Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
12.20 04.06.2007 Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk v Nevanově ulici čp. 1077
12.19 04.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
12.18 04.06.2007 Usnesení k žádosti paní XY o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
12.17 04.06.2007 Usnesení k žádosti manželů XY o souhlas s podnájmem bytu v domě čp.1213 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy
12.16 04.06.2007 Usnesení k žádosti pana XY o obnovení smlouvy o nájmu bytu - doložení
12.15 04.06.2007 Usnesení k úplatnému převodu pozemků p.č. 594,595
12.14 04.06.2007 Usnesení k úplatnému převodu pozemku p.č. 1352/218
12.13 04.06.2007 Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 13.6.2007
12.12 04.06.2007 Usnesení ke změně rozpočtu k 31.5. 2007
12.11 04.06.2007 Usnesení ke stanovení termínů jednání RMČ a ZMČ - II. pololetí r. 2007
12.10 04.06.2007 Usnesení k směrnici Úřadu m. č. Praha 17 o dodržování povinnosti vedoucích zaměstnanců Úřadu m. č. Praha 17 a členů zastupitelstva MČ Praha 17
12.9 04.06.2007 Usnesení ke schválení nového Organizačního řádu ÚMČ Praha 17
12.8 04.06.2007 Usnesení ke zřízení komise pro inventarizaci a převod majetku ze Speciální mateřské školy Fialka do Mateřské školy Laudova se speciálními třídami
12.7 04.06.2007 Usnesení ke změně kapacity školní družiny Základní školy genpor. Fr. Peřiny.
12.6 04.06.2007 Usnesení k návrhu odměn ředitelů škol, KS Průhon a Centra sociálně zdravotních služeb za I. pololetí 2007
12.5 04.06.2007 Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava fasády úřadu MČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy"
12.4 04.06.2007 Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu " dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava hřiště na parc. č. 1293/84 k.ú. Řepy ZŠ Socháňova, Praha - Řepy, 3. etapa - povrchy"
12.3 04.06.2007 Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Studie rekonstrukce 1.n.p., č.p. 1124 ul. Španielova - ZUŠ"
12.2 04.06.2007 Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken MŠ Socháňova č.p. 1175, 1176", Praha 6 - Řepy
12.1 04.06.2007 Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště na pozemku č. parc.1142/225 k.ú. Řepy"
11.49 23.05.2007 Usnesení k rozšíření zmocnění k zastupování Mč Praha 17 při jednání shromáždění vlastníků domu Španielova 1270 -1276
11.45 23.05.2007 Usnesení k žádosti firmy GUNA spol. s.r.o., se sídlem Nevanova 1050 o změnu v sortimentu v nebytovém prostoru v přízemí objektu čp. 1220 v ulici Socháňova, Praha 17 - Řepy (KS Průhon)
11.44 23.05.2007 Usnesení k žádosti o poskytnutí slevy z nájmu za nebytový prostor v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 17 - Řepy
11.40 23.05.2007 Usnesení k II. etapě prodeje - Náklady spojené s převodem vlastnictví jednotek bytového domu Španielova č.p. 1261 až 1266 v k.ú. Řepy
11.39 23.05.2007 Usnesení k výpovědi smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 1353, ev.č. 9c - zahrádka "Ke Kaménce" z důvodu neplacení nájemného
11.38 23.05.2007 Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru garážového stání č.54 v suterénu halových garáží čp.1192 ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy
11.37 23.05.2007 Usnesení k žádosti o ukončení nájemní smlouvy garážového stání dohodou
11.36 23.05.2007 Usnesení k žádosti o pronájem obecního bytu
11.33 23.05.2007 Usnesení k žádosti Domova sv. Karla Boromejského o finanční příspěvek na pořádání Dětské pouti
11.29 23.05.2007 Usnesení k žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou
11.28 23.05.2007 Usnesení k žádosti o možnost splácení poplatků z prodlení
11.27 23.05.2007 Usnesení k návrhu výměny bytů
11.26 23.05.2007 Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu v domě čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy
11.23 23.05.2007 Usnesení k žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě čp. 1135 v Jiránkově ul., Praha 17 - Řepy
11.22 23.05.2007 Usnesení k žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v domě čp. 1121 v Bendově ul., Praha 17 - Řepy
11.21 23.05.2007 Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu . v 7. podlaží domě čp. 1164 ve Vondroušově ul., Praha 17 - Řepy na dobu neurčitou
11.20 23.05.2007 Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu. v domě čp. 1120 v Bazovského ul., Praha 17 - Řepy
11.19 23.05.2007 Usnesení k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu v domě čp. 1093 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy
11.18 23.05.2007 Usnesení k žádosti nájemce Žufanova 1095 o obnovení smlouvy o nájmu bytu
11.17 23.05.2007 Usnesení k žádosti společnosti VEKRA spol. s r.o., se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, obchodní zastoupení Dejvice, Jaselská 10, Praha 6 o pronájem pozemku č. parc. 1293/974 v k. ú. Řepy za účelem zřízení meziskládky materiálu pro akci: výměna oken na obytném objektu Makovského č. pop. 1202-1206
11.16 23.05.2007 Usnesení k žádosti obchodní firmy Pražská plynárenská Distrubuce, a.s., se sídlem U plynárny 500, Praha 4 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1381/1 v k. ú. Řepy, ul. Čistovická<br />
11.9 23.05.2007 Usnesení k odvolání z funkce Mgr. Naděždy Zemanové, ředitelky Speciální mateřské školy Fialka.
11.8 23.05.2007 Usnesení k pozastavení výkonu pronájmu nebytových prostor v objektu Mš Laudova se speciálními třídami, místo výkonu Laudova 1/1031 pro občanské sdružení APLA.
11.6 23.05.2007 Usnesení ke schválení kandidáta na funkci ředitele Mateřské školy Pastelka.
11.7 23.05.2007 Usnesení ke schválení kandidáta na funkci ředitele Mateřská škola Laudova se speciálními třídami.
10.33 02.05.2007 Usnesení k návrhu na odpis pohledávky v doplňkové činnosti u příspěvkové organizace
10.32 02.05.2007 Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti městské části Praha 17
10.29 02.05.2007 Usnesení k žádosti manželů o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v ul. Španielova 1274, Praha - Řepy
10.26 02.05.2007 Usnesení k vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení a implementace nového<br />komplexního informačního systému"
10.24 02.05.2007 Usnesení k přesunu finančních prostředků mezi fondy v Základní škole genpor. Fr. Peřiny.
Tisk Export článku do PDF