Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
43.4 23.05.2012 k řádné účetní závěrce účetní jednotky za rok 2011
43.3 23.05.2012 k Zakladatelské listině společnosti – novému znění
43.2 23.05.2012 k odvolání prokury společnosti Optimis spol. s r. o.
43.1 23.05.2012 k výroční zprávě společnosti Optimis spol. s r. o.
42.41 16.05.2012 k žádosti o poskytnutí peněžního daru Letiště Praha a. s. – program „Žijeme zde společně“
42.40 16.05.2012 k rozšíření kolumbária řepského hřbitova - vícepráce
42.39 16.05.2012 k výpovědi smlouvy o dodávce el. energie se stávajícím dodavatelem
42.38 16.05.2012 k veřejné zakázce na službu „Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17“
42.37 16.05.2012 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vikýřů nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
42.36 16.05.2012 k projektové dokumentaci stavebních úprav nebytových prostor v 1. NP objektu Socháňova č.p. 1221 – Výsledek zadávacího řízení
42.34 16.05.2012 k rekonstrukci volných bytů ve vlastnictví MČ Praha 17 do velikosti 2+kk
42.33 16.05.2012 k pronájmu části pozemku parc.č. 45/1 o výměře 2 140m2 za účelem jeho využití pro cvičiště psů, v k.ú. Řepy, správa pozemku svěřená MČ Praha 17
42.32 16.05.2012 k výběrovému řízení nemovitostí Slánská č.p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č.p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 – OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
42.31 16.05.2012 k souhlasu s umístěním atrakcí pro děti na pozemcích č. parc. 1241/18 a 1241/26 v k. ú. Řepy, podél ulice Slánská. Oba pozemky ve vlastnictví soukromé osoby
42.30 16.05.2012 k systému práce na OSV po 1. 1. 2012
42.29 16.05.2012 k veřejné zakázce na službu „Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy“
42.28 16.05.2012 k „Zateplení MŠ Bendova 1122 a 1123, Praha 6 - Řepy“
42.27 16.05.2012 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMO 2009/0984 s firmou AUTODOPRAVA Jaroslav Hájek - Zemní práce a údržba zeleně, Ke Kaménce 422, 163 00 Praha - Řepy
42.26 16.05.2012 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Péče o dětská hřiště, víceúčelová sportoviště a sportovní plochy na území MČ Praha 17“
42.25 16.05.2012 k odejmutí veřejného osvětlení na pasážích Makovského 1222-1227, 1140-1145
42.24 16.05.2012 k přijetí veřejné zakázky malého rozsahu „Inženýrská činnost v předinvestiční fázi přípravy stavby - Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
42.23 16.05.2012 k přijetí veřejné zakázky malého rozsahu „Administrativní zajištění výběrových řízení - Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“
42.22 16.05.2012 k vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího odd. vymáhání pohledávek a referenta téhož odd.
42.21 16.05.2012 k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Hlasovací a komunikační zařízení pro jednání zastupitelstva MČ“
42.20 16.05.2012 k žádosti o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Praha 17 – Řepy, Karlovarská, přeložka distribučních kNN u TS 5814 a přípojka NN pro ČSPH“ na pozemcích k.ú. Řepy poblíž ul. Karlovarská v Praze – Řepích
42.19 16.05.2012 k Doplnění seznamu oprávněných nájemců b.j. č. 1244/X o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 až 1246 v k.ú. Řepy, prodej V. etapa
42.17 16.05.2012 k Doplnění seznamu oprávněných nájemců b.j. č. 1223/X o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 až 1227 v k.ú. Řepy, prodej VII. etapa
42.16 16.05.2012 k doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců - b.j. 1144/XY o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského č.p. 1140 – 1145 v k.ú. Řepy, prodej VII. etapa
42.15 16.05.2012 k doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců - b.j. č. 1143/X o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145 v k.ú. Řepy, prodej VII. etapa
42.14 16.05.2012 k volné bytové jednotce č. 1268/7 o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1268 ve Španielově ulici
42.13 16.05.2012 k volnému bytu č. 1 o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
42.11 16.05.2012 k úhradě nákladů za úklid bytu č. 28 o vel. 2+k.k. v domě čp. 1243, ul. Galandova, Praha 6 – Řepy z prostředků MČ Praha 17
42.10 16.05.2012 k připomínkování návrhu nařízení o zrušení nařízení č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, ve znění nařízení č. 2/2008 Sb. hl. m. Prahy
42.9 16.05.2012 k výši poplatku za nájem pozemku parc. č. 1349/2 (zahrada) a parc. č. 1348 (část jako zahrada a část pod domem, který je ve vlastnictví žadatele) v k.ú. Řepy, správa pozemků svěřená MČ Praha 17
42.8 16.05.2012 k části pozemku parc. č. 1496/6 v k.ú Řepy o výměře 74 m2 – dlouhodobý pronájem nebo prodej
42.7 16.05.2012 k žádosti o částečné prominutí nájemného za nebytový prostor č. XY v Makovského č.p. 1225
42.6 16.05.2012 k přípojce slaboproudu na pozemku parc. č. 1446 v k.ú. Řepy, pro 2 RD na pozemku parc. č. 215/3, 216/3 a 215/4, 216/4 v k.ú. Řepy
42.5 16.05.2012 k vybudování nového vstupu na pozemek RD č.p. XY přes část pozemku parc. č. 1496/6 o výměře 3 m2, v k.ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
42.4 16.05.2012 ke směně části pozemků parc. č. 1352/4, 1352/146 a pozemků parc. č. 1352/135 a 1365/2 – o výměře cca 3 595 m2 (správa MČ Praha 17) za část pozemku 1352/55 – o výměře cca 3 380 m2 (vlastnictví Autosalon Klokočka, s.r.o.) a část pozemku 1352/74 – o výměře cca 215 m2 (vlastnictví Autosalon Klokočka Centrum, a.s.), vše v k.ú. Řepy
42.3 16.05.2012 k návrhu na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2011
42.2 16.05.2012 ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2012
42.1 16.05.2012 ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2011; ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
41.27 02.05.2012 k žádosti o souhlas na provizorní dopravní značení
41.26 02.05.2012 k rezignaci člena Komise kultury a vzdělávání a jmenování nového člena Komise kultury a vzdělávání
41.25 02.05.2012 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Oprava chodníků v ulici U Boroviček
41.24 02.05.2012 ke zrušení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Implementace a provoz certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ a vypsání nové soutěže
41.23 02.05.2012 k souhlasnému stanovisku na trvalé umístění přesahu střechy rodinného domu nad pozemkem parc. č. 1449 v k. ú. Řepy, lokalita ul. Augustova
41.22 02.05.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 63/1 o výměře 2,88 m2 za účelem umístění 2 ks sběrných kontejnerů POTEX (sběr textilu), v k. ú. Řepy, správa pozemku svěřená MČ Praha 17
41.21 02.05.2012 k nabídce paní XY o prodej pozemků parc. č. 734/15 a 740/41 v k. ú. Zličín a žádosti na směnu pozemků par. č. 1431/7, 1431/10, 1431/12 a 64/4 za pozemek par. č. 1436 v k. ú. Řepy
41.19 02.05.2012 k umístění informační tabule na pozemku parc. č. 1234/32 nebo 1142/101 v k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF