Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
23.7 05.09.2011 k připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky č. 20/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 22/2006 Sb. hl. m. Prahy, o spádových oblastech základních škol, která by od ledna 2012 měla nahradit vyhlášku stávající
23.6 05.09.2011 k připomínkování návrhu nového nařízení – Nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze
23.5 05.09.2011 k rozšíření kamerového souboru
23.4 05.09.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 8. 2011
23.3 05.09.2011 ke Zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2011
23.2 05.09.2011 k finančnímu příspěvku církevní organizaci Domov sv. Karla Boromejského
23.1 05.09.2011 k volbě soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
22.27 17.08.2011 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1149/24, 1502/62, 1502/73, v k. ú Řepy, LV 4413 a pozemků parc. č. 1142/225, 1502/8, 1502/163, v k. ú Řepy, LV 867
22.26 17.08.2011 k žádosti o povolení výstavby pergoly na volejbalových hřištích pronajatých TJ Sokol Řepy; k vybudování el. přípojky pro kontejner sloužící jako zázemí volejbalového hřiště
22.25 17.08.2011 k záměru MČ Praha 17 koupit část pozemku parc. č. 732/63 (cca 160m2) ve vlastnictví P&K developers, s. r. o. v k. ú. Zličín
22.24 17.08.2011 k žádosti pana XY, bytem Španielova 1286, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 1286/XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1286, Španielova ulice
22.23 17.08.2011 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Nevanova 1053 - 1055 na úhradu části nákladů spojených s výměnou oken
22.22 17.08.2011 k rezignaci Jiřího Horešovského na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17
22.21 17.08.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1222 o udělení souhlasu s podnájmem části bytu
22.20 17.08.2011 k žádosti oprávněných nájemců manželů XY, o odkup b. j. 1137/XY o velikosti 2+kk v bytovém domě Jiránkova 1137 v k. ú. Řepy - prodej IV. etapa
22.19 17.08.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1243/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1243 až 1246
22.18 17.08.2011 k volnému bytu o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici
22.17 17.08.2011 k pravidlům výběrového řízení na prodej bytových jednotek v majetku Městské části Praha 17 do osobního vlastnictví
22.16 17.08.2011 k záměru MČ Praha 17 koupit rodinný dům ul. Slánská čp. 269 ve vlastnictví paní XY na pozemku parc. č. 365, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy
22.15 17.08.2011 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru v suterenu domu čp. 1155, Vondroušova ul., Praha 6 - Řepy
22.14 17.08.2011 ke zřízení vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy
22.13 17.08.2011 ke zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu po pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy, jehož správa je svěřena MČ Praha 17
22.12 17.08.2011 k prodeji pozemků parc. č. 1375/6 a 1378/14
22.11 17.08.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna výtahů ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
22.10 17.08.2011 ke kontrole v Klubu občanů BBD Vondroušova
22.9 17.08.2011 k návrhu na odprodej vozidla Felicia AHX 77 – 72
22.8 17.08.2011 k vyhodnocení výzvy k podání nabídky na opravu auto jeřábu v užívání SDH Řepy
22.7 17.08.2011 k vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky „Klimatizace části objektu radnice MČ Praha 17“
22.6 17.08.2011 ke jmenování nových členů školských rad základních škol Městské části Praha 17
22.5 17.08.2011 ke zprávě o plnění rozpočtu PO za 1. pololetí roku 2011
22.4 17.08.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce v objektu MŠ Bendova 1123/1 na novou třídu“ a podpis smlouvy
22.3 17.08.2011 k finančnímu daru Československé obchodní banky a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Městské části Praha 17
22.2 17.08.2011 k finančnímu daru firmy NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 – Řepy, Městské části Praha 17
22.1 17.08.2011 k rezignaci PaedDr. Jiřího Horešovského na funkci člena Komise kultury a vzdělávání
21.41 03.08.2011 k odměnám pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ
21.40 03.08.2011 k plánu investic na roky 2012 – 2017
21.39 03.08.2011 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu - „Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – kamerový systém bezpečné město Praha 17“
21.38 03.08.2011 ke jmenování tajemníka majetkové komise; ke jmenování předsedy škodní a vyřazovací komise
21.37 03.08.2011 k návrhu výstavby nového kontejnerového stání v ulici Žufanova, parc. č. 1234/57
21.36 03.08.2011 k letní a zimní údržbě a úklidu pasáží bytových domů čp. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v ulici Makovského v Praze – Řepích
21.34 03.08.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1353 eč. 6 zahrádkářská kol. Ke Kaménce
21.33 03.08.2011 k záměru MČ Praha 17 směnit části pozemků parc. č. 1142/784 (správa MČ Praha 17), 1142/615 a 1142/786 (vlastnictví soukromé osoby), vše v k. ú. Řepy
21.32 03.08.2011 k odmítnutí bytu ústupového bydlení paní XY, Zrzavého 1082, Praha 6 – Řepy a revokace usnesení RMČ a ZMČ o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení
21.31 03.08.2011 k žádosti o prominutí hrazení nájemného za první měsíc v náhradním bytě a úhradu nákladů spojených se stěhováním a změnou trvalého pobytu
21.30 03.08.2011 k žádosti pana XY, bytem Žufanova 1095, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v bytě o vel. 1+k.k. v 6. podlaží domu čp. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy
21.29 03.08.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy
21.28 03.08.2011 k žádosti pana XY, Jiránkova 1136 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného
21.26 03.08.2011 k žádosti pana XY o uzavření nové smlouvy o pronájmu ordinace na adrese Žufanova 1114, Praha 6 - Řepy, Praha 6 – Řepy
21.25 03.08.2011 k využití volného nebytového prostoru – ordinace v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice
21.23 03.08.2011 k výrobě a montáži reklamních panelů - Makovského čp. 1223, 1226, 1227
Tisk Export článku do PDF