Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
47.9 18.07.2012 ke smuteční síni řepského hřbitova - Soutěž o návrh
47.8 18.07.2012 k nabídce společnosti Yale Medical Consulting, a. s., na prodej pozemku parc. č. 394/18, k. ú. Řepy
47.7 18.07.2012 ke schválení darů pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
47.6 18.07.2012 ke schválení daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 – Řepy, Laudova 3/1030
47.5 18.07.2012 ke schválení daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123 , Praha 6 – Řepy
47.4 18.07.2012 k peněžnímu daru pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 12, Praha 1
47.3 18.07.2012 k vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky „Vyvolávací systém pro klienty ÚMČ Praha 17“
47.2 18.07.2012 k připomínkování Návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává provozní řád stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
47.1 18.07.2012 k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
46.37 27.06.2012 k navýšení kapacity Mateřské školy Bendova, Praha 6 – Řepy, Bendova 1/1123
46.36 27.06.2012 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 48 409 m2 v k. ú. Řepy pro zřízení staveniště a dočasného skládkování stavebního materiálu pro stavbu: „Oprava chodníků v ulici U Boroviček“
46.35 27.06.2012 k informaci - výše poplatku za nájem pozemku parc.č. 921/1 (zahrádkářská kolonie), který je svěřen do správy MČ Praha 17 v k.ú. Řepy
46.34 27.06.2012 k záměru na dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1446 (ve správě MČ ) o výměře cca 70 m2 za udělený souhlas pro MČ k vybudování chodníku na pozemku parc.č. 1409/6 (ve vlastnictví p. XY)
46.33 27.06.2012 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
46.32 27.06.2012 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru garáž č. 47 v suterénu halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ul., Praha 6 - Řepy
46.31 27.06.2012 k žádosti o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 313 – provozovna zakázkového šití, zásilkového obchodu v přízemí domu čp. 1144 Makovského, Praha 6-Řepy
46.30 27.06.2012 k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 311 – prodejna obuvi, textilu v přízemí domu čp. 1143 Makovského, Praha 6 - Řepy
46.29 27.06.2012 k žádosti o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu v nebytovém prostoru č. 314 - prodejna textilní galanterie čp. 1143, Makovského, Praha 6 – Řepy
46.28 27.06.2012 ke stavebním úpravám nebytového prostoru č. 314 v Makovského 1223, smlouva o stavbě
46.27 27.06.2012 k příspěvku na dopravu softbalového družstva ZŠ J. Wericha na Mistrovství ČR základních škol v softbalu
46.25 27.06.2012 k doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců: b.j. č. 1226/33 o vel. 3+1 pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1222 - 1227 v k.ú. Řepy, prodej VII. etapa
46.24 27.06.2012 k žádosti XY, Jiránkova 1136 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
46.23 27.06.2012 k žádosti o slevu na nájemném za byt č. XY, o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
46.22 27.06.2012 k ceně za nájem a za služby s nájmem spojené nově postavených kolumbárních schránek na hřbitově v Praze Řepích
46.21 27.06.2012 k výběrovému řízení „Rekonstrukce volných bytů - IV“
46.20 27.06.2012 k vybudování nového vstupu na pozemek RD č.p. 430 přes část pozemku parc.č. 1496/6 o výměře 3 m2, v k.ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17 – smlouva o dlouhodobém nájmu pozemku
46.19 27.06.2012 k žádosti o souhlas s připojením objektů Žufanova č.p. 1113, 1114 na síť UPC Česká republika, s. r. o.
46.18 27.06.2012 k žádosti o vyzdění jádra bytu č. XY ve Vondroušově 1197
46.17 27.06.2012 k pronájmu části pozemku parc.č. 45/1 o výměře 2 140 m2 za účelem jeho využití pro cvičiště psů, v k.ú. Řepy, správa pozemku svěřená MČ Praha 17
46.16 27.06.2012 k převodu pronájmu části pozemku parc. č. 752/1, včetně montované haly
46.15 27.06.2012 ke stanovisku k žádosti o souhlas a pronájem části pozemků parc.č. 1142/311 až 1142/315 v k.ú. Řepy. Pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 17
46.14 27.06.2012 k žádosti Diakonie ČCE o finanční příspěvek
46.13 27.06.2012 k žádosti CSZS o schválení přijetí sponzorských darů pro CSZS
46.12 27.06.2012 ke smluvním pokutám „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1135, 1136, Praha 6 - Řepy“
46.11 27.06.2012 ke stanovisku k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o úplatný převod, případně pronájem části pozemku č.parc. 1234/84 k.ú. Řepy o výměře 1 m2 při západní štítové stěně domu č.p. 1267 ve prospěch Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267 - 1269
46.10 27.06.2012 k prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Autosalon 7000 Karlovarská ul., Praha – Řepy“ na pozemcích k.ú. Řepy a k.ú. Ruzyně s vlastním polyfunkčním objektem situovaným při jižní straně ul. Karlovarská v prostoru mezi křižovatkou s ul. Slánská a čerpací stanicí ÖMV v Praze - Řepích
46.9 27.06.2012 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy č. III“
46.8 27.06.2012 ke smlouvě o ochraně zařízení se společností Eltodo-Citelum, s. r. o.
46.7 27.06.2012 ke schválení výjimky z počtu dětí na mateřských školách MČ Prahy 17
46.6 27.06.2012 ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vikýřů nové budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
46.5 27.06.2012 k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách MČ Praha 17 na školní rok 2012/2013
46.4 27.06.2012 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
46.3 27.06.2012 k požadavkům na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013
46.2 27.06.2012 ke vkladovému účtu v J&T Banka, a.s.
46.1 27.06.2012 ke změnám rozpočtu k 30. 6. 2012
45.31 11.06.2012 k vybavení pracoviště Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel pracovištěm pro výdej cestovních dokladů
45.30 11.06.2012 k programu jednání ZMČ dne 20. 6. 2012
45.29 11.06.2012 k napojení prostor restaurace Sokol na STL přípojku plynu objektu Sokolovny
45.28 11.06.2012 k projektové dokumentaci stavebních úprav 1. NP objektu Sokolovny na zázemí restaurace Sokol
45.27 11.06.2012 ke krátkodobé výpůjčce části pozemků parc. č. 1504/1 a parc.č. 751, k.ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, pro charitativní akci „Kapka medu pro ORL Motol“
Tisk Export článku do PDF