Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000434/2016
(50)
26.09.2016 Zajištění bezpečnostních služeb
Us RMČ 000433/2016
(50)
26.09.2016 Zajištění Administrace projektu "Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru" po podání žádosti o dotace
Us RMČ 000432/2016
(50)
26.09.2016 Záměr zahájení příprav k podání žádosti o dotace v rámci výzvy č. 41 Operačního programu životní prostředí (OPŽP)
Us RMČ 000431/2016
(50)
26.09.2016 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) Městské části Praha 17 na rok 2017 a střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2022
Us RMČ 000430/2016
(50)
26.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016 - DODATEK
Us RMČ 000429/2016
(50)
26.09.2016 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Us RMČ 000428/2016
(50)
26.09.2016 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku
Us RMČ 000427/2016
(50)
26.09.2016 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000426/2016
(50)
26.09.2016 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
Us RMČ 000425/2016
(50)
26.09.2016 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016
Us RMČ 000424/2016
(49)
12.09.2016 Změna kapacity školní družiny ZŠ J. Wericha, Praha - Řepy, Španielova19/1111
Us RMČ 000423/2016
(49)
12.09.2016 Program zasedání ZMČ 12 dne 21. 9. 2016
Us RMČ 000422/2016
(49)
12.09.2016 Přemístění přípojek elektro na pozemku parc. č. 1142/263 a 1142/264 v k.ú. Řepy pro bytové domy Nevanova 1074 a 1075, Praha 17 - Řepy - Smlouva o stavbě
Us RMČ 000421/2016
(49)
12.09.2016 Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1142/72, 1142/89, 1142/225, 1142/276, 1149/62 a 1502/73 ve svěřené správě pro MČ Praha 17, k.ú. Řepy, z důvodu „Rozšíření sítě PRAGONET v oblasti Mrkvičkova“
Us RMČ 000420/2016
(49)
12.09.2016 Vydání stanoviska ke sportovní akci v lokalitě lesoparku Na Fialce
Us RMČ 000419/2016
(49)
12.09.2016 Žádost o udělení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě č.p. 1052 ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000418/2016
(49)
12.09.2016 Volný byt č. 26, 2+k.k., 4. podlaží, Nevanova 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000417/2016
(49)
12.09.2016 Žádost o uzavření společného nájmu bytu č. 15 o vel. 3+1/L, Vondroušova čp. 1198, Praha 6 - Řepy a o zařazení nájemců bytové jednotky č. 1198/15 do seznamu oprávněných nájemců v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, k.ú. Řepy
Us RMČ 000416/2016
(49)
12.09.2016 Žádost o zařazení nájemce bytové jednotky č. 1196/3 do seznamu oprávněných nájemců v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, k.ú. Řepy
Us RMČ 000415/2016
(49)
12.09.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000414/2016
(49)
12.09.2016 Výběr provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000413/2016
(49)
12.09.2016 Dotace na tvorbu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Us RMČ 000412/2016
(49)
12.09.2016 Změny rozpočtu k 30. 9. 2016
Us RMČ 000411/2016
(49)
12.09.2016 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2016
Us RMČ 000410/2016
(49)
12.09.2016 Záměr obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v Praze
Us RMČ 000409/2016
(49)
12.09.2016 Připomínkování OZV č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství hl. m. Prahy
Us RMČ 000408/2016
(49)
12.09.2016 Záměr OZV o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy
Us RMČ 000407/2016
(49)
12.09.2016 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Oprava podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 1. NP pavilonu B2"
Us RMČ 000406/2016
(49)
12.09.2016 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 - JUDr. Milan Černý
Us RMČ 000405/2016
(48)
31.08.2016 Dodání odpadových nádob na prostranství před Úřadem MČ a odvoz odpadu dne 10. 9. 2016
Us RMČ 000404/2016
(48)
31.08.2016 Nájemní smlouvy na akci Babí léto 2016 - pronájem části pozemku z důvodu umístění stánků na kulturní akci Babí léto 2016 - Lubomír Cholt
Us RMČ 000403/2016
(48)
31.08.2016 Poskytnutí hmotného daru v souvislosti s pořádáním akce Babí léto v roce 2016
Us RMČ 000402/2016
(48)
31.08.2016 Poskytnutí hmotného daru v souvislosti s pořádáním akce Babí léto v roce 2016
Us RMČ 000401/2016
(48)
31.08.2016 Poskytnutí finančního daru na financování výdajů v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí MČ Praha 17 v roce 2016
Us RMČ 000400/2016
(48)
31.08.2016 Konání dětského triatlonového závodu - Slavata Triatlon Tour - Finále
Us RMČ 000399/2016
(48)
31.08.2016 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XVI"
Us RMČ 000398/2016
(48)
31.08.2016 "Rekonstrukce kanalizace, ul. Slánská, Praha 17", souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/327 a 1392/4 k.ú. Řepy
Us RMČ 000397/2016
(48)
31.08.2016 Stanovisko ke stavební akci "Vjezd na pozemek a úprava oplocení pro pozemek k.ú. Řepy, parc. č. 597, ul. Čistovická č.p. 447/38, Praha 17"
Us RMČ 000396/2016
(48)
31.08.2016 Ponechání sídla sdružení Bikrosclub Řepy na adrese Ke kulturnímu domu č.p. 439, včetně umístění poštovní schránky
Us RMČ 000395/2016
(48)
31.08.2016 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor ul. Ke kulturnímu domu č.p. 439, Praha - Řepy, včetně pozemků parc. č. 750/1, parc. č. 750/2 a parc. č. 750/3, lokalita Bílá Hora, k.ú. Řepy
Us RMČ 000394/2016
(48)
31.08.2016 Výběrové řízení na pronájem garážového stání č. 39 o vel. 14 m2 v objektu halových garáží čp. 1192 Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000393/2016
(48)
31.08.2016 Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - provozovna masérských a rekondičních služeb o vel. 69,30 m2 v přízemí domu Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000392/2016
(48)
31.08.2016 Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání - kancelář o vel. 18,10 m2 v přízemí domu Španielova 1289, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000391/2016
(48)
31.08.2016 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 3+1/L s přísl. ve 4. podlaží domu č. p. 1286, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000390/2016
(48)
31.08.2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 1 o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1281, v ul. Španielova
Us RMČ 000389/2016
(48)
31.08.2016 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 2 o vel. 1+k.k., Vondroušova čp. 1195, Praha 6 - Řepy a dodatečné zařazení oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1195/2 v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, k.ú. Řepy
Us RMČ 000388/2016
(48)
31.08.2016 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení speciálních solárních odpadových nádob na směsný a tříděný odpad
Us RMČ 000387/2016
(48)
31.08.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a v ul. Mrkvičkova a Součkova v k. ú. Řepy v období 2016/2017 a 2017/2018"
Us RMČ 000386/2016
(48)
31.08.2016 Rekonstrukce varny MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000385/2016
(48)
31.08.2016 Výkon technického dozoru investora stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Tisk Export článku do PDF