Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
11.6 23.05.2007 Usnesení ke schválení kandidáta na funkci ředitele Mateřské školy Pastelka.
11.7 23.05.2007 Usnesení ke schválení kandidáta na funkci ředitele Mateřská škola Laudova se speciálními třídami.
10.33 02.05.2007 Usnesení k návrhu na odpis pohledávky v doplňkové činnosti u příspěvkové organizace
10.32 02.05.2007 Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti městské části Praha 17
10.29 02.05.2007 Usnesení k žádosti manželů o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Španielova 1274, Praha - Řepy
10.26 02.05.2007 Usnesení k vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení a implementace nového<br />komplexního informačního systému"
10.24 02.05.2007 Usnesení k přesunu finančních prostředků mezi fondy v Základní škole genpor. Fr. Peřiny.
10.22 02.05.2007 Usnesení k žádosti nájemce nebytového prostoru č. 302 umístěného v přízemí Kulturního domu Průhon, Socháňova 1220, Praha - Řepy společnosti MASO A-Z s.r.o. se sídlem Strakonická 409, Praha 5 jednatelem společnosti, o souhlas s převodem nájemní smlouvy na nového nájemce
10.21 02.05.2007 Usnesení k žádosti JUDr. Milady Bohatové, advokátky zastupující na základě plné moci obchodní <br />firmu PRE distribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 1029/22 a 1029/23 v k.ú. Řepy dotčené stavbou "kabelové <br />podzemní vedení 22 kV pro zajištění příkonu z rozvodny Zličín pro Multifunkční centrum <br />Dlouhá Míle".
10.19 02.05.2007 Usnesení k žádosti o znovuprojednání žádosti o přidělení obecního bytu Radou městské části Praha 17
10.16 02.05.2007 Usnesení k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy o odpuštění dlužného nájemného a o zrušení exekučního příkazu
10.15 02.05.2007 Usnesení k žádosti o snížení smluvního nájemného a o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1242 v Galandově ul., Praha 17 - Řepy na dobu neurčitou
10.14 02.05.2007 Usnesení k žádosti o snížení smluvního nájemného a o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1237 v Galandově ul., Praha 17-Řepy na dobu neurčitou
10.11 02.05.2007 Usnesení k projednání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění "Prohlášení vlastníka pro IV.etapu prodeje dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů"
10.10 02.05.2007 Usnesení k projednání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Prohlášení vlastníka pro III.etapu prodeje dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění"
10.6 02.05.2007 Usnesení ke schválení vyúčtování nájemného za užívání objektu Žalanského 68/54
10.4 02.05.2007 Usnesení k žádosti o stanovisko k záměru na výstavbu veterinární kliniky
10.12 02.05.2007 Usnesení k žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky
10.5 02.05.2007 Usnesení k projednání návrhu konceptu změny 1344/00 (prodloužení trasy metra A z Dejvic na Letiště Ruzyně) Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Tisk Export článku do PDF