Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000364/2013
(83)
25.09.2013 Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn Z 2834/00, Z 2835/00, Z 2836/00, Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000363/2013
(83)
25.09.2013 Zateplení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000362/2013
(83)
25.09.2013 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1.pololetí 2013
Us RMČ 000361/2013
(83)
25.09.2013 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2013
Us RMČ 000360/2013
(83)
25.09.2013 Příspěvek na vzdělávání pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků
Us RMČ 000359/2013
(83)
25.09.2013 Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole Pastelka
Us RMČ 000358/2013
(83)
25.09.2013 Navýšení kapacity MŠ Laudova se speciálními třídami a školní jídelny
Us RMČ 000357/2013
(83)
25.09.2013 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Us RMČ 000356/2013
(83)
25.09.2013 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou
Us RMČ 000355/2013
(83)
25.09.2013 Nákup dodávkového automobilu
Us RMČ 000354/2013
(83)
25.09.2013 Příprava uzavření smlouvy o poskytnutí rozšířené podpory systému PROXIO
Us RMČ 000353/2013
(83)
25.09.2013 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výběrové řízení na dodavatele 20 PC"
Us RMČ 000352/2013
(82)
09.09.2013 Program jednání ZMČ dne 18. 9. 2013
Us RMČ 000351/2013
(82)
09.09.2013 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Oprava pěších cest Na Fialce II - Bicross, Praha - Řepy
Us RMČ 000350/2013
(82)
09.09.2013 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Rekonstrukce kontejnerových stání Galandova 1239-1242 a 1243-1246, Praha - Řepy
Us RMČ 000349/2013
(82)
09.09.2013 Odvolání člena Majetkové a bytové komise
Us RMČ 000348/2013
(82)
09.09.2013 Jmenování Doc. PaedDr. Jana Farkače CSc. do funkce předsedy Komise pro životní prostředí
Us RMČ 000347/2013
(82)
09.09.2013 Smlouva o spolupráci s Pražskými službami a.s.
Us RMČ 000346/2013
(82)
09.09.2013 Text úvodní rozvahy Městské části nad charakterem území MČ upravený na základě veřejného projednání s občany v souvislosti s připravovaným novým územním plánem hlavního města Prahy (Metropolitním plánem)
Us RMČ 000345/2013
(82)
09.09.2013 Žádost o stanovisko k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020 na užívání pozemků č.parc. 1293/805, 1293/806, 1293/807, 1293/204 část k.ú. Řepy při ul. Slánská v Praze - Řepích za účelem prodloužení doby provozování stávající čerpací stanice pohonných hmot
Us RMČ 000344/2013
(82)
09.09.2013 Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP) a oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny Z 2833/00 ÚP SÚ HMP
Us RMČ 000343/2013
(82)
09.09.2013 Darovací smlouva - ORSmix s.r.o.
Us RMČ 000342/2013
(82)
09.09.2013 Volný byt č.43 o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000341/2013
(82)
09.09.2013 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - VI"
Us RMČ 000340/2013
(82)
09.09.2013 Návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 19 v k. ú. Praha - Řepy o výměře 10.458 m2 pro výstavbu domu s pečovatelskou službou od firmy BONAKO, a. s., se sídlem Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Us RMČ 000339/2013
(82)
09.09.2013 Upuštění od vymáhání příslušenství uhrazené pohledávky od manželů Kovandových z důvodu předpokládaného neúspěchu při pokračování vymáhání
Us RMČ 000338/2013
(82)
09.09.2013 Odvolání Ing. Marie Vaicové z členství v komisi pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 na léta 2013 – 2015
Us RMČ 000337/2013
(82)
09.09.2013 Výměna 4ks výtahů Vondroušova 1195 - 1198, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000336/2013
(82)
09.09.2013 Výměna 3ks výtahů Žufanova 1093 - 1095 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000335/2013
(82)
09.09.2013 Zateplení objektu a zřízení ordinací v 1.NP. Socháňova 1221, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000334/2013
(82)
09.09.2013 Odvolání Doc. PaedDr. Jana Farkače CSc. z funkce předsedy Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy a jmenování pana Martina Kubeše novým předsedou této komise
Us RMČ 000333/2013
(82)
09.09.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.20 o vel. 2+k.k. s přísl.ve 4. podlaží domu čp. 1093 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000332/2013
(82)
09.09.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1173.13 o vel. 1+k.k.s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1173 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000331/2013
(82)
09.09.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1263.17 o vel. 1+k.k.s přísl.v 6. podlaží domu čp. 1263 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000330/2013
(82)
09.09.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č.1239.13 o vel. 2+k.k.s přísl.v 5. podlaží domu čp. 1239 Galandova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000329/2013
(82)
09.09.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.39 o vel. 2+k.k. s přísl.v 8. podlaží domu čp. 1120 Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000328/2013
(82)
09.09.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000327/2013
(82)
09.09.2013 Oprava chodníku v ul. Bendova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000326/2013
(82)
09.09.2013 Zásady pro sestavení rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2014 a rozpočtového výhledu do roku 2019
Us RMČ 000325/2013
(81)
28.08.2013 Žádost o souhlas s rozšířením sortimentu zboží v nebytovém prostoru nepotravinářského charakteru č. 314 Makovského čp. 1140, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000324/2013
(81)
28.08.2013 Žádost pana Tomáše Velického o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000323/2013
(81)
28.08.2013 Výběrové řízení "Oprava chodníku v areálu řepského hřbitova"
Us RMČ 000322/2013
(81)
28.08.2013 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Souvislá údržba komunikace Řetězokovářů
Us RMČ 000321/2013
(81)
28.08.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Projektová dokumentace a inženýrská činnost - Zprůjezdnění ulice U Boroviček v úseku Ke kulturnímu domu - Na Bělohorské pláni
Us RMČ 000320/2013
(81)
28.08.2013 Veřejné zakázka malého rozsahu na služby – Výstavba chodníků v ulici Na Chobotě
Us RMČ 000319/2013
(81)
28.08.2013 „Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova 1139/19 a Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy“ – dodatek č. 1 k SoD č. 2013/0152
Us RMČ 000318/2013
(81)
28.08.2013 „Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 – Řepy“ – dodatek č. 1 k SoD č. 2013/0153
Us RMČ 000317/2013
(81)
28.08.2013 Návrh úvodního vyjádření Městské části v souvislosti s připravovaným novým územním plánem hlavního města Prahy (Metropolitním plánem)
Us RMČ 000316/2013
(81)
28.08.2013 Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu nazvanou "Rekonstrukce kancelářských prostor AB CLIMA s.r.o." v 1.NP. nebytového objektu čp. 1050/11 při ul. Nevanova v Praze - Řepích
Us RMČ 000315/2013
(81)
28.08.2013 Darovací smlouva - darování hmotného daru na akci "Babí léto"
Tisk Export článku do PDF