Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
63.24 05.02.2013 ke vkladovému účtu v J&T BANCE, a. s.
63.23 05.02.2013 k uzavření nájemní smlouvy se společností euroAWK s. r. o. k částem pozemků parc. č. 1477 a parc. č. 1474/1 z důvodu umístění reklamních zařízení, k. ú. Řepy, správa svěřená MČ Praha 17
63.22 05.02.2013 k III. kolu výběrového řízení na prodej nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 – OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
63.21 05.02.2013 k Podmínkám pro poskytování grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, školství a kultury
63.20 05.02.2013 k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2013; k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018; k plánu investic a velkých oprav na roky 2012 až 2018
63.19 05.02.2013 ke Smlouvě o spolupráci a poradenství
63.18 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1284 ve Španielově ulici s dluhem
63.17 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici s dluhem
63.16 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1263 ve Španielově ulici
63.15 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici s dluhem
63.14 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici s dluhem
63.13 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici s dluhem
63.12 05.02.2013 k volné bytové jednotce o vel. 4+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1129 v Socháňově ulici
63.10 05.02.2013 k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem
63.9 05.02.2013 k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici s dluhem
63.8 05.02.2013 k volnému bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici s dluhem
63.7 05.02.2013 k čtvrtletní zprávě o stavu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis s. r. o.
63.5 05.02.2013 k umístění 12 ks nových reklamních zařízení na různých pozemcích k. ú. Řepy, jejichž správa je svěřená MČ Praha 17
63.4 05.02.2013 k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo SM 2012/0342 – Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy
63.3 05.02.2013 k „Doplnění elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“ zpracování projektové dokumentace
63.2 05.02.2013 k odejmutí veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova, Praha 6 – Řepy“ ze svěřené správy MČ Praha 17
63.1 05.02.2013 k připomínkování návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
62.15 23.01.2013 ke zhodnocení volných finančních prostředků městské části
62.14 23.01.2013 k informaci o výsledcích výstavy výtvarně architektonických návrhů soutěže „Smuteční síň řepského hřbitova“
62.13 23.01.2013 ke stanovisku k provozování reklamních zařízení společnosti euroAWK, s. r. o., na pozemcích parc. č. 1474/1 a parc. č. 1477, k. ú. Řepy, při ulici Plzeňská
62.12 23.01.2013 k zateplení ZŠ Laudova 1024, Praha 6 – Řepy
62.11 23.01.2013 k žádosti o instalaci kamerového systému podaná SVJ
62.10 23.01.2013 k žádosti paní XY, Vondroušova XY, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 3+1 v 7. podlaží domu čp. 1162 na období delší než 1,5 roku
62.9 23.01.2013 k žádosti pana XY, Jiránkova 1137, Praha 6 – Řepy, zastoupeného na základě plné moci panem XY, Vackova, Praha 5 o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici na období delší než 1,5 roku a o ponechání bydlení v bytě bez nájemní smlouvy
62.8 23.01.2013 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici
62.7 23.01.2013 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 prodejna v přízemí čp. 1282 v ul. Španielova, Praha 6 - Řepy
62.6 23.01.2013 k žádosti o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 311 – prodejna XY v přízemí domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
62.5 23.01.2013 k návrhu na rozšíření podpisového práva – zplnomocnění Mgr. Aleny Presslové, vedoucí OSV, k podpisu dohod o výkonu pěstounské péče
62.4 23.01.2013 k výměně výtahů v MŠ Socháňova 1175 a 1176
62.3 23.01.2013 k návrhu na změnu funkčního využití z plochy ZP na plochu SV pro severní část pozemku č. parc. 1352/4 k. ú. Řepy při ul. Karlovarská za účelem možnosti zřízení malého sběrného dvora v rámci pořizování celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (CVZ ÚP SÚ HMP)
62.2 23.01.2013 k oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP)
62.1 23.01.2013 k sumarizaci stížností, petic a jiných podání za rok 2012
61.18 09.01.2013 k zajištění vyklizení, vykácení a oplocení (zabezpečení) pozemků parc. č. 563, 564, 565/1 a 566, které jsou ve správě MČ Praha 17
61.17 09.01.2013 k revokaci části usnesení č. 59/2 – specifikace Dodatku č. 3 k mandátní smlouvě mezi MČ Praha 17 a Obchodní společností Optimis, s. r. o.
61.16 09.01.2013 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Makovského 1222 - 1227, Makovského 1223, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
61.15 09.01.2013 k informaci o zasklení lodžie bytu ve Vondroušově ul. ČP 1157
61.14 09.01.2013 ke zřízení termínovaného vkladu
61.12 09.01.2013 ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2012 – DODATEK
61.11 09.01.2013 k návrhu na jmenování členky Komise pro životní prostředí
61.10 09.01.2013 k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 308 – prodejna dětského zboží přízemí čp. 1220, KC Průhon v ul. Socháňova Praha 6 - Řepy
61.9 09.01.2013 k žádosti pana XY, Makovského 1142 o prominutí poplatků z prodlení
61.8 09.01.2013 k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici
61.7 09.01.2013 k žádosti manželů XY, Vondroušova 1162 o prominutí hrazení nájemného za měsíc listopad 2012
61.6 09.01.2013 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1486/5 – vyhrazené stání pro držitele průkazu ZTP - P
61.5 09.01.2013 k připojení k pozemní komunikaci z pozemku parc. č. 1409/1 (ve správě MČ Praha 17) k pozemku parc. č. 1045 (vlastnictví soukromá osoba), vše v k. ú. Řepy
Tisk Export článku do PDF