Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000029/2015
(6)
28.01.2015 Vyjádření zástupce vlastníka sousedních pozemků s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví žadatele
Us RMČ 000028/2015
(6)
28.01.2015 Žádost o pronájem garážového stání v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000027/2015
(6)
28.01.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru skladu č. 301 o vel. 11,50 m2 v suterénu domu čp. 1118, Bazovského ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000026/2015
(6)
28.01.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru skladu č. 102 o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1165, Vondroušova ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000025/2015
(6)
28.01.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru kancelář č. 301 o vel. 18,10 m2 v přízemí domu čp. 1290, Španielova ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000024/2015
(6)
28.01.2015 Volný byt č. 2 o vel. 2+kk v suterénu domu čp. 1078 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000023/2015
(6)
28.01.2015 Zamýšlený prodej bytových jednotek bytového domu č.p. 1135, č.p. 1136, č.p. 1195, č.p. 1196, č.p. 1197 a č.p. 1198 oprávněným nájemcům, včetně pozemků pod bytovými domy
Us RMČ 000022/2015
(6)
28.01.2015 Zmocnění vedoucího OSOM k podpisu krátkodobých (na dobu maximálně 29 dnů - včetně) nájemních smluv k pozemkům ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000021/2015
(6)
28.01.2015 Informace o podepsání smluv na projekt „Aktivní Lesopark Řepy"
Us RMČ 000020/2015
(6)
28.01.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000019/2015
(6)
28.01.2015 Oznámení záměru "DEKTRADE Jeremiášova, Praha 13, k.ú. Stodůlky (prosinec 2014)" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Us RMČ 000018/2015
(6)
28.01.2015 Stávající provozovna sběrných surovin na pozemku č. parc. 38 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000017/2015
(6)
28.01.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2014
Us RMČ 000016/2015
(6)
28.01.2015 Uzavření dodatku smlouvy s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu
Us RMČ 000015/2015
(6)
28.01.2015 Stanovení příplatku za vedení pro ředitelky/ředitele mateřských škol, základních škol, základní umělecké školy a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb
Us RMČ 000014/2015
(6)
28.01.2015 Schválení daru pro MŠ PASTELKA, Španielova 27/1316, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000013/2015
(6)
28.01.2015 Podání žádostí dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Us RMČ 000012/2015
(6)
28.01.2015 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za rok 2014
Us RMČ 000011/2015
(6)
28.01.2015 Podpora MČ Praha 17 při pořádání 23. Mistrovství České republiky v silovém trojboji
Us RMČ 000010/2015
(5)
14.01.2015 Přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon), ve zjednodušeném podlimitním řízení na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti "Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích"
Us RMČ 000009/2015
(5)
14.01.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 1496/6 k.ú. Řepy, lokalita ul. Plzeňská, ke stavebním účelům
Us RMČ 000008/2015
(5)
14.01.2015 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17“, pro období 1. 3. 2015 - 31. 12. 2016
Us RMČ 000007/2015
(5)
14.01.2015 Rekonstrukce vytápění v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000006/2015
(5)
14.01.2015 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - zrušení a zřízení sm. místa
Us RMČ 000005/2015
(5)
14.01.2015 Žádost OSV o navýšení počtu pracovníků na odboru sociálních věcí - veřejný opatrovník - zkrácený úvazek
Us RMČ 000004/2015
(5)
14.01.2015 Dohoda o zániku smlouvy se společností Visual Agency Prague s.r.o.
Us RMČ 000003/2015
(5)
14.01.2015 Prodloužení užívání náhradních prostor v nové budově Žalanského 68/54 VŠRR s.r.o.
Us RMČ 000002/2015
(5)
14.01.2015 Informace o složení školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000001/2015
(5)
14.01.2015 Cvičení pro seniory - schválení smlouvy s 4 Fitness Consulting na rok 2015
Us RMČ 000620/2014
(4)
22.12.2014 Schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000619/2014
(4)
22.12.2014 Pojištění stavby „Hasičské zbrojnice Praha 17 – Řepy“
Us RMČ 000618/2014
(4)
22.12.2014 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 9 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000617/2014
(4)
22.12.2014 Výběrové řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1224.4 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1224, Makovského, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000616/2014
(4)
22.12.2014 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 13 v ul. Galandova čp. 1244
Us RMČ 000615/2014
(4)
22.12.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce prostoru k podnikání z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000614/2014
(4)
22.12.2014 Uložení optického kabelu pro kameru MKS do pozemku parc. č. 1149/48 k.ú. Řepy - smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o krátkodobém pronájmu pozemku
Us RMČ 000613/2014
(4)
22.12.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Změna organizace a zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti městské části Praha 17, etapa I. – místní úprava provozu"
Us RMČ 000612/2014
(4)
22.12.2014 Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha-Řepy
Us RMČ 000611/2014
(4)
22.12.2014 Rekonstrukce vytápění - MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000610/2014
(4)
22.12.2014 Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z-1772/07 na území MČ Praha 6 (k.ú. Dejvice, Z-1892/07 na území MČ Praha 13 (k.ú. Stodůlky) a Z-1902/07 na území MČ Praha-Lysolaje(k.ú. Lysolaje)Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000609/2014
(4)
22.12.2014 Stávající provozovna sběrných surovin na pozemku č. parc. 38 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000608/2014
(4)
22.12.2014 Dohoda o ukončení smlouvy č. 2010/0139 o spolupráci při zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu - sociální služby osobní asistence
Us RMČ 000607/2014
(4)
22.12.2014 Zahájení zadávacího řízení k realizaci projektu "Nové služby E-governmentu v Praze 17"
Us RMČ 000606/2014
(4)
22.12.2014 Uzavření dodatku ke Smlouvě o podpoře systému PROXIO
Us RMČ 000605/2014
(4)
22.12.2014 Uzavření dodatku smlouvy s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu
Us RMČ 000604/2014
(4)
22.12.2014 Schválení přijetí finančních darů Městské části Praha 17
Us RMČ 000603/2014
(3)
08.12.2014 Stanovisko zřizovatele k podpoře žádosti KC Průhon o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury
Us RMČ 000602/2014
(3)
08.12.2014 Udělení pokut za nedokončení staveb "Rekonstrukce volných bytů - IX" a "Rekonstrukce volných bytů - X" ve smluvním termínu
Us RMČ 000601/2014
(3)
08.12.2014 Jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru a tajemníků výborů
Us RMČ 000600/2014
(3)
08.12.2014 Schválení novely Zakladatelské listiny OPTIMIS spol. s r. o.
Tisk Export článku do PDF