Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000046/2019
(8)
13.02.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000045/2019
(8)
13.02.2019 Smlouva o připojení k Distribuční soustavě mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Us RMČ 000044/2019
(8)
13.02.2019 Zadání veřejné zakázky "Dodávka licencí Microsoft Exchange Server"
Us RMČ 000043/2019
(8)
13.02.2019 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Právní informační systém“
Us RMČ 000042/2019
(8)
13.02.2019 Dodatek ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0./0.0/15_004/0000088, název projektu: Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru
Us RMČ 000041/2019
(8)
13.02.2019 Jmenování vedoucí odboru Kancelář starostky ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000040/2019
(8)
13.02.2019 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - změna kompetencí členů rady
Us RMČ 000039/2019
(8)
13.02.2019 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Us RMČ 000038/2019
(8)
13.02.2019 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000037/2019
(8)
13.02.2019 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Us RMČ 000036/2019
(8)
13.02.2019 Konání dětských sport. akcí - Atletika Řepy a triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour s udělením patronace
Us RMČ 000035/2019
(8)
13.02.2019 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019
Us RMČ 000034/2019
(8)
13.02.2019 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy pro období let 2019 - 2022
Us RMČ 000033/2019
(8)
13.02.2019 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 na rok 2019
Us RMČ 000032/2019
(8)
13.02.2019 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019
Us RMČ 000031/2019
(7)
30.01.2019 Žádost o stavební úpravy koupelny bytu č. 12 v Žufanově ul. č. p. 1099
Us RMČ 000030/2019
(7)
30.01.2019 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXII."
Us RMČ 000029/2019
(7)
30.01.2019 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. za 2. pololetí roku 2018
Us RMČ 000028/2019
(7)
30.01.2019 Stanovisko ke stavbě "Obnova vodovodních řadů ul. Bělohorská a okolí, P6" na pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000027/2019
(7)
30.01.2019 Nesouhlas se zvýšením ceny za poskytování služeb a výpověď smlouvy o dílo – grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17 korporaci Print Production s.r.o.
Us RMČ 000026/2019
(6)
14.01.2019 Program zasedání ZMČ 4 dne 23. 1. 2019
Us RMČ 000025/2019
(6)
14.01.2019 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1238 Galandova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000024/2019
(6)
14.01.2019 Výběrové řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 11 Vondroušova 1193"
Us RMČ 000023/2019
(6)
14.01.2019 Výpůjčka pozemků parcel. č. 1319/1, 1462, 1463 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000022/2019
(6)
14.01.2019 Žádost o vydání souhlasu s připojením pozemků parcel. č. 321 a 322/3 k. ú. Řepy na komunikaci ul. Hekova (na pozemku parcel. č. 1450 k. ú. Řepy) a komunikaci ul. Augustova (na pozemku parcel. č. 1452/1 k. ú. Řepy) ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000021/2019
(6)
14.01.2019 "Praha 6, Řepy, Na Fialce I - obnova kNN" - Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1504/1, 1409/4, 1142/1 a 921/3 k.ú. Řepy
Us RMČ 000020/2019
(6)
14.01.2019 "Praha 17, Řepy, Selských baterií - obnova kVN, kNN" - Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1409/6, 1409/4, 1396, 1392/1, 921/1 a 752/1 k.ú. Řepy
Us RMČ 000019/2019
(6)
14.01.2019 Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 1005/3 k.ú. Řepy při ulici Kartounářů v Praze - Řepích
Us RMČ 000018/2019
(6)
14.01.2019 Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora v rámci realizace stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"
Us RMČ 000017/2019
(6)
14.01.2019 Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy v rámci činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"
Us RMČ 000016/2019
(6)
14.01.2019 Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy v rámci činnosti projektového manažera při realizaci stavby „Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, Praha 17"
Us RMČ 000015/2019
(6)
14.01.2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Us RMČ 000014/2019
(6)
14.01.2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, na pozemku parc. č. 1360/5 k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000013/2019
(6)
14.01.2019 Návrh na uzavření smlouvy o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
Us RMČ 000012/2019
(6)
14.01.2019 Žádost o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019.
Us RMČ 000011/2019
(6)
14.01.2019 Návrh na pokračování - realizace akce Cvičení pro seniory formou smlouvy mezi MČ Praha 17 a 4Fitness Consulting s.r.o.
Us RMČ 000010/2019
(6)
14.01.2019 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020
Us RMČ 000009/2019
(5)
07.01.2019 Pronájem rodinného domu čp. 399, garáže a příslušenství vč. pozemků parc. č. 1348, 1349/8 a 1349/2 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000008/2019
(5)
07.01.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024
Us RMČ 000007/2019
(5)
07.01.2019 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019
Us RMČ 000006/2019
(5)
07.01.2019 Doplnění jmenování členů komise:1. Komise pro Sportovní centrum Řepy,2. Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb
Us RMČ 000005/2019
(5)
07.01.2019 Stavba nazvaná "RVDSL1710_A_A_DEBH1971-DEBH1HR_MET" na pozemcích č.parc. 263, 1431/1 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000004/2019
(5)
07.01.2019 Stavba nazvaná "Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 88 na pozemku č.parc. 281 k.ú. Řepy, Praha 6 - Řepy" při ulici Ke Kaménce
Us RMČ 000003/2019
(5)
07.01.2019 Stavba nazvaná "Rekonstrukce a přístavba RD Čistovická 140/57, Praha 17 Řepy" na pozemcích č.parc. 843/1,843/2,844 k.ú. Řepy při ul. Čistovická v Praze - Řepích
Us RMČ 000002/2019
(5)
07.01.2019 Stavba nazvaná "Bytový dům Adam", Karlovarská 427/101 na pozemku č.parc. 1361/1 k.ú. Řepy v Praze - Řepích
Us RMČ 000001/2019
(5)
07.01.2019 Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2009/1140 („Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“)
Us RMČ 000481/2018
(4)
19.12.2018 Program mimořádného 3. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 9. 1. 2019
Us RMČ 000480/2018
(4)
19.12.2018 Změny rozpočtu k 31. 12. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000479/2018
(4)
19.12.2018 Žádost o prodloužení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě č.p. 1052 ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000478/2018
(4)
19.12.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 6 8 9 10 11 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF