Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000163/2014
(98)
09.07.2020 Volný byt č. 31 o vel. 1+kk v 6. podlaží domu č. p. 1052 v Nevanově ulici v Praze 6 - Řepích
Us RMČ 000162/2014
(98)
09.07.2020 Volný byt č. 9 o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu č. p. 1119 v Bazovského ulici v Praze 6 - Řepích
Us RMČ 000161/2014
(98)
09.07.2020 Volný krizový byt č. 2 v domě čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000160/2014
(98)
09.07.2020 Holobyt č. 47 o vel. 1+0 v přízemí domu čp. 1095 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000159/2014
(98)
09.07.2020 Financování vybudování nové vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1504/1
Us RMČ 000158/2014
(98)
09.07.2020 Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1327/11 o výměře 1856 m2, lokalita ul. Na Moklině, k.ú. Řepy. Pozemek je podílem id. 3638/3720 ve vlastnictví SBD v Praze 6 a podílem id. 82/3720 ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových
Us RMČ 000157/2014
(98)
09.07.2020 Stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1914 ve vlastnictví Hl. m. Praha
Us RMČ 000156/2014
(98)
09.07.2020 Smlouva o podnájmu kabelového vedení veřejného osvětlení
Us RMČ 000155/2014
(98)
09.07.2020 Revitalizace území podél ul. Plzeňské - výměna povrchu pěší cesty
Us RMČ 000154/2014
(98)
09.07.2020 Prodloužení doby trvání sloupků informačního systému a vývěsních skříní situovaných na částech pozemků č. parc. 1234/30, 1238/38, 1238/51, 1241/59, 1431/1, 1811, 1856, 2120, 1764/15 k.ú. Řepy ve vlastnictví Hlavního města Prahy na území MČ Praha 17
Us RMČ 000153/2014
(98)
09.07.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000152/2014
(98)
09.07.2020 Studie zástavby pozemku č. parc. 588 k.ú. Řepy na rohu ulic Karlovarská, K Motolu v Praze - Řepích
Us RMČ 000151/2014
(98)
09.07.2020 Transparentní bankovní účty
Us RMČ 000150/2014
(98)
09.07.2020 Rezignace na funkci vedoucího odboru občansko-správního
Us RMČ 000149/2014
(98)
09.07.2020 Pokračování Cvičení pro seniory na rok 2014
Us RMČ 000148/2014
(98)
09.07.2020 Žádost Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 o finanční příspěvek. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/0130
Us RMČ 000147/2014
(98)
09.07.2020 Žádost CSZS o převod majetku
Us RMČ 000146/2014
(98)
09.07.2020 Schválení daru pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000145/2014
(98)
09.07.2020 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Rozdělení měření tepla pro objekty Žalanského 68/54, nová budova - stará budova"
Us RMČ 000144/2014
(98)
09.07.2020 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Opravy sociálních zařízení a přístupové cesty staré budovy objektu Žalanského 68/54"
Us RMČ 000143/2014
(98)
09.07.2020 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 47 kolaudovanému jako holobyt v přízemí domu čp. 1098 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000142/2014
(98)
09.07.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 72 o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. podlaží domu čp. 1137 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000141/2014
(98)
09.07.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 17 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1137 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000140/2014
(98)
09.07.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 59 o vel. 2+k.k. s přísl. v 9. podlaží domu čp. 1136 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000139/2014
(98)
09.07.2020 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 15 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1120 Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000138/2014
(97)
09.07.2020 Program jednání ZMČ dne 19. 3. 2014
Us RMČ 000137/2014
(97)
09.07.2020 Souhlasné stanovisko s rozšířením vjezdu a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem chůze a jízdy po části pozemku parc. č. 1378/43 při ul. Karlovarská, k.ú. Řepy, pozemek parc. č. 1378/43 je ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000136/2014
(97)
09.07.2020 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha – Řepy
Us RMČ 000135/2014
(97)
09.07.2020 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikací Březanova, Gallašova, Hankova, Otlíkovská a Šedivého, Praha – Řepy
Us RMČ 000134/2014
(97)
09.07.2020 "Revitalizace parteru sídliště Řepy" podání žádosti o výpůjčku na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000133/2014
(97)
09.07.2020 "Aktivní lesopark Řepy" podání žádosti o výpůjčku na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000132/2014
(97)
09.07.2020 Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha - Řepy
Us RMČ 000131/2014
(97)
09.07.2020 Úplatný převod pozemku č. parc. 1761 k.ú. Řepy o výměře 2775 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, mezi ulicemi Plzeňská, Drahoňovského v Praze - Řepích
Us RMČ 000130/2014
(97)
09.07.2020 Záměr prodeje bytů oprávněným nájemcům v domech čp. 1135 a čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000129/2014
(97)
09.07.2020 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Oprava komunikace v ulici U Boroviček, Praha - Řepy
Us RMČ 000128/2014
(97)
09.07.2020 Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000127/2014
(97)
09.07.2020 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o.
Us RMČ 000126/2014
(97)
09.07.2020 Výběrové řízení na pronájem ateliéru č. 303 o vel. 45m2 v suterénu domu čp. 1079, Nevanova ulice
Us RMČ 000125/2014
(97)
09.07.2020 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 34 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000124/2014
(97)
09.07.2020 Zásady pro zastupování městské části Praha 17 ve společenství vlastníků jednotek
Us RMČ 000123/2014
(97)
09.07.2020 Zmocnění vedoucího OSOM k podpisu vybraných smluv o stavebních úpravách a vybraných smluv o umístění informačních a reklamních zařízení
Us RMČ 000122/2014
(97)
09.07.2020 Opravy oplocení řepského hřbitova - výsledek poptávky zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000121/2014
(97)
09.07.2020 Přípojka splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1381/1, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000120/2014
(97)
09.07.2020 Vytvoření Komise rozvoje bydlení
Us RMČ 000119/2014
(97)
09.07.2020 Realizace projektu "Aktivní lesopark Řepy"
Us RMČ 000118/2014
(97)
09.07.2020 Realizace projektu "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000117/2014
(97)
09.07.2020 Realizace projektu "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us RMČ 000116/2014
(97)
09.07.2020 Změny rozpočtu k 31. 3. 2014
Us RMČ 000115/2014
(97)
09.07.2020 Předání kamer do majetku HLMP
Us RMČ 000114/2014
(97)
09.07.2020 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhlášky o odpadech)
Tisk Export článku do PDF