Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000235/2016
(42)
30.05.2016 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny
Us RMČ 000234/2016
(42)
30.05.2016 Jmenování vedoucí Ekonomického odboru
Us RMČ 000233/2016
(42)
30.05.2016 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 982807-2469/2014 o Roznášce informačních/propagačních materiálů
Us RMČ 000232/2016
(42)
30.05.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Milan Černý
Us RMČ 000231/2016
(42)
30.05.2016 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2016
Us RMČ 000230/2016
(41)
11.05.2016 Veřejná zakázka "Údržba hřbitova Řepy - III"
Us RMČ 000229/2016
(41)
11.05.2016 Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy prádelen a sušáren bytových domů Jiránkova 1135, 1136 a Vondroušova 1197, Praha - Řepy"
Us RMČ 000228/2016
(41)
11.05.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XV"
Us RMČ 000227/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 3+1/L v 5. podlaží, Španielova ul. č. p. 1281, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000226/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 31 o vel. 2+k.k. v Jiránkově ul. č. p. 1138, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000225/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 2+k.k. v Žufanova ul. č. p. 1098 z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000224/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o pronájem prostoru kolárny v domě čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy, za účelem zřízení kanceláře - studovny
Us RMČ 000223/2016
(41)
11.05.2016 Volný prostor sloužící k podnikání - kolaudovaný jako kancelář v čp. 1138 Jiránkova k pronájmu
Us RMČ 000222/2016
(41)
11.05.2016 Volný byt č. 36, 1+k.k., 6. patro, Žufanova 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000221/2016
(41)
11.05.2016 Volný byt č. 22, 2+k.k., 3. patro, Bazovského 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000220/2016
(41)
11.05.2016 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2015 zřízených městskou částí
Us RMČ 000219/2016
(41)
11.05.2016 Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2015
Us RMČ 000218/2016
(41)
11.05.2016 Změny rozpočtu k 31. 5. 2016
Us RMČ 000217/2016
(41)
11.05.2016 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Oprava a doplnění zahradního oplocení objektu Žalanského 68/54"
Us RMČ 000216/2016
(41)
11.05.2016 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Kryty topení – MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000215/2016
(41)
11.05.2016 Záměr zahájení přípravy žádosti k získání dotace z výzvy MŠMT 02_15_005 na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v oblasti OPVVV
Us RMČ 000214/2016
(41)
11.05.2016 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy PASTELKA
Us RMČ 000213/2016
(40)
27.04.2016 Vypořádání dědictví po zemřelém Milanu Krumpolcovi dle usnesení Okresního soudu Frýdek-Místek čj. 47 D 1161/2012-43
Us RMČ 000212/2016
(40)
27.04.2016 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání "Hand-made Bazaru a bazaru hraček" dne 12. 5. 2016 v odpoledních hodinách (cca 13:00 - 18:00 hod.)
Us RMČ 000211/2016
(40)
27.04.2016 Sportovní akce "King of Prague BMX" - souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 k.ú. a se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček
Us RMČ 000210/2016
(40)
27.04.2016 Výpůjčka pozemku od restituentek za účelem pokračování v provozování tzv. Psí loučky
Us RMČ 000209/2016
(40)
27.04.2016 Přípojka vody a kanalizace na pozemku parc. č. 1381/1 k. ú. Řepy pro "Bytový dům Čistovická"
Us RMČ 000208/2016
(40)
27.04.2016 Přípojná komunikace a inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1360/4, 1360/5 a 1378/43 k. ú. Řepy pro stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" na pozemcích parc. č. 1360/2, 1360/3 k. ú. Řepy při ulici Karlovarská v Praze - Řepích
Us RMČ 000207/2016
(40)
27.04.2016 Smlouvy o zřízení služebnosti a dohody o výměně zařízení předávacích stanic Pražské teplárenské LPZ, a. s., v objektech ZŠ a MŠ v ul. Laudova, Španielova a Socháňova
Us RMČ 000206/2016
(40)
27.04.2016 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1234/112 o výměře 76 m2 a parc. č. 1234/198 o výměře 46 m2, lokalita ul. Na Moklině a ul. Španielova, k. ú. Řepy. Oba pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Praha
Us RMČ 000205/2016
(40)
27.04.2016 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání Čarodějného odpoledne dne 28. 4. 2016 v odpoledních hodinách (cca 15:00 hod - 18:30 hod)
Us RMČ 000204/2016
(40)
27.04.2016 Likvidace věcí nepatrné hodnoty (uložených ve skladu MČ Praha 17) po posledním nájemci obecního bytu č. 19 v domě č. p. 1093 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000203/2016
(40)
27.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b. j. č. 1136/66, VIII. etapy prodeje bytových jednotek bytového panelového domu Jiránkova č. p. 1136, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us RMČ 000202/2016
(40)
27.04.2016 Doplnění do seznamu oprávněných nájemců b.j.č. 1135/76, VIII. etapy prodeje bytových jednotek panelového domu Jiránkova č. p. 1135, vč. pozemku, k. ú. Řepy
Us RMČ 000201/2016
(40)
27.04.2016 Výběrové řízení "Stavební úpravy nebytové jednotky č. 313 Makovského 1144, Praha - Řepy"
Us RMČ 000200/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 29 o vel. 3+1 v 10. podlaží domu čp. 1235, ulici Galandova
Us RMČ 000199/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 30 o vel. 1+k.k. s příslušenstvím v Bazovského ul. č. p. 1119 z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000198/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu č. 9 o vel. 1+k.k. v čp. 1119
Us RMČ 000197/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 313 - provozovna pedikúry (Kolaudační stav - provozovna pedikúry) v přízemí domu čp. 1140 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000196/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o přidělení krizového bytu na adrese Makovského čp. 1227, Praha 6 - Řepy a odpuštění plateb za užívání krizového bytu
Us RMČ 000195/2016
(40)
27.04.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Oprava komunikace v ulici Hořovského"
Us RMČ 000194/2016
(40)
27.04.2016 Rekonstrukce vytápění - MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000193/2016
(40)
27.04.2016 Rekonstrukce varny MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000192/2016
(40)
27.04.2016 Přeložka slaboproudu v rámci stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Us RMČ 000191/2016
(40)
27.04.2016 Žádost společnosti ORSmix, s. r. o. o snížení smluvní pokuty z částky 251.128,32 Kč na úhrnnou částku 50.000,- Kč
Us RMČ 000190/2016
(40)
27.04.2016 Změny rozpočtu k 30. 4. 2016 a návrh na zrušení Fondu pro podporu základních škol
Us RMČ 000189/2016
(40)
27.04.2016 Nájemní smlouva - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánku na kulturní akci "Pálení čarodějnic 2016" dne 30. 4. 2016
Us RMČ 000188/2016
(40)
27.04.2016 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ a společností Pražské služby, a. s., která dodá vybavení na akci "Pálení čarodějnic 2016"
Us RMČ 000187/2016
(40)
27.04.2016 Poskytnutí finančního daru městské části na financování výdajů souvisejících s pořádáním kulturních a sportovních akcí v roce 2016
Us RMČ 000186/2016
(40)
27.04.2016 Žádost o povolení konání sportovních akcí v rámci Atletiky Řepy dne 30. 4. 2016 charitativní běh od 8 - 14 hod. v Aktivním lesoparku Řepy a přespolní běh rodinných dvojic 1. 5. 2016 od 9 - 19 hod.
Tisk Export článku do PDF