Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000330/2015
(20)
12.08.2015 Pozemky parc. č. 44/1 a parc. č. 45/6
Us RMČ 000329/2015
(20)
12.08.2015 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava dětského hřiště ul. Opuková, Praha 17 - Řepy I. etapa"
Us RMČ 000328/2015
(20)
12.08.2015 Odstranění dočasné stavby skladu textilu – původně „Sociálně provozního objektu TESKO“ na pozemcích parc. č. 450/5 a 450/11 k. ú. Zličín
Us RMČ 000327/2015
(20)
12.08.2015 Výkon technického dozoru investora stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us RMČ 000326/2015
(20)
12.08.2015 Stavba "U Kaménky - výstavba 9 ŘD včetně komunikací a inženýrských sítí" na pozemcích č. parc. 234 (vlastní stavba, 196, 248/3, 1447/2, 1448 (komunikace, inženýrské sítě) k. ú. Řepy při ulici U Kaménky v Praze - Řepích
Us RMČ 000325/2015
(20)
12.08.2015 Rozšíření zpevněné plochy u úřadu v ul. Žalanského
Us RMČ 000324/2015
(20)
12.08.2015 „Rekonstrukce varny - MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000323/2015
(20)
12.08.2015 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01
Us RMČ 000322/2015
(20)
12.08.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000321/2015
(20)
12.08.2015 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny
Us RMČ 000320/2015
(20)
12.08.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy
Us RMČ 000319/2015
(20)
12.08.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000318/2015
(20)
12.08.2015 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví zóna s omezením provozu motorových silničních vozidel
Us RMČ 000317/2015
(20)
12.08.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vzdělávací portál pro zaměstnance MČ Praha 17“
Us RMČ 000316/2015
(20)
12.08.2015 Zrušení výběrového řízení na právní zastupování Městské části Praha 17. Zřízení funkčního místa referentky právního oddělení Kanceláře tajemníka Úřadu Městské části Praha 17, 0,5 úvazek
Us RMČ 000315/2015
(20)
12.08.2015 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných Centru sociálně zdravotních služeb
Us RMČ 000314/2015
(20)
12.08.2015 Žádost sl. Pickové o finanční pomoc
Us RMČ 000313/2015
(20)
12.08.2015 Schválení přijetí daru pro MŠ Laudova se spec. třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000312/2015
(19)
22.07.2015 Změny rozpočtu k 31. 7. 2015
Us RMČ 000311/2015
(19)
22.07.2015 Požadavky městské části na investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a na roky další
Us RMČ 000310/2015
(19)
22.07.2015 Žádost pana Jiřího Brouma o změnu termínu výpůjčky skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000309/2015
(19)
22.07.2015 Napojení stavby "U kaménky - výstavba 9 ŘD vč. komunikací a inženýrských sítí" na místní komunikace a inženýrské sítě - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000308/2015
(19)
22.07.2015 Žádost o pronájem jiného bytu ze zdravotních důvodů
Us RMČ 000307/2015
(19)
22.07.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/0266 ze dne 22. 10. 2014 "Rekonstrukce kontejnerových stání, Praha - Řepy"
Us RMČ 000306/2015
(19)
22.07.2015 Návrh OZV, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy
Us RMČ 000305/2015
(19)
22.07.2015 Návrh novely OZV č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy
Us RMČ 000304/2015
(19)
22.07.2015 Žádost Mgr. Zdeňka Srby za Senior fitnes, o.s. o dotaci ve výši 30 000,- Kč na projekt Senioři Prahy 17 v pohybu
Us RMČ 000303/2015
(19)
22.07.2015 Žádost CSZS o udělení souhlasu s vyřazením nepoužitelného majetku
Us RMČ 000302/2015
(19)
22.07.2015 Zřízení pozice koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců
Us RMČ 000301/2015
(19)
22.07.2015 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za 1. pololetí roku 2015
Us RMČ 000300/2015
(19)
22.07.2015 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Us RMČ 000299/2015
(18)
14.07.2015 8. etapa prodeje bytových jednotek - zrušení stávajícího a realizace nového výběrového řízení na zpracovatele prohlášení vlastníka
Us RMČ 000298/2015
(17)
01.07.2015 Volný byt zvláštního určení č. 52 o vel. 2+kk/L v 5. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000297/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné, vyúčtování služeb a úroky z prodlení - byt č. 46
Us RMČ 000296/2015
(17)
01.07.2015 Prodloužení provozovny sběrných surovin
Us RMČ 000295/2015
(17)
01.07.2015 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
Us RMČ 000294/2015
(17)
01.07.2015 Žádost společnosti IDE s. r. o., se sídlem Klausova 9/2575, Praha 5 o souhlas s rozšířením nájemní smlouvy na pronajatý prostor č. 306 - ordinace interna, endokrinologie, diabetologie v ul. Žufanova 1113 Praha 6 - Řepy o společnost EDI ambulance s. r. o., se sídlem Za Mototechnou 29, Praha 5, 155 00
Us RMČ 000293/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o souhlas s užitím pronajatých prostor č. 308 - ordinace na adrese Žufanova 1113, Praha 6 - Řepy k poskytování zdravotní služby praktického lékaře společností MUDr. Olga Bajzová s. r. o., se sídlem Věstonická 431/1, Zličín, 155 21 Praha 5 a o souhlas se změnou nájemce prostoru č. 308 - ordinace v čp. 1113 Žufanova, Praha 6 - Řepy z fyzické osoby na právnickou
Us RMČ 000292/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 7 v ul. Vondroušova čp. 1195
Us RMČ 000291/2015
(17)
01.07.2015 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 45 v ul. Žufanova čp. 1099
Us RMČ 000290/2015
(17)
01.07.2015 Žádost pana Jiřího Brouma o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000289/2015
(17)
01.07.2015 Výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XII"
Us RMČ 000288/2015
(17)
01.07.2015 Volný prostor sloužící k podnikání - kolaudovaný jako provozovna masérských a rekondičních služeb v čp. 1136 Jiránkova k pronájmu
Us RMČ 000287/2015
(17)
01.07.2015 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000286/2015
(17)
01.07.2015 Volný byt k pronájmu
Us RMČ 000285/2015
(17)
01.07.2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Terénní úpravy pozemku parc. č. 1502/168, k. ú. Řepy"
Us RMČ 000284/2015
(17)
01.07.2015 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000283/2015
(17)
01.07.2015 Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) z funkční plochy "ZMK - zeleň městská a krajinná" na funkční plochu "VN- nerušící výroby a služeb" na pozemcích č. parc. 1337/44, 1345/13, 1346/8, 1346/12 k. ú. Řepy mezi Pražským okruhem a ulicí Karlovarskou v Praze - Řepích
Us RMČ 000282/2015
(17)
01.07.2015 ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, výměna osvětlení B4
Us RMČ 000281/2015
(17)
01.07.2015 Výměna 2 ks výtahů Žufanova 1098, 1099, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF