Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000498/2013
(89)
02.12.2013 Žádost o schválení přijetí sponzorských darů darovaných Centru sociálně zdravotních služeb
Us RMČ 000497/2013
(89)
02.12.2013 Prodloužení smlouvy o Roznášce informačních materiálů - Řepské sedmnáctky
Us RMČ 000496/2013
(89)
02.12.2013 MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy
Us RMČ 000495/2013
(89)
02.12.2013 Zpracování projektové dokumentace "Stavební úprava objektu Sokolovny, Na Chobotě 125" - 2. etapa
Us RMČ 000494/2013
(89)
02.12.2013 Úplatný převod pozemku č. parc. 1431/13 k. ú. Řepy o výměře 13 m2 (vlastník Hlavní město Praha) zcela zastavěného částí (verandou) rodinného domu čp. 11 při ul. Žalanského v Praze - Řepích (vlastník Anna Kučerová, bytem Rektorská 577/5, 108 00 Praha 10 - Malešice) a dále části pozemku č. parc. 1431/1 k. ú. Řepy o výměře cca 5 m2 (vlastník Hlavní město Praha) přiléhající k RD čp. 11, do vlastnictví Anny Kučerové, bytem Rektorská 577/5, 108 00 Praha 10 - Malešice za účelem majetkoprávního vypořádání s přihlédnutím k současnému stavu v území
Us RMČ 000493/2013
(89)
02.12.2013 Vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) ke směně pozemků v rámci celého území hl. m. Prahy mezi Správou železniční dopravní cesty, st. org. (žadatel) a Hlavním městem Praha; na území MČ Praha 17 se jedná o dva pozemky - č. parc. 1483 a č. parc. 1484 v k. ú. Řepy při ul. Plzeňská ve vlastnictví žadatele
Us RMČ 000492/2013
(89)
02.12.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 315 o vel. 7 m2 v suterénu domu čp. 1142 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000491/2013
(89)
02.12.2013 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000490/2013
(89)
02.12.2013 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000489/2013
(89)
02.12.2013 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k./L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000488/2013
(89)
02.12.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1136 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000487/2013
(89)
02.12.2013 Úplatný převod vlastnictví pozemku parc. č. 1502/168 o výměře 6.589 m2, který byl oddělen z pozemku parc č. 1502/8 podle geometrického plánu č. 1328-96/2012 ze dne 12.11.2012, v k. ú. Řepy, obec Praha od České republiky - Ministerstva obrany na hlavní město Prahu se svěřením Městské části Praha 17 za částku 21.813.500 Kč a provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí
Us RMČ 000486/2013
(89)
02.12.2013 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce nebytového prostoru ordinace v čp. 1113, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu a souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Žufanova čp.1113 v nebytovém prostoru ordinace
Us RMČ 000485/2013
(89)
02.12.2013 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu 1 místnosti (komunitního centra pro seniory) v budově čp. 1121, Bendova ulice, Praha 6 - Řepy pro občasné členské schůze s občanským sdružením Werichovci
Us RMČ 000484/2013
(89)
02.12.2013 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2013
Us RMČ 000483/2013
(89)
02.12.2013 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000482/2013
(89)
02.12.2013 Změny rozpočtu k 30. 11. 2013
Us RMČ 000481/2013
(89)
02.12.2013 Oprava chodníku v areálu řepského hřbitova - vícepráce
Us RMČ 000480/2013
(89)
02.12.2013 Připomínkování Nařízení o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000479/2013
(89)
02.12.2013 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2014
Us RMČ 000478/2013
(89)
02.12.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově Žalanského 68/54 stará budova školskému subjektu
Us RMČ 000477/2013
(89)
02.12.2013 Schválení daru pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000476/2013
(88)
20.11.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Revitalizace území podél ulice Plzeňské, Praha - Řepy
Us RMČ 000475/2013
(88)
20.11.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - Souvislá údržba komunikace Řetězokovářů, Praha - Řepy
Us RMČ 000474/2013
(88)
20.11.2013 Veřejná zakázka "Vybavení sálu Sokolovny ke společensko-kulturním účelům - audio technika"
Us RMČ 000473/2013
(88)
20.11.2013 Veřejná zakázka "Vybavení sálu Sokolovny ke společensko-kulturním účelům - jevištní technika"
Us RMČ 000472/2013
(88)
20.11.2013 Veřejná zakázka "Vybavení sálu Sokolovny ke společensko-kulturním účelům - osvětlovací technika"
Us RMČ 000471/2013
(88)
20.11.2013 Veřejná zakázka "Vybavení sálu Sokolovny ke společensko-kulturním účelům - bar"
Us RMČ 000470/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytové prostory č.301 o vel. 14,04 m2 v suterénu domu Vondroušova čp. 1166, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000469/2013
(88)
20.11.2013 Výběrové řízení na pronájem nebytové prostory č.302 o vel. 69,30 m2 v přízemí domu Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000468/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Světelná vánoční výzdoba
Us RMČ 000467/2013
(88)
20.11.2013 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha - Řepy
Us RMČ 000466/2013
(88)
20.11.2013 "Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p.1024, Praha 6 - Řepy" - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000465/2013
(88)
20.11.2013 Návrh na rozšíření grantového řízení městské části Praha 17 o kapitolu Životní prostředí
Us RMČ 000464/2013
(88)
20.11.2013 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a pozvánka k veřejnému projednání
Us RMČ 000463/2013
(88)
20.11.2013 Příkazní smlouva mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r. o. o komplexním zajišťování správy nemovitostí, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r.o.
Us RMČ 000462/2013
(88)
20.11.2013 Bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 1142/225 o výměře 5.061 m2, parc. č. 1502/8 o výměře 6.535 m2 a parc. č. 1502/167 o výměře 5.777 m2, vše v k. ú. Řepy, obec Praha od České republiky - Ministerstva obrany na hlavní město Prahu se svěřením Městské části Praha 17
Us RMČ 000461/2013
(88)
20.11.2013 Doplnění Zásad pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 o zavedení možnosti vzájemné změny předmětu nájmu (výměny bytů) pro nájemce, jejichž pronajímatelem je Městská část Praha 17, po účinnosti nového občanského zákoníku, a o oznamovací povinnost OSOM ve věci zrušení pobytu bývalých nájemců a živnostníků v nájemním bytě podnikajících při ukončení nájmu bytu
Us RMČ 000460/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2010/0235 ze dne 15.3.2010 - přefakturace elektrické energie společnosti outdoor akzent s.r.o. z důvodu osvětlení reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 1360/2, který je ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000459/2013
(88)
20.11.2013 Smlouva o bezúplatném převodu šatních skříněk od MČ Praha 17 na ZŠ J.Wericha a ZŠ genpor. F. Peřiny
Us RMČ 000458/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Us RMČ 000457/2013
(88)
20.11.2013 Nabídka na prodej nemovitosti Městské části Praha 17
Us RMČ 000456/2013
(88)
20.11.2013 Prodej pozemku parc. č. 1293/53 o výměře 286 m2 do podílového vlastnictví vlastníků bytových jednotek bytového domu č.p. 1105, kterým je pozemek zastavěn. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Praha, k.ú. Řepy, lokalita ul. Šimonova.
Us RMČ 000455/2013
(88)
20.11.2013 Převod nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1353 užívanou jako zahrádka s ev.č. 18 v lokalitě Ke Kaménce, který je ve správě MČ Praha 17, k.ú. Řepy
Us RMČ 000454/2013
(88)
20.11.2013 Uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 752/37 z důvodu nového uživatele garáže ve vlastnictví soukromé osoby. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. U Boroviček, k.ú. Řepy.
Us RMČ 000453/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000452/2013
(88)
20.11.2013 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu
Us RMČ 000451/2013
(88)
20.11.2013 Souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
Us RMČ 000450/2013
(88)
20.11.2013 Volný byt č. 16 o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000449/2013
(88)
20.11.2013 Volný byt č. 8 o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF