Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
13.24 27.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o souhlas s podnájmem bytu č. v domě čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy
13.23 27.06.2007 Usnesení k volnému bytu č. 3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici
13.22 27.06.2007 Usnesení k návrhu na pronájem bytu č. 4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1016 v Laudově ulici, Praha 17 - Řepy
13.21 27.06.2007 Usnesení k nesouhlasu nájemců domu Španielova č.p. 1286 k.ú. Řepy se stanovením pořadí domů určených k prodeji
13.20 27.06.2007 Usnesení k rozdělení bytových panelových domů určených k prodeji do etap
13.19 27.06.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Žufanova čp. 1098 až 1099, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví
13.18 27.06.2007 Usnesení k pronájmu pozemku parc.č. 1353, ev.č. 9c - zahrádka "Ke Kaménce"
13.17 27.06.2007 Usnesení k žádosti paní XY o splátkování kupní ceny při prodeji pozemků p.č. 1613/1,2, lokalita RD Na Fialce I
13.16 27.06.2007 Usnesení k souhlasu vlastníka dotčených pozemků se stavbou Karlovarská ul.- napojení na akci ŘSD - úsek Drnovská- Slánská ke stavebnímu povolení
13.15 27.06.2007 Usnesení k žádosti společnosti Texat, s.r.o., se sídlem Ruzyňská 582/61, Praha 6 o výpůjčku pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy (komunikace Čistovická) za účelem umístění kontejneru podpůrného charitativního projektu Potex (sběr použitého textilu)
13.14 27.06.2007 Usnesení k žádosti o změnu smluvních stran smlouvy o nájmu nebytových prostor č. v ul. Žufanova čp. 1114 v Praze - Řepích
13.13 27.06.2007 Usnesení k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
13.12 27.06.2007 Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Klimatizace do prostorů pasů, Úřadu M.č. Praha 17"
13.11 27.06.2007 Usnesení ke schválení Kroniky za rok 2006
13.10 27.06.2007 Usnesení k stanovení platu podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a stanovení příplatku za vedení pro nově jmenované ředitelky mateřských škol
13.9 27.06.2007 Usnesení k odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části v roce 2007
13.8 27.06.2007 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
13.7 27.06.2007 Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu " dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Výměna oken MŠ Laudova 1030, 1031, Praha 6 - Řepy"
13.6 27.06.2007 Usnesení k návrhu na opětné projednání změny Z 1046/06 Cites v Zastupitelstvu M.č. Praha 17
13.5 27.06.2007 Usnesení k projednání žádosti města Hostivice o předběžný souhlas s umístěním kanalizačního řadu na pozemku č. parc. 1378/12 k.ú. Řepy
13.4 27.06.2007 Usnesení k projednání žádosti MHMP odboru ochrany prostředí na vytipování lokalit pro umístění sběrných dvorů
13.3 27.06.2007 Usnesení k žádosti MP o výměnu mobilních telefonů
13.2 27.06.2007 Usnesení k návrhu nařízení hl.m.Prahy. kterým se vymezují oblasti hl.m.Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
13.1 27.06.2007 Usnesení k dodatku smlouvy o dílo se společností KAS ,spol. s r.o. ve věci rozmístění sěrných košů na psí exkrementy
12.32 04.06.2007 Usnesení k prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku
12.31 04.06.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276
12.30 04.06.2007 Usnesení k návrhu na navýšení nákladů a výnosů v plánu hospodářské činnosti pro rok 2007
12.29 04.06.2007 Usnesení k doplnění komise "Břevnovská radiála"
12.28 04.06.2007 Usnesení k záměru č. 022/07/OSOM/P/b o úplatném převodu nemovitostí
12.27 04.06.2007 Usnesení k žádosti nájemců domu čp. 241, Čistovická ulice č. 22, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů <br />do osobního&nbsp; vlastnictví
12.26 04.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o snížení nájmu za byt ve Vondroušově ulici čp. 1153, Praha 17 - Řepy z důvodu zhoršení podmínek užívání bytu
12.25 04.06.2007 Usnesení ke změně v čl. Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17" schválených na zasedání ZMČ Praha 17 dne 4.4.2007
12.24 04.06.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. - <br />b.č. 13 o vel. 1+k.k s přísl. v 1. podlaží, tj. v přízemí čp.1193 ve Vondroušově ulici, Praha 17 - Řepy
12.23 04.06.2007 Usnesení k návrhu na odstoupení MČ Praha 17 z funkce člena kontrolní komise společenství jednotek Španielova 1270 - 1276
12.22 04.06.2007 Usnesení k žádosti společnosti For Tel s.r.o. se sídlem Nušlova 2286/37, Praha 5 zastupující na základě plné moci společnost Šindy, spol. s r.o. se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5, která zastupuje na základě plné moci investora stavby obchodní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1352/184 v k. ú. Řepy, ul. Reinerova.
12.21 04.06.2007 Usnesení k žádosti společnosti Šindy, spol. s r.o. se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5 zastupující na základě plné moci obchodní společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34, Praha 3 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1498/3 v k.ú. Řepy dotčený stavbou vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením " PH 17, Plzeňská čp. 320, ÚR 101, P-033-2-1107 ".
12.20 04.06.2007 Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk v Nevanově ulici čp. 1077
12.19 04.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
12.18 04.06.2007 Usnesení k žádosti paní XY o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
12.17 04.06.2007 Usnesení k žádosti manželů XY o souhlas s podnájmem bytu v domě čp.1213 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy
12.16 04.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o obnovení smlouvy o nájmu bytu - doložení
12.15 04.06.2007 Usnesení k úplatnému převodu pozemků p.č. 594,595
12.14 04.06.2007 Usnesení k úplatnému převodu pozemku p.č. 1352/218
12.13 04.06.2007 Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 13.6.2007
12.12 04.06.2007 Usnesení ke změně rozpočtu k 31.5. 2007
12.11 04.06.2007 Usnesení ke stanovení termínů jednání RMČ a ZMČ - II. pololetí r. 2007
12.10 04.06.2007 Usnesení k směrnici Úřadu m. č. Praha 17 o dodržování povinnosti vedoucích zaměstnanců Úřadu m. č. Praha 17 a členů zastupitelstva MČ Praha 17
12.9 04.06.2007 Usnesení ke schválení nového Organizačního řádu ÚMČ Praha 17
12.8 04.06.2007 Usnesení ke zřízení komise pro inventarizaci a převod majetku ze Speciální mateřské školy Fialka do Mateřské školy Laudova se speciálními třídami
12.7 04.06.2007 Usnesení ke změně kapacity školní družiny Základní školy genpor. Fr. Peřiny.
Tisk Export článku do PDF