Usnesení ZMČ

‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání ZMČ)
Datum Název
Us ZMČ 000064/2018
(2)
10.12.2018 Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
Us ZMČ 000063/2018
(2)
10.12.2018 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Us ZMČ 000062/2018
(2)
10.12.2018 Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Us ZMČ 000061/2018
(1)
01.11.2018 Návrh na pověření členů ZMČ na opatřování listin MČ Praha 17 doložkou k právním úkonům
Us ZMČ 000060/2018
(1)
01.11.2018 Návrh na pověření členů ZMČ k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem při občanských obřadech
Us ZMČ 000059/2018
(1)
01.11.2018 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Us ZMČ 000058/2018
(1)
01.11.2018 Zřízení Finančního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000057/2018
(1)
01.11.2018 Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000056/2018
(1)
01.11.2018 Volba členů RMČ
Us ZMČ 000055/2018
(1)
01.11.2018 Volba místostarostů
Us ZMČ 000054/2018
(1)
01.11.2018 Volba starosty (starostky)
Us ZMČ 000053/2018
(1)
01.11.2018 Určení počtu místostarostů
Us ZMČ 000052/2018
(1)
01.11.2018 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Us ZMČ 000051/2018
(1)
01.11.2018 Stanovení počtu členů rady MČ Praha 17 pro volební období 2018 - 2022
Us ZMČ 000050/2018
(1)
01.11.2018 Schválení volebního řádu ZMČ Praha 17
Us ZMČ 000049/2018
(1)
01.11.2018 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 17
Us ZMČ 000048/2018
(27)
19.09.2018 Výpověď Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o.
Us ZMČ 000047/2018
(27)
19.09.2018 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě Praha 6 - Řepy - Dodatek č. 3
Us ZMČ 000046/2018
(27)
19.09.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018
Us ZMČ 000045/2018
(27)
19.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 9. 2018
Us ZMČ 000044/2018
(27)
19.09.2018 Změny rozpočtu k 30. 8. 2018
Us ZMČ 000043/2018
(27)
19.09.2018 Změny rozpočtu k 31. 7. 2018
Us ZMČ 000042/2018
(26)
08.08.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
Us ZMČ 000041/2018
(26)
08.08.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
Us ZMČ 000040/2018
(26)
08.08.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17
Us ZMČ 000039/2018
(26)
08.08.2018 Možnosti postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000038/2018
(26)
08.08.2018 Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Us ZMČ 000037/2018
(25)
27.06.2018 Další postup zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us ZMČ 000036/2018
(25)
27.06.2018 Návrh Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17
Us ZMČ 000035/2018
(25)
27.06.2018 Žádost hl. m. Praze o projednání odejmutí již svěřeného pozemku parc. č. 1908 k. ú. Řepy, MČ Praha 17
Us ZMČ 000034/2018
(25)
27.06.2018 Revokace usnesení ZMČ Praha 17 č. Us ZMČ 000037/2017 ze dne 13. 12. 2017
Us ZMČ 000033/2018
(25)
27.06.2018 Oznámení o společném jednání o návrhu nového Územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
Us ZMČ 000032/2018
(25)
27.06.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018
Us ZMČ 000031/2018
(25)
27.06.2018 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet)
Us ZMČ 000030/2018
(25)
27.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 6. 2018
Us ZMČ 000029/2018
(25)
27.06.2018 Změny rozpočtu k 31. 5. 2018
Us ZMČ 000028/2018
(25)
27.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000027/2018
(24)
18.04.2018 Rozhodnutí o dalším postupu při výběru provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us ZMČ 000026/2018
(24)
18.04.2018 Žádost o svěření pozemků parc. č. 1502/2, 1506/1, 1502/161 v k. ú. Řepy v lokalitě Plzeňská, Mrkvičkova, do správy MČ Prahy 17
Us ZMČ 000025/2018
(24)
18.04.2018 Prodej části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) - smlouva o budoucí kupní smlouvě
Us ZMČ 000024/2018
(24)
18.04.2018 Svěření stavby "Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy" do správy MČ Praha 17
Us ZMČ 000023/2018
(24)
18.04.2018 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018
Us ZMČ 000022/2018
(24)
18.04.2018 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2018 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us ZMČ 000021/2018
(24)
18.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018
Us ZMČ 000020/2018
(24)
18.04.2018 Změny rozpočtu k 31. 3. 2018 - DODATEK
Us ZMČ 000019/2018
(24)
18.04.2018 Koupě rodinného domu čp. 399 u. Karlovarská, Praha 6 - Řepy na pozemku parc. č. 1348 a obytné stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1349/8 vč. příslušenství na parc. č. 1349/2 ovocný sad, vše v k.ú. Řepy
Us ZMČ 000018/2018
(24)
18.04.2018 Smír ve sporu Městská část Praha 17 contra Augmentum s.r.o. o platnost skončení nájmu a vyklizení předmětu nájmu
Us ZMČ 000017/2018
(24)
18.04.2018 Žádost o prominutí úhrady příslušenství pohledávky z titulu neuhrazení nájemného ve výši 141.890,- Kč bývalým nájemcem bytu svěřeného do správy Městské části Praha 17
Us ZMČ 000016/2018
(24)
18.04.2018 Darování peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17,za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2018
Us ZMČ 000015/2018
(24)
18.04.2018 Poskytnutí mimořádné odměny neuvolněnému zastupiteli podle § 57 odst. 1 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,ve znění pozdějších předpisů
‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF