Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000191/2018
(95)
09.05.2018 Volný startovací byt č. 11 o vel. 1+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000190/2018
(95)
09.05.2018 Uplatnění slevy z nájemného za byt č. 43 v čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy z důvodu přetrvávajících závad v bytě
Us RMČ 000189/2018
(95)
09.05.2018 Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2017
Us RMČ 000188/2018
(95)
09.05.2018 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2017 zřízených městskou částí
Us RMČ 000187/2018
(95)
09.05.2018 Změny rozpočtu k 31. 5. 2018
Us RMČ 000186/2018
(95)
09.05.2018 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000185/2018
(95)
09.05.2018 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Us RMČ 000184/2018
(95)
09.05.2018 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o schválení přijetí sponzorských darů.
Us RMČ 000183/2018
(94)
25.04.2018 Souhlas se stavbou „Oprava kabelů 1 kV PREdistribuce" na pozemcích parc. č. 1381/1 a 1507/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000182/2018
(94)
25.04.2018 Stanovisko ke stavbě „Obnova vodovodního řadu, ul. Hořovského, Praha 6" na pozemcích parc. č. 1393, 1395, 1397, 1405, 1407/1, 1407/2 a 1407/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000181/2018
(94)
25.04.2018 Stanovisko ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace, ul. Hořovského, Praha 6“ na pozemcích parc. č. 1393, 1395, 1397, 1405, 1407/1, 1407/2 a 1407/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000180/2018
(94)
25.04.2018 Návrh na opravu střechy objektu v ul. Žufanova čp. 1093 - 1095, Praha 6 - Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000179/2018
(94)
25.04.2018 Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů, nebytů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000178/2018
(94)
25.04.2018 Žádost o uzavření běžné nájemní smlouvy k bytu č. 13, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000177/2018
(94)
25.04.2018 Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/L, v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000176/2018
(94)
25.04.2018 Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k./L, v 5. podlaží domu čp. 1077, Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000175/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 8 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000174/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 13 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1244, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000173/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 1+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000172/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1286, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000171/2018
(94)
25.04.2018 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Vybudování fitparku a parkourového hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, k. ú. Řepy“
Us RMČ 000170/2018
(94)
25.04.2018 Výběr AK v souvislosti s přípravou a administrací zadání koncese na provozování Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě
Us RMČ 000169/2018
(94)
25.04.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Us RMČ 000168/2018
(94)
25.04.2018 MŠ Socháňova – rekonstrukce elektroinstalace - stavební práce
Us RMČ 000167/2018
(94)
25.04.2018 ZŠ Jana Wericha - rekonstrukce kanalizace - stavební práce
Us RMČ 000166/2018
(94)
25.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK II
Us RMČ 000165/2018
(94)
25.04.2018 Přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Poskytování bezpečnostních služeb"
Us RMČ 000164/2018
(94)
25.04.2018 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 20ks PC
Us RMČ 000163/2018
(94)
25.04.2018 Žádost občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2018, schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Us RMČ 000162/2018
(94)
25.04.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006770/2018 pro CSZS
Us RMČ 000161/2018
(94)
25.04.2018 Grafické zpracování a tisk knihy o Řepích
Us RMČ 000160/2018
(94)
25.04.2018 Výběrové řízení "Údržba hřbitova Řepy - IV"
Us RMČ 000159/2018
(93)
09.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018 - DODATEK
Us RMČ 000158/2018
(93)
09.04.2018 Vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000157/2018
(93)
09.04.2018 Program zasedání ZMČ 24 dne 18. 4. 2018
Us RMČ 000156/2018
(93)
09.04.2018 Krátkodobý pronájem části pozemku, parc. č. 45/1
Us RMČ 000155/2018
(93)
09.04.2018 Stavba nazvaná "Bytové domy Řepy - rekonstrukce stávajícího hotelu a ubytovny na bytové domy" v ulici Mrkvičkova čp. 1091/2 na pozemcích parc. č. 1487/1, 1487/2 a dalších v k. ú. Řepy, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000154/2018
(93)
09.04.2018 Žádost o prominutí úhrady příslušenství pohledávky z titulu neuhrazení nájemného ve výši 141.890 Kč bývalým nájemcem bytu svěřeného do správy Městské části Praha 17
Us RMČ 000153/2018
(93)
09.04.2018 Změny rozpočtu k 30. 4. 2018
Us RMČ 000152/2018
(93)
09.04.2018 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018
Us RMČ 000151/2018
(93)
09.04.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro dočasné deponování výkopové zeminy
Us RMČ 000150/2018
(93)
09.04.2018 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1434, 1437 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Us RMČ 000149/2018
(93)
09.04.2018 Výběrové řízení pronájmu pozemku parc. č. 1353 a 1352/187, zahrádka Ke Kaménce
Us RMČ 000148/2018
(93)
09.04.2018 Žádost o krátkodobou výpůjčku pozemku 1234/14 - MC Řepík
Us RMČ 000147/2018
(93)
09.04.2018 Volný byt č. 6, 2+k.k., 2. podlaží, Žufanova čp. 1093, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000146/2018
(93)
09.04.2018 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 4 o vel. 2+k.k. v ul. Galandova čp. 1243, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000145/2018
(93)
09.04.2018 „Nákup nové velkoobjemové požární cisterny“ - jmenování komise
Us RMČ 000144/2018
(93)
09.04.2018 Smír ve sporu Městská část Praha 17 contra Augmentum s.r.o. o platnost skončení nájmu a vyklizení předmětu nájmu
Us RMČ 000143/2018
(93)
09.04.2018 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2018 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Us RMČ 000142/2018
(93)
09.04.2018 Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2018/2019
Tisk Export článku do PDF