Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000267/2016
(43)
13.06.2016 Jmenování komise pro konkursní řízení na místo ředitele/ky MŠ PASTELKA
Us RMČ 000266/2016
(42)
30.05.2016 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce a.s. a uzavření dalších smluv potřebných pro vydání UR, SP
Us RMČ 000265/2016
(42)
30.05.2016 „ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení“ - stavební práce
Us RMČ 000264/2016
(42)
30.05.2016 „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení“ - stavební práce
Us RMČ 000263/2016
(42)
30.05.2016 Změna usnesení RMČ č. 000020/2016, č. 000021/2016, č. 000022/2016 ze dne 18. ledna 2016, kterou se příloha „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“ nahrazuje novou přílohou „Smlouva o úplatném převodu bytové jednotky“
Us RMČ 000262/2016
(42)
30.05.2016 Kotvící prvky v pozemku parc. č. 1381/1 k. ú. Řepy pro stavební jámu stavby "Bytový dům Čistovická"
Us RMČ 000261/2016
(42)
30.05.2016 Uzavření smlouvy - Souhlas MČ Praha 17 s trvalým umístěním stavby nad pozemkem parc. č. 1502/167 s SVJ Mrkvičkova 1370 - 1377
Us RMČ 000260/2016
(42)
30.05.2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 19 o vel. 2+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1135, ulici Jiránkova
Us RMČ 000259/2016
(42)
30.05.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 12 o vel. 3+1/L s přísl. v 7. podlaží domu č. p. 1196, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000258/2016
(42)
30.05.2016 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k.,v čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000257/2016
(42)
30.05.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 8 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. podlaží domu č. p. 1195, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000256/2016
(42)
30.05.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. podlaží domu č. p. 1173, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000255/2016
(42)
30.05.2016 Volný byt č. 36 o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000254/2016
(42)
30.05.2016 Volný byt č. 22 o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000253/2016
(42)
30.05.2016 Volný byt č. 25, 1+k.k., 5. podlaží, Nevanova 1052, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000252/2016
(42)
30.05.2016 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 2. pololetí roku 2015
Us RMČ 000251/2016
(42)
30.05.2016 Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti Městské části Praha 17
Us RMČ 000250/2016
(42)
30.05.2016 Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za náklady spojené se zvýšením kvalifikace
Us RMČ 000249/2016
(42)
30.05.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce zázemí hřbitova Řepy"
Us RMČ 000248/2016
(42)
30.05.2016 "Praha 17 - Řepy, U Kaménky - nový kNN" - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 196 a 248/3 k.ú. Řepy
Us RMČ 000247/2016
(42)
30.05.2016 Žádost 3 B sports z.s. o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha - Řepy
Us RMČ 000246/2016
(42)
30.05.2016 Pronájem volného nebytového prostoru č. 313 v čp. 1144 Makovského ul., Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000245/2016
(42)
30.05.2016 Zařízení staveniště na pozemku parc. č. 1381/1 k. ú. Řepy pro "Bytový dům Čistovická"
Us RMČ 000244/2016
(42)
30.05.2016 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na služby: "Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy, 09/16-08/18"
Us RMČ 000243/2016
(42)
30.05.2016 Zajištění bezpečnostních služeb
Us RMČ 000242/2016
(42)
30.05.2016 „Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“ - zpracování DPS
Us RMČ 000241/2016
(42)
30.05.2016 Výkon koordinátora BOZP stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000240/2016
(42)
30.05.2016 Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy - informace o výskytu skrytých překážek
Us RMČ 000239/2016
(42)
30.05.2016 Vstupní zpráva Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17
Us RMČ 000238/2016
(42)
30.05.2016 Změny rozpočtu k 31. 5. 2016 - DODATEK
Us RMČ 000237/2016
(42)
30.05.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2016
Us RMČ 000236/2016
(42)
30.05.2016 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2015 (závěrečný účet)
Us RMČ 000235/2016
(42)
30.05.2016 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změny
Us RMČ 000234/2016
(42)
30.05.2016 Jmenování vedoucí Ekonomického odboru
Us RMČ 000233/2016
(42)
30.05.2016 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 982807-2469/2014 o Roznášce informačních/propagačních materiálů
Us RMČ 000232/2016
(42)
30.05.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Milan Černý
Us RMČ 000231/2016
(42)
30.05.2016 Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v II. pololetí 2016
Us RMČ 000230/2016
(41)
11.05.2016 Veřejná zakázka "Údržba hřbitova Řepy - III"
Us RMČ 000229/2016
(41)
11.05.2016 Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy prádelen a sušáren bytových domů Jiránkova 1135, 1136 a Vondroušova 1197, Praha - Řepy"
Us RMČ 000228/2016
(41)
11.05.2016 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XV"
Us RMČ 000227/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 3+1/L v 5. podlaží, Španielova ul. č. p. 1281, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000226/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 31 o vel. 2+k.k. v Jiránkově ul. č. p. 1138, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000225/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 2+k.k. v Žufanova ul. č. p. 1098 z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000224/2016
(41)
11.05.2016 Žádost o pronájem prostoru kolárny v domě čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy, za účelem zřízení kanceláře - studovny
Us RMČ 000223/2016
(41)
11.05.2016 Volný prostor sloužící k podnikání - kolaudovaný jako kancelář v čp. 1138 Jiránkova k pronájmu
Us RMČ 000222/2016
(41)
11.05.2016 Volný byt č. 36, 1+k.k., 6. patro, Žufanova 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000221/2016
(41)
11.05.2016 Volný byt č. 22, 2+k.k., 3. patro, Bazovského 1119, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000220/2016
(41)
11.05.2016 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2015 zřízených městskou částí
Us RMČ 000219/2016
(41)
11.05.2016 Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2015
Us RMČ 000218/2016
(41)
11.05.2016 Změny rozpočtu k 31. 5. 2016
Tisk Export článku do PDF