Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
20.27 13.07.2011 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241, Čistovická ulice
20.26 13.07.2011 k výběru dodavatele veřejné soutěže „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti Optimis, spol. s. r. o.“
20.25 13.07.2011 k finančnímu daru pana Josefa Sýkory, Nevanova, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
20.24 13.07.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1165 ve Vondroušově ul., Praha 6 – Řepy
20.23 13.07.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1140 v Makovského ulici
20.22 13.07.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ul., Praha 6 – Řepy
20.21 13.07.2011 k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor garáže – zámečnické dílny včetně manipulační plochy a sociálního zařízení, objekt Sokolovna, ul. Na Chobotě č. 125
20.20 13.07.2011 k připomínce Městské části ve věci umístění sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4, k. ú. Řepy, do celoměstsky významných změn územního plánu v rámci řízení o vydání celoměstsky významných změn I +II
20.19 13.07.2011 ke koncepci rozvoje /revitalizace/ sídlištní zeleně na území MČ Praha 17
20.18 13.07.2011 k záměru vybudování dětského hřiště FIALKA v lokalitě Praha – Řepy v ulici Na Fialce I
20.17 13.07.2011 ke schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111
20.16 13.07.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
20.15 13.07.2011 k otevření nové třídy v MŠ Bendova, Bendova 1/1123
20.14 13.07.2011 k revokaci usnesení RMČ P17 č. 17.15 ze dne 13. 6.2011 – Otevření nové třídy v objektu Brunnerova1011/3 MŠ Laudova se speciálními třídami
20.13 13.07.2011 k žádosti o partnerství v projektu OPPA
20.12 13.07.2011 ke stanovení platu ředitelky Základní školy, Praha – Řepy, se sídlem Laudova 1024, 163 00 Praha 6 – Řepy
20.11 13.07.2011 ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku
20.10 13.07.2011 k ostraze objektu radnice MČ Praha 17
20.9 13.07.2011 k členství ve sdružení tajemníků
20.8 13.07.2011 k připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky č. 18/2006 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
20.7 13.07.2011 k vyhodnocení nabídek pro „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ doručených na základě výzvy k podání nabídky dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“
20.6 13.07.2011 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici
20.5 13.07.2011 k žádosti o souhlas s umístěním satelitní antény a plynofikací restaurace SOKOL
20.4 13.07.2011 k pronájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1144 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy
20.3 13.07.2011 k zasklení lodžií nebytových prostorů MČ ve Španielově čp. 1280
20.2 13.07.2011 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování podkladů pro získání dotací z programu Zelená úsporám pro Makovského 1140 - 1145, 1222 – 1227“
20.1 13.07.2011 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
19.30 29.06.2011 k finančnímu daru firmy PRANE s. r. o., U Beránky 11/685, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
19.29 29.06.2011 k finančnímu daru firmy BT-VUSTE, spol. s r. o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, Městské části Praha 17
19.28 29.06.2011 ke změně názvu železniční stanice Praha - Zličín na Praha – Řepy
19.27 29.06.2011 k žádosti BIKROSCLUBU ŘEPY o souhlas s pořádáním PRVNÍCH ŘEPSKÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ a bezplatný pronájem části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy
19.26 29.06.2011 k finančnímu daru firmy DOMISTAV CZ, a. s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, Městské části Praha 17
19.24 29.06.2011 ke jmenování do funkce ředitelky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024
19.23 29.06.2011 k veřejné zakázce na stavební práce „Žufanova 1112 - 1114, zateplení objektu zdravotnického zařízení ambulantní péče“
19.22 29.06.2011 k veřejné zakázce na službu „Ostraha objektu MČ Praha 17“
19.21 29.06.2011 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy“
19.20 29.06.2011 k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Klimatizace části objektu radnice MČ Praha 17“
19.19 29.06.2011 k připomínkám a požadavkům Městské části k aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Praha
19.18 29.06.2011 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zimní údržba chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2011/2012“
19.17 29.06.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 - 1145
19.16 29.06.2011 k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241, Čistovická ulice
19.15 29.06.2011 k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o navázání nové nájemní smlouvy
19.14 29.06.2011 k pronájmu části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45 v k. ú. Řepy o výměře 128 m2 po dobu 60 dní
19.13 29.06.2011 ke stanovisku k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 v k. ú Řepy, výměra cca 974 m2
19.12 29.06.2011 k vyjádření Komise pro územní rozvoj: Souhlasné stanovisko s umístěním dvou reklamních zařízení na části pozemku parc. č. 593/3, který je ve vlastnictví soukromé osoby, v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská
19.11 29.06.2011 k odvolání člena Majetkové komise; ke jmenování člena Majetkové komise
19.10 29.06.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy staré budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
19.9 29.06.2011 ke schválení výjimky z počtu dětí na mateřských školách MČ Prahy 17
19.8 29.06.2011 ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6- Řepy
19.7 29.06.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
Tisk Export článku do PDF