Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000035/2018
(25)
27.06.2018 Žádost hl. m. Praze o projednání odejmutí již svěřeného pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy, MČ Praha 17
Us ZMČ 000034/2018
(25)
27.06.2018 Revokace usnesení ZMČ Praha 17 č. Us ZMČ 000037/2017 ze dne 13. 12. 2017
Us ZMČ 000033/2018
(25)
27.06.2018 Oznámení o společném jednání o návrhu nového Územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
Us ZMČ 000032/2018
(25)
27.06.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018
Us ZMČ 000031/2018
(25)
27.06.2018 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000030/2018
(25)
27.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 6. 2018
Us ZMČ 000029/2018
(25)
27.06.2018 Změny rozpočtu k 31. 5. 2018
Us ZMČ 000028/2018
(25)
27.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000027/2018
(24)
18.04.2018 Rozhodnutí o dalším postupu při výběru provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us ZMČ 000026/2018
(24)
18.04.2018 Žádost o svěření pozemků parc. č. 1502/2, 1506/1, 1502/161 v k. ú. Řepy v lokalitě Plzeňská, Mrkvičkova, do správy MČ Prahy 17
Us ZMČ 000025/2018
(24)
18.04.2018 Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - smlouva o budoucí kupní smlouvě
Us ZMČ 000024/2018
(24)
18.04.2018 Svěření stavby "Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy" do správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000023/2018
(24)
18.04.2018 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018
Us ZMČ 000022/2018
(24)
18.04.2018 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2018 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000021/2018
(24)
18.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018
Us ZMČ 000020/2018
(24)
18.04.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000019/2018
(24)
18.04.2018 Koupě rodinného domu čp. 399 u. Karlovarská, Praha 6 - Řepy na pozemku parc. č. 1348 a obytné stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1349/8 vč. příslušenství na parc. č. 1349/2 ovocný sad, vše v k.ú. Řepy
Us ZMČ 000018/2018
(24)
18.04.2018 Smír ve sporu Městská část Praha 17 contra Augmentum s.r.o. o platnost skončení nájmu a vyklizení předmětu nájmu
Us ZMČ 000017/2018
(24)
18.04.2018 Žádost o prominutí úhrady příslušenství pohledávky z titulu neuhrazení nájemného ve výši 141.890,- Kč bývalým nájemcem bytu svěřeného do správy Městské části Praha 17
Us ZMČ 000016/2018
(24)
18.04.2018 Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17,za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2018
Us ZMČ 000015/2018
(24)
18.04.2018 Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému zastupiteli podle § 57 odst. 1 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,ve znění pozdějších předpisů
Us ZMČ 000014/2018
(24)
18.04.2018 Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští volební období v komunálních volbách v roce 2018
Us ZMČ 000013/2018
(23)
19.03.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018
Us ZMČ 000012/2018
(23)
19.03.2018 Změny rozpočtu k 28. 2. 2018
Us ZMČ 000011/2018
(23)
19.03.2018 Podání mimořádného opravného prostředku v kauze "Josef Dvořák, spol. s r. o."
Us ZMČ 000010/2018
(23)
19.03.2018 Rozšíření využití DPS
Us ZMČ 000009/2018
(22)
24.01.2018 Zásady řešení náhrady mzdy nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Prahy 17
Us ZMČ 000008/2018
(22)
24.01.2018 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části Praha 17
Us ZMČ 000007/2018
(22)
24.01.2018 Návrh Pravidel pachtu zahrádek MČ Praha 17
Us ZMČ 000006/2018
(22)
24.01.2018 Návrh změn v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
Us ZMČ 000005/2018
(22)
24.01.2018 Dopis advokáta společnosti Augmentum s.r.o. ve věci žádosti o náhradu ušlého zisku
Us ZMČ 000004/2018
(22)
24.01.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023
Us ZMČ 000003/2018
(22)
24.01.2018 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018
Us ZMČ 000002/2018
(22)
24.01.2018 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017 - DODATEK
Us ZMČ 000001/2018
(22)
24.01.2018 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřizovaných městskou částí Praha 17
Us ZMČ 000050/2017
(21)
13.12.2017 Informace pro zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 o porušování smlouvy o nájmu nájemcem Augmentum s.r.o.
Us ZMČ 000049/2017
(21)
13.12.2017 Poskytování plnění členům Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Us ZMČ 000048/2017
(21)
13.12.2017 Prodej pozemků parc.č. 1381/1 a 1388/4 v k.ú. Řepy (lokalita ul. Na Bělohorské pláni)
Us ZMČ 000047/2017
(21)
13.12.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us ZMČ 000046/2017
(21)
13.12.2017 Schválení Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17
Us ZMČ 000045/2017
(21)
13.12.2017 Návrh na úpravu "Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018" a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018
Us ZMČ 000044/2017
(21)
13.12.2017 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 pro městskou část Praha 17
Us ZMČ 000043/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 31. 12. 2017
Us ZMČ 000042/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 30. 11. 2017
Us ZMČ 000041/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 31. 10. 2017
Us ZMČ 000040/2017
(21)
13.12.2017 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2017
Us ZMČ 000039/2017
(21)
13.12.2017 Změny rozpočtu k 30. 9. 2017 - DODATEK
Us ZMČ 000038/2017
(21)
13.12.2017 Jmenování tajemníka kontrolního výboru
Us ZMČ 000037/2017
(21)
13.12.2017 Souhlas se změnami navrženými investorem a budoucím provozovatelem v rámci projektu "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě"
Us ZMČ 000036/2017
(20)
20.09.2017 Návrh změn v "Zásadách postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Praha 17,v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17" a v "Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17"
‹‹   Předchozí   1 3 5 6 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF