Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000166/2013
(73)
05.06.2013 Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce sálu Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000165/2013
(73)
05.06.2013 Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000164/2013
(73)
05.06.2013 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2012 - závěrečný účet
Us RMČ 000163/2013
(73)
05.06.2013 Výsledek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v ZŠ genpor, Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024
Us RMČ 000162/2013
(73)
05.06.2013 Schválení daru pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000161/2013
(73)
05.06.2013 Rezignace Ing. Vlastislava Šebesty na funkci člena Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy
Us RMČ 000160/2013
(73)
05.06.2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky - výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17
Us RMČ 000159/2013
(73)
05.06.2013 Dodatky smluv v souvislosti s původním projektem "eGovernment v Praze"
Us RMČ 000158/2013
(73)
05.06.2013 Připomínkování Nařízení o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000157/2013
(73)
05.06.2013 Připomínkování Návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000156/2013
(72)
22.05.2013 Uzavření nájemního vztahu na část pozemku parc. č. 1496/12 (oddělený GP č. 385/2012 z pozemku parc. č. 1496/6 o celkové výměře 2895 m2) o výměře 47 m2 do doby podpisů kupní smlouvy k předmětnému pozemku. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha, v k. ú. Řepy, lokalita podél ulice Plzeňská.
Us RMČ 000155/2013
(72)
22.05.2013 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí za rok 2012
Us RMČ 000154/2013
(72)
22.05.2013 Informace o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ J. Wericha a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000153/2013
(72)
22.05.2013 Pronájem na dobu určitou v objektu ZŠ genpor. Fr. Peřiny Laudova 10/1024
Us RMČ 000152/2013
(72)
22.05.2013 Dodatek č. 4 ke smlouvě o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností (mandátní smlouva) mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r.o., kterým se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 uvedené smlouvy
Us RMČ 000151/2013
(72)
22.05.2013 Předložení výsledku výběrového řízení pro poskytování právních služeb Městské části Praha 17 a navazujícího návrhu smlouvy o poskytování právní pomoci vybraným advokátem
Us RMČ 000150/2013
(72)
22.05.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a instalace 17 ks INFO tabulí v MČ Praha 17 - Řepy"
Us RMČ 000149/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 30 o velikosti 3+1/L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1136, ulice Jiránkova v Praze 6 – Řepích
Us RMČ 000148/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Us RMČ 000147/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Us RMČ 000146/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Žufanově ulici čp. 1094 pronajatému v souvislosti s výkonem povolání
Us RMČ 000145/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 37 v Žufanově ulici čp. 1093 pronajatému v souvislosti s výkonem povolání
Us RMČ 000144/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Žufanově ulici čp. 1093 pronajatému v souvislosti s výkonem povolání
Us RMČ 000143/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 18 v domě čp. 1163, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000142/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v bezbariérovém domě Vondroušova čp. 1194, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000141/2013
(72)
22.05.2013 Žádost o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000140/2013
(72)
22.05.2013 Zateplení objektu a zřízení ordinací v 1.NP. Socháňova 1221, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000139/2013
(72)
22.05.2013 Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky veřejné zakázky
Us RMČ 000138/2013
(72)
22.05.2013 Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova 1139/19 a Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky veřejné zakázky
Us RMČ 000137/2013
(72)
22.05.2013 Žádost Sdružení Linka bezpečí o finanční podporu
Us RMČ 000136/2013
(72)
22.05.2013 Žádost p. Josefa Procházky o příspěvek či sponzorský dar na knížku
Us RMČ 000135/2013
(72)
22.05.2013 Změny rozpočtu k 31. 5. 2013
Us RMČ 000134/2013
(72)
22.05.2013 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místo a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
Us RMČ 000133/2013
(72)
22.05.2013 Rezignace Ing. Moniky Urbanové, MBA na funkci člena Komise pro územní rozvoj
Us RMČ 000132/2013
(72)
22.05.2013 Novela úplného znění ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ÚMČ PRAHA 17
Us RMČ 000131/2013
(72)
22.05.2013 Připomínkování Doplnění návrhu na změnu Nařízení hl. m. Prahy č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby
Us RMČ 000130/2013
(71)
06.05.2013 Zrušení výpovědi prostředků z vkladového účtu s výpovědní lhůtou v J&T bance, a. s. podanou dne 19. 2. 2013 / Obnova prostředků na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou v J&T bance, a. s. včetně podání výpovědi za další tři měsíce
Us RMČ 000129/2013
(71)
06.05.2013 Náhradní byt
Us RMČ 000128/2013
(71)
06.05.2013 Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 301 prodejna květin a drobného dárkového zboží v přízemí domu čp. 1268 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000127/2013
(71)
06.05.2013 Nákup spořících státních dluhopisů
Us RMČ 000126/2013
(71)
06.05.2013 Dododa mezi Městskou částí Praha 17 a Pražskou teplárenskou, a. s. o spolupráci v souvislosti s rekonstrukcí předávací stanice
Us RMČ 000125/2013
(71)
06.05.2013 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: "Dodání a instalace venkovního sportovního vybavení" v oblasti lesoparku v MČ Praha 17
Us RMČ 000124/2013
(71)
06.05.2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a instalace 32 ks venkovních laviček v Řepích, II. etapa".
Us RMČ 000123/2013
(71)
06.05.2013 Žádost o souhlas s umístěním stavby "DOMOV KARLA SV. BOROMEJSKÉHO, ŘEPY - PŘÍSTAVBA", z hlediska dotčení pozemku parc.č. 1434 k.ú. Řepy
Us RMČ 000122/2013
(71)
06.05.2013 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Poskytování právních služeb"
Us RMČ 000121/2013
(71)
06.05.2013 „Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p. 1024, Praha 6 – Řepy“ – zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000120/2013
(71)
06.05.2013 Oznámení o projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Us RMČ 000119/2013
(71)
06.05.2013 Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy 1. Vyloučení 3 uchazečů o veřejnou zakázku 2. Přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce
Us RMČ 000118/2013
(71)
06.05.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu 1143.2 o vel. 1+k.k. v přízemí čp. 1143 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000117/2013
(71)
06.05.2013 Návrh na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkové organizace
Tisk Export článku do PDF