Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000063/2015
(7)
16.02.2015 Zveřejnění záměru na úplatný převod pozemku parc. č. 44/1 o výměře 127 m2
Us RMČ 000062/2015
(7)
16.02.2015 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce lékárny v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000061/2015
(7)
16.02.2015 Volný prostor sloužící k podnikání - kolaudovaný jako kancelář v čp. 1138 Jiránkova k pronájmu
Us RMČ 000060/2015
(7)
16.02.2015 Stavební úprava - zádveří bytu č. 36 Bazovského 1120
Us RMČ 000059/2015
(7)
16.02.2015 Zásady pro stanovení nájemného u nově budovaných zádveří bytů v domech MČ Praha 17
Us RMČ 000058/2015
(7)
16.02.2015 Veřejná zakázka "Údržba hřbitova Řepy"
Us RMČ 000057/2015
(7)
16.02.2015 Veřejná zakázka "Ocenění bytových domů MČ Praha 17"
Us RMČ 000056/2015
(7)
16.02.2015 Úprava Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů
Us RMČ 000055/2015
(7)
16.02.2015 Úprava Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v Městské části Praha 17 v důsledku rekodifikace občanského práva
Us RMČ 000054/2015
(7)
16.02.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/0047 ze dne 02.04.2014 "Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha-Řepy"
Us RMČ 000053/2015
(7)
16.02.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/0048 ze dne 02.04.2014 "Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikací Březanova, Gallašova, Hankova, Otlíkovská a Šedivého, Praha-Řepy"
Us RMČ 000052/2015
(7)
16.02.2015 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/0065 ze dne 10. 4. 2014 "o podnájmu kabelového vedení veřejného osvětlení"
Us RMČ 000051/2015
(7)
16.02.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace a inženýrská činnost – zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti městské části Praha 17"
Us RMČ 000050/2015
(7)
16.02.2015 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000049/2015
(7)
16.02.2015 Zateplení objektu Bendova 1121, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000048/2015
(7)
16.02.2015 „Rekonstrukce vytápění – MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000047/2015
(7)
16.02.2015 Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2015
Us RMČ 000046/2015
(7)
16.02.2015 Schválení zásad pro poskytování dotací a vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 určeného na podporu sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000045/2015
(7)
16.02.2015 Výhled předpokládaných investic a velkých oprav městské části Praha 17 na roky 2015 až 2020
Us RMČ 000044/2015
(7)
16.02.2015 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 17 na roky 2016 až 2020
Us RMČ 000043/2015
(7)
16.02.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000042/2015
(7)
16.02.2015 Výroční zpráva za rok 2014
Us RMČ 000041/2015
(7)
16.02.2015 Žádost o souhlas s uspořádáním kulturně-zábavné akce - Hon za velikonočními vajíčky
Us RMČ 000040/2015
(7)
16.02.2015 Žádost o připojení Městské části Praha 17 k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet 2015"
Us RMČ 000039/2015
(7)
16.02.2015 Schválení přijetí věcného daru pro ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000038/2015
(7)
16.02.2015 Schválení přijetí věcných darů pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha - Řepy
Us RMČ 000037/2015
(7)
16.02.2015 Finanční dar na uspořádání bowlingového turnaje seniorů
Us RMČ 000036/2015
(6)
28.01.2015 Předání kamer do majetku hlavního města Prahy
Us RMČ 000035/2015
(6)
28.01.2015 Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení k umístění stavby "Čerpací stanice pohonných hmot v Praze 17 - Řepích, ul. Karlovarská, na pozemcích parc. č. 1360/2 a 1360/3 k.ú. Řepy"
Us RMČ 000034/2015
(6)
28.01.2015 Výsledek poptávkového řízení Grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na hypercuby (venkovní reklamní plochy)
Us RMČ 000033/2015
(6)
28.01.2015 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2015
Us RMČ 000032/2015
(6)
28.01.2015 Smlouva o poskytnutí licence k pořadům - výroba pořadu TV EXPRES Prahy 17
Us RMČ 000031/2015
(6)
28.01.2015 Zřízení přípravné třídy v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 10/1024
Us RMČ 000030/2015
(6)
28.01.2015 Údržba hřbitova
Us RMČ 000029/2015
(6)
28.01.2015 Vyjádření zástupce vlastníka sousedních pozemků s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví žadatele
Us RMČ 000028/2015
(6)
28.01.2015 Žádost o pronájem garážového stání v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000027/2015
(6)
28.01.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru skladu č. 301 o vel. 11,50 m2 v suterénu domu čp. 1118, Bazovského ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000026/2015
(6)
28.01.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru skladu č. 102 o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1165, Vondroušova ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000025/2015
(6)
28.01.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru kancelář č. 301 o vel. 18,10 m2 v přízemí domu čp. 1290, Španielova ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000024/2015
(6)
28.01.2015 Volný byt č. 2 o vel. 2+kk v suterénu domu čp. 1078 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000023/2015
(6)
28.01.2015 Zamýšlený prodej bytových jednotek bytového domu č.p. 1135, č.p. 1136, č.p. 1195, č.p. 1196, č.p. 1197 a č.p. 1198 oprávněným nájemcům, včetně pozemků pod bytovými domy
Us RMČ 000022/2015
(6)
28.01.2015 Zmocnění vedoucího OSOM k podpisu krátkodobých (na dobu maximálně 29 dnů - včetně) nájemních smluv k pozemkům ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000021/2015
(6)
28.01.2015 Informace o podepsání smluv na projekt „Aktivní Lesopark Řepy"
Us RMČ 000020/2015
(6)
28.01.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000019/2015
(6)
28.01.2015 Oznámení záměru "DEKTRADE Jeremiášova, Praha 13, k.ú. Stodůlky (prosinec 2014)" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Us RMČ 000018/2015
(6)
28.01.2015 Stávající provozovna sběrných surovin na pozemku č. parc. 38 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000017/2015
(6)
28.01.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2014
Us RMČ 000016/2015
(6)
28.01.2015 Uzavření dodatku smlouvy s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu
Us RMČ 000015/2015
(6)
28.01.2015 Stanovení příplatku za vedení pro ředitelky/ředitele mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb
Us RMČ 000014/2015
(6)
28.01.2015 Schválení daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF