Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000298/2015
(17)
01.07.2015 Volný byt zvláštního určení č. 52 o vel. 2+kk/L v 5. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000297/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb a úroky z prodlení - byt č. 46
Us RMČ 000296/2015
(17)
01.07.2015 Prodloužení provozovny sběrných surovin
Us RMČ 000295/2015
(17)
01.07.2015 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
Us RMČ 000294/2015
(17)
01.07.2015 Žádost společnosti IDE s. r. o., se sídlem Klausova 9/2575, Praha 5 o souhlas s rozšířením nájemní smlouvy na pronajatý prostor č. 306 - ordinace interna, endokrinologie, diabetologie v ul. Žufanova 1113 Praha 6 - Řepy o společnost EDI ambulance s. r. o., se sídlem Za Mototechnou 29, Praha 5, 155 00
Us RMČ 000293/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o souhlas s užitím pronajatých prostor č. 308 - ordinace na adrese Žufanova 1113, Praha 6 - Řepy k poskytování zdravotní služby praktického lékaře společností MUDr. Olga Bajzová s. r. o., se sídlem Věstonická 431/1, Zličín, 155 21 Praha 5 a o souhlas se změnou nájemce prostoru č. 308 - ordinace v čp. 1113 Žufanova, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000292/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 7 v ul. Vondroušova čp. 1195
Us RMČ 000291/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 45 v ul. Žufanova čp. 1099
Us RMČ 000290/2015
(17)
01.07.2015 Žádost pana Jiřího Brouma o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000289/2015
(17)
01.07.2015 Výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XII"
Us RMČ 000288/2015
(17)
01.07.2015 Volný prostor sloužící k podnikání - kolaudovaný jako provozovna masérských a rekondičních služeb v čp. 1136 Jiránkova k pronájmu
Us RMČ 000287/2015
(17)
01.07.2015 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000286/2015
(17)
01.07.2015 Volný byt k pronájmu
Us RMČ 000285/2015
(17)
01.07.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Terénní úpravy pozemku parc. č. 1502/168, k. ú. Řepy"
Us RMČ 000284/2015
(17)
01.07.2015 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000283/2015
(17)
01.07.2015 Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) z funkční plochy "ZMK - zeleň městská a krajinná" na funkční plochu "VN- nerušící výroby a služeb" na pozemcích č. parc. 1337/44, 1345/13, 1346/8, 1346/12 k. ú. Řepy mezi Pražským okruhem a ulicí Karlovarskou v Praze - Řepích
Us RMČ 000282/2015
(17)
01.07.2015 ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, výměna osvětlení B4
Us RMČ 000281/2015
(17)
01.07.2015 Výměna 2 ks výtahů Žufanova 1098, 1099, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000280/2015
(17)
01.07.2015 Změny rozpočtu k 30. 6. 2015 - DODATEK
Us RMČ 000279/2015
(17)
01.07.2015 Oprava stropu lodžie v bytě č. 13, Vondroušova 1198/5
Us RMČ 000278/2015
(17)
01.07.2015 Změna bodu 2. odst. 3 usnesení rady Městské části Praha 17 č. 000206/2015 ze dne 26. května 2015 - složení výběrové komise pro výběrové řízení pro právní zastupování Městské části Praha 17 jako klienta před soudy a jinými státními orgány
Us RMČ 000277/2015
(17)
01.07.2015 Návrh na odprodej vozidla Fiat Brava, RZ: AKP 33-37
Us RMČ 000276/2015
(17)
01.07.2015 Rozšíření pronájmu nebytových prostor objektu Laudova 10/1024, pavilon B2 a udělení souhlasu pronajímatele k přenechání části pronajatých prostor třetí osobě do podnájmu
Us RMČ 000275/2015
(17)
01.07.2015 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Stavební úpravy umýváren a šaten v ZŠ J. Wericha"
Us RMČ 000274/2015
(17)
01.07.2015 Povolení výjimky z počtu dětí ve školách zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000273/2015
(17)
01.07.2015 Udělení souhlasu obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000272/2015
(16)
23.06.2015 Žádost Red Bull Česká republika, s.r.o. o změnu termínu výpůjčky skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000271/2015
(15)
15.06.2015 Senior taxi
Us RMČ 000270/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 302 - kancelář (kolaudační stav - atelier) v suterénu domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000269/2015
(15)
15.06.2015 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 55 o vel. 14 m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000268/2015
(15)
15.06.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 13 o vel. 3+1/L s přísl. v 7. podlaží domu čp. 1289, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000267/2015
(15)
15.06.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000266/2015
(15)
15.06.2015 Volný byt č. 47 o vel. 1+kk v přízemí domu čp. 1098 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000265/2015
(15)
15.06.2015 Volný byt č. 47 o vel. 1+kk v přízemí domu čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000264/2015
(15)
15.06.2015 Změny rozpočtu k 30. 6. 2015
Us RMČ 000263/2015
(15)
15.06.2015 Žádost Red Bull Česká republika, s.r.o. o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000262/2015
(15)
15.06.2015 Výběrové řízení "Rekonstrukce přípravny jídel kulturního domu na Bílé hoře"
Us RMČ 000261/2015
(15)
15.06.2015 Program jednání ZMČ 5 dne 24. 6. 2015
Us RMČ 000260/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné - prostor sloužící k podnikání č. 313
Us RMČ 000259/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o stavební úpravy koupelny bytu č. 22 v Bazovského ul. ČP 1118
Us RMČ 000258/2015
(15)
15.06.2015 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 1496/6 k.ú. Řepy, lokalita ul. Plzeňská, ke stavebním účelům
Us RMČ 000257/2015
(15)
15.06.2015 Ustanovení MČ Praha 17 správcem pozůstalosti
Us RMČ 000256/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 12 v ul. Jiránkova čp. 1135
Us RMČ 000255/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti ZEN 1961 s.r.o. na adrese Makovského čp. 1223, Praha 6 - Řepy, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 312 na adrese Makovského 1223 k provozování prodeje vín a souhlas se změnou nájemce prostory č. 312 v čp. 1223 Makovského, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000254/2015
(15)
15.06.2015 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2009/2747
Us RMČ 000253/2015
(15)
15.06.2015 Příkazní smlouva o komplexním organizačním zajištění všech činností při administraci veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Výběr provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000252/2015
(15)
15.06.2015 Odstranění dočasné stavby skladu textilu - původně Sociálně provozního objektu TESKO na pozemku parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín
Us RMČ 000251/2015
(15)
15.06.2015 Příkazní smlouva o komplexním organizačním zajištění všech zadavatelských činností veřejné zakázky - Výběr zhotovitele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě (otevřené nadlimitní řízení - významná zakázka)
Us RMČ 000250/2015
(15)
15.06.2015 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění inženýrských činností pro předinvestiční fázi přípravy stavby Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě uzavřené mezi MČ Praha 17 a Ing. Přemyslem Štěpánkem
Us RMČ 000249/2015
(15)
15.06.2015 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Sanační oprava podlah a omítek v přízemí objektu Žalanského 68/54, Praha - Řepy"
Tisk Export článku do PDF