Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
35.4 14.02.2012 k vyjádření Městské části k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o pronájem a event. následný úplatný převod části pozemku č. parc. 342/6 k. ú. Řepy o výměře 1 m2 ve prospěch Společenství vlastníků domu Španielova čp. 1270 - 1276
35.3 14.02.2012 k vyjádření Městské části k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o pronájem pozemku parc. č. 1142/854 k. ú. Řepy ve prospěch společnosti Autovitamin s. r. o.
35.2 14.02.2012 k návrhu Klubu politické strany Věci veřejné v Praze – Řepích
35.1 14.02.2012 k rezignaci MUDr. Ivanky Kvašové na funkci předsedy Majetkové komise; ke jmenování Bc. Davida Števíka do funkce předsedy Majetkové komise
34.22 30.01.2012 ke zřízení termínovaného vkladu
34.21 30.01.2012 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí
34.20 30.01.2012 k programu jednání ZMČ dne 8. 2. 2012
34.19 30.01.2012 ke zvýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ genpor. Peřiny
34.18 30.01.2012 k prodloužení nájemní smlouvy paní XY, Žufanova 1094
34.17 30.01.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby „Přístřešek pro kontejnery na sídlišti Řepy“
34.16 30.01.2012 k Plánu investic a velkých oprav na roky 2012 - 2017
34.15 30.01.2012 k zateplení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy
34.13 30.01.2012 k opakované žádosti paní XY, Stříbrského, Praha 4 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel. 2+kk v Makovského ulici čp. 1227
34.12 30.01.2012 k rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc. č. 348/1 v k. ú. Řepy – Vypsání nové výzvy k podání nabídky
34.11 30.01.2012 k rozšíření pojistné smlouvy č. 52313533-18 mezi Městskou částí Praha 17 a Českou pojišťovnou a. s.
34.10 30.01.2012 k revitalizaci opěrné zdi Makovského
34.9 30.01.2012 k postupu OSOM při povolování změn na pronajatém majetku MČ Praha 17
34.8 30.01.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1227/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 – 1227
34.7 30.01.2012 k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1224/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského 1222 - 1227
34.6 30.01.2012 k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
34.5 30.01.2012 k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu místnosti v budově Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a Mgr. Janou Kalinovou, Vondroušova 1201, 16300 Praha 6 - Řepy
34.4 30.01.2012 k novým parkovištím v Praze – Řepích (Lokalita 1 – parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a lokalita 2 - parkoviště pro polikliniku v ul. Žufanova)
34.3 30.01.2012 k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SM 2011/0062 zpracování PD a zjištění inženýrské činnosti „Nová parkoviště v Praze – Řepích. Lokalita 1 – parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a lokalita 2 - parkoviště pro polikliniku v ul. Žufanova“
34.2 30.01.2012 ke smlouvě o dílo (č. s. objednatele 2011/0295) – Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111
34.1 30.01.2012 k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013
33.2 25.01.2012 k MON
33.1 25.01.2012 ke stanovisku k prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „Boromeum – dům pro seniory“
32.52 18.01.2012 k pronájmu části pozemku parc. č. 1397 o výměře 8 m2 v k. ú. Řepy. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17
32.51 18.01.2012 k opravám ve volných bytech Jiránkova čp. 1136 - b. č. 35, b. č 36, Bazovského čp. 1120 - č. b. 11, Nevanova 1051 - č. b. 38, Žufanova čp. 1094 - b. č. 4
32.50 18.01.2012 k postupu pro stanovení příplatku za vedení a stanovení platu dle nařízení vlády 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitelky mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy, Kulturního střediska Průhon a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb
32.49 18.01.2012 k zahájení realizace vybraného projektu Školní náměstí - revitalizace prostoru před ZŠ J. Wericha v rámci Koncepce revitalizace sídlištní zeleně na území MČ Praha 17
32.48 18.01.2012 k návrhu na ukončení soudního řízení XY, Španielova 1265, byt. jednotka č. XY, Praha 6 - Řepy
32.47 18.01.2012 k žádosti o pronájem části nebytového prostoru bývalé lékárny v KD Průhon čp. 1220, Praha 6 - Řepy
32.46 18.01.2012 k zpracování energetických auditů na ZŠ J. Wericha, Španielova 1111 a ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139
32.45 18.01.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce objektu Čistovická 241, Praha 6 - Řepy “
32.44 18.01.2012 k rekonstrukci objektu Čistovická č. p. 241, Praha 6 - Řepy
32.43 18.01.2012 ke koupi části pozemku parc. č. 732/63 v k. ú. Zličín, ve vlastnictví P&K developers, s. r. o., o výměře 243 m2
32.42 18.01.2012 k projednání návrhu zvýšení cen za pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro stavební činnost a neregulované nájemné z pozemků sloužících k podnikání
32.41 18.01.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
32.40 18.01.2012 k dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 2009/2425 - navýšení výměry části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy, pro účely Bikrosclub Řepy
32.39 18.01.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, ve dnech konání tří závodů v rámci akce O pohár městské části Praha 17, převzetí záštity MČ Praha 17 nad akcí O pohár městské části Praha 17 a poskytnutí finančního příspěvku
32.38 18.01.2012 k výpůjčce pozemků parc. č. 1142/238 (12,1 m2), 1142/73 (60 m2), 1142/310 (26,3 m2), 1142/237 (18 m2), 1142/327 (24,7 m2) a 1234/45 (73,2 m2) v k. ú. Řepy pro stavební úpravy signalizačního zařízení SSZ 6.917 – křižovatka Slánská x Bazovského
32.37 18.01.2012 k informaci – písemnému vyjádření ŘSD ke koupi pozemků parc. č. 1375/6 a 1378/14
32.36 18.01.2012 k opravě TS 4602, zrušení TS 4605 a přepojení kabelů 22 kV (kVN) a 1 kV (kNN) na pozemcích parc. č. 1142/238, 1142/311, 1142/312, 1149/43, 1149/44 a 1149/45 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
32.35 18.01.2012 k obnově kabelové sítě 22 kV a 1 kV a zrušení TS 4605 - na pozemcích parc. č. 1142/89, 1142/110 a 1142/282 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
32.34 18.01.2012 k žádosti XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
32.33 18.01.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru - atelieru v přízemí domu čp. 1016 Laudova, Praha 6 – Řepy
32.32 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1227/28 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.31 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1227/19 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
32.30 18.01.2012 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1226/33 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 – 1227
Tisk Export článku do PDF