Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000366/2019
(28)
23.10.2019 Změny rozpočtu k 31. 10. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000365/2019
(28)
23.10.2019 Návrh na odvolání člena Komise pro sportovní centrum Řepy
Us RMČ 000364/2019
(28)
23.10.2019 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000363/2019
(27)
09.10.2019 Jmenování vedoucí Právního odboru ÚMČ Praha 17
Us RMČ 000362/2019
(27)
09.10.2019 Kabelové vedení elektro NN a telekomunikačního vedení na pozemku parc. č. 1448 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000361/2019
(27)
09.10.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 566, 1378/30, 1378/32 a 1379/3 v k. ú. Řepy stavbou "Praha 6 - Břevnov, Praha 17 - Řepy, Oprava kabelů 22 kV a 1 kV PREdistribuce"
Us RMČ 000360/2019
(27)
09.10.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k výpůjčce části asfaltového pozemku parc. č. 1293/139 (o výměře 260 m2) zapsaného na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000359/2019
(27)
09.10.2019 „Opěrná zeď - oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000358/2019
(27)
09.10.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 10 ks PC" 2019
Us RMČ 000357/2019
(27)
09.10.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci Naděje.
Us RMČ 000356/2019
(27)
09.10.2019 Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
Us RMČ 000355/2019
(27)
09.10.2019 Změny rozpočtu k 31. 10. 2019
Us RMČ 000354/2019
(26)
07.10.2019 Schválení návrhu organizačního a finančního plánu společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000353/2019
(25)
27.09.2019 Program zasedání ZMČ 9 dne 8.10. 2019
Us RMČ 000352/2019
(25)
27.09.2019 Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Us RMČ 000351/2019
(25)
27.09.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us RMČ 000350/2019
(25)
27.09.2019 Změny rozpočtu k 30. 9. 2019 - DODATEK II
Us RMČ 000349/2019
(25)
27.09.2019 Stanovisko RMČ Praha 17 k provozovně VAFO Chrášťany
Us RMČ 000348/2019
(24)
23.09.2019 Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us RMČ 000347/2019
(24)
23.09.2019 Smlouva o úhradě měsíčních nákladů na el. energii spotřebovanou provozem lampy VO na příjezdové komunikaci k parkovišti v ul. Mrkvičkova Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000346/2019
(24)
23.09.2019 Podnět na pořízení změny ÚP HMP pro pozemky parc. č.1508/5,1509,1510/4, k.ú. Řepy při ul. U Boroviček, Praha - Řepy - pokračování (Us RMČ 000196/2019)
Us RMČ 000345/2019
(24)
23.09.2019 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025
Us RMČ 000344/2019
(24)
23.09.2019 Umístění optické sítě T - Mobile Czech Republic, a.s. v bytových domech ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000343/2019
(24)
23.09.2019 Volný byt č. 36, 1+k.k., v 6. patře, 7. podlaží, Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000342/2019
(24)
23.09.2019 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2019
Us RMČ 000341/2019
(24)
23.09.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6" - změna PD 8/2019
Us RMČ 000340/2019
(24)
23.09.2019 Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 8054923110
Us RMČ 000339/2019
(24)
23.09.2019 Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000338/2019
(24)
23.09.2019 MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy. Dodatek č. 2
Us RMČ 000337/2019
(24)
23.09.2019 Změna pracovního místa KTA
Us RMČ 000336/2019
(24)
23.09.2019 „Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000335/2019
(24)
23.09.2019 „Opěrná zeď - oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000334/2019
(24)
23.09.2019 „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000333/2019
(24)
23.09.2019 Informační koncepce MČ Praha 17
Us RMČ 000332/2019
(24)
23.09.2019 Žádost Domova sv. Karla Boromejského o dotaci na rok 2020.
Us RMČ 000331/2019
(24)
23.09.2019 Vyjádření k návrhu k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000330/2019
(24)
23.09.2019 Změny rozpočtu k 30. 9. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000329/2019
(23)
09.09.2019 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Us RMČ 000328/2019
(23)
09.09.2019 Rozptylová loučka hřbitova Řepy - Dodatek č. 1 Řádu veřejného pohřebiště
Us RMČ 000327/2019
(23)
09.09.2019 Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)
Us RMČ 000326/2019
(23)
09.09.2019 Volný byt č.25 o vel.1+k.k.,v 5.podlaží,Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000325/2019
(23)
09.09.2019 Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000324/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 14 m2 v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000323/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1218, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000322/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000321/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 66 o vel. 2+k.k. s přísl., v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000320/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000319/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 313 - provozovna pedikúry v přízemí domu čp. 1140, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce
Us RMČ 000318/2019
(23)
09.09.2019 Napojení stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2, 1448 a 1431/1 v k. ú. Řepy" na místní komunikaci a inženýrské sítě - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000317/2019
(23)
09.09.2019 Pronájem části pozemku parc. č. 49 (dvůr Sokolovny) o výměře 15 m2 pro umístění kontejneru k sezónnímu uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol
‹‹   Předchozí   1 2 3 5 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF