Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000418/2014
(108)
27.08.2014 Návrh smlouvy na dlouhodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1142/253 z důvodu oplocení kontejnerového stání
Us RMČ 000417/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce nebytového prostoru ordinace v čp. 1114, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu a souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Žufanova čp. 1114 v nebytovém prostoru ordinace
Us RMČ 000416/2014
(108)
27.08.2014 Návrh smlouvy na dlouhodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 548 a 1349/1 z důvodu umístění informačních zařízení
Us RMČ 000415/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 19 v domě čp. 1119, Bazovského
Us RMČ 000414/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o změnu bydlení na ústupové v obecní bytové jednotce č. 102 v čp. 1226, Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000413/2014
(108)
27.08.2014 Volný byt zvláštního určení č. 114 o vel. 1+k.k./L v přízemí domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000412/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy
Us RMČ 000411/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy k bytu č. 4, Žufanova čp. 1094
Us RMČ 000410/2014
(108)
27.08.2014 Návrh kupní smlouvy na úplatný převod pozemků pod bytovým domem
Us RMČ 000409/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 15 o vel. 3+1/L s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1196, Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000408/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1079 v Nevanově ulici
Us RMČ 000407/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 11 o vel. 1+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1078 v Nevanově ulici
Us RMČ 000406/2014
(108)
27.08.2014 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - X"
Us RMČ 000405/2014
(108)
27.08.2014 „ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična – rekonstrukce ústředního vytápění"
Us RMČ 000404/2014
(108)
27.08.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k.ú. Řepy v období 2014/2015 a 2015/2016"
Us RMČ 000403/2014
(108)
27.08.2014 Poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a FS na akci "CZ.1.02/3.2.00/13.19413 Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Prahy 17" v celkové výši 733 580,- Kč
Us RMČ 000402/2014
(108)
27.08.2014 Žádost občanského sdružení Tiger Gym o grant na podporu sportu
Us RMČ 000401/2014
(108)
27.08.2014 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2014
Us RMČ 000400/2014
(108)
27.08.2014 Změny rozpočtu k 31. 8. 2014
Us RMČ 000399/2014
(108)
27.08.2014 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8054923110 mezi Městskou částí Praha 17 a ČSOB Pojišťovnou a.s.
Us RMČ 000398/2014
(108)
27.08.2014 Žádost o poskytnutí slevy na nájemném Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole, s.r.o.
Us RMČ 000397/2014
(108)
27.08.2014 Schválení přijetí daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000396/2014
(108)
27.08.2014 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000395/2014
(107)
06.08.2014 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení Hasičské zbrojnice Praha 17 k distribuční soustavě PREdistribuce, a. s.
Us RMČ 000394/2014
(107)
06.08.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce komunikace v ulici U Boroviček v úseku Selských baterií – Ke Kulturnímu domu
Us RMČ 000393/2014
(107)
06.08.2014 Stanovisko k umístění stavby "Reinerova, PVaK, obnova TS 7909, Praha 17 - Řepy" a k uzavření příslušných smluvních vztahů s tím souvisejících
Us RMČ 000392/2014
(107)
06.08.2014 Stanovisko ke stavbě nové plynové přípojky na pozemku parc. č. 752/61
Us RMČ 000391/2014
(107)
06.08.2014 Uzavření smlouvy s Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s., o provozování STL plynovodní přípojky pro Hasičskou zbrojnici Praha 17
Us RMČ 000390/2014
(107)
06.08.2014 Dlouhodobý nájem části pozemku parc. č. 1142/113
Us RMČ 000389/2014
(107)
06.08.2014 Výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - IX"
Us RMČ 000388/2014
(107)
06.08.2014 Veřejná zakázka "Vjezdová vrata a vstupní vrátka hřbitova Řepy"
Us RMČ 000387/2014
(107)
06.08.2014 Veřejná zakázka "Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - III"
Us RMČ 000386/2014
(107)
06.08.2014 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o.
Us RMČ 000385/2014
(107)
06.08.2014 Odkoupení košů na psí exkrementy
Us RMČ 000384/2014
(107)
06.08.2014 Oznámení záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Us RMČ 000383/2014
(107)
06.08.2014 Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy
Us RMČ 000382/2014
(107)
06.08.2014 Studie zástavby nazvaná "Novostavba 9-ti řadových domů" - stanovisko ke stavebnímu záměru na pozemku č. parc. 234 k.ú. Řepy při ulici U Kaménky v Praze - Řepích
Us RMČ 000381/2014
(107)
06.08.2014 "ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična - rekonstrukce ústředního vytápění"
Us RMČ 000380/2014
(107)
06.08.2014 Změny rozpočtu k 31. 7. 2014
Us RMČ 000379/2014
(107)
06.08.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/0151 ze dne 23. 5. 2014 "Vybavení audio/video a IS/IT pro zrekonstruované Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy"
Us RMČ 000378/2014
(107)
06.08.2014 Vyhodnocení soutěže na zakázku malého rozsahu "Výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17"
Us RMČ 000377/2014
(107)
06.08.2014 Návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Us RMČ 000376/2014
(107)
06.08.2014 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, která by od 1. 1. 2015 nahradila stávající vyhlášku č. 20/2011 Sb. o školských obvodech základních škol
Us RMČ 000375/2014
(107)
06.08.2014 Výběr dodavatele sdružených služeb v rámci dodávky elektrické energie
Us RMČ 000374/2014
(107)
06.08.2014 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000373/2014
(107)
06.08.2014 Pravidla provozu krizových bytů – aktualizace NT 10/2012 ze dne 31. 8. 2012
Us RMČ 000372/2014
(107)
06.08.2014 Schválení peněžitého daru pro finanční sbírku pro rodiny padlých a raněných vojáků "Andělská křídla"
Us RMČ 000371/2014
(107)
06.08.2014 Odvolání soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000370/2014
(107)
06.08.2014 Úprava pravidel pro přidělování odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000369/2014
(107)
06.08.2014 Schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Tisk Export článku do PDF