Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000134/2019
(12)
08.04.2019 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 318 - ordinace klinické logopedie v čp. 1113 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o dalšího nájemce a souhlas s poskytováním služeb klinické logopedie novým nájemcem
Us RMČ 000133/2019
(12)
08.04.2019 Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17"
Us RMČ 000132/2019
(12)
08.04.2019 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
Us RMČ 000131/2019
(12)
08.04.2019 Stavba "Řepy, přepojení odběru z hladiny VN na NN ul. Mrkvičkova 1091, parc. č. 1487/2 k. ú. Řepy (S-144972)" - Souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 1502/73 v k. ú. Řepy a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku
Us RMČ 000130/2019
(12)
08.04.2019 Akce "Řepy - Přepojení odběru z hladiny VN na NN, ul. Mrkvičkova 1097, parc.č.1487/2, k.ú. Řepy ( S-144972)"
Us RMČ 000129/2019
(12)
08.04.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000128/2019
(12)
08.04.2019 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích s částí bytů určených pro dostupné bydlení - zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
Us RMČ 000127/2019
(12)
08.04.2019 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2015/0087 na pronájem motorového vozidla
Us RMČ 000126/2019
(12)
08.04.2019 V souladu s ustanovením § 22 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, připomínkování návrhu Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Us RMČ 000125/2019
(12)
08.04.2019 Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 20ks PC
Us RMČ 000124/2019
(12)
08.04.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s.na zajištění samostatného a soběstačného života občanům z BBD prostřednictvím nepřetržité osobní asistence.
Us RMČ 000123/2019
(12)
08.04.2019 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019
Us RMČ 000122/2019
(12)
08.04.2019 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019
Us RMČ 000121/2019
(12)
08.04.2019 Petice "Proti zhoršování životního prostředí v důsledku narůstajícího obtěžování zápachem z VAFO PRAHA, s.r.o.
Us RMČ 000120/2019
(11)
27.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK III
Us RMČ 000119/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 14 m2 v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000118/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1166, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000117/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000116/2019
(11)
27.03.2019 Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 33 o vel. 1+k.k. s přísl., v 6. podlaží domu čp. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000115/2019
(11)
27.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK II
Us RMČ 000113/2019
(11)
27.03.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1465/3, 1465/4 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací
Us RMČ 000112/2019
(11)
27.03.2019 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Us RMČ 000111/2019
(11)
27.03.2019 Žádost Odboru školství, mládeže a sportu MHMP o převod vstupní cedule k fit parku Laudova do správy městské části Praha 17
Us RMČ 000110/2019
(11)
27.03.2019 Volný byt č. 14 o vel. 2+k.k.,ve 3. podlaží, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000109/2019
(11)
27.03.2019 Modernizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000108/2019
(11)
27.03.2019 Úřad MČ Praha 17 - denní místnost a úpravy navazujících prostor, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy"
Us RMČ 000107/2019
(11)
27.03.2019 Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě č. 2018/0212 „Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu domu“
Us RMČ 000106/2019
(11)
27.03.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby-zpracování dokumentace pro provádění stavby „Parkovací plocha v ulici Drahoňovského, k.ú. Řepy“
Us RMČ 000105/2019
(11)
27.03.2019 Výzva k předložení nabídek na "Pronájem osobního automobilu formou operativního leasingu"
Us RMČ 000104/2019
(11)
27.03.2019 Veřejná zakázka "Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání"
Us RMČ 000103/2019
(11)
27.03.2019 Přijetí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Zajištění služeb personální agentury"
Us RMČ 000102/2019
(11)
27.03.2019 Jmenování tajemníka Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Us RMČ 000101/2019
(11)
27.03.2019 Jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku.
Us RMČ 000100/2019
(11)
27.03.2019 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka licencí Microsoft Exchange Server“
Us RMČ 000099/2019
(11)
27.03.2019 Přijetí daru od PAR pro podporu jazykového vzdělávání My ve světě - svět u nás
Us RMČ 000098/2019
(11)
27.03.2019 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000097/2019
(10)
13.03.2019 Sportovní akce „BMX Open Season RACE 2019". Souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 a se zvláštním užíváním místní komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Na bělohorské pláni
Us RMČ 000096/2019
(10)
13.03.2019 Pronájem rodinného domu čp. 399, garáže a příslušenství vč. pozemků parc. č. 1348, 1349/8 a 1349/2 v k. ú. Řepy
Us RMČ 000095/2019
(10)
13.03.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - změnové listy
Us RMČ 000094/2019
(10)
13.03.2019 Volný byt č. 26, 2+k.k., v 5. podlaží, Žufanova čp. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000093/2019
(10)
13.03.2019 Žádost SINPPS, s. r. o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1338/3 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000092/2019
(10)
13.03.2019 Žádost pana Ing. Tomáše Kaplana, INFRA TOKA, s. r. o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5 o souhlas s realizací stavby „STL plynovodní přípojka Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova č. p. 1370 - 1377“ na pozemku parc. č. 1502/167, ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000091/2019
(10)
13.03.2019 Rekonstrukce dvojdomu čp. 312/5 a čp. 313/7 při ulici Selských baterií v Praze - Řepích na pozemcích č.parc. 505 a 507 k.ů. Řepy
Us RMČ 000090/2019
(10)
13.03.2019 Kulturně - zábavná akce "Hon za velikonočními vajíčky" - souhlas s konáním akce a souhlas s výpůjčkou pozemků parc. č. 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13 a části pozemku parc. č. 1241/21 vše v k. ú. Řepy
Us RMČ 000089/2019
(10)
13.03.2019 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy (lokalita ul. K Šancím) pro provozování dočasné obslužné komunikace a stacionárního jeřábu
Us RMČ 000088/2019
(10)
13.03.2019 Žádost o změnu v nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 314 - zubní ordinace v čp. 1114 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy spočívající v rozšíření nájmu o dalšího nájemce a souhlas s poskytováním služeb zubního lékaře pro nově vznikající subjekt
Us RMČ 000087/2019
(10)
13.03.2019 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 25 m2 v přízemí domu čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000086/2019
(10)
13.03.2019 Volný byt č. 42, 2+k.k.,ve 8. podlaží, Nevanova čp. 1051, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000085/2019
(10)
13.03.2019 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“
Us RMČ 000084/2019
(10)
13.03.2019 „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení pavilonu C“
‹‹   Předchozí    2 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF