Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
59.21 08.04.2009 Usnesení k žádosti paní XY oprávněné nájemkyně o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1212/XY ul. Vondroušova 1212 – prodej IV. etapa
59.20 08.04.2009 Usnesení k žádosti manželů XY o vystavení nájemní smlouvy k bytu v domě čp. 1232, Galandova ulice a zařazení do privatizace
59.18 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY  pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242
59.17 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242
59.16 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242
59.15 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242
59.14 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1234/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234
59.13 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1162/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166
59.12 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1150/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153
59.11 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1233/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234
59.10 08.04.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1025/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027
59.9 08.04.2009 Usnesení k žádosti UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 o souhlas s montáží a umístěním monitorovacího zařízení úrovně signálu pro vysílání do STA na anténě STA na strojovně výtahu na střeše domu čp. 1171, Vondroušova ulice
59.8 08.04.2009 Usnesení k pronájmu části pozemku parc. č. 1900 v k. ú. Řepy v ulici Socháňova
59.7 08.04.2009 Usnesení k žádosti společnosti DKNV Media, s.r.o. o souhlasné stanovisko s umístěním reklamních zařízení na částech pozemků parc. č. 590, 1378/6,  1347/1 a 1360/5 v k. ú.  Řepy podél ulice Karlovarská
59.6 08.04.2009 Usnesení k žádosti společnosti SUPER Sport spol. s r.o. o souhlasné stanovisko s umístěním reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1378/29  v k. ú.  Řepy, při ulici Karlovarská
59.5 08.04.2009 Usnesení k oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí k záměru Boromeum – dům pro seniory dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
59.4 08.04.2009 Usnesení k výměně oken ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy
59.3 08.04.2009 Usnesení k výměně oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
59.2 08.04.2009 Usnesení k PD přeložka kabelů dopravních podniků v blízkosti objektu Makovského 1140 – 1145 a 1222 – 1227, Praha 6 - Řepy
59.1 08.04.2009 Usnesení k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1150-1153, Vondroušova 1151/19, Praha 6 – Řepy
58.30 25.03.2009 Usnesení ke koordinátoru bezpečnosti práce na staveništi na stavbu „Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1124, Praha 6 – Řepy“ ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
58.29 25.03.2009 Usnesení k žádosti Společenství vlastníků pro dům  Španielova 1267-1269, Španielova 1269, Praha 6-Řepy o převod finančních prostředků  z fondu oprav na účet tohoto společenství
58.28 25.03.2009 Usnesení k předložení žádosti o zařazení provozovny do návrhu obecně závazné vyhlášky  č. 19/2007 Sb.hl.m.Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
58.27 25.03.2009 Usnesení ke změně rozpočtu k 31.3. 2009 – DODATEK
58.26 25.03.2009 Usnesení k Územní studii Řepy
58.25 25.03.2009 Usnesení k opravě střechy MŠ Laudova 1030, Praha 6 - Řepy
58.24 25.03.2009 Usnesení k architektonicko urbanistické objemové studii Polyfunkčního domu na pozemcích č.2136,1293/05 a 1293/06 k.ú. Řepy podél ulice Slánská,  Praze 17 – Řepy
58.23 25.03.2009 Usnesení k vybudování náhradní komory pro bytovou jednotku č. 1288/XY v 7.NP do prostoru sklepů v suterénu domu čp. 1288, Španielova ul., jako náhradu za používání stávající komory, přístupné přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY
58.22 25.03.2009 Usnesení k vybudování náhradního sklepa, pro bytovou jednotku č. 1288/XY  v  3.NP, do prostoru suterénu domu čp. 1288, Španielova ul.,  jako náhradu za používání stávající komory, přístupné přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY
58.21 25.03.2009 Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Galandova 1235-1238, Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění
58.20 25.03.2009 Usnesení k žádosti  manželů XY, bytem Jiránkova 1137, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
58.19 25.03.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Laudova 1015 o udělení souhlasu s podnájmem bytu
58.18 25.03.2009 Usnesení k žádosti pana a pní XY, Jiránkova 1135 o prominutí kauce při navázání nové nájemní smlouvy
58.17 25.03.2009 Usnesení k přidělení náhradního bytu o vel. 3+1/L v domě čp. 1155, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy za přízemní byt o vel. 3+1/L v domě čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy a rozhodnutí o jednorázové úhradě za přestěhování do náhradního bytu
58.16 25.03.2009 Usnesení k žádosti pana XY, Vondroušova 1159 o přechod nájmu bytu
58.15 25.03.2009 Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o prodloužení nájemní smlouvy
58.14 25.03.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1242/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú. Řepy,  prodej VI.etapa
58.13 25.03.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1241/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú. Řepy,  prodej VI.etapa
58.12 25.03.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1240/XY pro prodej  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú. Řepy,  prodej VI.etapa
58.11 25.03.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1239/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú. Řepy,  prodej VI.etapa
58.10 25.03.2009 Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1239/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242 v k.ú. Řepy,  prodej VI.etapa
58.9 25.03.2009 Usnesení k prodeji pozemku  parc.č. 2136 v  k.ú. Řepy
58.8 25.03.2009 Usnesení k prodeji pozemků  parc.č. 1293/229, 1293/230 a 2182 v  k.ú. Řepy
58.6 25.03.2009 Usnesení k žádosti o souhlas s připojením objektů ZŠ na poplachový monitorovací systém HMP
58.5 25.03.2009 Usnesení k prázdninovému provozu mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu
58.4 25.03.2009 Usnesení ke změně kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol MČ Prahy 17
58.3 25.03.2009 Usnesení k vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu  „Zpracování projektové  dokumentace – rekonstrukce chodníků ul. Krolmusova v Praze – Řepích“
58.2 25.03.2009 Usnesení k dodatku smlouvy s f. T-Systems Czech Republic a.s.
58.1 25.03.2009 Usnesení k předložení návrhu „Navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 17“
57.2 16.03.2009 Usnesení k uplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ za rok 2008
Tisk Export článku do PDF