Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000258/2017
(71)
07.06.2017 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Viladům Čistovická 447/38, Praha 17 - Řepy" na pozemcích č.parc. 596, 597 k.ú. Řepy
Us RMČ 000257/2017
(71)
07.06.2017 Informace o obdržení dokumentace k záměru "Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1, 430/3 (2014)"
Us RMČ 000256/2017
(71)
07.06.2017 Smlouva o výpůjčce pozemku a o nájmu pozemku mezi Městskou částí Praha 17 a manžely Ing. Jaroslavem a Romanou Novotných
Us RMČ 000255/2017
(71)
07.06.2017 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016 (závěrečný účet)
Us RMČ 000254/2017
(71)
07.06.2017 Změny rozpočtu k 30. 6. 2017
Us RMČ 000253/2017
(71)
07.06.2017 Směrnice starostky č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 17 podle zákona č. 134/2016 Sb., kterou se mění Směrnice starostky č. 2/2016
Us RMČ 000252/2017
(71)
07.06.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; jedná se o doplnění údajů, týkajících se veřejného osvětlení na Praze 3
Us RMČ 000251/2017
(71)
07.06.2017 Návrh na změnu nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým dojde dle § 60 a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, k úpravě provozování osobního přepravníku. Jedná se o vymezení nových míst na území hl. města Prahy, kde bude provoz zakázán.
Us RMČ 000250/2017
(71)
07.06.2017 Uzavření nové smlouvy s f. Sodexo Pass Česká republika a.s.
Us RMČ 000249/2017
(71)
07.06.2017 Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku
Us RMČ 000248/2017
(70)
24.05.2017 Program mimořádného zasedání ZMČ 18 dne 5. 6. 2017
Us RMČ 000247/2017
(70)
24.05.2017 Výměna stávající VZT jednotky za novou (včetně dodávky a montáže), variantní řešení osazení 2 ks odvlhčovacích jednotek ve strojovně bazénové technologie - Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy" - přijetí nabídky
Us RMČ 000246/2017
(70)
24.05.2017 Zkrácené připomínkové řízení návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000245/2017
(70)
24.05.2017 Nabídka odkoupení stavby od společnosti TIDE s.r.o.
Us RMČ 000244/2017
(70)
24.05.2017 MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení (stavební práce) - zadávací řízení
Us RMČ 000243/2017
(70)
24.05.2017 ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení (stavební práce) - zadávací řízení
Us RMČ 000242/2017
(70)
24.05.2017 Výpůjčka volného prostoru sloužícího k podnikání v čp. 1138 Jiránkova, Praha 6 - Řepy pro KC Průhon; doplnění těchto prostor do zřizovací listiny KC Průhon za účelem zřízení zázemí pro turistický oddíl
Us RMČ 000241/2017
(70)
24.05.2017 Stanovisko k odejmutí pozemků parc. č. 1327/30-32 k.ú. Řepy ze svěřené správy MČ Praha 17
Us RMČ 000240/2017
(70)
24.05.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 102 o vel. 1+kk v 1. podlaží domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000239/2017
(70)
24.05.2017 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: Obytná zóna Fialka, etapa I. – Rekonstrukce komunikace v ul. Šedivého
Us RMČ 000238/2017
(70)
24.05.2017 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. – stavební úpravy ul. Na Bělohorské pláni
Us RMČ 000237/2017
(70)
24.05.2017 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce
Us RMČ 000236/2017
(70)
24.05.2017 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Studie proveditelnosti – Nové odstavné plochy na území MČ Praha 17
Us RMČ 000235/2017
(70)
24.05.2017 Změny rozpočtu k 31. 5. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000234/2017
(70)
24.05.2017 „Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha“ – II. - (stavební práce) přijetí nabídky
Us RMČ 000233/2017
(70)
24.05.2017 Obec přátelská seniorům 2017
Us RMČ 000232/2017
(70)
24.05.2017 "Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" realizace
Us RMČ 000231/2017
(70)
24.05.2017 Dar externího disku pro potřebu Klubu seniorů Průhon
Us RMČ 000230/2017
(70)
24.05.2017 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us RMČ 000229/2017
(70)
24.05.2017 Poháry a medaile pro žáky základních škol MČ Praha 17
Us RMČ 000228/2017
(70)
24.05.2017 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 4.NP pavilonu B2"
Us RMČ 000227/2017
(70)
24.05.2017 Jmenování komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ SOCHÁŇOVA
Us RMČ 000226/2017
(70)
24.05.2017 Zpracování aktualizace demografické studie MČ Praha 17
Us RMČ 000225/2017
(69)
10.05.2017 Výměna stávající VZT jednotky za novou (včetně dodávky a montáže) nebo dodávka a montáž 2 ks odvlhčovacích jednotek - Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy, z důvodu chybného projektu
Us RMČ 000224/2017
(69)
10.05.2017 Sportovní akce BMX - UEC Evropský pohár BMX
Us RMČ 000223/2017
(69)
10.05.2017 Žádost firmy Augmentum, s.r.o. Gallašova 581/10, Praha 6 - Řepy (nájemce psychosomatického centra Žalanského 65/54, Praha 6 - Řepy) o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Žalanského 68/54, Praha 6, 163 00 Řepy
Us RMČ 000222/2017
(69)
10.05.2017 Inženýrské sítě, opěrná zeď a chodník na pozemcích parc. č. 1352/178, 1360/1, 1360/5 a 1378/43 v k.ú. Řepy pro stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze - Řepích. Dočasná přístupová trasa na pozemek parc. č. 1360/4 v k.ú. Řepy, po dobu realizace stavby "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení", při ul. Karlovarská v Praze - Řepích, přes pozemky parc. č. 1360/5 a 1360/9 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000221/2017
(69)
10.05.2017 Schválení konečného pořadí uchazečů a doporučení zastupitelstvu MČ schválit Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné soutěže na provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000220/2017
(69)
10.05.2017 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Koupě nového osobního automobilu"
Us RMČ 000219/2017
(69)
10.05.2017 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1761 formou výběrového řízení
Us RMČ 000218/2017
(69)
10.05.2017 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 14, o vel. 2+1 ve 3. podlaží v č.p. 1136 v Jiránkově ulici
Us RMČ 000217/2017
(69)
10.05.2017 Volný byt zvláštního určení č. 12 o vel. 1+k.k./L v přízemí, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000216/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 102 o vel. 1+k.k. mezonet, v 1. podlaží, č.p. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000215/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 304 o vel. 40,35 m2 v suterénu domu č.p. 1077, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000214/2017
(69)
10.05.2017 Volný byt č. 11 o vel. 3+1/L, 4. podlaží, Makovského č.p. 1223, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000213/2017
(69)
10.05.2017 Volný byt č. 16 o vel. 1+k.k., 3. podlaží, Nevanova č.p. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000212/2017
(69)
10.05.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 10 o vel. 2+k.k. v ul. Galandova č.p. 1245, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000211/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 11 o vel. 3+1/L s přísl. v 6. podlaží domu č.p. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000210/2017
(69)
10.05.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 16 o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu č.p. 1223, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000209/2017
(69)
10.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Tisk Export článku do PDF