Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000259/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o stavební úpravy koupelny bytu č. 22 v Bazovského ul. ČP 1118
Us RMČ 000258/2015
(15)
15.06.2015 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 1496/6 k.ú. Řepy, lokalita ul. Plzeňská, ke stavebním účelům
Us RMČ 000257/2015
(15)
15.06.2015 Ustanovení MČ Praha 17 správcem pozůstalosti
Us RMČ 000256/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 12 v ul. Jiránkova čp. 1135
Us RMČ 000255/2015
(15)
15.06.2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti ZEN 1961 s.r.o. na adrese Makovského čp. 1223, Praha 6 - Řepy, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 312 na adrese Makovského 1223 k provozování prodeje vín a souhlas se změnou nájemce prostory č. 312 v čp. 1223 Makovského, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000254/2015
(15)
15.06.2015 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2009/2747
Us RMČ 000253/2015
(15)
15.06.2015 Příkazní smlouva o komplexním organizačním zajištění všech činností při administraci veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - Výběr provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000252/2015
(15)
15.06.2015 Odstranění dočasné stavby skladu textilu - původně Sociálně provozního objektu TESKO na pozemku parc. č. 450/5 a 450/11 k.ú. Zličín
Us RMČ 000251/2015
(15)
15.06.2015 Příkazní smlouva o komplexním organizačním zajištění všech zadavatelských činností veřejné zakázky - Výběr zhotovitele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě (otevřené nadlimitní řízení - významná zakázka)
Us RMČ 000250/2015
(15)
15.06.2015 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění inženýrských činností pro předinvestiční fázi přípravy stavby Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě uzavřené mezi MČ Praha 17 a Ing. Přemyslem Štěpánkem
Us RMČ 000249/2015
(15)
15.06.2015 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Sanační oprava podlah a omítek v přízemí objektu Žalanského 68/54, Praha - Řepy"
Us RMČ 000248/2015
(14)
03.06.2015 Žádost pana Martina Beringera o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000247/2015
(14)
03.06.2015 Schválení přijetí věcného daru pro ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy
Us RMČ 000246/2015
(14)
03.06.2015 Žádost 1. Distribution s.r.o. o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000245/2015
(14)
03.06.2015 Projednání zveřejnění záměru a uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 2 190 m2
Us RMČ 000244/2015
(14)
03.06.2015 Dlouhodobý pronájem pozemků ve správě MČ Praha 17 pro stavbu vjezdu a výjezdu
Us RMČ 000243/2015
(14)
03.06.2015 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a návazné smlouvy o nájmu ordinace č. 1280/104 v 1. nadzemním podlaží čp. 1280 v ulici Španielova, Praha 6 - Řepy praktickému lékaři
Us RMČ 000242/2015
(14)
03.06.2015 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 16 o vel. 2+k.k. ve 3. podlaží domu čp. 1095
Us RMČ 000241/2015
(14)
03.06.2015 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu užívanému občanem s přiznaným statutem uprchlíka
Us RMČ 000240/2015
(14)
03.06.2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
Us RMČ 000239/2015
(14)
03.06.2015 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z-1772/07 na území MČ Praha 6 (k.ú. Dejvice) a Z-1892/07 na území MČ Praha 13 (k.ú. Stodůlky) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000238/2015
(14)
03.06.2015 "Program Čistá energie Praha 2015" - podpora projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy
Us RMČ 000237/2015
(14)
03.06.2015 Stavba "Rekonstrukce kanalizace, ul. Slánská, Praha 17" při východní straně ulice Slánská v úseku mezi ulicemi Bazovského, Opuková v Praze - Řepích na pozemcích č. parc. 1031/2, 1031/5, 1142/327, 1149/30, 1149/73, 1392/4, 1392/5, 1404/1, 1409/2, 1529/1 k.ú. Řepy
Us RMČ 000236/2015
(14)
03.06.2015 Změny rozpočtu k 31. 5. 2015
Us RMČ 000235/2015
(14)
03.06.2015 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ Nové služby e-governmentu v Praze 17Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve VZ Nové služby e-governmentu v Praze 17
Us RMČ 000234/2015
(14)
03.06.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
Us RMČ 000233/2015
(14)
03.06.2015 Termíny zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2015
Us RMČ 000232/2015
(14)
03.06.2015 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Zasklení lodžií MŠ Laudova se speciálními třídami"
Us RMČ 000231/2015
(14)
03.06.2015 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na "Stavební úpravy umýváren a šaten ZŠ J. Wericha"
Us RMČ 000230/2015
(14)
03.06.2015 Schválení smlouvy se Život 90 na poskytování terénní služby tísňové péče AREÍON
Us RMČ 000229/2015
(14)
03.06.2015 Žádost Bikrosclubu Řepy o souhlas s konáním sportovních akcí
Us RMČ 000228/2015
(13)
20.05.2015 Volné byty k pronájmu
Us RMČ 000227/2015
(13)
20.05.2015 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ve věci realizace VZ Revitalizace prostranství Laudova
Us RMČ 000226/2015
(13)
20.05.2015 Žádost CSZS o souhlas s uzavřením smluv o podnájmu nebytových prostor mezi CSZS a Sportlines, s.r.o. a mezi CSZS a paní Andreou Dupovou
Us RMČ 000225/2015
(13)
20.05.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2015
Us RMČ 000224/2015
(13)
20.05.2015 Veřejná zakázka "Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - IV"
Us RMČ 000223/2015
(13)
20.05.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb, poplatky a úroky z prodlení - byt č. 3
Us RMČ 000222/2015
(13)
20.05.2015 Projednání výše nájemného z pozemku parc. č. 565/2 a návrh na uzavření smlouvy o nájmu
Us RMČ 000221/2015
(13)
20.05.2015 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 1496/6 k.ú. Řepy, lokalita ul. Plzeňská, ke stavebním účelům
Us RMČ 000220/2015
(13)
20.05.2015 8. etapa prodeje bytových jednotek - vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele prohlášení vlastníka
Us RMČ 000219/2015
(13)
20.05.2015 Volný byt č. 43 o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000218/2015
(13)
20.05.2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu č. 13 v Žufanově ulici čp. 1093
Us RMČ 000217/2015
(13)
20.05.2015 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu č. 37 v Žufanově ulici čp. 1093
Us RMČ 000216/2015
(13)
20.05.2015 Žádost o privatizaci ordinace v čp. 1078 Nevanova, Praha 6 - Řepy formou prodeje
Us RMČ 000215/2015
(13)
20.05.2015 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XII"
Us RMČ 000214/2015
(13)
20.05.2015 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 8 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1099, Žufanova ulice, Praha 6-Řepy
Us RMČ 000213/2015
(13)
20.05.2015 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+kk v 5. podlaží domu čp. 1078 v Nevanově ulici
Us RMČ 000212/2015
(13)
20.05.2015 Volný byt k pronájmu
Us RMČ 000211/2015
(13)
20.05.2015 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2014/0205 ze dne 25. 8. 2014
Us RMČ 000210/2015
(13)
20.05.2015 Rekonstrukce atrií v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF