Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000487/2015
(27)
23.11.2015 Zajištění bezpečnostních služeb
Us RMČ 000486/2015
(27)
23.11.2015 Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2016
Us RMČ 000485/2015
(27)
23.11.2015 Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a bydlení na území MČ Praha 17 - Řepy a schválení smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
Us RMČ 000484/2015
(27)
23.11.2015 Informace o zápisu do 1. tříd základních škol městské části Praha 17 pro školní rok 2016/2017
Us RMČ 000483/2015
(27)
23.11.2015 Schválení přijetí finančního sponzorského daru pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000482/2015
(27)
23.11.2015 Žádost o prominutí platby nájemného za pronájem sálu Sokolovny
Us RMČ 000481/2015
(27)
23.11.2015 Žádost o zapůjčení sálu řepské Sokolovny za stejnou smluvní cenu jako v minulých letech - Vězeňská služba
Us RMČ 000480/2015
(27)
23.11.2015 Změna v obsazení Redakční rady
Us RMČ 000479/2015
(26)
09.11.2015 Přeložka inženýrských sítí v ulici Doubravínova – uzavření smlouvy o dílo se společností ŠINDY a. s.
Us RMČ 000478/2015
(26)
09.11.2015 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Us RMČ 000477/2015
(26)
09.11.2015 "Víceúčelová hala - ul. Drahoňovského; část A-inženýrské sítě, část B-výrobní a skladová hala"
Us RMČ 000476/2015
(26)
09.11.2015 TJ Sokol Řepy - rekonstrukce a modernizace volejbalových kurtů
Us RMČ 000475/2015
(26)
09.11.2015 Prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 1496/6 k.ú. Řepy, lokalita ul. Plzeňská, ke stavebním účelům
Us RMČ 000474/2015
(26)
09.11.2015 Podnět Bikrosclubu Řepy se sídlem Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ŮP SÚ HMP) na části pozemku č. parc. 1504/1 k.ú. Řepy ve stávajícím areálu
Us RMČ 000473/2015
(26)
09.11.2015 "Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" - zpracování DPS
Us RMČ 000472/2015
(26)
09.11.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Us RMČ 000471/2015
(26)
09.11.2015 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2015
Us RMČ 000470/2015
(26)
09.11.2015 Žádost bývalé zaměstnankyně o projednání úhrady částky ve výši 80 845,- Kč za nesplnění závazku setrvání v pracovním poměru na základě kvalifikační dohody
Us RMČ 000469/2015
(26)
09.11.2015 Smlouva o umístění, instalaci, provozování a údržbě technického zařízení MKS hl. m. Prahy
Us RMČ 000468/2015
(26)
09.11.2015 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny
Us RMČ 000467/2015
(26)
09.11.2015 Podklady pro výroční zprávu MHMP ze základních a mateřských škol správní oblasti MČ Praha 17 za školní rok 2014/2015
Us RMČ 000466/2015
(26)
09.11.2015 Udělení souhlasu s rekonstrukcí BMX dráhy v areálu Bikrosclubu
Us RMČ 000465/2015
(26)
09.11.2015 Žádost o prominutí platby nájemného za pronájem sálu Sokolovny - p. Maxant
Us RMČ 000464/2015
(26)
09.11.2015 Žádost o prominutí platby nájemného za pronájem sálu Sokolovny - TJ Sokol Řepy
Us RMČ 000463/2015
(26)
09.11.2015 Poradní sbor - změna Statutu Poradního sboru
Us RMČ 000462/2015
(25)
26.10.2015 Prominutí platby za pronájem v KC Průhon - sportovní aktivity pro všechny kluby seniorů v Řepích
Us RMČ 000461/2015
(25)
26.10.2015 Výsledek VŘ "Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17"
Us RMČ 000460/2015
(25)
26.10.2015 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a uplatnění penále ze smlouvy o dílo č. 2015/0041 ze dne 16. 3. 2015 k VZ "Revitalizace parteru sídliště Řepy"
Us RMČ 000459/2015
(25)
26.10.2015 Žádost o povolení konání Přespolního vědomostně výkonnostního závodu
Us RMČ 000458/2015
(25)
26.10.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/0261 "Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k.ú. Řepy v období 2014/2015 a 2015/2016"
Us RMČ 000457/2015
(25)
26.10.2015 Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy - vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
Us RMČ 000456/2015
(25)
26.10.2015 "Rekonstrukce osvětlení ve dvou ZŠ, Praha 6 - Řepy" - zpracování dokumentace pro provádění stavby
Us RMČ 000455/2015
(25)
26.10.2015 "Rekonstrukce kanalizace, ul. Slánská, Praha 17", souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/327 a 1392/4 k.ú. Řepy
Us RMČ 000454/2015
(25)
26.10.2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného - připomínkové řízení
Us RMČ 000453/2015
(25)
26.10.2015 Návrh smlouvy o poskytování servisních služeb
Us RMČ 000452/2015
(25)
26.10.2015 Změny rozpočtu k 31. 10. 2015
Us RMČ 000451/2015
(25)
26.10.2015 Pojištění požárního vozidla MAN
Us RMČ 000450/2015
(25)
26.10.2015 Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Poskytnutí, implementace a provoz certifikovaného nástroje pro administraci veřejných zakázek“
Us RMČ 000449/2015
(25)
26.10.2015 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2016
Us RMČ 000448/2015
(25)
26.10.2015 Schválení přijetí finančního daru pro MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000447/2015
(25)
26.10.2015 Schválení přijetí finančních darů pro MŠ PASTELKA
Us RMČ 000446/2015
(25)
26.10.2015 Podpora MČ Praha 17 při pořádání 24. Mistrovství České republiky v silovém trojboji
Us RMČ 000445/2015
(25)
26.10.2015 Nájemní smlouva - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánku na akci "Svatomartinský průvod 2015"
Us RMČ 000444/2015
(24)
14.10.2015 Volné byty k pronájmu v čp. 252 Čistovická, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000443/2015
(24)
14.10.2015 Pojistná smlouva na pojištění Revitalizace sídlištního prostoru Laudova; Pojistná smlouva na pojištění Aktivního lesoparku Řepy, Praha 17
Us RMČ 000442/2015
(24)
14.10.2015 Vydání stanoviska ke sportovní akci v lokalitě lesoparku Na Fialce
Us RMČ 000441/2015
(24)
14.10.2015 Prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku č. 1
Us RMČ 000440/2015
(24)
14.10.2015 Prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku č. 1
Us RMČ 000439/2015
(24)
14.10.2015 Směna pozemků
Us RMČ 000438/2015
(24)
14.10.2015 Zveřejnění záměru a projednání úplatného převodu části pozemku parc. č. 1381/1 o výměře 113 m2
Tisk Export článku do PDF