Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000469/2017
(82)
08.11.2017 Zadání veřejné zakázky "Dodávka licencí Windows Server 2016"
Us RMČ 000468/2017
(82)
08.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Us RMČ 000467/2017
(82)
08.11.2017 Žádost VŠRR a Bankovního institutu - AMBIS, a.s. o vytvoření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě
Us RMČ 000466/2017
(82)
08.11.2017 Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2017
Us RMČ 000465/2017
(82)
08.11.2017 Jmenování členů školských rad základních škol za zřizovatele
Us RMČ 000464/2017
(81)
25.10.2017 Veřejnoprávní smlouva s Domovem sv. Karla Boromejského
Us RMČ 000463/2017
(81)
25.10.2017 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XIX"
Us RMČ 000462/2017
(81)
25.10.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 15 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu č.p. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000461/2017
(81)
25.10.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 19 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu č.p. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000460/2017
(81)
25.10.2017 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 41 o vel. 2+k.k. s přísl. v 8. podlaží domu č.p. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000459/2017
(81)
25.10.2017 "Rozšíření sítě Pragonet v oblasti Mrkvičkova" - Smlouva o zřízení služebnosti komunikační sítě na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000458/2017
(81)
25.10.2017 Stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "048_2015_PHA_Řepy_U Boroviček_25ŘRD_MET, 16010_041916" - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti na pozemcích parc. č. 1409/1 a 1409/2 v k.ú. Řepy
Us RMČ 000457/2017
(81)
25.10.2017 Stavba "STL plynovod a přípojky, Praha 17 - Řepy, ul. Mrkvičkova č.p. 1352, 1360 a 1372" - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1502/8, 1502/62 a 1502/167 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000456/2017
(81)
25.10.2017 Projednání uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/10, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000455/2017
(81)
25.10.2017 Žádosti o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 311 - provozovna instalatérství v čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy a o převod smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 311 - provozovna kadeřnictví, masáží a kosmetiky v čp. 1144 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000454/2017
(81)
25.10.2017 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. 37 o vel. 1+k.k. v Bazovského ul. č. p. 1120, z doby určité na neurčitou, po 6 letech nájmu bytu
Us RMČ 000453/2017
(81)
25.10.2017 Volný byt č. 17, 2+k.k., 4. podlaží, Žufanova č. p. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000452/2017
(81)
25.10.2017 Volný byt č. 6, 2+k.k., 2. podlaží, Žufanova č. p. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000451/2017
(81)
25.10.2017 Volný byt č. 12, 3+1/L 7. podlaží, Španielova č. p. 1283, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000450/2017
(81)
25.10.2017 Volný byt č. 44, 2+k.k., 8. podlaží, Bazovského č. p. 1118, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000449/2017
(81)
25.10.2017 Nové obložení prostor jídelen - ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky
Us RMČ 000448/2017
(81)
25.10.2017 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000447/2017
(81)
25.10.2017 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na projektové práce a inženýring
Us RMČ 000446/2017
(81)
25.10.2017 Přehled o uložení finančních prostředků na účtech městské části Praha 17
Us RMČ 000445/2017
(81)
25.10.2017 Změny rozpočtu k 31. 10. 2017 - DODATEK
Us RMČ 000444/2017
(81)
25.10.2017 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve věci - datová platforma hlavního města Prahy spravované městskou společností Operátor ICT, a.s.
Us RMČ 000443/2017
(81)
25.10.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 19/2016 Sb. hl. m. Prahy, o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy
Us RMČ 000442/2017
(81)
25.10.2017 Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol
Us RMČ 000441/2017
(81)
25.10.2017 Vyjádření k návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Us RMČ 000440/2017
(81)
25.10.2017 Přerušení provozu a zajištění náhradního vánočního provozu mateřských škol Městské části Praha 17 ve dnech 27. – 29. 12. 2017
Us RMČ 000439/2017
(80)
11.10.2017 Žádost o souhlas o grant oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2018 - BIKROSCLUB ŘEPY
Us RMČ 000438/2017
(80)
11.10.2017 Projednání uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/27, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000437/2017
(80)
11.10.2017 Projednání uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 752/21, svěřeného do správy MČ Praha 17, pod stavbou garáže
Us RMČ 000436/2017
(80)
11.10.2017 Volný nebytový prostor č. 301 v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000435/2017
(80)
11.10.2017 Volný byt zvláštního určení č. 46 o vel. 3+1 ve 4. podlaží, domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000434/2017
(80)
11.10.2017 Žádost o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 19 v domě čp. 1119, Bazovského
Us RMČ 000433/2017
(80)
11.10.2017 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2017
Us RMČ 000432/2017
(80)
11.10.2017 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)
Us RMČ 000431/2017
(80)
11.10.2017 "Technická vybavenost Řepy - ul. Hekova a ul. Augustova, Praha 6 - Řepy" převod práv a povinností ze stavebního povolení
Us RMČ 000430/2017
(80)
11.10.2017 Změny rozpočtu k 31. 10. 2017
Us RMČ 000429/2017
(80)
11.10.2017 Svěření pravomoci Rady městské části Praha 17 podle § 94 odst. 3, část věty za středníkem zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, starostce Městské části Praha 17 a Úřadu Městské části Praha 17 - doplnění
Us RMČ 000428/2017
(80)
11.10.2017 Svěření starostce Městské části Praha 17 podepisování smluv o právním zastoupení mezi Městskou částí Praha 17 a příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 17, a provést o tom doplnění Organizačního řádu Městské části Praha 17
Us RMČ 000427/2017
(80)
11.10.2017 Změna Organizačního řádu Městské části Praha 17 - Rozšíření působnosti právního oddělení Kanceláře tajemníka úřadu o poskytování právních služeb příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 17
Us RMČ 000426/2017
(80)
11.10.2017 Jmenování tajemníka sociální a zdravotní komise RMČ
Us RMČ 000425/2017
(79)
04.10.2017 Výpůjčka částí pozemků parc.č. 196 a 1447/2 v k.ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17, za účelem realizace propojení komunikací U Kaménky - K Mostku, vč. chodníků a veřejného osvětlení, v rámci stavby "Výstavba 9-ti ŘRD včetně komunikací a inženýrských sítí"
Us RMČ 000424/2017
(79)
04.10.2017 Stavba "Praha 6, Řepy, Na Fialce I - obnova kNN" na pozemcích parc. č. 1396, 1409/4 a 1504/1 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích a dohoda o převodu práv a povinností ke stavbě
Us RMČ 000423/2017
(78)
27.09.2017 "Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy" přijetí dodatku č. 1
Us RMČ 000422/2017
(78)
27.09.2017 Sportovní akce "Ženda Race 2017" - souhlas se zvláštním užíváním a uzavřením místní komunikace v ul. U Boroviček, souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 k.ú. Řepy
Us RMČ 000421/2017
(78)
27.09.2017 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna, navýšení počtu sm. v odboru OOS
Us RMČ 000420/2017
(78)
27.09.2017 Souhlas s dotčením pozemků ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou "Slánská - PHS, Praha 17"
Tisk Export článku do PDF