Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
20.23 15.10.2007 Usnesení k prodeji II.etapa - Náklady spojené s převodem vlastnictví  jednotek bytového domu Vondroušova č.p. 1167 až 1169  v k.ú. Řepy
20.22 15.10.2007 Usnesení k prodeji&nbsp;&nbsp; II. etapa <BR>1. návrh&nbsp;&nbsp; úplatného&nbsp;&nbsp; převodu&nbsp;&nbsp; nemovitostí,&nbsp; prodej&nbsp; pozemku parc.č.&nbsp; 1293/282&nbsp; pod panelovým domem&nbsp; č.p. 1167, ul. Vondroušova&nbsp; k.ú.Řepy, pozemku&nbsp; parc.č. 1293/283 pod&nbsp; panelovým domem č.p. 1168, ul. Vondroušova k.ú.Řepy, pozemku par.č. 1897 a par.č. 1898&nbsp; pod panelovým domem č.p. 1169, ul. Vondroušova k.ú. Řepy,<BR>2. návrh na změnu platebních podmínek resp. úhradu kupní ceny za&nbsp; jednotku,<BR>3. změna specifikace - oprávněný nájemce, <BR>4. změna v nakládání s nebytovými prostorami
20.21 15.10.2007 Usnesení k prodeji bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o&nbsp; vlastnictví bytů , v ul.&nbsp; Nevanova č. p. 1053 až 1055
20.20 15.10.2007 Usnesení k prodeji bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o&nbsp; vlastnictví bytů , v ul.&nbsp; Vondroušova č. p. 1150 až 1153, tj. III. Etapa prodej<BR>1. Seznam oprávněných nájemců pro prodej&nbsp; bytových jednotek bytového domu <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vondroušova č.p.&nbsp; 1150 až&nbsp; 1153 v m. č. Praha 17<BR>2. Návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
20.19 15.10.2007 Usnesení k prodeji bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o&nbsp; vlastnictví bytů , v ul.&nbsp; Španielova č. p. 1267 až 1269<BR>1. Seznam oprávněných nájemců pro prodej&nbsp; bytových jednotek bytového domu Španielova č.p.&nbsp; 1267 až&nbsp; 1269 v m. č. Praha 17<BR>2. Návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
20.18 15.10.2007 Usnesení k prodeji bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o&nbsp; vlastnictví bytů , v ul.&nbsp; Vondroušova č. p. 1167 až 1169, tj. II. etapa prodeje<BR>1. Seznam oprávněných nájemců pro prodej&nbsp; bytových jednotek bytového domu <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vondroušova&nbsp; č.p.&nbsp; 1167 až&nbsp; 1169 v m. č. Praha 17<BR>2. Návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
20.17 15.10.2007 Usnesení k metodickému pokynu k inventarizaci majetku a závazků m.č. Prahy 17 k 31.12.2007, složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2007
20.16 15.10.2007 Usnesení k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k.ú. Řepy
20.15 15.10.2007 Usnesení k oznámení změny právní formy společnosti AeskuLab, spol. s r.o. na AeskuLab a.s.
20.14 15.10.2007 Usnesení k žádosti o pronájem nebytového prostoru v suterénu domu čp.1285
20.13 15.10.2007 Usnesení k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru mezi CSCZ a paní Natašou Šmídlovou
20.12 15.10.2007 Usnesení k volnému bytu b.č.23 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. podlaží domu čp.1099/2 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy
20.11 15.10.2007 Usnesení k revokaci usnesení č. 19.16 z 3.10.2007
20.10 15.10.2007 Usnesení k žádosti Radky Sýkorové, Galandova 1236 o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 16 o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1236 v Galandově ul., Praha 17 - Řepy
20.9 15.10.2007 Usnesení k žádosti OS NAŠE ŘEPY - klubovna pro volnočasové aktivity skupin dětí a mládeže
20.8 15.10.2007 Usnesení k nákupu kopírovacího stroje
20.7 15.10.2007 Usnesení k návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2008 - připomínkové řízení
20.6 15.10.2007 Usnesení ke změně celkové kapacity Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030 k 1.9. 2008.
20.5 15.10.2007 Usnesení k vánočnímu prázdninovému provoz v Mateřské škole Laudova, místo výkonu Opuková.
20.4 15.10.2007 Usnesení k projednání dodatku č. 2&nbsp; víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu dle&nbsp; § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava fasády úřadu M.č. Praha 17,&nbsp; Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy"
20.3 15.10.2007 Usnesení k projednání žádosti firmy Stavokomplex spol.s r.o., Chrášťany 19, 252 19 p. Rudná, o posunutí termínu dokončení a předání díla "Stavební úprava panelového domu ul. Žufanova č.p. 1098,1099, Praha 6 - Řepy"
20.2 15.10.2007 Usnesení k projednání vypsání výzvy k předložení nabídky&nbsp; na veřejnou&nbsp; zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace "Oddechový areál na území lesoparku"a její financování
20.1 15.10.2007 Usnesení k projednání záměru na novostavbu administrativního objektu na pozemcích č. parc. 1352/151, 1352/152, 1352/153, 1351/51 k.ú. Řepy v ulici Reinerova, Praha - Řepy
19.25 03.10.2007 Usnesení k novele nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
19.24 03.10.2007 Usnesení k návrhům&nbsp; úplatného převodu nemovitostí a prodejní ceny pozemků <BR>1. návrh úplatného převodu nemovitostí - prodej&nbsp; domů v ul. Nevanova č.pop. 1053 až 1055 <BR>2. návrh úplatného převodu nemovitostí - prodej domů v ul. Španielova č.pop. 1267 až 1269&nbsp;&nbsp; <BR>3. návrh na&nbsp; prodejní cenu za 1 m2 pozemku
19.23 03.10.2007 Usnesení k žádosti Družstva Nevanova 1034, 1035, 1036 o souhlas vlastníka pozemků s umístěním lešení a kontejneru
19.22 03.10.2007 Usnesení k nedodržení lhůty splatnosti kupní ceny za byt. jednotku 1270/9 a návrh na odstoupení městské části Praha 17 od kupní smlouvy
19.21 03.10.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul.&nbsp; Jiránkova čp. 1135, v k.ú. Řepy o prodej&nbsp; obecních bytů do osobního vlastnictví
19.20 03.10.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul.&nbsp; Vondroušova čp. 1195 až 1198, v k.ú. Řepy o&nbsp; prodej&nbsp; obecních bytů do osobního vlastnictví
19.19 03.10.2007 Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky j.č. 1261/2 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 - 1266 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa
19.18 03.10.2007 Usnesení k žádosti pana MUDr. Jiřího Nedělky o prodej části pozemku parcelní číslo 1504/1&nbsp; k.ú.Řepy
19.17 03.10.2007 Usnesení k žádosti manželů XY&nbsp; o pronájem pozemku parcelní číslo 547/1, evid.č.6- zahrádky u kostela na Bílé Hoře
19.16 03.10.2007 Usnesení k žádosti o pronájem pozemku p.č. 1293/943, 1293/945
19.15 03.10.2007 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemků p.č. 1390/6, 1389/2
19.14 03.10.2007 Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku&nbsp; p.č. 1348, 1349/2
19.13 03.10.2007 Usnesení k doplnění Zásad prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17 a schválení Prováděcího předpisu
19.12 03.10.2007 Usnesení k vypsání výzvy dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava chodníku před panelovým objektem č.p. 1096 až 1099 ul. Žufanova a zajištění financování"
19.11 03.10.2007 Usnesení k vypsání výzvy na zpracování projektové dokumentace "Výměna oken a zateplení ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
19.10 03.10.2007 Usnesení k návrhu plánu investic Městské části Praha 17
19.9 03.10.2007 Usnesení k přijetí nabídky na úpravu plochy na pozemku č. parc. 1504/1 k.ú. Řepy
19.8 03.10.2007 Usnesení k projednání záměru na novostavbu administrativního objektu na pozemcích č. parc. 1352/151, 1352/152, 1352/153, 1351/51 k.ú. Řepy v ulici Reinerova, Praha - Řepy
19.7 03.10.2007 Usnesení k projednání dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na "Výměnu oken MŠ Laudova 1030, 1031, Praha 6 - Řepy
19.6 03.10.2007 Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace k územnímu řízení&nbsp; Makovského č.p. 1140 - 1145 a č.p. 1222 - 1227, Praha 17 - Řepy a zajištění rozhodnutí o umístění stavby"
19.5 03.10.2007 Usnesení k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2009
19.4 03.10.2007 Usnesení k zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 a rozpočtového výhledu do roku 2010 a Harmonogramu prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008&nbsp; a rozpočtového výhledu do roku 2010
19.3 03.10.2007 Usnesení k návrhu na odpis zůstatků u vybraných účtů hospodářské činnosti, které byly vyčísleny v účetní evidenci při správě bytového fondu, kterou zajišťuje správní firma OPTIMIS, spol. s r.o.
19.2 03.10.2007 Usnesení ke změně rozpočtu k 30.9. 2007
19.1 03.10.2007 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy
18.21 17.09.2007 Usnesení k souhlasu s prodloužením splatnosti půjčky
18.20 17.09.2007 Usnesení k žádosti MK
Tisk Export článku do PDF