Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000131/2015
(10)
08.04.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17"
Us RMČ 000130/2015
(10)
08.04.2015 Zahájení zadávacího řízení k realizaci projektu "Revitalizace prostranství Laudova"
Us RMČ 000129/2015
(10)
08.04.2015 Zateplení objektu Bendova 1121, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000128/2015
(10)
08.04.2015 Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy, smlouva s SDH Řepy o užívání objektu
Us RMČ 000127/2015
(10)
08.04.2015 Rekonstrukce atrií v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000126/2015
(10)
08.04.2015 "Výstavba rodinných domů - Praha 17, Řepy" na pozemcích č. parc. 1029/27, 1029/28, 1029/29 (jižní část), 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1031/13 k.ú. Řepy v lokalitě mezi ulicemi U Boroviček, Slánská v Praze - Řepích
Us RMČ 000125/2015
(10)
08.04.2015 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) na území MČ Praha - Zličín
Us RMČ 000124/2015
(10)
08.04.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace a návrh na změnu času v příloze OZV
Us RMČ 000123/2015
(10)
08.04.2015 Změny rozpočtu k 31. 3. 2015 - DODATEK
Us RMČ 000122/2015
(10)
08.04.2015 Dodatek č. 1 k rámcové dohodě s O2 Czech Republic a.s.
Us RMČ 000121/2015
(10)
08.04.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 15 ks notebooků"
Us RMČ 000120/2015
(10)
08.04.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC"
Us RMČ 000119/2015
(10)
08.04.2015 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového malého dodávkového automobilu“
Us RMČ 000118/2015
(10)
08.04.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000117/2015
(10)
08.04.2015 Doplnění zadání projektu na výstavbu DPS v Řepích
Us RMČ 000116/2015
(10)
08.04.2015 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000115/2015
(10)
08.04.2015 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2015
Us RMČ 000114/2015
(10)
08.04.2015 Schválení Dohody o vnější supervizi pracovního týmu
Us RMČ 000113/2015
(10)
08.04.2015 Žádost o povolení konání sport. akcí a patronace MČ Praha 17: 1. Přespolní běh rodinných dvojic s doprovodným programem 2. Slavata Triatlon Tour
Us RMČ 000112/2015
(10)
08.04.2015 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Oprava podlahové krytiny PVC v objektu Španielova 19/1111, pavilon B1"
Us RMČ 000111/2015
(10)
08.04.2015 Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Us RMČ 000110/2015
(10)
08.04.2015 Schválení přijetí finančního daru pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000109/2015
(9)
18.03.2015 Změny rozpočtu k 31. 3. 2015
Us RMČ 000108/2015
(9)
18.03.2015 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: "Pronájem nového osobního automobilu formou operativního leasingu na období 48 měsíců s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy"
Us RMČ 000107/2015
(9)
18.03.2015 Stanovisko s pořádáním dvou závodů horských kol a s krátkodobým využitím (výpůjčkou) části pozemku parc. č. 1504/1
Us RMČ 000106/2015
(9)
18.03.2015 Změna jednorázové náhrady za věcné břemeno z důvodu změny výměry na základě geometrických plánů
Us RMČ 000105/2015
(9)
18.03.2015 Přípojka sdělovacího vedení pro Hasičskou zbrojnici - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 262/6 a 262/7 k.ú. Řepy
Us RMČ 000104/2015
(9)
18.03.2015 Úplatný převod pozemku parc. č. 44/1
Us RMČ 000103/2015
(9)
18.03.2015 Návrh na úpravu cen za pronájem pozemků pro reklamní poutače
Us RMČ 000102/2015
(9)
18.03.2015 Stanovisko ke konání společensko-sportovní akce na pozemcích před budovou ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000101/2015
(9)
18.03.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 13 v ul. Žufanova čp. 1094
Us RMČ 000100/2015
(9)
18.03.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 35 v ul. Žufanova čp. 1094
Us RMČ 000099/2015
(9)
18.03.2015 Valorizace nájemného v roce 2015 u smluv o nájmu nemovitostí svěřených MČ Praha 17 s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, ordinace lékařů
Us RMČ 000098/2015
(9)
18.03.2015 Informace o podepsání smluv na projekt "Revitalizace prostranství Laudova"
Us RMČ 000097/2015
(9)
18.03.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Instalace, zajištění provozu a údržby odpadkových košů na vytipovaných místech v Řepích"
Us RMČ 000096/2015
(9)
18.03.2015 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ Aktivní lesopark Řepy Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve VZ Aktivní lesopark Řepy
Us RMČ 000095/2015
(9)
18.03.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Změna organizace a zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. – místní úprava provozu"
Us RMČ 000094/2015
(9)
18.03.2015 "Čerpací stanice pohonných hmot v Praze 17 - Řepy" na pozemcích č. parc. 1360/2, 1360/3 k.ú. Řepy při ulici Karlovarské v Praze - Řepích
Us RMČ 000093/2015
(9)
18.03.2015 Výměna 3 ks výtahů Bazovského 1118 - 1120, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000092/2015
(9)
18.03.2015 „Rekonstrukce vytápění – MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000091/2015
(9)
18.03.2015 "Rekonstrukce vytápění v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy" - realizace
Us RMČ 000090/2015
(9)
18.03.2015 Rekonstrukce bytového domu Čistovická 252, Praha - Řepy
Us RMČ 000089/2015
(9)
18.03.2015 Tvorba a čerpání sociálního fondu pro rok 2015
Us RMČ 000088/2015
(9)
18.03.2015 Připomínky k Tržnímu řádu - žádost o zařazení předsunutého prodejního místa do přílohy k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000087/2015
(9)
18.03.2015 Žádost o povolení sportovní akce BMX Open Season 2015 dne 28. 3. 2015
Us RMČ 000086/2015
(9)
18.03.2015 Senior taxi - dotazník ke zjištění zájmu o službu
Us RMČ 000085/2015
(9)
18.03.2015 Schválení přijetí darů pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000084/2015
(9)
18.03.2015 Fond pro podporu základních škol v roce 2015
Us RMČ 000083/2015
(9)
18.03.2015 Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2015/2016
Us RMČ 000082/2015
(9)
18.03.2015 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2014
Tisk Export článku do PDF