Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000063/2014
(95)
12.02.2014 Informace ve věci žádosti o výměnu bytu s následnou privatizací vyměněného bytu
Us RMČ 000062/2014
(95)
12.02.2014 Návrh nájemní smlouvy a uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 565/2 o výměře 394 m2, lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy
Us RMČ 000061/2014
(95)
12.02.2014 Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 312 v čp. 1224, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000060/2014
(95)
12.02.2014 Schválení podmínek pro poskytování grantů a vyhlášení grantového řízení pro rok 2014 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000059/2014
(95)
12.02.2014 Zhodnocení volných finančních prostředků městské části
Us RMČ 000058/2014
(95)
12.02.2014 Rozpočtové opatření č. 1
Us RMČ 000057/2014
(95)
12.02.2014 Připomínkování Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000056/2014
(95)
12.02.2014 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000055/2014
(95)
12.02.2014 Souhlas s jednorázovým pronájmem třetí osobě pro nájemce Vysokou školu regionálního rozvoje, s.r.o.
Us RMČ 000054/2014
(94)
29.01.2014 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - VII"
Us RMČ 000053/2014
(94)
29.01.2014 Schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000052/2014
(94)
29.01.2014 "Rekonstrukce vytápění - ZŠ Laudova, č.p. 1024, Praha 6 - Řepy" - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000051/2014
(94)
29.01.2014 Oznámení záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1, 430/5 a 430/12" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000050/2014
(94)
29.01.2014 Úplatný převod pozemku č. parc. 1293/896 k.ú. Řepy o výměře 894 m2 poblíž ul. Makovského v Praze - Řepích zastavěného budovou čp. 1397 (restaurace U Průhonu)
Us RMČ 000049/2014
(94)
29.01.2014 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha 6 - Řepy oznámení člena komise o důvodu k možné podjatosti
Us RMČ 000048/2014
(94)
29.01.2014 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě v Kulturním středisku Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000047/2014
(94)
29.01.2014 Mobilní nábytek pro Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000046/2014
(94)
29.01.2014 Dohoda o spolupráci v souvislosti s rekonstrukcí podávací stanice v domě čp. 1195, Vondroušova ul., Praha 6 - Řepy mezi Pražskou teplárenskou a Městskou částí Praha 17
Us RMČ 000045/2014
(94)
29.01.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy
Us RMČ 000044/2014
(94)
29.01.2014 Záměr řešení nedostatku parkovacích míst pro rezidenty v oblasti výškové zástavby v Praze 17
Us RMČ 000043/2014
(94)
29.01.2014 Dodatek č. 3 Smlouvy č. 2009/2742, o nájmu nebytových prostor mezi Městskou částí Praha 17 a OPTIMIS spol. s r. o. ze dne 27. 11. 2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 3. 12. 2013
Us RMČ 000042/2014
(94)
29.01.2014 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2011/0014
Us RMČ 000041/2014
(94)
29.01.2014 Volný byt k pronájmu
Us RMČ 000040/2014
(94)
29.01.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1051 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000039/2014
(94)
29.01.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 3+1/L s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1196 Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000038/2014
(94)
29.01.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - bytové jednotky č. 1217.5 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1217 Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000037/2014
(94)
29.01.2014 Zakoupení SW aplikace "rozklikávací rozpočet" pro prezentaci rozpočtu MČ na WWW stránkách MČ
Us RMČ 000036/2014
(94)
29.01.2014 Novela "Směrnice o zadávání veřejných zakázek".
Us RMČ 000035/2014
(94)
29.01.2014 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000034/2014
(94)
29.01.2014 Rezignace vedoucí odboru na funkci vedoucího
Us RMČ 000033/2014
(94)
29.01.2014 Žádost o poskytnutí věcného daru Městskou částí Praha 17 v hodnotě 10 000,- Kč Policii ČR, místnímu oddělení Řepy, Makovského 1349 na pořízení 2 ks autonavigací a 1 ks dalekohledu pro využití k přímému výkonu služby
Us RMČ 000032/2014
(94)
29.01.2014 Podání žádostí dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015
Us RMČ 000031/2014
(94)
29.01.2014 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za rok 2013
Us RMČ 000030/2014
(93)
13.01.2014 Program jednání ZMČ dne 22.1.2014
Us RMČ 000029/2014
(93)
13.01.2014 Mobilní informační systému MČ Praha 17 - schválení znění "Smlouvy o vytvoření a užití díla" a "Smlouvy o podpoře"
Us RMČ 000028/2014
(93)
13.01.2014 Oznámení záměru "Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně"
Us RMČ 000027/2014
(93)
13.01.2014 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce komunikací Březanova, Gallašova, Hankova, Otlíkovská, Šedivého, Na Fialce II - U Boroviček, Praha - Řepy
Us RMČ 000026/2014
(93)
13.01.2014 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Projektová dokumentace a inženýrská činnost - Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha - Řepy
Us RMČ 000025/2014
(93)
13.01.2014 Schválení záměru zadat vypracování studie a projektu domova s pečovatelskou službou v Praze – Řepích na základě závěrů Studie proveditelnosti.
Us RMČ 000024/2014
(93)
13.01.2014 Oznámení záměru "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, Praha 17" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000023/2014
(93)
13.01.2014 Oznámení záměru "Zelený Zličín, MČ Praha - Zličín" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000022/2014
(93)
13.01.2014 Žádost o svěření správy domu s byty čp. 1146, 1147 a 1148, stojícího na pozemcích parc. č. 1293/158, 1293/159 a 1293/160 s bezprostředně přilehlými pozemky parc. č. 2131/1, 2131/2, 2131/3, 2131/4, 2131/5, 2131/6, 2131/7, 1293/161, 1293/162, 1293/163 a 1293/164, vše zapsané na LV 925 pro obec Praha (554782), část obce Řepy (400483), k. ú. Řepy (729701), ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Us RMČ 000021/2014
(93)
13.01.2014 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2019
Us RMČ 000020/2014
(93)
13.01.2014 Výhled předpokládaných investic a velkých oprav na roky 2014 až 2019
Us RMČ 000019/2014
(93)
13.01.2014 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2014
Us RMČ 000018/2014
(93)
13.01.2014 Změny rozpočtu k 31. 12. 2013
Us RMČ 000017/2014
(93)
13.01.2014 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000016/2014
(93)
13.01.2014 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000015/2014
(93)
13.01.2014 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Us RMČ 000014/2014
(93)
13.01.2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke startovacímu bytu
Tisk Export článku do PDF