Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000367/2017
(76)
30.08.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us RMČ 000366/2017
(76)
30.08.2017 Žádost MC Řepík o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc. č. 1234/14 pro pořádání akce "Den otevřených dveří MC Řepík" dne 21. 9. 2017
Us RMČ 000365/2017
(76)
30.08.2017 Výběr firmy k zajištění administrace projektu "Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy"
Us RMČ 000364/2017
(76)
30.08.2017 Změny rozpočtu k 31. 8. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000363/2017
(76)
30.08.2017 Doplnění informace o stavu pohledávek za nebydlícími dlužníky za nájemné a služby v obecních bytech MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o.
Us RMČ 000362/2017
(75)
09.08.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu - Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 – Řepy
Us RMČ 000361/2017
(75)
09.08.2017 Zrušení výběrového řízení "Rozptylová loučka hřbitova Řepy"
Us RMČ 000360/2017
(75)
09.08.2017 Technická vybavenost Řepy 2. Etapa – etapa 0003 – 00005 kanalizační a vodovodní řady v ul. Hekova a ul. Augustova, smlouva o úpravě vzájemných vztahů
Us RMČ 000359/2017
(75)
09.08.2017 Technická vybavenost Řepy 2. Etapa – etapa 0003 – 00005 kanalizační a vodovodní řady v ul. Hekova a ul. Augustova - přeložka vodovodu a kanalizce
Us RMČ 000358/2017
(75)
09.08.2017 Poptávkové řízení - výběr pojišťovacího makléře MČ Praha 17
Us RMČ 000357/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/62, 1409/1 a 1410/2 v k.ú. Řepy stavbami inženýrských sítí a komunikace v rámci akce "VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ PRAHA 17, ŘEPY"
Us RMČ 000356/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s akcí "Bytový dům Na Fialce II" a souhlas se stavbou přípojky SEK na pozemku parc. č. 1142/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000355/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/77, 1142/89 a 1149/62 v k.ú. Řepy stavbami inženýrských sítí a komunikace v rámci akce "Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy"
Us RMČ 000354/2017
(75)
09.08.2017 Souhlas s dotčením pozemků ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou "Rozšíření sítě OMS PODA - Praha / Řepy"
Us RMČ 000353/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu zahrádky ev.č.9 b na pozemcích parc. č. 1353 a 1352/187 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000352/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o souhlas s umístěním sídla nově zakládaného spolku "SK Pétanque Řepy, z.s." na adrese Vondroušova čp. 1193, 163 00 Praha 6 - Řepy a souhlas s použitím loga
Us RMČ 000351/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o stavební úpravy koupelny bytu č. 7 v Nevanově ul. č. p. 1051
Us RMČ 000350/2017
(75)
09.08.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 2+k.k. v Bazovského ul. č. p. 1120, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000349/2017
(75)
09.08.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu č.p. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000348/2017
(75)
09.08.2017 Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za 1. pololetí roku 2017
Us RMČ 000347/2017
(75)
09.08.2017 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ve věci realizace VZMR „Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce“
Us RMČ 000346/2017
(75)
09.08.2017 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci VZMR na služby „Studie proveditelnosti – nové odstavné plochy na území MČ Praha 17“
Us RMČ 000345/2017
(75)
09.08.2017 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci VZMR „Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. – stavební úpravy ul. Na Bělohorské pláni“
Us RMČ 000344/2017
(75)
09.08.2017 Výkon TDI na stavbu: "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000343/2017
(75)
09.08.2017 Dotace z 41. výzvy OPŽP
Us RMČ 000342/2017
(75)
09.08.2017 Změny rozpočtu k 31. 8. 2017
Us RMČ 000341/2017
(75)
09.08.2017 Vyhodnocení přijatých nabídek - "Provedení procesní analýzy pro účely implementace opatření ke GDPR"
Us RMČ 000340/2017
(75)
09.08.2017 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000339/2017
(75)
09.08.2017 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna v odboru KTA, OSOM, KS a zapracování zřízené funkce "Pověřenec pro GDPR".
Us RMČ 000338/2017
(75)
09.08.2017 Veřejnoprávní smlouva o pomoci lidem bez přístřeší na území MČ Praha 17
Us RMČ 000337/2017
(75)
09.08.2017 Žádost neziskové organizace EDA cz, z.ú. o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče
Us RMČ 000336/2017
(75)
09.08.2017 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol
Us RMČ 000335/2017
(74)
19.07.2017 MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení - dodatek č. 1 k SoD č. 2017/0155
Us RMČ 000334/2017
(74)
19.07.2017 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č.312 o vel.110,5 m2 v přízemí domu čp. 1224, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000333/2017
(73)
12.07.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017 - DODATEK II
Us RMČ 000332/2017
(73)
12.07.2017 Změny rozpočtu k 31. 7. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000331/2017
(73)
12.07.2017 Projekt "Aktivní město Praha 17" - podzim 2017
Us RMČ 000330/2017
(73)
12.07.2017 Veřejná zakázka na "Provedení procesní analýzy pro účely implementace opatření ke GDPR"
Us RMČ 000329/2017
(73)
12.07.2017 Sumarizace stížností, petic a jiných podání za I. pololetí roku 2017
Us RMČ 000328/2017
(73)
12.07.2017 Řešení záležitosti Psychosomatického centra (dočasné snížení nájemného, prodloužení doby nájmu)
Us RMČ 000327/2017
(73)
12.07.2017 Prodej pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy (lokalita ul. K Trninám)
Us RMČ 000326/2017
(73)
12.07.2017 Žádost Občanské demokratické strany o výpůjčku části pozemku parc. č. 555 v k.ú. Řepy a částí pozemků parc.č. 1241/3 - 1241/13 a 1241/21 v k.ú. Řepy v rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny 2017
Us RMČ 000325/2017
(73)
12.07.2017 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 1142/111, 1234/1, 1234/57, 1234/127, 1530, 1842 v k.ú. Řepy za účelem realizace akce "Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy"
Us RMČ 000324/2017
(73)
12.07.2017 Výběrové řízení "Rozptylová loučka hřbitova Řepy"
Us RMČ 000323/2017
(73)
12.07.2017 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1502/8 a 1502/62 v k.ú. Řepy stavbou "STL plynovod a přípojky, Praha 17 - Řepy, ul. Mrkvičkova č.p. 1352, 1360 a 1372"
Us RMČ 000322/2017
(73)
12.07.2017 Inženýrské sítě, opěrná stěna a gabionová stěna na pozemcích parc. č. 1360/4, 1360/5 a 1378/43 v k.ú. Řepy pro stavbu "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze - Řepích.
Us RMČ 000321/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 17 o vel. 2+k.k. v Nevanově ul. č. p. 1051, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000320/2017
(73)
12.07.2017 Volný byt zvláštního určení č. 12 o vel. 1+k.k./L v přízemí, domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000319/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o souhlas s ukončením nájemní smlouvy ke garážovému stání č.40 v halových garážích čp. 1192, Vondroušova ulice dohodou
Us RMČ 000318/2017
(73)
12.07.2017 Žádost o vrácení jistiny z výběrového řízení na NP č. 314 v čp. 1223 Makovského
Tisk Export článku do PDF