Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7 9 10 11 12 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000319/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 313 - provozovna pedikúry v přízemí domu čp. 1140, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce
Us RMČ 000318/2019
(23)
09.09.2019 Napojení stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2, 1448 a 1431/1 v k. ú. Řepy" na místní komunikaci a inženýrské sítě - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000317/2019
(23)
09.09.2019 Pronájem části pozemku parc. č. 49 (dvůr Sokolovny) o výměře 15 m2 pro umístění kontejneru k sezónnímu uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol
Us RMČ 000316/2019
(23)
09.09.2019 Podání výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě, Praha 6 - Řepy, vč. přilehlé manipulační plochy na pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000315/2019
(23)
09.09.2019 Kabelové vedení elektro 1 kV na pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000314/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o souhlas se zřízením vyznačeného parkovacího stání pro osobu ZTP na pozemku parc. č. 1401 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17
Us RMČ 000313/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o pronájem pozemku pod garáži parc. č. 752/37, XXX XXXXX
Us RMČ 000312/2019
(23)
09.09.2019 Kabelové vedení elektro VN, VN a telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 19, 1433, 1434 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům
Us RMČ 000311/2019
(23)
09.09.2019 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000310/2019
(23)
09.09.2019 Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000309/2019
(23)
09.09.2019 Souhlas s přemístění hlavního uzávěru plynu na STL přípojce rodinného domu čp 168, ul. Opuková, Praha 6 - Řepy, ze sloupku HUP v oplocení do chodníku na pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000308/2019
(23)
09.09.2019 Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2.etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy , Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000307/2019
(23)
09.09.2019 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000306/2019
(23)
09.09.2019 Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, přijetí Dodatku č. 1
Us RMČ 000305/2019
(23)
09.09.2019 Poskytování bezpečnostních služeb - vypsání výzvy k podání nabídky
Us RMČ 000304/2019
(23)
09.09.2019 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019
Us RMČ 000303/2019
(23)
09.09.2019 Návrh na přistoupení k Memorandu o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily
Us RMČ 000302/2019
(23)
09.09.2019 Návrh nařízení o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000301/2019
(23)
09.09.2019 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
Us RMČ 000300/2019
(23)
09.09.2019 Výměna člena Redakční rady
Us RMČ 000299/2019
(23)
09.09.2019 Změny rozpočtu k 30. 9. 2019
Us RMČ 000298/2019
(23)
09.09.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019
Us RMČ 000297/2019
(22)
19.08.2019 Program mimořádného zasedání ZMČ 8 dne 28.8. 2019
Us RMČ 000296/2019
(22)
19.08.2019 Změna pověřence pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 17
Us RMČ 000295/2019
(22)
19.08.2019 Návrh způsobu financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy formou poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti
Us RMČ 000294/2019
(21)
14.08.2019 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovod a plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1350 - 1355“ na pozemku parc. č. 1502/8, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000293/2019
(21)
14.08.2019 Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi Městskou částí a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000292/2019
(21)
14.08.2019 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Us RMČ 000291/2019
(21)
14.08.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2230, zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000290/2019
(21)
14.08.2019 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000289/2019
(21)
14.08.2019 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 1. pololetí roku 2019
Us RMČ 000288/2019
(21)
14.08.2019 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce elektroinstalace – DPS“ výzva
Us RMČ 000287/2019
(21)
14.08.2019 „MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS“ výzva
Us RMČ 000286/2019
(21)
14.08.2019 ,,Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2. etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000285/2019
(21)
14.08.2019 STL plynovod a přípojka, Mrkvičkova čp.1350-1355, Praha - Řepy
Us RMČ 000284/2019
(21)
14.08.2019 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o komplexním zajišťování správy nemovitostí č. 2013/0313 včetně přílohy č. 1 a č. 2
Us RMČ 000283/2019
(21)
14.08.2019 Výběr nejvhodnější nabídky - "Motorové čerpadlo pro SDH Praha - Řepy"
Us RMČ 000282/2019
(21)
14.08.2019 Změna členů dozorčí rady společnosti OPTIMIS spol. s r.o.
Us RMČ 000281/2019
(21)
14.08.2019 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Us RMČ 000280/2019
(21)
14.08.2019 Změna kapacity Školní jídelny ZŠ J. Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111
Us RMČ 000279/2019
(20)
24.07.2019 Výběr uchazeče na pozici generálního ředitele Sportovního centra Řepy
Us RMČ 000278/2019
(20)
24.07.2019 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020
Us RMČ 000277/2019
(20)
24.07.2019 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna (papírnictví, výtvarných potřeb, dárkového zboží) v přízemí domu čp. 1224, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce
Us RMČ 000276/2019
(20)
24.07.2019 Žádost o pronajmutí pozemku parc. č. 1493/3 na poutač.
Us RMČ 000275/2019
(20)
24.07.2019 Umístění chatky na pozemku 547/1, ev. č. 5, lokalita Bílá hora
Us RMČ 000274/2019
(20)
24.07.2019 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXIV."
Us RMČ 000273/2019
(20)
24.07.2019 Spolupořádání akce „Zažít Řepy Jinak 2019" a výpůjčka pozemků parc. č. 1767, 1768, 1769, 1805 a 2230 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro tuto akci
Us RMČ 000272/2019
(20)
24.07.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Us RMČ 000271/2019
(20)
24.07.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
Us RMČ 000270/2019
(20)
24.07.2019 Výzva k podání nabídek na nákup motorového čerpadla pro SDH Praha - Řepy
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 7 9 10 11 12 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF