Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
14.35 27.04.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce topného systému ZŠ genpor. Františka Peřiny Socháňova 19/1139, Praha - Řepy“
14.34 27.04.2011 k žádosti paní XY o stažení žaloby na vyklizení bytu o vel. 3+1/l v 7. podlaží domu Galandova čp. 1243, Praha 6 – Řepy a žádost pana XY, bytem v byt. jednotce č. 1243/XY Galandova čp. 1243 o uzavření nájemní smlouvy k předmětné bytové jednotce č. 1243/XY
14.33 27.04.2011 k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
14.30 27.04.2011 k žádosti paní XY, Španielova 1289 o odpuštění poplatků z prodlení za byt. jednotku o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1289, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
14.29 27.04.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1224 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
14.28 27.04.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1093 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
14.27 27.04.2011 k žádosti pana XY, Žufanova 1093 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
14.26 27.04.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
14.25 27.04.2011 k žádosti Vězeňské služby ČR o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
14.24 27.04.2011 k žádosti paní XY, Zrzavého 1082, Praha 6 - Řepy o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení
14.23 27.04.2011 k žádosti paní XY, Španielova 1277 o uzavření nájemní smlouvy
14.22 27.04.2011 k žádosti paní XY, Jiránkova čp. 1135 o vrácení kauce složené při navázání nájemní smlouvy
14.21 27.04.2011 k žádosti o souhlas s rozšířením účelu nájmu nebytového prostoru 1223.1 v Makovského čp. 1223
14.20 27.04.2011 k opravám sušáren bytových domů Makovského 1140 - 1145, 1222 – 1227
14.19 27.04.2011 ke stavební úpravě – sklepní komora v 5. patře Makovského 1222
14.18 27.04.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/54 a 1293/55 v k. ú. Řepy
14.16 27.04.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1353 eč. 5 zahrádkářská kol. Ke Kaménce
14.14 27.04.2011 k vyjádření k prodloužení provozování sběrny surovin v ul. Žalanského, na poz. parc. č. 38, k.ú. Řepy, ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů, je-li v souladu s funkčním využitím území dle platného územního plánu
14.12 27.04.2011 k dopracování projektové dokumentace „Zateplení MŠ Laudova 1030 - 1031“
14.11 27.04.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 - Řepy“
14.10 27.04.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283 se sídlem Španielova 1283/22, Praha 6 – Řepy
14.9 27.04.2011 k žádosti Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Jiránkova 1138/2, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství
14.8 27.04.2011 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, Jiránkova 1137/1, Praha 6 - Řepy
14.7 27.04.2011 ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010; ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010
14.6 27.04.2011 ke spolupráci s komoditní burzou při výběru dodavatele energií
14.5 27.04.2011 ke Zprávě o činnosti odd. kontroly a pojištění kanceláře tajemníka za období 2009 - 2010
14.4 27.04.2011 k žádosti Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 – Stodůlkách
14.3 27.04.2011 k finančnímu daru firmy Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis Praha 6 Městské části Praha 17
14.2 27.04.2011 ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
14.1 27.04.2011 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
13.53 11.04.2011 k revokaci usnesení č. 12.40 ze dne 30. 3. 2011
13.52 11.04.2011 k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1223 v ul. Makovského, Praha 6 – Řepy
13.51 11.04.2011 k veřejné zakázce na službu „Revitalizace plochy při ul. Karlovarské u přemístěné kaple č. 8“
13.50 11.04.2011 k veřejné zakázce „ Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“
13.49 11.04.2011 k žádosti o schválení příspěvku paní XY a pana XY na školu v přírodě pro své děti
13.48 11.04.2011 k návrhu na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2010
13.47 11.04.2011 ke změnám rozpočtu k 30. 4. 2011
13.46 11.04.2011 k dočasnému vjezdu na pozemek ve vlastnictví P&K developers, s. r. o.
13.45 11.04.2011 ke studii proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě – výběr dodavatele
13.44 11.04.2011 k veřejné zakázce na stavební práce „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny“
13.43 11.04.2011 k žádosti paní XY, bytem Španielova čp. 1281, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt. jednotce o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1281, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy
13.42 11.04.2011 k žádosti paní XY, bytem Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v bytě o vel. 2+k.k. v 8. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy
13.41 11.04.2011 k žádosti paní XY, bytem Galandova čp. 1245, Praha 6 – Řepy o ukončení výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1245, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy
13.40 11.04.2011 k žádosti paní XY, bytem Vondroušova čp. 1195, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a pozastavení výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1195, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy
13.39 11.04.2011 k žádosti pana XY, bytem Bazovského čp. 1118, Praha 6 – Řepy o posunutí splátkového kalendáře o 1 měsíc
13.38 11.04.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1237/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238
13.37 11.04.2011 k žádosti pana XY, Vondroušova 1165, Praha 6 - Řepy o prodej bytové jednotky o vel. 3+1/L v domě čp. 1165, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy za tržní cenu
13.36 11.04.2011 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy
13.35 11.04.2011 k volné bytové jednotce o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1271 ve Španielově ulici
13.34 11.04.2011 k volné bytové jednotce o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1243 v Galandově ulici
Tisk Export článku do PDF