Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
25.27 10.10.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl., ve 2. podlaží domu čp. 1135, v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy
25.26 10.10.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk, ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
25.25 10.10.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk, v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
25.24 10.10.2011 k žádosti paní XY, Španielova 1273 o navázání nové nájemní smlouvy
25.23 10.10.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1226 o navázání nové nájemní smlouvy
25.22 10.10.2011 k žádosti paní XY, Bazovského 1118 o navázání nové nájemní smlouvy
25.20 10.10.2011 k výběru nejvýhodnější nabídky pro GP – směna pozemků parc. č. 1142/784 (správa MČ Praha 17), 1142/615 a 1142/786 (vlastnictví soukromé osoby), vše v k. ú. Řepy, lokalita Fialka
25.19 10.10.2011 ke směně části pozemků parc. č. 1142/784 (správa MČ Praha 17) za pozemky parc. č. 1142/615 a 1142/786 (vlastnictví soukromé osoby), vše v k. ú. Řepy
25.18 10.10.2011 k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/ 48 – garáž U Boroviček
25.17 10.10.2011 k pronájmu pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy, ul. Čistovická, pro stavební činnost
25.16 10.10.2011 k plynovodní přípojce na pozemku parc. č. 1349/3, 1350 v k. ú. Řepy
25.15 10.10.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM2011/0179 „Žufanova 1112 - 1114, zateplení objektu zdravotnického zařízení ambulantní péče“
25.14 10.10.2011 k veřejné zakázce na službu „Zpracování průkazu energetické náročnosti ZŠ J. Wericha, Španielova 1111“
25.13 10.10.2011 k rekonstrukci terasy, oprava fasády Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b
25.12 10.10.2011 k rekonstrukci kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
25.11 10.10.2011 k vyjádření Městské části k podnětu na pořízení změny nového územního plánu – změna funkčního využití pozemků parc. č. 1031/9, 1142/66, 1031/1, 1142/330, 1142/329, 1149/75, 1149/29, 1149/74, 1149/71, 1149/72, 1149/73, 1031/8, 1031/7, 1031/6, 1031/5, 1031/2, 1409/2, k. ú. Řepy, ze stávajícího funkčního využití TI – zařízení pro přenos informací, ve prospěch využití plochy smíšené SM
25.10 10.10.2011 k vyjádření Městské části k umístění „Městské informační vitríny“ na pozemku parc. č. 1404/1, k. ú. Řepy při křižovatce ulic Slánská a Reinerova
25.9 10.10.2011 k vyjádření Městské části k podnětu na pořízení změny nového územního plánu pro účel umístění betonárky – změna funkčního využití pozemků parc. č. 1337/44, 1345/13, 1346/12, 1346/8, k. ú. Řepy, ze stávajícího funkčního využití ZMK – zeleň městská a krajinná, ve prospěch využití plochy produkce PR
25.8 10.10.2011 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na veřejně prospěšné účely z programu „Dobré sousedství“ pro rok 2011 vyhlášeným Letištěm Praha a. s.
25.7 10.10.2011 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy - II“
25.6 10.10.2011 ke smlouvě o provedení stavby „Hasičské zbrojnice Praha 17 – Řepy“ - souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou
25.5 10.10.2011 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
25.4 10.10.2011 k finančnímu daru Truhlářství Hliňák, Plavidlo 86, 252 63 Roztoky u Prahy, Městské části Praha 17
25.3 10.10.2011 k žádosti o příspěvek na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže – Softballový turnaj kadetek
25.2 10.10.2011 k plánu investic a velkých oprav na roky 2012 - 2017
25.1 10.10.2011 k zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2014
24.37 21.09.2011 k opravě chodníků v ulici U Boroviček
24.36 21.09.2011 k úpravě smlouvy o pronájmu majetku VŠRR
24.35 21.09.2011 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací
24.34 21.09.2011 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SM2011/0150 „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“
24.33 21.09.2011 k odvozu zeminy a škváry z deponie u fotbalového hřiště
24.32 21.09.2011 k náhradám Makovského 1222 - 1227, 1140 – 1145
24.31 21.09.2011 k pronájmu pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, lokalita Řepská step – zeleň za Fialkou
24.30 21.09.2011 ke stavbě urnových schránek na hřbitově v Praze Řepích
24.29 21.09.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1093, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a ponechání bydlení v bytě o velikosti 2+k.k., ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Praze 6 – Řepích
24.28 21.09.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1093, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a ponechání bydlení v bytě o velikosti 2+k.k., ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Praze 6 – Řepích
24.27 21.09.2011 k žádosti paní XY v zastoupení paní XY, Čistovická 252 o úhradu finančních nákladů spojených s vystěhováním a vrácením bytu
24.26 21.09.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici
24.25 21.09.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1157/XY o velikosti 1+kk pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 v k. ú. Řepy, prodej II. etapa
24.24 21.09.2011 k žádosti pana XY, Žufanova 1095 o navázání nové nájemní smlouvy
24.23 21.09.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ul., Praha 6 – Řepy
24.22 21.09.2011 k zasklení lodžií nebytových prostorů MČ ve Španielově č. p. 1280: Smlouva o dílo
24.21 21.09.2011 k žádosti o souhlas s doplněním smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Makovského čp. 1226
24.20 21.09.2011 k žádosti pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1114, Praha 6 – Řepy o souhlas se změnou statutu ordinace
24.19 21.09.2011 k žádosti pana XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o převod garážového stání v suterénu halových garáží čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
24.18 21.09.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1411/12, 1411/10, 1411/6, 1411/3 a 1411/9 v k. ú. Řepy
24.17 21.09.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/50, 1293/55 a 1293/56 v k. ú. Řepy
24.16 21.09.2011 k výpůjčce části pozemku parc. č. 555 v k. ú. Řepy o výměře 1102 m2 pro stavbu „Obnova SSZ 6.128 Karlovarská – smyčka tramvají Bílá Hora“
24.15 21.09.2011 k výpůjčce pozemků parc. č. 368/3 (114 m2) a 1029/22 (171 m2) v k. ú. Řepy pro pokládku koordinačního kabelu a 2ks optických trubek mezi skříní KS 193 – křižovatka Slánská Žalanského a novou skříní na křižovatce Slánská – Bazovského
24.14 21.09.2011 k převzetí pozemku parc. č. 1327/11 ul. Na Moklině 36, k. ú. Řepy, v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Tisk Export článku do PDF