Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000103/2013
(71)
06.05.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru nepotravinářského využití č.311 o vel. 73,60 m2 v přízemí domu čp. 1145, Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000102/2013
(71)
06.05.2013 Souhlasné stanovisko, následné uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1352/184 ve svěřené správě pro MČ Praha 17, k.ú. Řepy, z důvodu realizace nového vedení dešťové kanalizace pro stavbu "Polyfunkční objekt Reinerova"
Us RMČ 000101/2013
(71)
06.05.2013 Krátkodobá výpůjčka části pozemku parc.č. 1504/1 pro tři cyklistické závody ve dnech 1. - 2. 6. 2013. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, k.ú. Řepy.
Us RMČ 000100/2013
(71)
06.05.2013 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku
Us RMČ 000099/2013
(71)
06.05.2013 Zřízení přístupové rampy k objektu MŠ Socháňova 1175 a zřízení nového chodníku u MŠ Socháňova 1176
Us RMČ 000098/2013
(71)
06.05.2013 Vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Makovského 1140-1145, Makovského 1141/11, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000097/2013
(71)
06.05.2013 Rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu pro podporu základních škol
Us RMČ 000096/2013
(71)
06.05.2013 Finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškolních zařízeních
Us RMČ 000095/2013
(70)
29.04.2013 Změna bodu 3 usnesení RMČ Praha 17 č. 000065/2013 ze dne 17.4.2013 k řešení pronájmu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000094/2013
(69)
17.04.2013 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Dodání venkovních posilovacích strojů a nářadí včetně příslušenství - sportovního vybavení v oblasti lesoparku v MČ Praha 17"
Us RMČ 000093/2013
(69)
17.04.2013 Schválení dohody o přestěhování do náhradního bytu
Us RMČ 000092/2013
(69)
17.04.2013 Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - II
Us RMČ 000091/2013
(69)
17.04.2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/0455 - Skatepark Řepy
Us RMČ 000090/2013
(69)
17.04.2013 Pořádání akce Rej čarodějnic pro řepské maminky s dětmi na pozemku parc.č. 1234/14 dne 25. 4. 2013 v odpoledních hodinách
Us RMČ 000089/2013
(69)
17.04.2013 Volný byt č. 77 o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000088/2013
(69)
17.04.2013 Volný byt č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000087/2013
(69)
17.04.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru nepotravinářského využití č.313 o vel. 81,8 m2 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000086/2013
(69)
17.04.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 35 o vel. 2+k.k. s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000085/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o pronájem bytu v bezbariérovém domě Vondroušova čp. 1194, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000084/2013
(69)
17.04.2013 Dohoda mezi Městskou částí Praha 17 a notářkou paní Mgr. Pospíchalovou o sepisování notářských zápisů se svolením dlužníka k vykonatelnosti a úhradě odměn a náhrad notáři
Us RMČ 000083/2013
(69)
17.04.2013 Změna člena Redakční rady - nový člen p. Martin Vaic
Us RMČ 000082/2013
(69)
17.04.2013 Povolení prodloužení doby na vyklizení a protokolární předání nebytových prostor Sokolovna - 1.patro, samostatný vchod z ul. Žalanského společnosti Autoškola TOP
Us RMČ 000081/2013
(69)
17.04.2013 Energetický audit budov MČ Praha 17
Us RMČ 000080/2013
(69)
17.04.2013 Přijetí dodatku víceprací, prodloužení termínu dokončení díla, schválení sankce za nedodržení termínu dokončení díla, schválení finanční pozastávky na provedení nedodělků za klimaticky příznivých podmínek "Rekonstrukce objektu Čistovická č.p. 241, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000079/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 313 provozovna masáží v přízemí domu čp. 1142 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000078/2013
(69)
17.04.2013 Výpověď z nájmu nebytových prostor
Us RMČ 000077/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 19 o velikosti 2+k.k. s přísl., ve 4. podlaží domu čp. 1119, ulice Bazovského v Praze 6 – Řepích a žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 19 v domě čp. 1119, Bazovského
Us RMČ 000076/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 41 o velikosti 2+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1135, ulice Jiránkova v Praze 6 – Řepích
Us RMČ 000075/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné
Us RMČ 000074/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Us RMČ 000073/2013
(69)
17.04.2013 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po pozemku parc.č. 1142/631 se společností AVE elektro. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, k.ú. Řepy, lokalita ul. K Trninám
Us RMČ 000072/2013
(69)
17.04.2013 Souhlasné stanovisko, následné uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1142/72, 1142/89, 1142/77, 1142/776, 1142/631 a 1142/276 ve svěřené správě pro MČ Praha 17, k.ú. Řepy, z důvodu „Rozšíření sítě PRAGONET v oblasti Mrkvičkova“
Us RMČ 000071/2013
(69)
17.04.2013 Udělení souhlasu společnosti sinpps, s. r. o. (na základě plné moci) s dotčením pozemků parc.č. 49, 50/5, 50/6 a 1327/13, k.ú. Řepy, z důvodu výstavby chodníku a přeložky sloupců a kabelů VO. Investorem stavby je MČ Praha 17, lokalita ul. Na Chobotě, pozemky svěřeny do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000070/2013
(69)
17.04.2013 Zplnomocnění Mgr. Aleny Presslové k podpisu žádostí o státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Us RMČ 000069/2013
(69)
17.04.2013 Žádost MŠ a ZŠ speciální, Diakonie ČCE Praha 5 o finanční příspěvek na 2 postižené nezletilé děti
Us RMČ 000068/2013
(69)
17.04.2013 Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti MČ Praha 17
Us RMČ 000067/2013
(69)
17.04.2013 Žádost o vyjádření ke stavbě "Praha 6 - Ruzyně, Ovocná ul. - oprava kNN" spočívající v provedení opravy stávajících rozvodů 0,4 kV ve stávajících trasách včetně napojení do stávající TS a zčásti zasahující na území MČ Praha 17 (pozemky č.parc. 1378/1, 1387, 1389/1, 1402/4 k.ú. Řepy)
Us RMČ 000066/2013
(69)
17.04.2013 Vypsání výběrového řízení na "Pronájem nebytových prostor školskému subjektu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 10/1024"
Us RMČ 000065/2013
(69)
17.04.2013 Řešení pronájmu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000064/2013
(69)
17.04.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000063/2013
(69)
17.04.2013 Schválení postupu potvrzení vedoucího pracovního místa ředitelek škol dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění
Us RMČ 000062/2013
(69)
17.04.2013 Změny rozpočtu k 30. 4. 2013
Us RMČ 000061/2013
(68)
05.04.2013 Rezignace na funkci členky zastupitelstva, členky kontrolního výboru a komise pro školství a kulturu - Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Us RMČ 000060/2013
(67)
03.04.2013 Výběrové řízení na poskytování právních služeb
Us RMČ 000059/2013
(67)
03.04.2013 Zajištění svahu na pozemku parc. č. 564, k. ú. Řepy
Us RMČ 000058/2013
(67)
03.04.2013 Darovací smlouva - BT-VUSTE, spol. s r.o.
Us RMČ 000057/2013
(67)
03.04.2013 Smlouva o spolupráci - Pražské služby, a.s.
Us RMČ 000056/2013
(67)
03.04.2013 Smlouva o výpůjčce č. VYP/83/10/009335/2013 mezi Hl. m. Prahou a MČ Praha 17 částí pozemků parcel č. 1504/21 a 1504/5 pro konání hudebního festivalu pořádaného Kulturním centrem Průhon ve spolupráci s Městskou částí Praha 17 dne 21.6.2013
Us RMČ 000055/2013
(67)
03.04.2013 Společná žádost Rady městské části Praha - Zličín a Rady městské části Praha 17 o převedení stavby do majetku hl. m. Prahy
Us RMČ 000054/2013
(67)
03.04.2013 žádost o prominutí poplatků z prodlení
Tisk Export článku do PDF