Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000617/2014
(4)
22.12.2014 Výběrové řízení na pronájem obecní bytové jednotky č. 1224.4 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1224, Makovského, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000616/2014
(4)
22.12.2014 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 13 v ul. Galandova čp. 1244
Us RMČ 000615/2014
(4)
22.12.2014 Žádost o souhlas se změnou jména nájemce prostoru k podnikání z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000614/2014
(4)
22.12.2014 Uložení optického kabelu pro kameru MKS do pozemku parc. č. 1149/48 k.ú. Řepy - smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o krátkodobém pronájmu pozemku
Us RMČ 000613/2014
(4)
22.12.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Změna organizace a zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti městské části Praha 17, etapa I. – místní úprava provozu"
Us RMČ 000612/2014
(4)
22.12.2014 Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha-Řepy
Us RMČ 000611/2014
(4)
22.12.2014 Rekonstrukce vytápění - MŠ Laudova, obj. Brunnerova 1011, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000610/2014
(4)
22.12.2014 Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z-1772/07 na území MČ Praha 6 (k.ú. Dejvice, Z-1892/07 na území MČ Praha 13 (k.ú. Stodůlky) a Z-1902/07 na území MČ Praha-Lysolaje(k.ú. Lysolaje)Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000609/2014
(4)
22.12.2014 Stávající provozovna sběrných surovin na pozemku č. parc. 38 k.ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze - Řepích
Us RMČ 000608/2014
(4)
22.12.2014 Dohoda o ukončení smlouvy č. 2010/0139 o spolupráci při zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu - sociální služby osobní asistence
Us RMČ 000607/2014
(4)
22.12.2014 Zahájení zadávacího řízení k realizaci projektu "Nové služby E-governmentu v Praze 17"
Us RMČ 000606/2014
(4)
22.12.2014 Uzavření dodatku ke Smlouvě o podpoře systému PROXIO
Us RMČ 000605/2014
(4)
22.12.2014 Uzavření dodatku smlouvy s Pražskou plynárenskou, a.s. na poskytnutí slevy z ceny plynu
Us RMČ 000604/2014
(4)
22.12.2014 Schválení přijetí finančních darů Městské části Praha 17
Us RMČ 000603/2014
(3)
08.12.2014 Stanovisko zřizovatele k podpoře žádosti KC Průhon o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury
Us RMČ 000602/2014
(3)
08.12.2014 Udělení pokut za nedokončení staveb "Rekonstrukce volných bytů - IX" a "Rekonstrukce volných bytů - X" ve smluvním termínu
Us RMČ 000601/2014
(3)
08.12.2014 Jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru a tajemníků výborů
Us RMČ 000600/2014
(3)
08.12.2014 Schválení novely Zakladatelské listiny OPTIMIS spol. s r. o.
Us RMČ 000599/2014
(3)
08.12.2014 Žádost o souhlas s uložením optického kabelu pro kameru MKS do pozemku parc. č. 1149/48 k.ú. Řepy
Us RMČ 000598/2014
(3)
08.12.2014 Schválení darů pro ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000597/2014
(3)
08.12.2014 Program jednání ZMČ 2 dne 17. 12. 2014
Us RMČ 000596/2014
(3)
08.12.2014 Žádost o snížení měsíční splátky dluhu - byt č. 13
Us RMČ 000595/2014
(3)
08.12.2014 Stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 1878 o výměře cca 2 m2, lokalita ul. Vondroušova, k.ú. Řepy
Us RMČ 000594/2014
(3)
08.12.2014 Stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1859, parc. č. 1861 a parc. č. 1864, každý o výměře 43 m2, lokalita ul. Vondroušova, k.ú. Řepy
Us RMČ 000593/2014
(3)
08.12.2014 Stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 1142/854, parc. č. 1171/3, parc. č. 1176/1, parc. č. 1176/2 a parc. č. 1293/895, k.ú. Řepy
Us RMČ 000592/2014
(3)
08.12.2014 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1807, lokalita ul. Socháňova, k.ú. Řepy
Us RMČ 000591/2014
(3)
08.12.2014 Vyjádření zástupce vlastníka sousedních pozemků parc. č. 1410/2 a parc. č. 1410/7 s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví žadatele
Us RMČ 000590/2014
(3)
08.12.2014 Vydání souhlasu a uzavření krátkodobé nájemní smlouvy pro akci vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 1394/1 k rodinnému domu ul. Krolmusova 431/3. Pozemek parc. č. 1394/1 je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Krolmusova, k.ú. Řepy
Us RMČ 000589/2014
(3)
08.12.2014 Žádost o souhlas se změnou ve jménu a sídle podnájemce prostoru ordinace č. 311 v čp. 1113, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z fyzické na právnickou osobu
Us RMČ 000588/2014
(3)
08.12.2014 Dlouhodobá výpůjčka pozemku parc. č. 1142/89 o výměře 5,76 m2 a návrh smlouvy na jeho dlouhodobou výpůjčku z důvodu oplocení kontejnerového stání. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, lokalita ul. Laudova, k.ú. Řepy.
Us RMČ 000587/2014
(3)
08.12.2014 Žádost o udělení výjimky při prodeji bytové jednotky č. 1281/2 v domě čp. 1281 ve Španielově ulici
Us RMČ 000586/2014
(3)
08.12.2014 Úprava Pravidel výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
Us RMČ 000585/2014
(3)
08.12.2014 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zpracování studie "Vícepodlažní garáže v ul. Mrkvičkova"
Us RMČ 000584/2014
(3)
08.12.2014 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000583/2014
(3)
08.12.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/0320 ze dne 08.09.2014 "Rekonstrukce komunikace v ulici U Boroviček v úseku Selských baterií – Ke Kulturnímu domu"
Us RMČ 000582/2014
(3)
08.12.2014 Rekonstrukce terasy, oprava fasády úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000581/2014
(3)
08.12.2014 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2015 pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000580/2014
(3)
08.12.2014 Změny rozpočtu k 30. 11. 2014
Us RMČ 000579/2014
(3)
08.12.2014 Smlouva o spolupráci s Pražskými službami a.s.
Us RMČ 000578/2014
(3)
08.12.2014 Poskytnutí finančního daru Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 14. 12. 2014
Us RMČ 000577/2014
(3)
08.12.2014 Schválení přijetí finančních darů Městské části Praha 17
Us RMČ 000576/2014
(3)
08.12.2014 Změna zřizovací listiny CSZS v souvislosti s financováním sociálních služeb
Us RMČ 000575/2014
(3)
08.12.2014 Jmenování členů školských rad základních škol za zřizovatele
Us RMČ 000574/2014
(3)
08.12.2014 Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2015
Us RMČ 000573/2014
(3)
08.12.2014 Jmenování členů jednotlivých komisí a jejich tajemníků
Us RMČ 000572/2014
(2)
26.11.2014 Přijetí finančního daru společností: AMIKA FIRST s.r.o. a BT - VUSTE, spol. s r.o. na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí v roce 2014
Us RMČ 000571/2014
(2)
26.11.2014 Nájemní smlouva - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánku na akci "Rozsvícení vánočního stromu 2014"
Us RMČ 000570/2014
(2)
26.11.2014 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 38
Us RMČ 000569/2014
(2)
26.11.2014 Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
Us RMČ 000568/2014
(2)
26.11.2014 Žádost o zkrácení výpovědní doby ze smlouvy o nájem garážového stání
Tisk Export článku do PDF