Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000349/2019
(25)
27.09.2019 Stanovisko RMČ Praha 17 k provozovně VAFO Chrášťany
Us RMČ 000348/2019
(24)
23.09.2019 Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Us RMČ 000347/2019
(24)
23.09.2019 Smlouva o úhradě měsíčních nákladů na el. energii spotřebovanou provozem lampy VO na příjezdové komunikaci k parkovišti v ul. Mrkvičkova Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000346/2019
(24)
23.09.2019 Podnět na pořízení změny ÚP HMP pro pozemky parc. č.1508/5,1509,1510/4, k.ú. Řepy při ul. U Boroviček, Praha - Řepy - pokračování (Us RMČ 000196/2019)
Us RMČ 000345/2019
(24)
23.09.2019 Zásady pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské části Praha 17 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025
Us RMČ 000344/2019
(24)
23.09.2019 Umístění optické sítě T - Mobile Czech Republic, a.s. v bytových domech ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000343/2019
(24)
23.09.2019 Volný byt č. 36, 1+k.k., v 6. patře, 7. podlaží, Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000342/2019
(24)
23.09.2019 Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2019
Us RMČ 000341/2019
(24)
23.09.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6" - změna PD 8/2019
Us RMČ 000340/2019
(24)
23.09.2019 Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 8054923110
Us RMČ 000339/2019
(24)
23.09.2019 Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000338/2019
(24)
23.09.2019 MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy - zateplení objektu, rekonstrukce varny a přípraven pro výdej jídel, zřízení nové třídy. Dodatek č. 2
Us RMČ 000337/2019
(24)
23.09.2019 Změna pracovního místa KTA
Us RMČ 000336/2019
(24)
23.09.2019 „Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000335/2019
(24)
23.09.2019 „Opěrná zeď - oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000334/2019
(24)
23.09.2019 „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“
Us RMČ 000333/2019
(24)
23.09.2019 Informační koncepce MČ Praha 17
Us RMČ 000332/2019
(24)
23.09.2019 Žádost Domova sv. Karla Boromejského o dotaci na rok 2020.
Us RMČ 000331/2019
(24)
23.09.2019 Vyjádření k návrhu k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy
Us RMČ 000330/2019
(24)
23.09.2019 Změny rozpočtu k 30. 9. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000329/2019
(23)
09.09.2019 Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Us RMČ 000328/2019
(23)
09.09.2019 Rozptylová loučka hřbitova Řepy - Dodatek č. 1 Řádu veřejného pohřebiště
Us RMČ 000327/2019
(23)
09.09.2019 Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)
Us RMČ 000326/2019
(23)
09.09.2019 Volný byt č.25 o vel.1+k.k.,v 5.podlaží,Bazovského čp. 1120, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000325/2019
(23)
09.09.2019 Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000324/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 14 m2 v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000323/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1218, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000322/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000321/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 66 o vel. 2+k.k. s přísl., v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000320/2019
(23)
09.09.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000319/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 313 - provozovna pedikúry v přízemí domu čp. 1140, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce
Us RMČ 000318/2019
(23)
09.09.2019 Napojení stavby "Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích 260/1, 260/6, 259, 1447/3, 248/3, 248/4, 1447/2, 1448 a 1431/1 v k. ú. Řepy" na místní komunikaci a inženýrské sítě - Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000317/2019
(23)
09.09.2019 Pronájem části pozemku parc. č. 49 (dvůr Sokolovny) o výměře 15 m2 pro umístění kontejneru k sezónnímu uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol
Us RMČ 000316/2019
(23)
09.09.2019 Podání výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Sokolovny, čp. 125 ul. Na Chobotě, Praha 6 - Řepy, vč. přilehlé manipulační plochy na pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000315/2019
(23)
09.09.2019 Kabelové vedení elektro 1 kV na pozemku parc. č. 1327/13 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000314/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o souhlas se zřízením vyznačeného parkovacího stání pro osobu ZTP na pozemku parc. č. 1401 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17
Us RMČ 000313/2019
(23)
09.09.2019 Žádost o pronájem pozemku pod garáži parc. č. 752/37, XXX XXXXX
Us RMČ 000312/2019
(23)
09.09.2019 Kabelové vedení elektro VN, VN a telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 19, 1433, 1434 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům
Us RMČ 000311/2019
(23)
09.09.2019 Volný nebytový prostor č.301 v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000310/2019
(23)
09.09.2019 Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k, v 5. podlaží domu čp. 1079 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000309/2019
(23)
09.09.2019 Souhlas s přemístění hlavního uzávěru plynu na STL přípojce rodinného domu čp 168, ul. Opuková, Praha 6 - Řepy, ze sloupku HUP v oplocení do chodníku na pozemku parc. č. 1392/1 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000308/2019
(23)
09.09.2019 Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2.etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy , Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000307/2019
(23)
09.09.2019 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000306/2019
(23)
09.09.2019 Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, přijetí Dodatku č. 1
Us RMČ 000305/2019
(23)
09.09.2019 Poskytování bezpečnostních služeb - vypsání výzvy k podání nabídky
Us RMČ 000304/2019
(23)
09.09.2019 Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019
Us RMČ 000303/2019
(23)
09.09.2019 Návrh na přistoupení k Memorandu o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily
Us RMČ 000302/2019
(23)
09.09.2019 Návrh nařízení o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Us RMČ 000301/2019
(23)
09.09.2019 Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti
Us RMČ 000300/2019
(23)
09.09.2019 Výměna člena Redakční rady
‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF