Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000561/2015
(29)
21.12.2015 „Rekonstrukce osvětlení ve dvou ZŠ, Praha 6 – Řepy“ - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000560/2015
(29)
21.12.2015 "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" na pozemcích č. parc. 1360/2, 1360/3 k.ú. Řepy při ulici Karlovarská v Praze - Řepích
Us RMČ 000559/2015
(29)
21.12.2015 Oznámení záměru "Administrativní a skladovací objekt DEK STAVEBNINY Praha Jeremiášova, Praha 13, k.ú. Stodůlky" a oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Us RMČ 000558/2015
(29)
21.12.2015 Schválení dohody o supervizi pro OSPOD
Us RMČ 000557/2015
(29)
21.12.2015 Zpracování posouzení správnosti, úplnosti a rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr na realizaci stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us RMČ 000556/2015
(29)
21.12.2015 "Vodovodní přípojka bytového domu Šimonova 1104/4", souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1293/50 k.ú. Řepy
Us RMČ 000555/2015
(29)
21.12.2015 Žádost společnosti AQH, s.r.o., IČO 27135161 - nájemce kanceláře č. 301 v přízemí domu čp. 1133 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy o souhlas s umístěním sídla společnosti AQH s.r.o., na adrese pronajatého prostoru kanceláře
Us RMČ 000554/2015
(29)
21.12.2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 12 o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1119 v ulici Bazovského
Us RMČ 000553/2015
(29)
21.12.2015 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 3+1 v 1. podlaží v Jiránkově ul. čp. 1135 z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000552/2015
(29)
21.12.2015 Zvětšení stávající pronajímané plochy o přístavbu prosklených teras v Bendově čp. 1121, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000551/2015
(29)
21.12.2015 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 32, o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží čp. 1093 v Žufanově ulici
Us RMČ 000550/2015
(29)
21.12.2015 Volný byt č. 42, 1+k.k., 8. podlaží, Žufanova č. p. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000549/2015
(29)
21.12.2015 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1 s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1076, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000548/2015
(29)
21.12.2015 Návrh nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Us RMČ 000547/2015
(29)
21.12.2015 Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Poskytování pracovně lékařských služeb“
Us RMČ 000546/2015
(28)
07.12.2015 Program jednání ZMČ 7 dne 16. 12. 2015
Us RMČ 000545/2015
(28)
07.12.2015 Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2016
Us RMČ 000544/2015
(28)
07.12.2015 Schválení přijetí finančního daru pro KC Průhon
Us RMČ 000543/2015
(28)
07.12.2015 Změny rozpočtu k 31. 12. 2015
Us RMČ 000542/2015
(28)
07.12.2015 Pronájem části pozemků parc. č. 1241/21 a parc. č. 1241/8 o výměře 50 m2 fyzické osobě panu Pavlu Klímovi
Us RMČ 000541/2015
(28)
07.12.2015 Pronájem části pozemků parc. č. 1241/21 a parc. č. 1241/8 o výměře 30 m2 fyzické osobě panu Lubomíru Spálenkovi
Us RMČ 000540/2015
(28)
07.12.2015 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 394/1 o výměře 2 785 m2, lokalita ul. Slánská, k. ú. Řepy
Us RMČ 000539/2015
(28)
07.12.2015 Vyjádření MČ Praha 17 z pozice sousedního pozemku
Us RMČ 000538/2015
(28)
07.12.2015 Pořízení vybavení krizového bytu v objektu Nevanova 1078
Us RMČ 000537/2015
(28)
07.12.2015 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 9, o vel. 3+1 s lodžií v čp. 1232 v Galandově ulici
Us RMČ 000536/2015
(28)
07.12.2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 15 o vel. 3+1 v 8. podlaží domu č. p. 1198 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000535/2015
(28)
07.12.2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti PhDr. Marta Galaktionová s. r. o. na adrese Žufanova 1114, Praha 6 - Řepy, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 309 na adrese Žufanova 1114 k provozování ordinace klinické psychologie a souhlas se změnou nájemce prostory č. 309 v č. p. 1114 Žufanova, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000534/2015
(28)
07.12.2015 Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - pedikúra, masáže, solárium o vel. 35,4 m2 v suterénu domu Vondroušova 1155, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000533/2015
(28)
07.12.2015 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1 v čp. 1076, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000532/2015
(28)
07.12.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/0364 "Rekonstrukce komunikace v ulici Doubravínova"
Us RMČ 000531/2015
(28)
07.12.2015 "Rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím" na pozemcích č. parc. 708, 709 k. ú. Řepy při ulici Na Bělohorské pláni v Praze - Řepích na místě stávajícího RD čp. 451, který bude odstraněn
Us RMČ 000530/2015
(28)
07.12.2015 "Bytový dům Žalanského - Praha - Řepy, č. parc. 38 k. ú. Řepy - studie listopad 2015" na místě bývalé provozovny sběrných surovin
Us RMČ 000529/2015
(28)
07.12.2015 "Novostavba BD, Žalanského 263, Praha-Řepy" na pozemcích č. parc. 252/1, 252/2 k. ú. Řepy při ulici Žalanského v Praze - Řepích na místě stávajícího objektu čp. 263, který bude odstraněn
Us RMČ 000528/2015
(28)
07.12.2015 Přijetí nabídky veřejné zakázky na doplnění uživatelského zadání do objektu "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" a uzavření smlouvy o dílo, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě SM 2015/0012 ze dne 10. 2. 2015 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" - změna termínu zahájení prací
Us RMČ 000527/2015
(28)
07.12.2015 Schválení zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí
Us RMČ 000526/2015
(28)
07.12.2015 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2016 a Návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2016 - I. verze
Us RMČ 000525/2015
(28)
07.12.2015 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 pro městskou část Praha 17
Us RMČ 000524/2015
(28)
07.12.2015 Odprodej vozidla Praga V3S AD 080 RZ: AX 42-34
Us RMČ 000523/2015
(28)
07.12.2015 Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě software FLUXPAM5
Us RMČ 000522/2015
(28)
07.12.2015 Pojistná smlouva č. 8060283519 na projekt "Parter sídliště Řepy"
Us RMČ 000521/2015
(28)
07.12.2015 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny
Us RMČ 000520/2015
(28)
07.12.2015 Cvičení pro seniory na rok 2016
Us RMČ 000519/2015
(28)
07.12.2015 Výběr firmy pro zpracování a podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
Us RMČ 000518/2015
(28)
07.12.2015 Souhlas s poskytnutím 20% podílu způsobilých výdajů projektu "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru"
Us RMČ 000517/2015
(28)
07.12.2015 Poskytnutí finančního daru Domovu sv. Karla Boromejského za účelem realizace Adventního koncertu dne 13. 12. 2015
Us RMČ 000516/2015
(27)
23.11.2015 Žádost o prominutí platby nájemného za pronájem sálu řepské Sokolovny - ZŠ genpor. F. Peřiny
Us RMČ 000515/2015
(27)
23.11.2015 Příkazní smlouva o komplexním organizačním zajištění všech činností při administraci veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Výběr provozovatele víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000514/2015
(27)
23.11.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Věra Havlíčková
Us RMČ 000513/2015
(27)
23.11.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - Květoslava Šafratová
Us RMČ 000512/2015
(27)
23.11.2015 Žádost o odpuštění úhrady jistoty k nájemní smlouvě k bytové jednotce č. 1226.102 v ul. Makovského čp. 1226
Tisk Export článku do PDF