Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000117/2017
(65)
15.03.2017 Volný byt č. 16, 2+k.k., 6. podlaží, Makovského 1223, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000116/2017
(65)
15.03.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na služby: "Obsluha a údržba odpadkových košů v MČ Praha 17 2017-2019"
Us RMČ 000115/2017
(65)
15.03.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000114/2017
(65)
15.03.2017 „Zřízení nové klimatizace ZUŠ Blatiny, Španielova 1124/50, Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000113/2017
(65)
15.03.2017 Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy, realizace
Us RMČ 000112/2017
(65)
15.03.2017 Dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě - pokládka nových kabelů 1 kV PREdistribuce do zemní kabelové trasy v souvislosti s připojením "Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě", Praha 17 - Řepy, do distribuční sítě PREdistribuce, a.s.
Us RMČ 000111/2017
(65)
15.03.2017 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - vypracování PD na přeložky kvn, knn a SDK
Us RMČ 000110/2017
(65)
15.03.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000109/2017
(65)
15.03.2017 Žádost CSZS o schválení odpisového plánu na rok 2017
Us RMČ 000108/2017
(65)
15.03.2017 Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
Us RMČ 000107/2017
(65)
15.03.2017 Finanční dar pro pedagogy nominované na udělení plakety J. A. Komenského
Us RMČ 000106/2017
(65)
15.03.2017 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2016
Us RMČ 000105/2017
(65)
15.03.2017 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Osazení stacionárních klimatizačních jednotek v MŠ Bendova“
Us RMČ 000104/2017
(65)
15.03.2017 Konání dětských triatlonových závodů - Slavata Triatlon Tour: 1. 29.4.-30.4.2017 (Aktivní Lesopark Řepy) 2. 9.5.2017 (travnatá plocha před ÚMČ) 3. 17.9.2017 (travnatá plocha před ÚMČ - finále)
Us RMČ 000103/2017
(64)
01.03.2017 Změny rozpočtu k 31. 3. 2017
Us RMČ 000102/2017
(64)
01.03.2017 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000101/2017
(64)
01.03.2017 Schválení uzavření nájemní smlouvy k části pozemků ve správě MČ Praha 17 z důvodu rekonstrukce balkónů SV Šimonova 1108 - 1110
Us RMČ 000100/2017
(64)
01.03.2017 Konání závodu Český pohár horských kol 2017
Us RMČ 000099/2017
(64)
01.03.2017 Konání závodu Pražského MTB poháru 2017
Us RMČ 000098/2017
(64)
01.03.2017 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 2. pololetí roku 2016
Us RMČ 000097/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna dětského a kojeneckého zboží v přízemí domu čp. 1145, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000096/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 311 - prodejna punčochového zboží v přízemí domu čp. 1226, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000095/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o souhlas se změnou nájemce prostory č. 310 ordinace psychiatrie v č. p. 1114 Žufanova, Praha 6 - Řepy, z fyzické osoby na právnickou, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 310 na adrese Žufanova 1114 k provozování ordinace psychiatrie společností Hudec - Psychiatrie, spol. s.r.o. a o souhlas s umístěním sídla společnosti Hudec - Psychiatrie, spol. s.r.o. na adrese Žufanova čp. 1114, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000094/2017
(64)
01.03.2017 Volný startovací byt k pronájmu č. 102 o vel. 1+k.k, v 1. podlaží domu čp. 1144 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000093/2017
(64)
01.03.2017 Uzavření smlouvy o nájmu služebnímu bytu
Us RMČ 000092/2017
(64)
01.03.2017 Oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)
Us RMČ 000091/2017
(64)
01.03.2017 Výkon technického dozoru investora stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000090/2017
(64)
01.03.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0309 "Rekonstrukce komunikace v ulici Hořovského"
Us RMČ 000089/2017
(64)
01.03.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC"
Us RMČ 000088/2017
(64)
01.03.2017 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna v odboru KTA, OSOM a OŠK
Us RMČ 000087/2017
(64)
01.03.2017 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Us RMČ 000086/2017
(64)
01.03.2017 Schválení přijetí finančního daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000085/2017
(63)
15.02.2017 Ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v čp. 1216, Vondroušova ul., Praha 6 - Řepy dohodou
Us RMČ 000084/2017
(63)
15.02.2017 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XVIII"
Us RMČ 000083/2017
(63)
15.02.2017 Stanovisko k žádosti nájemkyně prostoru určeného k podnikání o stažení výpovědi, podané z titulu neplacení poplatků za služby spojené s užíváním pronajatého prostoru č. 301 v čp. 1138 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000082/2017
(63)
15.02.2017 Volný byt č. 11, o vel. 3+1/L, 6. podlaží, Vondroušova č. p. 1216, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000081/2017
(63)
15.02.2017 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 14, o vel. 2+1 ve 3. podlaží v čp. 1136 v Jiránkově ulici
Us RMČ 000080/2017
(63)
15.02.2017 Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu z výběrového řízení a o snížení smluvního nájemného
Us RMČ 000079/2017
(63)
15.02.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 4 o vel. 2+k.k. v ul. Galandova čp. 1243, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000078/2017
(63)
15.02.2017 Valorizace nájemného v roce 2017 u smluv o nájmu nemovitostí svěřených MČ Praha 17 s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, ordinace lékařů
Us RMČ 000077/2017
(63)
15.02.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000076/2017
(63)
15.02.2017 "ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy - rekonstrukce osvětlení" - stavební práce
Us RMČ 000075/2017
(63)
15.02.2017 MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení - stavební práce
Us RMČ 000074/2017
(63)
15.02.2017 "Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000073/2017
(63)
15.02.2017 Přijetí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2015/0012 "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"
Us RMČ 000072/2017
(63)
15.02.2017 Stavba "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN č. 8831400454/variabilní symbol/č. SPP S - 138407, č. žádosti 25053889 s PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5
Us RMČ 000071/2017
(63)
15.02.2017 Přezkoumání hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017
Us RMČ 000070/2017
(63)
15.02.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; změna Statutu hlavního města Prahy v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Us RMČ 000069/2017
(63)
15.02.2017 Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Dvorecké stráně
Us RMČ 000068/2017
(63)
15.02.2017 Podepsání Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě na pojištění majetku č. 8054923110 z důvodu navýšení pojistné částky za solární koše
Tisk Export článku do PDF