Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
16.25 25.05.2011 k finančnímu daru věnovanému panem Pavlem Jelínkem Městské části Praha 17 na kulturní a sportovní akce
16.24 25.05.2011 k finančnímu daru věnovanému panem XY Městské části Praha 17 na kulturní a sportovní akce
16.23 25.05.2011 k odvolání pana XY, Jiránkova 1137 proti usnesení RMČ č. 9.12 ze dne 14. 2. 2011 ve věci odslužebnění bytu
16.22 25.05.2011 k žádosti pana XY a paní XY, Jiránkova 1137 o udělení souhlasu s podnájmem bytu
16.21 25.05.2011 k žádosti paní XY, Makovského 1145 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
16.20 25.05.2011 k žádosti pana XY, Žufanova 1099, Praha 6 – Řepy o odpuštění poplatků z prodlení a nákladů soudního řízení za byt o vel. 1+k.k., ve 3. podlaží, Žufanova 1099
16.19 25.05.2011 k žádosti paní XY, Todická, 25169 Velké Popovice, o odpuštění poplatků z prodlení za byt. jednotku o vel. 3+1/L, v 6. podlaží, Vondroušova čp. 1216, Praha 6 - Řepy
16.16 25.05.2011 k přidělení bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici jako náhradního za byt o vel. 2+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici a žádost o společný nájem tohoto bytu
16.15 25.05.2011 k přidělení bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici jako náhradního za byt o vel. 1+1 v domě čp. 252 v Čistovické ulici a žádost o společný nájem tohoto bytu
16.14 25.05.2011 k bytovým náhradám pro nájemce domu Čistovická 252, Praha 6 – Řepy
16.13 25.05.2011 k volné bytové jednotce č. 1161/XY o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici
16.12 25.05.2011 k volné bytové jednotce č. 1155/XY o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1155 ve Vondroušově ulici
16.11 25.05.2011 ke změně v článku III. a VI. Zásad postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. v Městské části Praha 17
16.10 25.05.2011 k žádosti o souhlas s rozšířením účelu nájmu nebytového prostoru 1225.4 v Makovského čp. 1225
16.8 25.05.2011 k souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1411/26, k. ú. Řepy, se změnou stavby dočasné na stavbu trvalou
16.7 25.05.2011 ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111 , Praha - Řepy“
16.6 25.05.2011 k rozhodnutí o přidělení dotace z Fondu pro podporu základních škol
16.5 25.05.2011 k žádosti o navýšení počtu pracovníků VÝS
16.4 25.05.2011 k rozšíření pojistné smlouvy č. 52313533-18 mezi Městskou částí Praha 17 a Českou pojišťovnou a. s.
16.3 25.05.2011 k pravidlům a podmínkám pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2011 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území MČ P17 (SO P17)
16.2 25.05.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 5. 2011
16.1 25.05.2011 ke Zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2011
15.27 11.05.2011 k vyjádření Městské části k vyhodnocení připomínek MČ Praha 17 ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy odborem územního plánu MHMP
15.26 11.05.2011 k revokaci usnesení č. 14.11 ze dne 27. 4. 2011 - jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 - Řepy“
15.25 11.05.2011 k opravám sušáren bytových domů Makovského 1140 - 1145, 1222 - 1227
15.24 11.05.2011 k vyhodnocení nabídek pro „Prohlášení vlastníka Makovského 1222 – 1227 a Makovského 1140 - 1145“ doručených na základě výzvy k předložení nabídky dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“
15.23 11.05.2011 k I. kolo výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1283/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
15.22 11.05.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1280/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
15.21 11.05.2011 k I. kolu výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1130/XY do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku
15.20 11.05.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1157/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160
15.19 11.05.2011 k žádosti pana XY, Makovského 1226 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu
15.18 11.05.2011 k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Makovského čp. 1141, Praha 6 – Řepy
15.17 11.05.2011 k žádosti Autoškoly Top o uzavření splátkového kalendáře na dlužnou pohledávku
15.15 11.05.2011 k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1142 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy
15.14 11.05.2011 k výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru č. XY suterén čp. 1079 v ul. Nevanova, Praha 6 – Řepy
15.13 11.05.2011 ke zřízení kanalizace s napojením do splaškové stoky po pozemcích parc. č. 1362 a 1352/178 v k. ú. Řepy
15.12 11.05.2011 ke stanovení jednorázové ceny za omezení užívání nemovitostí při inženýrských sítí (vč. přeložek) – věcná břemena
15.11 11.05.2011 k souhlasnému stanovisku se vstupem na část pozemků parc. č. 1142/311 až 1142/315, 1142/322,1142/324 až 1142/326 v k. ú. Řepy. Pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 17
15.10 11.05.2011 k souhlasnému stanovisku se vstupem na pozemek parc. č. 1362, v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17
15.9 11.05.2011 k návrhu úpravy časti hřbitova v k. ú. Řepy – vícepráce
15.8 11.05.2011 k dodatku č. 1 - Zpevněná plocha ze zámkové dlažby u Sokolovny
15.7 11.05.2011 k veřejné zakázce na službu – zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení „Stavební úpravy vnitřních prostor Čistovická 241“
15.6 11.05.2011 k „rekonstrukci fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50, 49 k. ú. Řepy“ - dodatek č. 1
15.5 11.05.2011 k výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby: Zateplení ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy
15.4 11.05.2011 k výměně oken MŠ Španielova 1316
15.3 11.05.2011 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy staré budovy Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“
15.2 11.05.2011 ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139
15.1 11.05.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6 – Řepy
14.39 27.04.2011 k urgenci splnění bodu II. usnesení RMČ č. 8.25 ze dne 2. 2. 2011
14.38 27.04.2011 k vybudování sportovní plochy – skateparku – na pozemku MČ Praha 17 – Řepy, č. parcely 50 (vedle fotbalového hřiště Na Chobotě)
Tisk Export článku do PDF