Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000013/2014
(93)
13.01.2014 Pokládka nových kabelů 1 kV na pozemku parc. č. 1234/8, k.ú. Řepy, v rámci Opravy TS 4627
Us RMČ 000012/2014
(93)
13.01.2014 Prodloužení doby pro podání nabídek ve výběrovém řízení "Pronájem nebytových prostor v objektu Žalanského 68/54 - stará budova"
Us RMČ 000011/2014
(92)
06.01.2014 Souvislá údržba komunikace Řetězokovářů - dodatek ke smlouvě o dílo č. 2013/0308 ze dne 29.11.2013
Us RMČ 000010/2014
(92)
06.01.2014 Úplatný převod (odkoupení) parkoviště situovaného na pozemku č. parc. 2136 k.ú. Řepy při ul. Slánská v Praze - Řepích na základě podnětu současného vlastníka společnosti OVUS a.s. do vlastnictví Hlavního města Prahy (vlastníka pozemku č. parc. 2136 k.ú. Řepy)
Us RMČ 000009/2014
(92)
06.01.2014 Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu nazvanou "KTDS 3 KAM 3-1 Karlovarská (OPD17) - přípojka NN" řešenou v rámci projektu komplexního telematického dohledového systému hl.m. Prahy a situovanou na pozemcích č. parc. 1349/1, 1350, 1378/4, 1378/6, 1378/17, 1378/36 k.ú. Řepy a č. parc. 2181/5 k.ú. Ruzyně při ul. Karlovarská
Us RMČ 000008/2014
(92)
06.01.2014 Rozšíření sjezdu z komunikace I. třídy ul. Plzeňská, odstavné parkoviště, přípojky vody a splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1496/6 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000007/2014
(92)
06.01.2014 Stanovisko k projektu přípojky NN pro bytový dům Bílá hora
Us RMČ 000006/2014
(92)
06.01.2014 Žádost o prodloužení - uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytové jednotce č. 1235.34 o vel. 2+k.k. ve 12. podlaží domu čp. 1235, Galandova ulice
Us RMČ 000005/2014
(92)
06.01.2014 Využití nebytového prostoru č. 302 o vel. 11 m2 v suterénu domu čp. 1078, Nevanova ulice pro potřeby MČ Praha 17 jako exekučního skladu
Us RMČ 000004/2014
(92)
06.01.2014 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu
Us RMČ 000003/2014
(92)
06.01.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 1145.3 o vel. 2+kk s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000002/2014
(92)
06.01.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k./L s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000001/2014
(92)
06.01.2014 Připomínky k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. města Prahy, kterým se vydává tržní řád
Us RMČ 000535/2013
(91)
18.12.2013 Záměr vzniku Psychosomatického centra pro rodinu a dítě Augmentum v objektu Žalanského 68/54
Us RMČ 000534/2013
(91)
18.12.2013 Doplnění podkladů ohledně charakteristiky a popisu území Městské části v souvislosti s pořizováním nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Us RMČ 000533/2013
(91)
18.12.2013 Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu na službu "Roznáška informačních materiálů - Řepská 17
Us RMČ 000532/2013
(91)
18.12.2013 Výběr dodavatele "Mobilního informačního systému MČ Praha 17"
Us RMČ 000531/2013
(91)
18.12.2013 Podpora MČ Praha 17 při pořádání 22. Mistrovství východních Čech v silovém trojboji mužů a žen
Us RMČ 000530/2013
(91)
18.12.2013 Stanovení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací
Us RMČ 000529/2013
(91)
18.12.2013 Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Revitalizace území podél ulice Plzeňské, Praha - Řepy"
Us RMČ 000528/2013
(91)
18.12.2013 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ "Zdravé a hravé Řepy II" a rozhodnutí a vyřazení uchazeče
Us RMČ 000527/2013
(91)
18.12.2013 Stavba "Stavební úpravy na VTL RS č. 324 Řepy" spočívající v rekonstrukci vysokotlaké regulační stanice plynu situované na pozemcích č. parc. 1337/4, 1337/5, 1337/15, 1337/38, 1337/39, 1337/40, 1337/42 k.ú. Řepy poblíž ul. K Mostku v Praze - Řepích
Us RMČ 000526/2013
(91)
18.12.2013 Rekonstrukce terasy, oprava fasády úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000525/2013
(91)
18.12.2013 Návrh na odpis pohledávek v hlavní a hospodářské činnosti městské části Praha 17
Us RMČ 000524/2013
(91)
18.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 - II. Verze Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2014
Us RMČ 000523/2013
(91)
18.12.2013 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2011/0014
Us RMČ 000522/2013
(91)
18.12.2013 Zřízení Komise pro strategické plánování
Us RMČ 000521/2013
(91)
18.12.2013 Stanovisko k projektu komplexně telematických dohledových systémů "KTDS 3 KAM 3-1 Karlovarská (OPD17)" - Přípojka NN
Us RMČ 000520/2013
(91)
18.12.2013 Veřejná zakázka "Mříže pod lodžie, vnější schody, rampy a podesty vstupů panelových domů MČ Praha 17"
Us RMČ 000519/2013
(91)
18.12.2013 Žádost nájemce nebytového prostoru pana Pavla Kuzmy o prominutí hrazení nájemného po dobu dvou měsíců z důvodu provedení nezbytných stavebně technických úprav předmětu nájmu pro podnikání
Us RMČ 000518/2013
(91)
18.12.2013 Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 313 kadeřnictví v přízemí domu čp. 1143 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000517/2013
(91)
18.12.2013 Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 311 cestovní kancelář v přízemí domu čp. 1144 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000516/2013
(91)
18.12.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000515/2013
(91)
18.12.2013 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu
Us RMČ 000514/2013
(91)
18.12.2013 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - VII"
Us RMČ 000513/2013
(91)
18.12.2013 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000512/2013
(91)
18.12.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici
Us RMČ 000511/2013
(91)
18.12.2013 Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici
Us RMČ 000510/2013
(91)
18.12.2013 Volné byty k pronájmu
Us RMČ 000509/2013
(91)
18.12.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1119 Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000508/2013
(91)
18.12.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1241.28 o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. podlaží domu čp. 1241 Galandova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000507/2013
(91)
18.12.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1269.1 o vel. 1+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1269 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000506/2013
(91)
18.12.2013 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1286.4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1286 Španielova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000505/2013
(91)
18.12.2013 Změna OŘ ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000504/2013
(91)
18.12.2013 Uzavření smlouvy o provozování a podpoře programu Stavební úřad od firmy „VITA software“ a nákup licencí
Us RMČ 000503/2013
(90)
09.12.2013 Zrušení zadávacích řízení "Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - audio technika", "Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - jevištní technika" a "Vybavení Sokolovny ke kulturně společenským účelům - osvětlovací technika"
Us RMČ 000502/2013
(90)
09.12.2013 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Mobilního informačního systému MČ Praha 17
Us RMČ 000501/2013
(89)
02.12.2013 Program jednání ZMČ dne 11.12.2013
Us RMČ 000500/2013
(89)
02.12.2013 Klub Seniorů Řepy, klub přátel zdravého pohybu - žádost o mimořádný příspěvek
Us RMČ 000499/2013
(89)
02.12.2013 Návrh na převzetí pohledávky ZŠ genpor. Fr. Peřiny jejím zřizovatelem MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF