Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
35.26 14.02.2012 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění bezpečnostních služeb
35.25 14.02.2012 k rekonstrukci bytového domu Čistovická 252 – zpracování projektové dokumentace
35.24 14.02.2012 k rekonstrukci topného systému ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
35.23 14.02.2012 k poskytnutí finančního daru prvnímu občánkovi MČ Praha 17, narozenému v roce 2012
35.22 14.02.2012 k pořízení a provozu reklamní plochy MČ Praha 17
35.21 14.02.2012 ke zhodnocení nebytového prostoru č. p. 269 na pozemku parc. č. 365 v k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
35.20 14.02.2012 k žádosti paní XY, Španielova 1268 o navázání nové nájemní smlouvy
35.19 14.02.2012 k žádosti paní XY, Jiránkova 1136 o navázání nájemní smlouvy na dobu do realizace výměny bytů a o stažení žaloby na vyklizení bytu
35.18 14.02.2012 k uzavírání nájemních smluv po přechodu nájmu bytu po novele občanského zákoníku
35.17 14.02.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 314 – kancelář senátora v přízemí domu čp. 1223 Makovského, Praha 6 – Řepy
35.16 14.02.2012 k umístění reklamní plochy na pozemku parc. č. 1445 v k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
35.15 14.02.2012 k uložení kabelů telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 1149/43, 1149/42, 1234/45 a 1142/327 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Skuteckého
35.14 14.02.2012 k pronájmu části pozemku č. parc. 1900 v k. ú. Řepy v ulici Socháňova
35.13 14.02.2012 k výběru nejvýhodnější nabídky pro GP – koupě části pozemku parc. č. 732/63 v k. ú. Zličín ve vlastnictví P&K developers, s. r. o.
35.12 14.02.2012 k prázdninovému provozu mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2012
35.11 14.02.2012 ke schválení dalšího postupu dle §166 zákona 561/2004 Sb. v platném znění
35.10 14.02.2012 k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor školskému subjektu v budově Laudova 10/1024, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny
35.9 14.02.2012 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
35.8 14.02.2012 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
35.7 14.02.2012 k rekonstrukci výtahů ZŠ Laudova 1024, Praha 6 – Řepy
35.6 14.02.2012 k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo SM2010/0705 „Zelená úsporám pro dva panelové domy Makovského 1140 - 1145 a Makovského 1222 - 1227, Praha 17“
35.5 14.02.2012 k oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I ÚPn SÚ hl. m. Prahy (Z 2001/00)
35.4 14.02.2012 k vyjádření Městské části k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o pronájem a event. následný úplatný převod části pozemku č. parc. 342/6 k. ú. Řepy o výměře 1 m2 ve prospěch Společenství vlastníků domu Španielova čp. 1270 - 1276
35.3 14.02.2012 k vyjádření Městské části k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o pronájem pozemku parc. č. 1142/854 k. ú. Řepy ve prospěch společnosti Autovitamin s. r. o.
35.2 14.02.2012 k návrhu Klubu politické strany Věci veřejné v Praze – Řepích
35.1 14.02.2012 k rezignaci MUDr. Ivanky Kvašové na funkci předsedy Majetkové komise; ke jmenování Bc. Davida Števíka do funkce předsedy Majetkové komise
34.22 30.01.2012 ke zřízení termínovaného vkladu
34.21 30.01.2012 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí
34.20 30.01.2012 k programu jednání ZMČ dne 8. 2. 2012
34.19 30.01.2012 ke zvýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ genpor. Peřiny
34.18 30.01.2012 k prodloužení nájemní smlouvy paní XY, Žufanova 1094
34.17 30.01.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Přístřešek pro kontejnery na sídlišti Řepy“
34.16 30.01.2012 k Plánu investic a velkých oprav na roky 2012 - 2017
34.15 30.01.2012 k zateplení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy
34.13 30.01.2012 k opakované žádosti paní XY, Stříbrského, Praha 4 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel. 2+kk v Makovského ulici čp. 1227
34.12 30.01.2012 k rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy – Vypsání nové výzvy k podání nabídky
34.11 30.01.2012 k rozšíření pojistné smlouvy č. 52313533-18 mezi Městskou částí Praha 17 a Českou pojišťovnou a. s.
34.10 30.01.2012 k revitalizaci opěrné zdi Makovského
34.9 30.01.2012 k postupu OSOM při povolování změn na pronajatém majetku MČ Praha 17
34.8 30.01.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1227/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 – 1227
34.7 30.01.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1224/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 - 1227
34.6 30.01.2012 k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
34.5 30.01.2012 k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu místnosti v budově Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a Mgr. Janou Kalinovou, Vondroušova 1201, 16300 Praha 6 - Řepy
34.4 30.01.2012 k novým parkovištím v Praze – Řepích (Lokalita 1 – parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a lokalita 2 - parkoviště pro polikliniku v ul. Žufanova)
34.3 30.01.2012 k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SM 2011/0062 zpracování PD a zjištění inženýrské činnosti „Nová parkoviště v Praze – Řepích. Lokalita 1 – parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a lokalita 2 - parkoviště pro polikliniku v ul. Žufanova“
34.2 30.01.2012 ke smlouvě o dílo (č. s. objednatele 2011/0295) – Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111
34.1 30.01.2012 k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013
33.2 25.01.2012 k MON
33.1 25.01.2012 ke stanovisku k prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „Boromeum – dům pro seniory“
32.52 18.01.2012 k pronájmu části pozemku parc. č. 1397 o výměře 8 m2 v k. ú. Řepy. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF