Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
28.17 23.11.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici
28.16 23.11.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1227 o navázání nové nájemní smlouvy
28.15 23.11.2011 k žádosti pana XY, Šimonova 1101 o pronájem obecního bytu azylantovi
28.14 23.11.2011 k žádosti pana XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
28.13 23.11.2011 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru - atelieru v přízemí domu čp. 1025 Laudova ul., Praha 6 - Řepy
28.12 23.11.2011 k souhlasu s umístěním stavebních buněk a zřízením vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy, pro účely Bikrosclub Řepy
28.11 23.11.2011 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 1507/1 o výměře 24 m2 v ul. U Boroviček z důvodu zřízení jednoho parkovacího místa
28.10 23.11.2011 k převodu pronájmu pozemku parc. č. 752/12 – garáž U Boroviček
28.9 23.11.2011 k výpovědi smlouvy s f. Sodexho Pass Česká republika a. s.
28.8 23.11.2011 ke smluvní pokutě „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
28.7 23.11.2011 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo SM 2011/0144 „Zateplení ZŠ J. Wericha Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
28.6 23.11.2011 k veřejné zakázce na službu - zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce terasy, oprava fasády Úřadu MČ Praha 17“
28.5 23.11.2011 k peněžnímu daru Klubu Silového trojboje Sporting Apis
28.4 23.11.2011 k návrhu rozpočtu na rok 2012 – I. VERZE; k návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2012
28.3 23.11.2011 ke změnám rozpočtu k 30. 11. 2011
28.2 23.11.2011 k přijetí veřejné zakázky malého rozsahu na služby, PD „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139 Praha 6 - Řepy“
28.1 23.11.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
27.24 09.11.2011 k podkladům pro výroční zprávu MHMP z mateřských a základních škol správního obvodu Praha 17 za školní rok 2010/2011
27.23 09.11.2011 k poskytnutí věcného daru PČR v formě PC
27.22 09.11.2011 k rozšíření základnové stanice T - Mobile Czech Republic a. s. – Makovského ČP 1226, 1227 - Návrh nájemní smlouvy
27.21 09.11.2011 k žádosti pana XY, paní XY a pana XY, Makovského 1141 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
27.20 09.11.2011 k žádosti paní XY naposled bytem Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu v domě čp. 1120
27.19 09.11.2011 k žádosti paní XY, Bazovského 1118, Praha 6 – Řepy o snížení splátek dluhu na nájemném na období XY měsíců za byt o velikosti 2+k.k., v 6. podlaží domu čp. 1118, v ul. Bazovského, v Praze 6 – Řepích
27.18 09.11.2011 k dohodě o dobrovolné výměně bytů mezi paní XY, Jiránkova 1136, panem XY, Makovského 1143 a panem XY, Zenklova, Praha 8
27.17 09.11.2011 k žádosti pana XY a paní XY, Španielova 1283 o umožnění směny bytu
27.15 09.11.2011 k žádosti pana XY, Nevanova 1052 o navázání nové nájemní smlouvy
27.14 09.11.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1145/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
27.12 09.11.2011 k rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy – Vypsání nové výzvy k podání nabídky
27.11 09.11.2011 k informaci o termínu zápisu žáků do 1. tříd základních škol městské části Praha 17 pro školní rok 2012/2013
27.10 09.11.2011 k pořízení nového automatu do plynové kotelny v budově Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
27.9 09.11.2011 k vyjádření Městské části k žádosti MHMP, odbor evidence, správy a využití majetku k pronájmu pozemků parc. č. 1404/1, 1404/20, 1404/19, 1404/18, 2058, 2059, 1404/16, k. ú. Řepy, za účelem poskytování služeb motoristům, především mytí automobilů samoobslužnou technologií
27.8 09.11.2011 k dofinancování víceprací akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště“
27.7 09.11.2011 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SM2011/0179 „Žufanova 1112 - 1114, zateplení objektu zdravotnického zařízení ambulantní péče“
27.6 09.11.2011 k žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub Hornomlýnská o finanční podporu
27.5 09.11.2011 ke stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2012
27.4 09.11.2011 k připomínkování návrhu nařízení, kterým se mění nař. hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
27.3 09.11.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
27.2 09.11.2011 k návrhu nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a návrh změn v příloze obecně závazné vyhlášky
27.1 09.11.2011 ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2011
26.49 24.10.2011 k žádosti pana XY, občana Demokratické republiky Kongo, o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů
26.48 24.10.2011 k programu jednání ZMČ dne 2. 11. 2011
26.47 24.10.2011 k VII. etapě prodeje BJ bytového domu ul. Makovského 1222 - 1227
26.46 24.10.2011 k návrhu zásad ukončování charakteru bytů jako bytů služebních
26.45 24.10.2011 k návrhu zásad vymáhání a odpisu pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17
26.44 24.10.2011 k rekonstrukci chodníků v ulici K Motolu
26.43 24.10.2011 ke změně plánu oprav z důvodu zatékání do objektu Nevanova 1051, 1052
26.42 24.10.2011 k záměru provedení stavební úpravy v přízemí objektu ÚMČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, pro zabezpečení agendy elektronických občanských průkazů od 1. 1. 2012
26.41 24.10.2011 k zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17
26.40 24.10.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290 se sídlem Španielova 1288, Praha 6 - Řepy
26.39 24.10.2011 k výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení akce „Stavba skateparku v Praze - Řepích“
Tisk Export článku do PDF