Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000149/2014
(98)
23.08.2019 Pokračování Cvičení pro seniory na rok 2014
Us RMČ 000148/2014
(98)
23.08.2019 Žádost Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 o finanční příspěvek. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/0130
Us RMČ 000147/2014
(98)
23.08.2019 Žádost CSZS o převod majetku
Us RMČ 000146/2014
(98)
23.08.2019 Schválení daru pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000145/2014
(98)
23.08.2019 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Rozdělení měření tepla pro objekty Žalanského 68/54, nová budova - stará budova"
Us RMČ 000144/2014
(98)
23.08.2019 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Opravy sociálních zařízení a přístupové cesty staré budovy objektu Žalanského 68/54"
Us RMČ 000143/2014
(98)
23.08.2019 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 47 kolaudovanému jako holobyt v přízemí domu čp. 1098 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000142/2014
(98)
23.08.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 72 o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. podlaží domu čp. 1137 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000141/2014
(98)
23.08.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 17 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1137 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000140/2014
(98)
23.08.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 59 o vel. 2+k.k. s přísl. v 9. podlaží domu čp. 1136 Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000139/2014
(98)
23.08.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 15 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1120 Bazovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000138/2014
(97)
23.08.2019 Program jednání ZMČ dne 19. 3. 2014
Us RMČ 000137/2014
(97)
23.08.2019 Souhlasné stanovisko s rozšířením vjezdu a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem chůze a jízdy po části pozemku parc. č. 1378/43 při ul. Karlovarská, k.ú. Řepy, pozemek parc. č. 1378/43 je ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000136/2014
(97)
23.08.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha – Řepy
Us RMČ 000135/2014
(97)
23.08.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikací Březanova, Gallašova, Hankova, Otlíkovská a Šedivého, Praha – Řepy
Us RMČ 000134/2014
(97)
23.08.2019 "Revitalizace parteru sídliště Řepy" podání žádosti o výpůjčku na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000133/2014
(97)
23.08.2019 "Aktivní lesopark Řepy" podání žádosti o výpůjčku na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000132/2014
(97)
23.08.2019 Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha - Řepy
Us RMČ 000131/2014
(97)
23.08.2019 Úplatný převod pozemku č. parc. 1761 k.ú. Řepy o výměře 2775 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, mezi ulicemi Plzeňská, Drahoňovského v Praze - Řepích
Us RMČ 000130/2014
(97)
23.08.2019 Záměr prodeje bytů oprávněným nájemcům v domech čp. 1135 a čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000129/2014
(97)
23.08.2019 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Oprava komunikace v ulici U Boroviček, Praha - Řepy
Us RMČ 000128/2014
(97)
23.08.2019 Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000127/2014
(97)
23.08.2019 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o.
Us RMČ 000126/2014
(97)
23.08.2019 Výběrové řízení na pronájem ateliéru č. 303 o vel. 45m2 v suterénu domu čp. 1079, Nevanova ulice
Us RMČ 000125/2014
(97)
23.08.2019 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 34 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000124/2014
(97)
23.08.2019 Zásady pro zastupování městské části Praha 17 ve společenství vlastníků jednotek
Us RMČ 000123/2014
(97)
23.08.2019 Zmocnění vedoucího OSOM k podpisu vybraných smluv o stavebních úpravách a vybraných smluv o umístění informačních a reklamních zařízení
Us RMČ 000122/2014
(97)
23.08.2019 Opravy oplocení řepského hřbitova - výsledek poptávky zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000121/2014
(97)
23.08.2019 Přípojka splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1381/1, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000120/2014
(97)
23.08.2019 Vytvoření Komise rozvoje bydlení
Us RMČ 000119/2014
(97)
23.08.2019 Realizace projektu "Aktivní lesopark Řepy"
Us RMČ 000118/2014
(97)
23.08.2019 Realizace projektu "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000117/2014
(97)
23.08.2019 Realizace projektu "Nové služby e-Governmentu v Praze 17"
Us RMČ 000116/2014
(97)
23.08.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2014
Us RMČ 000115/2014
(97)
23.08.2019 Předání kamer do majetku HLMP
Us RMČ 000114/2014
(97)
23.08.2019 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhlášky o odpadech)
Us RMČ 000113/2014
(97)
23.08.2019 Dohoda o poskytnutí dotace mezi MČ Praha-Zličín a MČ Praha 17
Us RMČ 000112/2014
(97)
23.08.2019 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Us RMČ 000111/2014
(97)
23.08.2019 Schválení účelu čerpání Fondu pro podporu základních škol v roce 2014
Us RMČ 000110/2014
(97)
23.08.2019 Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2014
Us RMČ 000109/2014
(97)
23.08.2019 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000108/2014
(97)
23.08.2019 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2014
Us RMČ 000107/2014
(96)
26.02.2014 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Opravy sociálních zařízení a přístupové cesty staré budovy objektu Žalanského 68/54"
Us RMČ 000106/2014
(96)
26.02.2014 Smlouva o vydávání odborných posudků pro generálního projektanta stavby Sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000105/2014
(96)
26.02.2014 Volný byt č. 33 o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000104/2014
(96)
26.02.2014 II. kolo výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 3+1/L s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1195 Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000103/2014
(96)
26.02.2014 Vypsání 1. kola výběrového řízení na pronájem volných bytů po skončení rekonstrukce
Us RMČ 000102/2014
(96)
26.02.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 42 o vel. 2+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1093 Žufanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000101/2014
(96)
26.02.2014 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - ordinace v Sochánově ul. čp 1221
Us RMČ 000100/2014
(96)
26.02.2014 Umístění informačního zařízení prodejny instalatérských potřeb na domě Jiránkova ČP 1136
Tisk Export článku do PDF