Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
13.35 11.04.2011 k volné bytové jednotce o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1271 ve Španielově ulici
13.34 11.04.2011 k volné bytové jednotce o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1243 v Galandově ulici
13.33 11.04.2011 k volnému bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici
13.32 11.04.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici s dluhem
13.31 11.04.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy
13.29 11.04.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1094 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu
13.28 11.04.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Prohlášení vlastníka“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 – 1145
13.27 11.04.2011 k novelizaci Zásad prodeje bytových jednotek v panelových domech z majetku svěřeného do správy MČ Praha 17 a novelizace Prováděcího předpisu k Zásadám prodeje jednotek tj. k majetku svěřenému do správy MČ Praha 17
13.26 11.04.2011 k pořádání společenské akce „Pálení čarodějnic“ na pozemku parc. č. 921/1, který je svěřen do správy MČ Praha 17
13.25 11.04.2011 k volejbalovému hřišti – Na Chobotě č. 125, pozemek p. č. 49
13.24 11.04.2011 ke stavbě plynárenského zařízení pod označením “STL plynovod LPE dn 90 o celkové délce 307,1 m vč. 1 ks STL přípojky o celkové délce 23,4 m“
13.23 11.04.2011 k souhlasnému stanovisku se vstupem na pozemek parc. č. 1362, v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17
13.22 11.04.2011 k souhlasnému stanovisku se vstupem na pozemek parc. č. 45/6, v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17
13.21 11.04.2011 k převodu nájemní smlouvy - pronájem pozemku parc. č. 752/ 23 – garáž U Boroviček, který je ve správě MČ Praha 17
13.20 11.04.2011 k žádosti o převod nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1214 v ul. Vondroušova, Praha 6 – Řepy
13.19 11.04.2011 ke stavební úpravě - zádveří bytu č. XY Makovského 1224
13.18 11.04.2011 k žádosti o snížení nájmu za nebytový prostor č. 1143.1 v Makovského čp. 1143
13.17 11.04.2011 k dodatečnému zabezpečení oken nebytových prostor v Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227
13.16 11.04.2011 k doplnění zastřešení pasáží Makovského 1222 - 1227 a 1140 - 1145, Praha 6 - Řepy
13.15 11.04.2011 ke stavební úpravě vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227 a 1140 - 1145, Praha 6 – Řepy“- dodatek č. IV. víceprací smlouvy o dílo
13.14 11.04.2011 k dopracování projektové dokumentace „Stavební úpravy Sokolovny, Na Chobotě 125“
13.13 11.04.2011 k dodatku č. 5 - Stavební úpravy obj. Žufanova 1112 - 1114, Praha 6 - Řepy
13.12 11.04.2011 k provedení auditu Hasičského záchranného sboru Praha v rámci akce „Změna účelu užívání objektu Žufanova čp. 1113 a 1114 z bytových jednotek na zařízení ambulantní péče“
13.11 11.04.2011 ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“
13.10 11.04.2011 k výkonu autorského dozoru na akci: „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“
13.9 11.04.2011 k záměru sloučení Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 se ZŠ genpor. Fr. Peřiny
13.8 11.04.2011 k Dodatku Koncepce školství MČ Praha 17
13.7 11.04.2011 k výběru dodavatele veřejné soutěže „Dodávka osobního automobilu“
13.6 11.04.2011 k připomínkování návrhu novely nařízení, kterým se vydává tržní řád, resp. návrh nového nařízení – tržního řádu
13.5 11.04.2011 k návrhu na vyjmutí místa provozování VHP ulice Španielova 1378/52, uvedeného v příloze OZV, při novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje v souvislosti s přijatou novelou zákona o loteriích
13.4 11.04.2011 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Nevanova 1076 - 1079, Nevanova 1077, Praha 6 - Řepy
13.3 11.04.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených s výměnou oken pro Společenství vlastníků pro dům Nevanova 1053 - 1055 se sídlem Nevanova 1053/21, Praha 6 – Řepy
13.2 11.04.2011 k finančnímu daru firmy ERILENS s. r. o. Městské části Praha 17
13.1 11.04.2011 k programu jednání ZMČ dne 20. 4. 2011
12.41 30.03.2011 k návrhu na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 17
12.40 30.03.2011 k návrhu na úpravu územního plánu – vyhlášení ploch veřejného prostranství v lokalitě ulice Mrkvičkova a Skuteckého – Laudova a variantní návrh řešení umožňující výstavbu hromadných garáží v ulici Mrkvičkova, na poz. parc. č. 1502/8, k. ú. Řepy
12.39 30.03.2011 k odstranění stromů v „Areálu fotbalového hřiště“ a v „Areálu Sokolovny“
12.38 30.03.2011 k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS
12.37 30.03.2011 k úpravám vstupních prostor restaurace Sokolovna, stavební úpravy sociálního zázemí - dokumentace
12.36 30.03.2011 k rekonstrukci jader bytů v ul. Žufanova 1093 - 1095, 1098, 1099 a Bazovského 1118 - 1120
12.35 30.03.2011 k žádosti pana XY, Čistovická čp. 241 o prominutí hrazení nájemného za první měsíc v náhradním bytě
12.34 30.03.2011 k žádosti pana XY, Čistovická čp. 241 o prominutí hrazení nájemného za první měsíc v náhradním bytě
12.33 30.03.2011 k žádosti o účelovou dotaci na plavání seniorů v roce 2011
12.32 30.03.2011 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2010/0522 s firmou TECHTEX s. r. o. k akci „Zdravé a hravé Řepy“
12.31 30.03.2011 ke schválení výběru firmy a návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovní plochy v ulici Španielova 1277 - 1290, parc. č. 1238/51 v Praze – Řepích na víceúčelové sportovní hřiště“
12.30 30.03.2011 ke zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Parkoviště pro polikliniku - lokalita 1, změna č. 1 a zajištění inženýrské činnosti pro parkoviště v ul. Žufanova lokalita 2“
12.29 30.03.2011 k žádosti o slevu z nájemného za byt č. XY Nevanova 1076
12.28 30.03.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1098 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu
12.27 30.03.2011 k žádosti pana XY, bytem Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt. jednotce o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
12.26 30.03.2011 k žádosti paní XY a paní XY, Galandova 1244 o vystavení nájemní smlouvy k byt. jednotce o vel. 3+1/L v domě čp. 1244, Galandova ulice
Tisk Export článku do PDF