Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
13.40 27.06.2007 Usnesení ke komunitnímu kompostování
13.39 27.06.2007 Usnesení k úhradě faktury za projektovou dokumentaci Stavby č. 7553 Břevnovská radiála, dopracování technické ověřovací studie proveditelnosti z října 2006
13.38 27.06.2007 Usnesení k rekonstrukci výtahů Vondroušova 1217-1218, Oprava výtahů Španielova 1281 - 1283
13.37 27.06.2007 Usnesení k projednání "Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická na Ruzyňské letiště"
13.36 27.06.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Jiránkova 1136, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví
13.35 27.06.2007 Usnesení ke jmenování vedoucího odboru občansko správního a stanovení jeho platu
13.34 27.06.2007 Usnesení k žádosti o převod nájemní smlouvy nebytového prostoru č.301 - cukrárna v přízemí domu čp. 1223, Makovského ul. Praha 6 - Řepy
13.33 27.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o uzavření nájemní smlouvy k bývalému domovnickému bytu v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
13.32 27.06.2007 Usnesení k žádosti paní XY o pronájem volného nebytového prostoru garážového stání v halových garáží čp.1192 ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy
13.31 27.06.2007 Usnesení k volnému bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. b.č. 73 o vel. 2+k.k s přísl. v 7. podlaží, tj. v 6. patře domu čp.1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
13.30 27.06.2007 Usnesení k volnému bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. b.č. 164 o vel. 2+k.k s přísl. v 6. podlaží, tj. v 5. patře domu čp.1193-4 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
13.29 27.06.2007 Usnesení ke změně rozpočtu k 30.6. 2007
13.28 27.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY Galandova 1238 o souhlas s místem podnikání pana XY
13.27 27.06.2007 Usnesení k žádosti manželů XY o prominutí dlužného nájemného s příslušenstvím za byt v Žufanově ulici čp. 1098
13.26 27.06.2007 Usnesení k žádosti manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
13.25 27.06.2007 Usnesení k žalobě paní XY proti MČ Praha 17 o zaplacení částky 650.000,- Kč s příslušenstvím - návrh dohody o narovnání
13.24 27.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o souhlas s podnájmem bytu č. v domě čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy
13.23 27.06.2007 Usnesení k volnému bytu č. 3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1276 ve Španielově ulici
13.22 27.06.2007 Usnesení k návrhu na pronájem bytu č. 4 o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1016 v Laudově ulici, Praha 17 - Řepy
13.21 27.06.2007 Usnesení k nesouhlasu nájemců domu Španielova č.p. 1286 k.ú. Řepy se stanovením pořadí domů určených k prodeji
13.20 27.06.2007 Usnesení k rozdělení bytových panelových domů určených k prodeji do etap
13.19 27.06.2007 Usnesení k žádosti nájemců bytového panelového domu v ul. Žufanova čp. 1098 až 1099, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví
13.18 27.06.2007 Usnesení k pronájmu pozemku parc.č. 1353, ev.č. 9c - zahrádka "Ke Kaménce"
13.17 27.06.2007 Usnesení k žádosti paní XY o splátkování kupní ceny při prodeji pozemků p.č. 1613/1,2, lokalita RD Na Fialce I
13.16 27.06.2007 Usnesení k souhlasu vlastníka dotčených pozemků se stavbou Karlovarská ul.- napojení na akci ŘSD - úsek Drnovská- Slánská ke stavebnímu povolení
13.15 27.06.2007 Usnesení k žádosti společnosti Texat, s.r.o., se sídlem Ruzyňská 582/61, Praha 6 o výpůjčku pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy (komunikace Čistovická) za účelem umístění kontejneru podpůrného charitativního projektu Potex (sběr použitého textilu)
13.14 27.06.2007 Usnesení k žádosti o změnu smluvních stran smlouvy o nájmu nebytových prostor č. v ul. Žufanova čp. 1114 v Praze - Řepích
13.13 27.06.2007 Usnesení k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
13.12 27.06.2007 Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Klimatizace do prostorů pasů, Úřadu M.č. Praha 17"
13.11 27.06.2007 Usnesení ke schválení Kroniky za rok 2006
13.10 27.06.2007 Usnesení k stanovení platu podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a stanovení příplatku za vedení pro nově jmenované ředitelky mateřských škol
13.9 27.06.2007 Usnesení k odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části v roce 2007
13.8 27.06.2007 Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
13.7 27.06.2007 Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu " dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Výměna oken MŠ Laudova 1030, 1031, Praha 6 - Řepy"
13.6 27.06.2007 Usnesení k návrhu na opětné projednání změny Z 1046/06 Cites v Zastupitelstvu M.č. Praha 17
13.5 27.06.2007 Usnesení k projednání žádosti města Hostivice o předběžný souhlas s umístěním kanalizačního řadu na pozemku č. parc. 1378/12 k.ú. Řepy
13.4 27.06.2007 Usnesení k projednání žádosti MHMP odboru ochrany prostředí na vytipování lokalit pro umístění sběrných dvorů
13.3 27.06.2007 Usnesení k žádosti MP o výměnu mobilních telefonů
13.2 27.06.2007 Usnesení k návrhu nařízení hl.m.Prahy. kterým se vymezují oblasti hl.m.Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
13.1 27.06.2007 Usnesení k dodatku smlouvy o dílo se společností KAS ,spol. s r.o. ve věci rozmístění sěrných košů na psí exkrementy
12.32 04.06.2007 Usnesení k prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku
12.31 04.06.2007 Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276
12.30 04.06.2007 Usnesení k návrhu na navýšení nákladů a výnosů v plánu hospodářské činnosti pro rok 2007
12.29 04.06.2007 Usnesení k doplnění komise "Břevnovská radiála"
12.28 04.06.2007 Usnesení k záměru č. 022/07/OSOM/P/b o úplatném převodu nemovitostí
12.27 04.06.2007 Usnesení k žádosti nájemců domu čp. 241, Čistovická ulice č. 22, v k.ú. Řepy o prodej obecních bytů <br />do osobního&nbsp; vlastnictví
12.26 04.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o snížení nájmu za byt ve Vondroušově ulici čp. 1153, Praha 17 - Řepy z důvodu zhoršení podmínek užívání bytu
12.25 04.06.2007 Usnesení ke změně v čl. Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17" schválených na zasedání ZMČ Praha 17 dne 4.4.2007
12.24 04.06.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. - <br />b.č. 13 o vel. 1+k.k s přísl. v 1. podlaží, tj. v přízemí čp.1193 ve Vondroušově ulici, Praha 17 - Řepy
12.23 04.06.2007 Usnesení k návrhu na odstoupení MČ Praha 17 z funkce člena kontrolní komise společenství jednotek Španielova 1270 - 1276
Tisk Export článku do PDF