Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
54.19 24.10.2012 k výběru nejvýhodnější nabídky pro GP – prodej části pozemku parc. č. 1496/6 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17
54.18 24.10.2012 k likvidaci topného kanálu A7/2-D z důvodu ukončení odběru tepla v ul. Laudova na pozemcích parc. č. 1142/256 a 1142/253 v k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Laudova
54.17 24.10.2012 k výběru nejvýhodnější nabídky na vypracování GP – bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy ve správě Ministerstva obrany VUSS Praha
54.16 24.10.2012 ke složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2012; k plánu inventur m. č. Praha 17 k 31. 12. 2012
54.15 24.10.2012 k návrhu sociálně zdravotní komise na svolání společného jednání RMČ s praktickými lékaři v MČ
54.14 24.10.2012 k Dodatku č. 1 – Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy
54.13 24.10.2012 k žádosti o stanovisko ke stávající sběrně surovin na pozemku č. parc. 38 k. ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze – Řepích z hlediska územně plánovacího a k prodloužení doby jejího provozování
54.12 24.10.2012 ke smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova“
54.11 24.10.2012 ke schválení záměru výstavby 2. budovy ÚMČ Praha 17
54.10 24.10.2012 k rozšíření stávající implementace systému e-spis o moduly Usnesení a Úkoly
54.9 24.10.2012 k připomínkování návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy
54.8 24.10.2012 k připomínkování návrhu nařízení o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
54.7 24.10.2012 k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a příloha vyhlášky s přehledem všech ponechaných míst. Navrhovaná účinnost obecně závazné vyhlášky je 1. 1. 2013
54.6 24.10.2012 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Makovského 1222 - 1227, Makovského 1223, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
54.5 24.10.2012 ke změnám rozpočtu k 31. 10. 2012
54.4 24.10.2012 k zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17
54.3 24.10.2012 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné obchodní soutěže „Výběr provozovatele sportovního centra Na Chobotě“
54.2 24.10.2012 k vánočnímu prázdninovému provozu v Mateřské škole Laudova se spec. třídami, místo výkonu Opuková 10
54.1 24.10.2012 k finančnímu daru firmy Evropa realitní kancelář Praha 5, DATABIS GROUP, s. r. o., Arbesovo náměstí 257/7, 150 00 Praha 5, Městské části Praha 17
53.38 10.10.2012 k úplatě za správu nemovitostí ČP 439 ul. Ke Kulturnímu domu, Praha – Řepy a ČP 125 ul. Na Chobotě, Praha – Řepy
53.37 10.10.2012 k žádosti o opravu části oplocení a vrat u vjezdu na pozemky 752/62 a 752/63, které jsou ve správě MČ Praha 17. Pozemky smluvním vztahem užívá JUNÁK – středisko Bílá Hora Praha 6
53.36 10.10.2012 k návrhu notářského zápisu o prohlášení vlastnického práva k nemovitosti bez č. p. (garáž) ve vlastnictví manželů XY na pozemku parc. č. 1349/2 ve správě MČ Praha 17
53.35 10.10.2012 k souhlasu s posunem splatnosti nájmu za prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024
53.34 10.10.2012 k výběru provozovatele sportovního centra Na Chobotě - veřejná obchodní soutěž
53.33 10.10.2012 k poskytnutí prostor pasáží ul. Makovského k výtvarné akci
53.32 10.10.2012 k volné bytové jednotce o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici s dluhem
53.31 10.10.2012 k žádosti o převod nájmu nebytového prostoru atelieru umělecké činnosti v přízemí domu čp. 1017 v ul. Laudova, Praha 6 – Řepy
53.30 10.10.2012 ke zrušení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v přízemí domu Socháňova 1133 vyhlášeného od 29. 8. 2012 do 27. 9. 2012
53.29 10.10.2012 k žádosti pana XY, Makovského 1227, Praha 6 - Řepy o uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce o vel. 3+1/L , Makovského čp. 1227, Praha 6 – Řepy
53.28 10.10.2012 k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem
53.27 10.10.2012 k volnému bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici s dluhem
53.26 10.10.2012 k volné bytové jednotce o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici s dluhem
53.25 10.10.2012 k volné bytové jednotce o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici s dluhem
53.24 10.10.2012 k podmínkám pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku Městské části Praha 17
53.23 10.10.2012 k volné byt. jednotce o vel. 3+1/L s přísl. v přízemí domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy
53.22 10.10.2012 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1076 v Nevanově ulici
53.21 10.10.2012 k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1076 v Nevanově ulici
53.20 10.10.2012 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, Praha 6 – Řepy
53.19 10.10.2012 k volnému bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici s dluhem
53.18 10.10.2012 k doplnění nájemce do seznamu oprávněných nájemců: b. j. č. 1138/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1138 v k. ú. Řepy, prodej V. etapa
53.17 10.10.2012 k žádosti pana XY, Vondroušova 1218, Praha 6 – Řepy o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Vondroušova ul. čp. 1218, Praha 6 – Řepy
53.16 10.10.2012 k žádosti paní XY, Nevanova 1051, Praha 6 – Řepy o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 1+k.k., Nevanova ul. čp. 1051, Praha 6 – Řepy
53.15 10.10.2012 k žádosti pana XY, Žufanova 1098 o navázání nové nájemní smlouvy
53.14 10.10.2012 k přidělení náhradního bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1196 ve Vondroušově ulici paní XY za byt o vel. 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 252, Čistovická ulice, Praha 6 – Řepy a schválení uzavření návrhu dohody o přestěhování do náhradního bytu z důvodu rekonstrukce domu, uzavření nové nájemní smlouvy na rekonstruovaný byt za tržní nájemné a zpětvzetí podané žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu
53.13 10.10.2012 k pronájmu části pozemku parc. č. 1034/1 o výměře 172 m2 za účelem zřízení zahrádky
53.12 10.10.2012 k pronájmu části pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy pro realizaci stavby nového vjezdu k č. p. 254 ul. U Boroviček o výměře 3 m2 na dobu 20 dní
53.11 10.10.2012 k výpůjčce části pozemků parc. č. 1381/3, 1382, 1504/1 a 1507/1v k. ú. Řepy pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace U Boroviček“
53.10 10.10.2012 k přípojkám a sjezdům z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 v k. ú. Řepy - přípojka splaškové kanalizace
53.9 10.10.2012 ke stanovisku k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o úplatný převod pozemku č. parc. 1761 k. ú. Řepy o výměře 2775 m2 mezi ulicemi Plzeňská, Drahoňovského v Praze - Řepích
53.8 10.10.2012 k žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu části pozemku č. parc. 1142/70 k. ú. Řepy o výměře 1996 m2 při ul. Skuteckého v Praze – Řepích formou výběrového řízení
Tisk Export článku do PDF