Metropolitního plánu máte čas od 16. dubna až do 27.

června, kdy proběhne první fáze projednání s veřejností – tzv. společné jednání. Na podávání

připomínek k návrhu pak bude celkem 30 dnů – od 27. června do 26. července 2018.

Tisk Export článku do PDF