Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000136/2017
(66)
29.03.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 1+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000135/2017
(66)
29.03.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+kk mezonet, v 5. podlaží, čp. 1076, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000134/2017
(66)
29.03.2017 Ukončení zařazování dalších osob do seznamu oprávněných nájemců ke koupi bytu (čl. III odst. 4 Zásad postupu prodeje bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 17 č. 34/2015 ze dne 23. září 2015) v bytových domech Jiránkova čp. 1135, Jiránkova čp. 1136, Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 1198
Us RMČ 000133/2017
(66)
29.03.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 9 o vel. 2+kk v ul. Nevanova čp. 1078, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000132/2017
(66)
29.03.2017 Smlouva o provedení stavby na pozemku Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Us RMČ 000131/2017
(66)
29.03.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017)
Us RMČ 000130/2017
(66)
29.03.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000129/2017
(66)
29.03.2017 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 20ks PC
Us RMČ 000128/2017
(66)
29.03.2017 Jmenování tajemníka Majetkové a bytové komise
Us RMČ 000127/2017
(66)
29.03.2017 Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2017 - MČ Praha-Zličín
Us RMČ 000126/2017
(66)
29.03.2017 Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol Městské části Praha 17 v červenci a srpnu 2017
Us RMČ 000125/2017
(66)
29.03.2017 Zvolení nového člena Redakční rady
Us RMČ 000124/2017
(65)
15.03.2017 Nové kabely 1 kV PREdistribuce, a.s., pro Víceúčelové sportovní centrum "Na Chobotě" - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.č. 1327/13 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000123/2017
(65)
15.03.2017 Smlouva "o dodávce vody a odvádění odpadních vod" pro čp 68 Žalanského ul. Praha 6 - Řepy (Škola a Psychosomatické centrum)
Us RMČ 000122/2017
(65)
15.03.2017 Stanovisko MČ Praha 17 ke sportovní akci "BMX Open Season RACE 2017"
Us RMČ 000121/2017
(65)
15.03.2017 Zbytný nemovitý majetek ve vlastnictví DPP hl. m. Prahy, a.s.
Us RMČ 000120/2017
(65)
15.03.2017 Pronájem části pozemků ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000119/2017
(65)
15.03.2017 Projednání pronájmu pozemků ve správě MČ Praha 17
Us RMČ 000118/2017
(65)
15.03.2017 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000117/2017
(65)
15.03.2017 Volný byt č. 16, 2+k.k., 6. podlaží, Makovského 1223, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000116/2017
(65)
15.03.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na služby: "Obsluha a údržba odpadkových košů v MČ Praha 17 2017-2019"
Us RMČ 000115/2017
(65)
15.03.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000114/2017
(65)
15.03.2017 „Zřízení nové klimatizace ZUŠ Blatiny, Španielova 1124/50, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000113/2017
(65)
15.03.2017 Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy, realizace
Us RMČ 000112/2017
(65)
15.03.2017 Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě - pokládka nových kabelů 1 kV PREdistribuce do zemní kabelové trasy v souvislosti s připojením "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě", Praha 17 - Řepy, do distribuční sítě PREdistribuce, a.s.
Us RMČ 000111/2017
(65)
15.03.2017 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - vypracování PD na přeložky kvn, knn a SDK
Us RMČ 000110/2017
(65)
15.03.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000109/2017
(65)
15.03.2017 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu na rok 2017
Us RMČ 000108/2017
(65)
15.03.2017 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000107/2017
(65)
15.03.2017 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000106/2017
(65)
15.03.2017 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2016
Us RMČ 000105/2017
(65)
15.03.2017 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Osazení stacionárních klimatizačních jednotek v MŠ Bendova“
Us RMČ 000104/2017
(65)
15.03.2017 Konání dětských triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour: 1. 29.4.-30.4.2017 (Aktivní Lesopark Řepy) 2. 9.5.2017 (travnatá plocha před ÚMČ) 3. 17.9.2017 (travnatá plocha před ÚMČ - finále)
Us RMČ 000103/2017
(64)
01.03.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017
Us RMČ 000102/2017
(64)
01.03.2017 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000101/2017
(64)
01.03.2017 Schválení uzavření nájemní smlouvy k části pozemků ve správě MČ Praha 17 z důvodu rekonstrukce balkónů SV Šimonova 1108 - 1110
Us RMČ 000100/2017
(64)
01.03.2017 Konání závodu Český pohár horských kol 2017
Us RMČ 000099/2017
(64)
01.03.2017 Konání závodu Pražského MTB poháru 2017
Us RMČ 000098/2017
(64)
01.03.2017 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 2. pololetí roku 2016
Us RMČ 000097/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna dětského a kojeneckého zboží v přízemí domu čp. 1145, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000096/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 311 - prodejna punčochového zboží v přízemí domu čp. 1226, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000095/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o souhlas se změnou nájemce prostory č. 310 ordinace psychiatrie v č. p. 1114 Žufanova, Praha 6 - Řepy, z fyzické osoby na právnickou, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 310 na adrese Žufanova 1114 k provozování ordinace psychiatrie společností Hudec - Psychiatrie, spol. s.r.o. a o souhlas s umístěním sídla společnosti Hudec - Psychiatrie, spol. s.r.o. na adrese Žufanova čp. 1114, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000094/2017
(64)
01.03.2017 Volný startovací byt k pronájmu č. 102 o vel. 1+k.k, v 1. podlaží domu čp. 1144 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000093/2017
(64)
01.03.2017 Uzavření smlouvy o nájmu služebnímu bytu
Us RMČ 000092/2017
(64)
01.03.2017 Oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)
Us RMČ 000091/2017
(64)
01.03.2017 Výkon technického dozoru investora stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000090/2017
(64)
01.03.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0309 "Rekonstrukce komunikace v ulici Hořovského"
Us RMČ 000089/2017
(64)
01.03.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC"
Us RMČ 000088/2017
(64)
01.03.2017 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna v odboru KTA, OSOM a OŠK
Us RMČ 000087/2017
(64)
01.03.2017 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Tisk Export článku do PDF