Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
75.22 26.10.2009 k souhlasnému stanovisko a pronájmu části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k.ú. Řepy při ulice Karlovarská, změna nájemní smlouvy
75.21 26.10.2009 k výběrovému řízení pro prodej nemovitosti čp. 427 s pozemkem parc. č. 1361 u komunikace Karlovarská v k. ú. Řepy
75.20 26.10.2009 k žádosti o doplnění smlouvy k nebytovému prostoru č. 306 prodejny Delix market, umístěné v přízemí KS Průhon, Socháňova čp. 1220, Praha – Řepy o druhého účastníka sdružení pana XY
75.19 26.10.2009 ke složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2009; K metodickému pokynu k inventarizaci majetku a závazků m. č. Praha 17 k 31. 12. 2009
75.18 26.10.2009 k úpravě vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1040 - 1045, Praha 6 - Řepy
75.17 26.10.2009 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení „Stavební úprava panelového domu ul. Vondroušova čp. 1193 - 1198, Praha 6 – Řepy“
75.16 26.10.2009 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222-1227, Praha 6 - Řepy“
75.15 26.10.2009 k žádosti o schválení slevy projektové dokumentace Galandova 1232 - 1234
75.13 26.10.2009 k zateplení, sanace střechy Socháňova 1221, Praha 6 - Řepy
75.12 26.10.2009 ke zpracování projektové dokumentace „Přístavba zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111“
75.11 26.10.2009 k objednání 2 ks lip Tilia cordata ´Greenspire které jsou součástí „Přemístění kaple č. 8 na pozemku č. parc. 397 k. ú. Řepy, na pozemek č. parc. 548 k. ú. Řepy“
75.10 26.10.2009 k přemístění kaple č. 8 na pozemku č. parc. 397 k. ú. Řepy, na pozemek č. parc. 548 k. ú. Řepy
75.9 26.10.2009 k informaci o projednávání konceptu Územního plánu hl. m. Prahy
75.8 26.10.2009 k žádosti o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 342/11 k. ú. Řepy vlastníkovi stavby na něm umístěné
75.7 26.10.2009 k REVOKACI usnesení č. 73.1 ze dne 30. 9. 2009 k Návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
75.6 26.10.2009 k návrhu na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
75.5 26.10.2009 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Nevanova 1053-1055, Nevanova 1053/21, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
75.4 26.10.2009 ke změnám rozpočtu k 31. 10. 2009
75.3 26.10.2009 k návrhu nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
75.2 26.10.2009 ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost – Přemístění kapličky při ul. Karlovarská
75.1 26.10.2009 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění OZV č. 19/2008 a OZV č. 5/2009 Sb. hl. m. Prahy
74.36 14.10.2009 ke zvýšení ceny tepla v domácnostech
74.35 14.10.2009 k žádosti občanského sdružení CENTRED o. s. o finanční příspěvek ve výši 1 000, - Kč na provozování webových stránek www.sedesatka.cz
74.34 14.10.2009 k instalaci pojezdových regálů v prostoru centrální spisovny Žalanského 291 a archivu odboru výstavby Španielova
74.33 14.10.2009 k žádosti o povolení natáčení
74.32 14.10.2009 k souhlasu s uzavřením křižovatky Žalanského a Slánská dne 14. 11. 2009 v době od 6:00 do 13:00 hodin; k souhlasu se zrušením zastávek BUS Řepský hřbitov, Za Slánskou silnicí bez náhrady dne 14. 11. 2009 v době od 6:00 do 13:00 hodin; k souhlasu s uzavřen
74.31 14.10.2009 k informaci o řešení havárie na MŠ Socháňova
74.30 14.10.2009 k protihlukovému pásu zeleně podél ulice Plzeňské – úprava projektové dokumentace
74.29 14.10.2009 k návrhu na odměny členům řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb, kteří nejsou za svou činnost honorováni z prostředků M. č.
74.28 14.10.2009 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Španielova 1253 v Praze - Řepích a rekonstrukce sportovní plochy v Socháňově ul. v Praze - Řepích na víceúčelové sportovní hřiště“
74.27 14.10.2009 k opravě chodníku ul. Krolmusova v Praze 6 – Řepy
74.26 14.10.2009 k volnému bytu o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1119 v Bazovského ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
74.25 14.10.2009 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1118 v Bazovského ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji
74.24 14.10.2009 k volnému bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem
74.23 14.10.2009 k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. patře domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji
74.22 14.10.2009 ke zpětvzetí žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1098, Žufanova ul. Praha 6 – Řepy
74.21 14.10.2009 k výzvě na pojistné smlouvy na pojištění majetku
74.20 14.10.2009 k žádosti pana XY, Vondroušova 1159 o přidělení náhradního bytu
74.16 14.10.2009 k VI. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Španielova čp. 1284 až 1290 v k. ú. Řepy
74.15 14.10.2009 k VI. etapě prodeje BJ bytového domu Španielova čp. 1284 až 1290 v k. ú. Řepy
74.14 14.10.2009 k žádosti o pronájem volné sklepní kóje v suterénu domu čp. 1142 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy
74.13 14.10.2009 k žádosti o souhlas se zařazením restaurační zahrádky Music clubu V. I. P. (čp. 439, ul. Ke kulturnímu domu, Praha – Řepy) do „Tržního řádu“
74.12 14.10.2009 k souhlasu s vybudováním druhého vjezdu k RD č. p. XY přes pozemek dle KN parc. č. XY v k. ú. Řepy
74.11 14.10.2009 k souhlasu s připojením vjezdu do garáží penzionu čp. XY přes pozemek dle KN parc. č. XY v k. ú. Řepy
74.10 14.10.2009 k žádosti o souhlas s připojením na místní komunikaci na parc. č. XY, ul. Kartounářů
74.9 14.10.2009 k připojení sjezdu z pozemku p. č. XY
74.8 14.10.2009 k pronájmu pozemku parc. č. XY a části pozemku parc. č. XY v k. ú. Řepy
74.7 14.10.2009 k aktualizaci znaleckého posudku č. 2148-092/07
74.6 14.10.2009 k předání kamer do majetku hlavního města Prahy
74.5 14.10.2009 k výměně oken, zateplení, sanace střechy objektu MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy
Tisk Export článku do PDF