Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000231/2017
(70)
24.05.2017 Dar externího disku pro potřebu Klubu seniorů Průhon
Us RMČ 000230/2017
(70)
24.05.2017 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us RMČ 000229/2017
(70)
24.05.2017 Poháry a medaile pro žáky základních škol MČ Praha 17
Us RMČ 000228/2017
(70)
24.05.2017 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 4.NP pavilonu B2"
Us RMČ 000227/2017
(70)
24.05.2017 Jmenování komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000226/2017
(70)
24.05.2017 Zpracování aktualizace demografické studie MČ Praha 17
Us RMČ 000225/2017
(69)
10.05.2017 Výměna stávající VZT jednotky za novou (včetně dodávky a montáže) nebo dodávka a montáž 2 ks odvlhčovacích jednotek - Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy, z důvodu chybného projektu
Us RMČ 000224/2017
(69)
10.05.2017 Sportovní akce BMX - UEC Evropský pohár BMX
Us RMČ 000223/2017
(69)
10.05.2017 Žádost firmy Augmentum, s.r.o. Gallašova 581/10, Praha 6 - Řepy (nájemce psychosomatického centra Žalanského 65/54, Praha 6 - Řepy) o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Žalanského 68/54, Praha 6, 163 00 Řepy
Us RMČ 000222/2017
(69)
10.05.2017 Inženýrské sítě, opěrná zeď a chodník na pozemcích parc. č. 1352/178, 1360/1, 1360/5 a 1378/43 v k.ú. Řepy pro stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze - Řepích. Dočasná přístupová trasa na pozemek parc. č. 1360/4 v k.ú. Řepy, po dobu realizace stavby "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení", při ul. Karlovarská v Praze - Řepích, přes pozemky parc. č. 1360/5 a 1360/9 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000221/2017
(69)
10.05.2017 Schválení konečného pořadí uchazečů a doporučení zastupitelstvu MČ schválit Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné soutěže na provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000220/2017
(69)
10.05.2017 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Koupě nového osobního automobilu"
Us RMČ 000219/2017
(69)
10.05.2017 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1761 formou výběrového řízení
Us RMČ 000218/2017
(69)
10.05.2017 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 14, o vel. 2+1 ve 3. podlaží v č.p. 1136 v Jiránkově ulici
Us RMČ 000217/2017
(69)
10.05.2017 Volný byt zvláštního určení č. 12 o vel. 1+k.k./L v přízemí, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000216/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 102 o vel. 1+k.k. mezonet, v 1. podlaží, č.p. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000215/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 304 o vel. 40,35 m2 v suterénu domu č.p. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000214/2017
(69)
10.05.2017 Volný byt č. 11 o vel. 3+1/L, 4. podlaží, Makovského č.p. 1223, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000213/2017
(69)
10.05.2017 Volný byt č. 16 o vel. 1+k.k., 3. podlaží, Nevanova č.p. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000212/2017
(69)
10.05.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 10 o vel. 2+k.k. v ul. Galandova č.p. 1245, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000211/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 3+1/L s přísl. v 6. podlaží domu č.p. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000210/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu č.p. 1223, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000209/2017
(69)
10.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000208/2017
(69)
10.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000207/2017
(69)
10.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o konání společného jednání o návrzích 2 celoměstsky významných změn vlny IV - Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MČ Praha 6 a MČ Praha 9)
Us RMČ 000206/2017
(69)
10.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000205/2017
(69)
10.05.2017 Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000204/2017
(69)
10.05.2017 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2016 zřízených městskou částí
Us RMČ 000203/2017
(69)
10.05.2017 Účetní závěrka městské části Praha 17 za rok 2016
Us RMČ 000202/2017
(69)
10.05.2017 Změny rozpočtu k 31. 5. 2017
Us RMČ 000201/2017
(69)
10.05.2017 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Us RMČ 000200/2017
(68)
26.04.2017 Žádost o změnu stanoviska k připojení bytových domů ve svěřené správě MČ Praha 17 k optické síti společnosti PODA a.s.
Us RMČ 000199/2017
(68)
26.04.2017 Žádost o vyjádření ke změně dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu "Bytový dům Čistovická - Chytré bydlení CVS@Řepy"
Us RMČ 000198/2017
(68)
26.04.2017 Smlouvy o realizaci stavby "Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce I, Praha 17 - Řepy" na pozemcích parc. č. 921/2, 1142/333, 1142/735 a 1142/441 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000197/2017
(68)
26.04.2017 Oprava pronajímaných sklepních prostor v objektu Sokolovny, Na Chobotě č.p. 125 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000196/2017
(68)
26.04.2017 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě nového osobního automobilu“
Us RMČ 000195/2017
(68)
26.04.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017 - DODATEK II.
Us RMČ 000194/2017
(68)
26.04.2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, k pozemku parc. č. 1293/17 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000193/2017
(68)
26.04.2017 Souhlas se stavbou NTL plynovodu pro č.p. 556 ul. Šedivého, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000192/2017
(68)
26.04.2017 Souhlas se stavbou "Vestavba podkroví, přístavba RD" č.p. 58 ul. K Mostku, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000191/2017
(68)
26.04.2017 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání akce "Rej čarodějnic" dne 27. 4. 2017
Us RMČ 000190/2017
(68)
26.04.2017 Volný nebytový prostor č. 314 v přízemí domu č.p. 1223 Makovského ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000189/2017
(68)
26.04.2017 Žádost MUDr. Václava Zamrazila, Klausova 2575/9 - spolunájemce ordinace č. 306 v budově polikliniky Žufanova č.p. 1113, Praha 6 - Řepy o vydání souhlasu s užitím pronajaté ordinace - nově zakládanou firmou Václav Zamrazil, s.r.o. se sídlem Klausova 2575/9, Praha 5
Us RMČ 000188/2017
(68)
26.04.2017 Volný byt č. 30, o vel. 1+kk, v 6. podlaží, Žufanova č.p. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000187/2017
(68)
26.04.2017 Přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na Zpracování pasportu zeleně na území Prahy 17
Us RMČ 000186/2017
(68)
26.04.2017 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu "Obsluha a údržba odpadkových košů v MČ Praha 17 2017 - 2019"
Us RMČ 000185/2017
(68)
26.04.2017 Zřízení nové klimatizace ZUŠ Blatiny, Španielova 1124/50, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000184/2017
(68)
26.04.2017 Přehled o stavu finančních prostředků na účtech Městské části Praha 17
Us RMČ 000183/2017
(68)
26.04.2017 Změny rozpočtu k 30. 4. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000182/2017
(68)
26.04.2017 Návrh OZV č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Tisk Export článku do PDF