Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000257/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000256/2018
(100)
11.07.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 102 o vel. 1+k.k., v 1. podlaží, čp. 1143, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000255/2018
(100)
11.07.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/18-08/20“
Us RMČ 000254/2018
(100)
11.07.2018 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: „Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000253/2018
(100)
11.07.2018 Nákup nové velkoobjemové požární cisterny - přijetí nabídky na dodávku
Us RMČ 000252/2018
(100)
11.07.2018 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce ÚT - DPS" - přijetí nabídky na služby
Us RMČ 000251/2018
(100)
11.07.2018 „MŠ Laudova1030/3, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce ÚT - DPS" - přijetí nabídky na služby
Us RMČ 000250/2018
(100)
11.07.2018 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o podpoře systému PROXIO
Us RMČ 000249/2018
(100)
11.07.2018 Zadání veřejné zakázky „Dodávka serverů"
Us RMČ 000248/2018
(100)
11.07.2018 Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000247/2018
(100)
11.07.2018 Přijetí finančního daru na zpracování grafiky a tisk knihy o Řepích
Us RMČ 000246/2018
(99)
18.06.2018 Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXI"
Us RMČ 000245/2018
(99)
18.06.2018 Finanční dar 2 835 787 Kč od Letiště Praha, a.s. na schválené projekty MČ Praha 17 (péče o zeleň, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)
Us RMČ 000244/2018
(99)
18.06.2018 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000243/2018
(99)
18.06.2018 Volný ateliér č. 101 v suterénu domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000242/2018
(99)
18.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 6. 2018 - DODATEK II
Us RMČ 000241/2018
(99)
18.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 6. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000240/2018
(99)
18.06.2018 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018
Us RMČ 000239/2018
(99)
18.06.2018 Další postup zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy
Us RMČ 000238/2018
(99)
18.06.2018 Oznámení o společném jednání o návrhu nového Územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
Us RMČ 000237/2018
(99)
18.06.2018 Návrh Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17
Us RMČ 000236/2018
(98)
13.06.2018 Zrušení zadávacího řízení na výběr AK
Us RMČ 000235/2018
(98)
13.06.2018 Svěření movitého majetku předávacím protokolem příspěvkové organizaci ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139/19, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000234/2018
(98)
13.06.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro umístění stacionárního jeřábu
Us RMČ 000233/2018
(98)
13.06.2018 Souhlas s novým oplocením zahrady rodinného domu čp. 358 ul. Krolmusova
Us RMČ 000232/2018
(98)
13.06.2018 Souhlas se stavbou „Stavební úpravy bytového domu čp. 251, ul. Čistovická"
Us RMČ 000231/2018
(98)
13.06.2018 Souhlas se stavbou „Zastřešení bytového domu, ul. Vondroušova čp. 1150 - 1153, Praha 6"
Us RMČ 000230/2018
(98)
13.06.2018 Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXI"
Us RMČ 000229/2018
(98)
13.06.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - losování výherce a náhradníků
Us RMČ 000228/2018
(98)
13.06.2018 Volný byt č. 37, o vel. 3+1/L, s přísl., v 6. podlaží, domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000227/2018
(98)
13.06.2018 Volný byt č. 6 o vel. 1+k.k. s přísl., ve 2. podlaží domu čp. 1119, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000226/2018
(98)
13.06.2018 „ZŠ Jana Wericha - rekonstrukce kanalizace" - vyloučení uchazeče - zrušení soutěže
Us RMČ 000225/2018
(98)
13.06.2018 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP) týkající se dopravní infrastruktury - úpravy koridoru železnice v úseku Dejvice - Veleslavín
Us RMČ 000224/2018
(98)
13.06.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, dále jen ZUR HMP (technická infrastruktura - elektrické vedení)
Us RMČ 000223/2018
(98)
13.06.2018 Změny rozpočtu k 30. 6. 2018
Us RMČ 000222/2018
(97)
11.06.2018 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet)
Us RMČ 000221/2018
(97)
11.06.2018 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2018
Us RMČ 000220/2018
(96)
23.05.2018 „Udělení plné moci pro zastupování MČ Praha 17 při zpracování – Ověřovací studie umístění parkovacích stání v ulici Drahoňovského (parc. č. 1745, 1810, 1871 v k. ú. Řepy)“
Us RMČ 000219/2018
(96)
23.05.2018 Souhlas s dočasným pověřením výkonu funkce tajemníka ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000218/2018
(96)
23.05.2018 Stavba „Praha 17, Řepy, Selských baterií - obnova kVN, kNN" - dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Us RMČ 000217/2018
(96)
23.05.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro zřízení provizorní obslužné komunikace
Us RMČ 000216/2018
(96)
23.05.2018 Dodatečný souhlas se stavbou „Přeložka kabelů 22kV, Čistovická - Praha 17" na pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000215/2018
(96)
23.05.2018 Výpověď z nájemní smlouvy - zahrádka Ke Kaménce, Mgr. Hana Strouhalová
Us RMČ 000214/2018
(96)
23.05.2018 Pachtovní smlouva na zahrádku parc. č. 547/1, ev. č. 3, Bílá Hora
Us RMČ 000213/2018
(96)
23.05.2018 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu určitou k nebytovému prostoru atelier v přízemí domu čp. 1026, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000212/2018
(96)
23.05.2018 Žádost o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 302 - sklad (o vel. 11,60 m2) v suterénu domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000211/2018
(96)
23.05.2018 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 1 v domě čp. 1157 ul. Vondroušova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000210/2018
(96)
23.05.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. podlaží domu čp. 241 vč. garážového stání č. 101 v čp. 241, Čistovická ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000209/2018
(96)
23.05.2018 Volný byt č. 6, 2+k.k., 2. podlaží, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000208/2018
(96)
23.05.2018 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L v 5. podlaží, čp. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF