Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
24.19 21.09.2011 k žádosti pana XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o převod garážového stání v suterénu halových garáží čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
24.18 21.09.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1411/12, 1411/10, 1411/6, 1411/3 a 1411/9 v k. ú. Řepy
24.17 21.09.2011 k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1293/51, 1293/50, 1293/55 a 1293/56 v k. ú. Řepy
24.16 21.09.2011 k výpůjčce části pozemku parc. č. 555 v k. ú. Řepy o výměře 1102 m2 pro stavbu „Obnova SSZ 6.128 Karlovarská – smyčka tramvají Bílá Hora“
24.15 21.09.2011 k výpůjčce pozemků parc. č. 368/3 (114 m2) a 1029/22 (171 m2) v k. ú. Řepy pro pokládku koordinačního kabelu a 2ks optických trubek mezi skříní KS 193 – křižovatka Slánská Žalanského a novou skříní na křižovatce Slánská – Bazovského
24.14 21.09.2011 k převzetí pozemku parc. č. 1327/11 ul. Na Moklině 36, k. ú. Řepy, v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
24.13 21.09.2011 ke geofyzikálnímu průzkumu pro akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště“
24.12 21.09.2011 k veřejné zakázce na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy“
24.11 21.09.2011 k veřejné zakázce na dodávku „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1135, Praha 6 – Řepy“
24.10 21.09.2011 k solárnímu osvětlení cesty pro pěší k úřadu MČ Praha 17
24.8 21.09.2011 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290, Španielova 1288, Praha 6 - Řepy
24.7 21.09.2011 k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 - 1160, Vondroušova 1158/5, Praha 6 – Řepy
24.6 21.09.2011 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1150 - 1153 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
24.5 21.09.2011 ke změnám rozpočtu k 30. 9. 2011
24.4 21.09.2011 k připomínkování návrhu nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze
24.3 21.09.2011 k odměně ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2011
24.2 21.09.2011 k poskytnutí finančních prostředků mateřským školám
24.1 21.09.2011 ke změně účelu čerpání dotace z Fondu pro podporu základních škol
23.39 05.09.2011 ke schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ Jana Wericha
23.38 05.09.2011 ke slavnostní světelné vánoční výzdobě pro MČ Praha 17
23.37 05.09.2011 k letní a zimní údržbě a úklidu pasáží bytových domů č. p. 1140 - 1145 a 1222 - 1227 v ulici Makovského v Praze – Řepích
23.36 05.09.2011 k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Zimní údržba chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2011/2012“
23.35 05.09.2011 k veřejné zakázce na službu „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov mateřských škol“
23.34 05.09.2011 k programu jednání ZMČ dne 14. 9. 2011
23.33 05.09.2011 k uzavření dodatku smlouvy s firmou Nový úklid, a. s. ve vazbě na nově stanovené úřední hodiny
23.32 05.09.2011 k hmotným darům firmy GERnétic – LK Servis, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6 - Řepy Městské části Praha 17
23.31 05.09.2011 k finančnímu daru firmy C. W. R. Czech s. r. o., Domažlická 1256, 130 00 Praha 3, Městské části Praha 17
23.30 05.09.2011 k informaci o ředitelském volnu ředitelů základních škol a základní umělecké školy Blatiny
23.29 05.09.2011 k otevření nové třídy v MŠ Bendova, Bendova 1/1123 – termín otevření, financování mezd
23.28 05.09.2011 k vyhlášení vítěze veřejné zakázky „Zastupování klienta při obchodování elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny“
23.27 05.09.2011 ke schválení daru pro „Dětskou Atletickou Ligu“
23.26 05.09.2011 ke kupní smlouvě - rodinný dům ul. Slánská č. p. XY ve vlastnictví paní XY na pozemku parc. č. 365, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy
23.25 05.09.2011 k vybudování sportovní plochy – skateparku na pozemku MČ Praha 17 – Řepy č. parcely 50
23.24 05.09.2011 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevnění pěšin v zeleni na území MČ Praha 17 Řepy - II“ a uzavření smlouvy o výpůjčce s MHMP
23.23 05.09.2011 k přípojkám dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy, ul. K Mostku
23.22 05.09.2011 k přípojkám a sjezdu z komunikace, na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/4 a 216/4 v k. ú. Řepy
23.21 05.09.2011 k přípojkám a sjezdu z komunikace na pozemku parc. č. 1446 v k. ú. Řepy, pro RD na pozemku parc. č. 215/3 a 216/3 v k. ú. Řepy
23.20 05.09.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1399 o výměře 8,3 m2 v k. ú. Řepy. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17
23.19 05.09.2011 k pronájmu části pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy
23.18 05.09.2011 k prodloužení platnosti Smlouvy o výpůjčce formou dodatku č. 1 k pozemku parc. č. 547/1, který je svěřen do správy MČ Praha 17, v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská
23.17 05.09.2011 k žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1149/24, 1502/62, 1502/73, v k. ú Řepy, LV 4413 a pozemků parc. č. 1142/225, 1502/8, 1502/163, v k. ú. Řepy, LV 867
23.16 05.09.2011 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení věcného břemene na uložení sítí (plyn, voda a kanalizace)
23.15 05.09.2011 k likvidaci části montované haly ve vlastnictví MČ Praha 17 na pozemku parc. č. 1327/13, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy
23.14 05.09.2011 k chodníku pro bezbariérový přístup do sálu Sokolovny
23.13 05.09.2011 k VII. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Makovského č. p. 1222 až 1227 Makovského 1140 až 1145 v k. ú. Řepy
23.12 05.09.2011 k VII. etapě prodeje BJ bytového domu ul. Makovského 1140 - 1145
23.11 05.09.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Galandova 1243 - 1246 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
23.10 05.09.2011 k žádosti oprávněných nájemců b. j. o velikosti 3+1 manželů XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1243/XY ul. Galandova 1243 – prodej V. etapa
23.9 05.09.2011 k žádosti CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku v užívání CSZS
23.8 05.09.2011 k informaci o využití zařízení pro tísňové volání AREÍON
Tisk Export článku do PDF