Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000153/2020
(46)
11.05.2020 Vyhodnocení nabídek pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17
Us RMČ 000152/2020
(46)
11.05.2020 Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o souhlas s umístěním sídla firmy na adrese Na Chobotě 1420/16, Řepy,16300 Praha 6
Us RMČ 000151/2020
(46)
11.05.2020 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb se sídlem Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o místnost sklad(cca 32 m2) v 1. patře objektu čp.1221.
Us RMČ 000150/2020
(46)
11.05.2020 Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXVI."
Us RMČ 000149/2020
(46)
11.05.2020 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 22ks PC
Us RMČ 000148/2020
(46)
11.05.2020 Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy - zrušení zadávacího řízení
Us RMČ 000147/2020
(46)
11.05.2020 Žádost o dotace v rámci výzvy 03_19_120 OPZ
Us RMČ 000146/2020
(46)
11.05.2020 Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2020/2021
Us RMČ 000145/2020
(46)
11.05.2020 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
Us RMČ 000144/2020
(46)
11.05.2020 Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020
Us RMČ 000143/2020
(46)
11.05.2020 Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2019 zřízených městskou částí
Us RMČ 000142/2020
(46)
11.05.2020 Změny rozpočtu k 31. 5. 2020
Us RMČ 000141/2020
(46)
11.05.2020 Statut Redakční rady
Us RMČ 000140/2020
(45)
29.04.2020 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče a Rozhodnutí o vyloučení nabídky uchazeče na realizaci VZMR na služby: "Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“.
Us RMČ 000139/2020
(45)
29.04.2020 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče a Rozhodnutí o vyloučení nabídky uchazeče na realizaci VZMR na služby: "Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“.
Us RMČ 000138/2020
(45)
29.04.2020 Další opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu pro nájemce nebytových prostor sloužících k podnikání svěřených do správy městské části Praha 17
Us RMČ 000137/2020
(45)
29.04.2020 Pronájem pozemků parc. č. 1447/2, 248/4, 248/3, 1447/3 v k. ú. Řepy z důvodu realizace stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2 a 1431/1 v k. ú. Řepy"
Us RMČ 000136/2020
(45)
29.04.2020 Výsledek zadávacího řízení "Údržba hřbitova Řepy - V."
Us RMČ 000135/2020
(45)
29.04.2020 Souhlas s realizací stavby "Obnova vodovodního řadu DN100 v ul. Kartounářů, Praha 6 - Řepy" na pozemcích parc. č. 1392/1, 1392/4, 1407/3, 1407/4 a 1408 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000134/2020
(45)
29.04.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 103 - provozovna masérských a rekondičních služeb v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000133/2020
(45)
29.04.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 305 - zdravotnické zařízení ve 2. podlaží čp. 1221, Socháňova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000132/2020
(45)
29.04.2020 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L. s přísl., v 5. podlaží domu čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Us RMČ 000131/2020
(45)
29.04.2020 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Služby související s tvorbou a rozvojem webových stránek“
Us RMČ 000130/2020
(45)
29.04.2020 ,,Dům s pečovatelskou službou a dostupným bydlením v Praze Řepích - Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby"
Us RMČ 000129/2020
(45)
29.04.2020 ,,Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000128/2020
(45)
29.04.2020 Smlouva o uložení inženýrských sítí T-Mobile Czech Republic a.s.
Us RMČ 000127/2020
(45)
29.04.2020 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Us RMČ 000126/2020
(45)
29.04.2020 Zkrácení přerušení provozu mateřských škol a rozšíření náhradního prázdninového provozu v době letních prázdnin.
Us RMČ 000125/2020
(45)
29.04.2020 Schválení postupu dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele
Us RMČ 000124/2020
(45)
29.04.2020 Změny rozpočtu k 30. 4. 2020 - DODATEK
Us RMČ 000123/2020
(44)
08.04.2020 Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17.
Us RMČ 000122/2020
(44)
08.04.2020 Výpověď pojistné smlouvy č. 8054923110
Us RMČ 000121/2020
(44)
08.04.2020 Servisní smlouva kamerového systému, smlouva o zpracování osobních údajů a smlouva o preventivní údržbě a servisu parkovacího zařízení GPP pro parkoviště v ul. Mrkvičkova v k. ú. Řepy
Us RMČ 000120/2020
(44)
08.04.2020 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2060 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaném na LV 925
Us RMČ 000119/2020
(44)
08.04.2020 Souhlas se stavbou "Stavební úpravy RD č. p. 269, ulice Slánská, k. ú. Řepy, Praha 17"
Us RMČ 000118/2020
(44)
08.04.2020 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemkům parc. č. 11502/62, 1502/168 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000117/2020
(44)
08.04.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení k pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000116/2020
(44)
08.04.2020 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o změnu ve stanovisku k pronájmu pozemků parc. č. 2056, parc. č. 2058 a parc. č. 1404/20, zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000115/2020
(44)
08.04.2020 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services“
Us RMČ 000114/2020
(44)
08.04.2020 Veřejná zakázka malého rozsahu na "Pořízení 22 ks PC" 2020
Us RMČ 000113/2020
(44)
08.04.2020 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy II“
Us RMČ 000112/2020
(44)
08.04.2020 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně oblast staré zástavby v části Řepy I“
Us RMČ 000111/2020
(44)
08.04.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. na zajištění samostatného a soběstačného života občanům BBD prostřednictvím nepřetržité osobní asistence.
Us RMČ 000110/2020
(44)
08.04.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2020
Us RMČ 000109/2020
(44)
08.04.2020 Změny rozpočtu k 30. 4. 2020
Us RMČ 000108/2020
(43)
25.03.2020 Přijetí hmotného daru (dezinfekčního přípravku osobní hygieny – dezinfekci rukou Anti-COVID) od Bestclean System s.r.o.
Us RMČ 000107/2020
(43)
25.03.2020 Opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu pro nájemce bytů a nebytových prostor svěřených do správy městské části Praha 17
Us RMČ 000106/2020
(43)
25.03.2020 Smlouva o zpracování osobních údajů mezi MČ Praha 17 a správcovskou firmou Optimis, spol. s r.o.Bendova 1121, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000105/2020
(43)
25.03.2020 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+k.k./L., v 5. podlaží, čp. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000104/2020
(43)
25.03.2020 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1166, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF