Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000379/2014
(107)
06.08.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/0151 ze dne 23. 5. 2014 "Vybavení audio/video a IS/IT pro zrekonstruované Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy"
Us RMČ 000378/2014
(107)
06.08.2014 Vyhodnocení soutěže na zakázku malého rozsahu "Výstavba kamerových stanovišť MKS - Praha 17"
Us RMČ 000377/2014
(107)
06.08.2014 Návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Us RMČ 000376/2014
(107)
06.08.2014 Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, která by od 1. 1. 2015 nahradila stávající vyhlášku č. 20/2011 Sb. o školských obvodech základních škol
Us RMČ 000375/2014
(107)
06.08.2014 Výběr dodavatele sdružených služeb v rámci dodávky elektrické energie
Us RMČ 000374/2014
(107)
06.08.2014 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000373/2014
(107)
06.08.2014 Pravidla provozu krizových bytů – aktualizace NT 10/2012 ze dne 31. 8. 2012
Us RMČ 000372/2014
(107)
06.08.2014 Schválení peněžitého daru pro finanční sbírku pro rodiny padlých a raněných vojáků "Andělská křídla"
Us RMČ 000371/2014
(107)
06.08.2014 Odvolání soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000370/2014
(107)
06.08.2014 Úprava pravidel pro přidělování odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 17
Us RMČ 000369/2014
(107)
06.08.2014 Schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000368/2014
(106)
16.07.2014 Řešení havárie na MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1121
Us RMČ 000367/2014
(106)
16.07.2014 Žádost o udělení výjimky při prodeji bytu č. 2 v domě čp. 1281 ul. Španielova
Us RMČ 000366/2014
(106)
16.07.2014 Revokace usnesení RMČ č. 000337/2014 ze dne 2. 7. 2014
Us RMČ 000365/2014
(106)
16.07.2014 Mobilní nábytek pro Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000364/2014
(106)
16.07.2014 Volné byty k pronájmu
Us RMČ 000363/2014
(106)
16.07.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování a úroky z prodlení
Us RMČ 000362/2014
(106)
16.07.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení
Us RMČ 000361/2014
(106)
16.07.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, poplatky a úroky z prodlení
Us RMČ 000360/2014
(106)
16.07.2014 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 313 prodej, opravy a úpravy oděvů v přízemí domu čp. 1143 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000359/2014
(106)
16.07.2014 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 55 o vel. 14m2 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000358/2014
(106)
16.07.2014 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 23 o vel. 14m2 v přízemí halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000357/2014
(106)
16.07.2014 Vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace U Boroviček
Us RMČ 000356/2014
(106)
16.07.2014 Stanovisko k ponechání odpojených přípojek ÚT a TV v pozemcích ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000355/2014
(106)
16.07.2014 Stanovisko k pronájmu nebo úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1234/112 a parc. č. 1234/198, ve vlastnictví hl. m. Praha, k.ú. Řepy
Us RMČ 000354/2014
(106)
16.07.2014 Záměr na úplatný převod pozemků pod bytovým domem
Us RMČ 000353/2014
(106)
16.07.2014 Zveřejnění záměru na dlouhodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1142/253 ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000352/2014
(106)
16.07.2014 Veřejná zakázka "Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - III"
Us RMČ 000351/2014
(106)
16.07.2014 Veřejná zakázka "Vjezdová vrata a vstupní vrátka hřbitova Řepy"
Us RMČ 000350/2014
(106)
16.07.2014 Změny předmětu veřejné zakázky "Opravy zdí oplocení řepského hřbitova" a rozšíření dohledu nad realizací stavby "Opravy zdí oplocení řepského hřbitova" o autorský dohled projektanta
Us RMČ 000349/2014
(106)
16.07.2014 Stanovisko k projektu BD Bílá hora - vodovodní přípojka
Us RMČ 000348/2014
(106)
16.07.2014 Záměr na využití pozemků parc. č. 563, 564, 565/1, 565/2 a 566, všechny k.ú. Řepy, lokalita Bílá Hora
Us RMČ 000347/2014
(106)
16.07.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/0077 ze dne 26.05.2014 "Oprava komunikace v ulici U Boroviček"
Us RMČ 000346/2014
(106)
16.07.2014 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikace U Boroviček v úseku Selských baterií – Ke Kulturnímu domu"
Us RMČ 000345/2014
(106)
16.07.2014 Úvodní hmotová studie zástavby "Čerpací stanice pohonných hmot, Praha - Řepy" - stanovisko ke stavebnímu záměru na pozemcích č.parc. 1360/2, 1360/3 k.ú. Řepy při ulici Karlovarská v Praze - Řepích
Us RMČ 000344/2014
(106)
16.07.2014 Návrh nařízení hlavního města Prahy o zřízení přírodní památky "Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek" a přírodní památky "Skály v ZOO včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek"
Us RMČ 000343/2014
(106)
16.07.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha - Řepy
Us RMČ 000342/2014
(106)
16.07.2014 Návrh na podání žádosti o výpůjčku pozemků - Rekonstrukce kontejnerových stání, Praha - Řepy
Us RMČ 000341/2014
(106)
16.07.2014 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce kontejnerových stání, Praha - Řepy
Us RMČ 000340/2014
(106)
16.07.2014 Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy, dokončení podkrovní části stavby vč. navazujících konstrukcí - práce PSV
Us RMČ 000339/2014
(106)
16.07.2014 Požadavky městské části na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 a na roky další
Us RMČ 000338/2014
(106)
16.07.2014 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb Praha 17 o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000337/2014
(105)
02.07.2014 Žádost o pomoc v závažné sociální situaci
Us RMČ 000336/2014
(105)
02.07.2014 Žádost o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000335/2014
(105)
02.07.2014 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
Us RMČ 000334/2014
(105)
02.07.2014 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 10 o vel. 2+1 v 5. podlaží domu čp. 1078 v Nevanově ulici
Us RMČ 000333/2014
(105)
02.07.2014 Stanovisko pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby pro akci Rodinný dům Čistovická 47, parc. č. 834, 835, k.ú. Řepy - osazení HUP
Us RMČ 000332/2014
(105)
02.07.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova přístupové cesty na promenádní okruh v jižní části lesoparku v Praze Řepích (západní spojka)
Us RMČ 000331/2014
(105)
02.07.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/0164 ze dne 30.05.2014 "Revitalizace území podél ul. Plzeňské – výměna povrchu pěší cesty"
Us RMČ 000330/2014
(105)
02.07.2014 Napojení EPS (Elektrické požární signalizace) na PCO HZS HMP (pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy) objektu Kulturní centrum Průhon
Tisk Export článku do PDF