Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000097/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna dětského a kojeneckého zboží v přízemí domu čp. 1145, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000096/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 311 - prodejna punčochového zboží v přízemí domu čp. 1226, Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000095/2017
(64)
01.03.2017 Žádost o souhlas se změnou nájemce prostory č. 310 ordinace psychiatrie v č. p. 1114 Žufanova, Praha 6 - Řepy, z fyzické osoby na právnickou, o souhlas s užitím pronajaté prostory č. 310 na adrese Žufanova 1114 k provozování ordinace psychiatrie společností Hudec - Psychiatrie, spol. s.r.o. a o souhlas s umístěním sídla společnosti Hudec - Psychiatrie, spol. s.r.o. na adrese Žufanova čp. 1114, 163 00 Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000094/2017
(64)
01.03.2017 Volný startovací byt k pronájmu č. 102 o vel. 1+k.k, v 1. podlaží domu čp. 1144 Makovského, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000093/2017
(64)
01.03.2017 Uzavření smlouvy o nájmu služebnímu bytu
Us RMČ 000092/2017
(64)
01.03.2017 Oznámení o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)
Us RMČ 000091/2017
(64)
01.03.2017 Výkon technického dozoru investora stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000090/2017
(64)
01.03.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0309 "Rekonstrukce komunikace v ulici Hořovského"
Us RMČ 000089/2017
(64)
01.03.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 20 ks PC"
Us RMČ 000088/2017
(64)
01.03.2017 Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - organizační změna v odboru KTA, OSOM a OŠK
Us RMČ 000087/2017
(64)
01.03.2017 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Us RMČ 000086/2017
(64)
01.03.2017 Schválení přijetí finančního daru pro MŠ Bendova, Bendova 1/1123, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000085/2017
(63)
15.02.2017 Ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 v čp. 1216, Vondroušova ul., Praha 6 - Řepy dohodou
Us RMČ 000084/2017
(63)
15.02.2017 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XVIII"
Us RMČ 000083/2017
(63)
15.02.2017 Stanovisko k žádosti nájemkyně prostoru určeného k podnikání o stažení výpovědi, podané z titulu neplacení poplatků za služby spojené s užíváním pronajatého prostoru č. 301 v čp. 1138 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000082/2017
(63)
15.02.2017 Volný byt č. 11, o vel. 3+1/L, 6. podlaží, Vondroušova č. p. 1216, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000081/2017
(63)
15.02.2017 Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 14, o vel. 2+1 ve 3. podlaží v čp. 1136 v Jiránkově ulici
Us RMČ 000080/2017
(63)
15.02.2017 Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu z výběrového řízení a o snížení smluvního nájemného
Us RMČ 000079/2017
(63)
15.02.2017 Žádost o uzavření společného nájmu k bytu č. 4 o vel. 2+k.k. v ul. Galandova čp. 1243, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000078/2017
(63)
15.02.2017 Valorizace nájemného v roce 2017 u smluv o nájmu nemovitostí svěřených MČ Praha 17 s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, ordinace lékařů
Us RMČ 000077/2017
(63)
15.02.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Us RMČ 000076/2017
(63)
15.02.2017 "ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy - rekonstrukce osvětlení" - stavební práce
Us RMČ 000075/2017
(63)
15.02.2017 MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení - stavební práce
Us RMČ 000074/2017
(63)
15.02.2017 "Rekonstrukce venkovní kanalizace - odstranění havarijního stavu - ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000073/2017
(63)
15.02.2017 Přijetí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2015/0012 "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích"
Us RMČ 000072/2017
(63)
15.02.2017 Stavba "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN č. 8831400454/variabilní symbol/č. SPP S - 138407, č. žádosti 25053889 s PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5
Us RMČ 000071/2017
(63)
15.02.2017 Přezkoumání hospodaření Městské části Praha 17 za rok 2017
Us RMČ 000070/2017
(63)
15.02.2017 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; změna Statutu hlavního města Prahy v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Us RMČ 000069/2017
(63)
15.02.2017 Návrh nařízení o zřízení přírodní památky Dvorecké stráně
Us RMČ 000068/2017
(63)
15.02.2017 Podepsání Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě na pojištění majetku č. 8054923110 z důvodu navýšení pojistné částky za solární koše
Us RMČ 000067/2017
(63)
15.02.2017 Tvorba a čerpání sociálního fondu pro rok 2017
Us RMČ 000066/2017
(63)
15.02.2017 Jmenování vedoucího Odboru správy obecního majetku
Us RMČ 000065/2017
(63)
15.02.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Us RMČ 000064/2017
(63)
15.02.2017 Žádost Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 o finanční příspěvek
Us RMČ 000063/2017
(63)
15.02.2017 Připomínky k nové obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol
Us RMČ 000062/2017
(63)
15.02.2017 Souhlas se zapojením MŠ PASTELKA do projektu v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Us RMČ 000061/2017
(63)
15.02.2017 Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s Vysokou školou regionálního rozvoje, s.r.o.
Us RMČ 000060/2017
(62)
13.02.2017 Program mimořádného zasedání ZMČ 16 dne 22. 2. 2017
Us RMČ 000059/2017
(62)
13.02.2017 Výpůjčka zařízení Psychosomatického centra pro rodinu a dítě
Us RMČ 000058/2017
(62)
13.02.2017 Pronájem Psychosomatického centra pro rodinu a dítě
Us RMČ 000057/2017
(62)
13.02.2017 Informace o výsledku zveřejnění záměru č. 24/16/OSOM/N/p
Us RMČ 000056/2017
(62)
13.02.2017 Mandát k jednání o soudním narovnání pro Advokátní kancelář JUDr. Chudoba v kauze Dvořák ca Městská část Praha 17 ve věci vypořádání zhodnocení pronajaté nemovitosti v částce do 1.628.466,- Kč na základě znaleckého posudku č. 1115-55/2012 soudního znalce Ing. Miroslava Šmerdy ze dne 17. listopadu 2012
Us RMČ 000055/2017
(61)
01.02.2017 Pověření starostky MČ Praha 17 k podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Us RMČ 000054/2017
(61)
01.02.2017 Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017
Us RMČ 000053/2017
(61)
01.02.2017 Volný atelier č. 304 v suterénu domu čp. 1077 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000052/2017
(61)
01.02.2017 Žádost o schválení možnosti podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na rok 2017
Us RMČ 000051/2017
(61)
01.02.2017 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000050/2017
(61)
01.02.2017 Převod nájemního vztahu k pozemku parc. č. 752/46
Us RMČ 000049/2017
(61)
01.02.2017 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2009/2337
Us RMČ 000048/2017
(61)
01.02.2017 Výpůjčka objektu Kulturního domu Bílá Hora na adrese Praha 6, Ke kulturnímu domu čp. 439
Tisk Export článku do PDF