Usnesení RMČ

‹‹   Předchozí   6 7 8 9 11 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
Us RMČ 000238/2019
(18)
26.06.2019 Návrh OZV o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Us RMČ 000237/2019
(18)
26.06.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2019.
Us RMČ 000236/2019
(18)
26.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK
Us RMČ 000235/2019
(17)
10.06.2019 Finanční dar 2 835 787 Kč od Letiště Praha, a.s. na schválené projekty MČ Praha 17 (péče o zeleň, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)
Us RMČ 000234/2019
(17)
10.06.2019 Výzva k podání nabídek na zajištění výuky plavání pro žáky základních a mateřských škol v Praze 17 ve Sportovním centru Řepy
Us RMČ 000233/2019
(17)
10.06.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
Us RMČ 000232/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1429/2, 1293/939, 1293/940, 1293/942, 2194 a části pozemků parc. č. 1429/5 a 1293/941 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000231/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1293/228 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
Us RMČ 000230/2019
(17)
10.06.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1079, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000229/2019
(17)
10.06.2019 Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 13 o vel. 2+1/L. s přísl. v 5. podlaží domu č.p. 1078, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000228/2019
(17)
10.06.2019 Program zasedání ZMČ 7 dne 19. 6. 2019
Us RMČ 000227/2019
(17)
10.06.2019 Volný byt č. 7, 2+k.k., ve 2. podlaží, Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000226/2019
(17)
10.06.2019 Volný byt č. 66, 2+k.k., v 11. podlaží, Jiránkova čp. 1135, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Us RMČ 000225/2019
(17)
10.06.2019 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 172 o vel. 2+1/L s přísl. v 7. podlaží, bezbariérového domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy
Us RMČ 000224/2019
(17)
10.06.2019 Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy, ul. U Boroviček, stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací
Us RMČ 000223/2019
(17)
10.06.2019 Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXIII."
Us RMČ 000222/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Centra sociálně zdravotních služeb o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o terasu (cca 48 m2) přiléhající k zadní části objektu.
Us RMČ 000221/2019
(17)
10.06.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17 o výměře 70 m2 (lokalita křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu, Karlovarská)
Us RMČ 000220/2019
(17)
10.06.2019 Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2056, parc. č. 1404/20, parc. č. 1404/1, parc. č. 1142/854, parc. č. 2058, zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Us RMČ 000219/2019
(17)
10.06.2019 Souhlas s pronájmem pozemku parc. č. 593/4 v k. ú. Řepy, pro dočasné umístění stacionárního jeřábu a stavebního zařízení a části pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy, pro umístění stavebního materiálu. Dotčené pozemky jsou ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000218/2019
(17)
10.06.2019 Stavba "Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 6 a 17 - Břevnov, Ruzyně, Řepy" - souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1378/30, 1378/34, 1378/24, 1378/32, 1381/2, 539/1, 593/2, 1390/4, 1390/5, 1390/1, 1381/1, 1393 a 1391 v k. ú. Řepy a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na výše uvedených pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000217/2019
(17)
10.06.2019 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.2018/0166 "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
Us RMČ 000216/2019
(17)
10.06.2019 Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy - zpracování projektové dokumentace
Us RMČ 000215/2019
(17)
10.06.2019 Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě - přijetí nabídky
Us RMČ 000214/2019
(17)
10.06.2019 Smlouva o výpůjčce mezi Hasičským záchranným sborem a MČ Praha 17
Us RMČ 000213/2019
(17)
10.06.2019 Připomínkování novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Menší navrhovaná změna se dotýká textové části, ostatní změny se dotýkají aktualizace a upřesnění přílohy č. 1 k nařízení.
Us RMČ 000212/2019
(17)
10.06.2019 Žádost o dotace z OPZ na projekt "Zkvalitnění řízení a služeb ÚMČ Praha 17"
Us RMČ 000211/2019
(17)
10.06.2019 Podstatné snížení dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 - MPSV) na rok 2019 k financováním běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce na území MČ Praha 17.
Us RMČ 000210/2019
(17)
10.06.2019 Změny rozpočtu k 30. 6. 2019
Us RMČ 000209/2019
(17)
10.06.2019 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019
Us RMČ 000208/2019
(16)
03.06.2019 „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“ - přijetí nabídky
Us RMČ 000207/2019
(16)
03.06.2019 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Poskytnutí služeb spojených s tiskovým prostředím"
Us RMČ 000206/2019
(16)
03.06.2019 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)
Us RMČ 000205/2019
(15)
22.05.2019 Změny rozpočtu k 31. 5. 2019 - DODATEK II
Us RMČ 000204/2019
(15)
22.05.2019 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Změnové listy č.36,50,54,60,61,62,68,69,70,71,74,77
Us RMČ 000203/2019
(15)
22.05.2019 Dočasný přístup k zahrádkářské kolonii na pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Řepy po dobu realizace stavby "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze Řepích, přes pozemky ve vlastnictví HORNBACH BAUMARKT spol. s r. o.
Us RMČ 000202/2019
(15)
22.05.2019 Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)
Us RMČ 000201/2019
(15)
22.05.2019 Žádost společnosti PATRIOT TRAVEL, s. r. o., Selských baterií 312/5 Řepy, 163 00 Praha 6, zastoupené na základě plné moci společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o. o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1381/1 a 1399 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17
Us RMČ 000200/2019
(15)
22.05.2019 Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1310/3 (o výměře 370 m2)a parc. č. 1293/205 ( o výměře 1278 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaného na LV 925, do správy MČ Praha 17
Us RMČ 000199/2019
(15)
22.05.2019 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu a služby: "Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“ zpracování PDS
Us RMČ 000198/2019
(15)
22.05.2019 Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD Laudova čp.1384-1386, Praha - Řepy
Us RMČ 000197/2019
(15)
22.05.2019 Náhrada stávajícího rozvaděče RS DEBH1976, ul. U Boroviček čp.254/9, Praha - Řepy
Us RMČ 000196/2019
(15)
22.05.2019 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ HMP, týkající se pozemků parc. č.1508/5, 1509 a 1510/4, k.ú. Řepy při ulici U Boroviček, Praha - Řepy
Us RMČ 000195/2019
(15)
22.05.2019 Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1149/31, 1149/46, 1149/47, 1149/48, 1149/49, 1149/50, 1149/51, 1149/83, 1149/84 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 stavbou „Zateplení a stavební úpravy objektu Skuteckého 1086, 163 00 Praha 6 - Řepy“
Us RMČ 000194/2019
(15)
22.05.2019 Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ul. Skuteckého čp.1086, Praha - Řepy
Us RMČ 000193/2019
(15)
22.05.2019 Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, přijetí nabídky
Us RMČ 000192/2019
(15)
22.05.2019 Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení 7ks notebooků"
Us RMČ 000191/2019
(15)
22.05.2019 Žádost o udělení souhlasu se zastavením exekuce
Us RMČ 000190/2019
(15)
22.05.2019 Smlouva o užívání vozidla mezi Městskou částí Praha 17 a starostkou Městské části Praha 17 paní Mgr. Jitkou Synkovou
Us RMČ 000189/2019
(15)
22.05.2019 Veřejná zakázka "Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání"- přijetí nabídky
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 11 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››
Tisk Export článku do PDF