Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000066/2013
(69)
17.04.2013 Vypsání výběrového řízení na "Pronájem nebytových prostor školskému subjektu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 10/1024"
Us RMČ 000065/2013
(69)
17.04.2013 Řešení pronájmu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000064/2013
(69)
17.04.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000063/2013
(69)
17.04.2013 Schválení postupu potvrzení vedoucího pracovního místa ředitelek škol dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění
Us RMČ 000062/2013
(69)
17.04.2013 Změny rozpočtu k 30. 4. 2013
Us RMČ 000061/2013
(68)
05.04.2013 Rezignace na funkci členky zastupitelstva, členky kontrolního výboru a komise pro školství a kulturu - Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Us RMČ 000060/2013
(67)
03.04.2013 Výběrové řízení na poskytování právních služeb
Us RMČ 000059/2013
(67)
03.04.2013 Zajištění svahu na pozemku parc. č. 564, k. ú. Řepy
Us RMČ 000058/2013
(67)
03.04.2013 Darovací smlouva - BT-VUSTE, spol. s r.o.
Us RMČ 000057/2013
(67)
03.04.2013 Smlouva o spolupráci - Pražské služby, a.s.
Us RMČ 000056/2013
(67)
03.04.2013 Smlouva o výpůjčce č. VYP/83/10/009335/2013 mezi Hl. m. Prahou a MČ Praha 17 částí pozemků parcel č. 1504/21 a 1504/5 pro konání hudebního festivalu pořádaného Kulturním centrem Průhon ve spolupráci s Městskou částí Praha 17 dne 21.6.2013
Us RMČ 000055/2013
(67)
03.04.2013 Společná žádost Rady městské části Praha - Zličín a Rady městské části Praha 17 o převedení stavby do majetku hl. m. Prahy
Us RMČ 000054/2013
(67)
03.04.2013 žádost o prominutí poplatků z prodlení
Us RMČ 000053/2013
(67)
03.04.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 35 o velikosti 2+k.k. s přísl., v 7. podlaží domu čp. 1120, ulice Bazovského v Praze 6 – Řepích
Us RMČ 000052/2013
(67)
03.04.2013 Žádost o udělení souhlasu s prodloužením podnájmu bytu
Us RMČ 000051/2013
(67)
03.04.2013 Zrušení usnesení RMČ č. 64.12 ze dne 18.2.2013
Us RMČ 000050/2013
(67)
03.04.2013 Cvičení pro seniory
Us RMČ 000049/2013
(67)
03.04.2013 Připomínkování Nařízení o zřízení přírodní památky Petřín včetně jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000048/2013
(67)
03.04.2013 Projednání znění Statutu a Etického kodexu interního auditu
Us RMČ 000047/2013
(67)
03.04.2013 Dodatek Organizačního Řádu ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000046/2013
(67)
03.04.2013 Schválení daru ZŠ J.Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000045/2013
(67)
03.04.2013 Návrh zadání Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu)
Us RMČ 000044/2013
(67)
03.04.2013 „Revidovaný Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), verze 4,0“ – oznámení koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Us RMČ 000043/2013
(67)
03.04.2013 Žádost pana Miroslava Dejmka, K Mostku 341/20, Praha - Řepy o stanovisko k dopravnímu napojení 2 bytových domů (viladomů) navržených na pozemku č.parc. 732/41 k.ú. Zličín ke komunikaci Engelmüllerova na území MČ Praha 17 (k.ú. Řepy)
Us RMČ 000042/2013
(67)
03.04.2013 Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000041/2013
(67)
03.04.2013 Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Zateplení ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000040/2013
(67)
03.04.2013 Přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny, přípraven pro výdej jídel a zařízení nové třídy v MŠ Socháňova 1175 a 1176"
Us RMČ 000039/2013
(67)
03.04.2013 Žádost společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s., Borského 876, Praha 5 o projednání návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP) z funkční plochy „IZ – izolační zeleň“ na pozemcích č.parc. 1352/7, 1352/53, 1352/54, 1352/73 a dalších k.ú. Řepy a funkční plochy „ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy“ na části pozemku č.parc. 1352/146 k.ú. Řepy na funkční plochu „VN – nerušící výroby a služeb“ při jižní straně ul. Karlovarská v Praze – Řepích.
Us RMČ 000038/2013
(67)
03.04.2013 Žádost o stanovisko k návrhu úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP) spočívající v navýšení kódu míry využití území B na kód C pro plochu SV na pozemcích č.parc. 167/1, 167/2, 1339/10, 1339/14 k.ú. Řepy poblíž ul. Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000037/2013
(66)
20.03.2013 Žádost pana XXXXXXXX XXXXXXX o úhradu prostředků vynaložených na úpravu pódia sálu Sokolovny a oplocení areálu Sokolovny
Us RMČ 000036/2013
(66)
20.03.2013 Žádost Domova sv. Karla Boromejského
Us RMČ 000035/2013
(66)
20.03.2013 Zastavení 34 exekučních řízení pro nedobytné pohledávky ve výši 427.944 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu z titulu dlouhodobé nedobytnosti pohledávek pro nemajetnost dlužníků
Us RMČ 000034/2013
(66)
20.03.2013 Ukončení nájmu Taneční konzervatoře Ivo Váni-Psoty, s.r.o. bezodkladným podáním výpovědi
Us RMČ 000033/2013
(66)
20.03.2013 Volná bytová jednotka č. 1244/3 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1244 v ulici Galandova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000032/2013
(66)
20.03.2013 Změna výsledku výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - IV"
Us RMČ 000031/2013
(66)
20.03.2013 Poskytnutí finančního daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17 v roce 2013 - ERILENS s.r.o.
Us RMČ 000030/2013
(66)
20.03.2013 Poskytnutí finančního daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17 v roce 2013
Us RMČ 000029/2013
(66)
20.03.2013 Havárie plynového průtokového ohřívače na Žalanského 68/54
Us RMČ 000028/2013
(66)
20.03.2013 Žádost paní XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XX , o prodloužení nájemní smlouvy č. 2010/0795 ze dne 3. 5. 2006 nebo o ukončení stávající smlouvy s následným uzavřením nájemní smlouvy nové. Žádost se týká zrekonstruovaného nebytového prostoru Sokolovny (ul.Na Chobotě č. 125) v 1. patře – samostatný vchod z ulice Žalanského a jeho správa je svěřena MČ Praha 17
Us RMČ 000027/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - VI"
Us RMČ 000026/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1223.28 o vel. 2+k.k.s přísl. v 10. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000025/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1142.13 o vel. 2+k.k.s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000024/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č.47 - holobyt v přízemí domu čp. 1099, Žufanova ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000023/2013
(66)
20.03.2013 Volná bytová jednotka č. 1055/4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000022/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1225.24 o vel. 1+1/L s přísl. v 9.podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000021/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.12 o vel. 1+k.k. s přísl. v 3.podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000020/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.36 o vel. 1+k.k. s přísl. v 7.podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000019/2013
(66)
20.03.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.1 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000018/2013
(66)
20.03.2013 Volný byt č.30 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000017/2013
(66)
20.03.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu č.11 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici
Tisk Export článku do PDF