Usnesení RMČ

Číslo usnesení
(jednání RMČ)
Datum Název
26.44 24.10.2011 k rekonstrukci chodníků v ulici K Motolu
26.43 24.10.2011 ke změně plánu oprav z důvodu zatékání do objektu Nevanova 1051, 1052
26.42 24.10.2011 k záměru provedení stavební úpravy v přízemí objektu ÚMČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, pro zabezpečení agendy elektronických občanských průkazů od 1. 1. 2012
26.41 24.10.2011 k zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17
26.40 24.10.2011 k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284 - 1290 se sídlem Španielova 1288, Praha 6 - Řepy
26.39 24.10.2011 k výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení akce „Stavba skateparku v Praze - Řepích“
26.38 24.10.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM2011/0144 „Zateplení ZŠ J. Wericha Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“
26.37 24.10.2011 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SM2011/0027 „Rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku č. parc. 50,49 k. ú. Řepy“
26.36 24.10.2011 k žádosti paní XY, bytem Makovského čp. 1142, Praha 6 – Řepy o prodloužení smlouvy o nájmu bytu o vel. 2 + k. k.
26.35 24.10.2011 k projednání zálohové úhrady investice do nebytového prostoru v ul. Ke kulturnímu domu č. popisné 439 na pozemku parc. č. 750 v k. ú. Řepy, panu XY
26.34 24.10.2011 k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17 a převzetí záštity MČ Praha 17 nad akcí Pražský cyklokros, O pohár městské části Praha 17 – Český pohár MASTERS
26.33 24.10.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – V. etapy v ul. Jiránkova 1138 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
26.32 24.10.2011 k ukončení prodeje bytového panelového domu – IV. etapy v ul. Jiránkova 1137 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy
26.31 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1145/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145
26.30 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1144/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.29 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1143/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.28 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1143/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.27 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1143/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 – 1145
26.26 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1143/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.25 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1142/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.24 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1141/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.23 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1140/XY pro prodej BJ bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145
26.22 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1138/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova čp. 1138
26.21 24.10.2011 k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1137/XY pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1137
26.20 24.10.2011 k žádosti paní XY, Todická, 25169 Velké Popovice, o odpuštění poplatků z prodlení za byt. jednotku č. XY o vel. 3+1/L, v 6. podlaží, Vondroušova čp. 1216, Praha 6 – Řepy
26.19 24.10.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1112, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a ponechání bydlení v bytě o velikosti 4+1/L, v 6. podlaží domu čp. 1112 v Praze 6 – Řepích
26.18 24.10.2011 k žádosti paní XY, Žufanova 1094, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a ponechání bydlení v bytě o velikosti 2+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1094 v Praze 6 – Řepích
26.17 24.10.2011 k žádosti paní XY, Stříbrského, Praha 4 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel. 2+kk v Makovského ulici čp. 1227 za červenec, srpen a září 2011
26.16 24.10.2011 k žádosti pana XY, Makovského 1226 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2 +k. k., Makovského čp. 1226 Praha 6 – Řepy
26.15 24.10.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2 +k. k., Makovského čp. 1145 Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1145/XY
26.14 24.10.2011 k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1142 Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1142/XY
26.13 24.10.2011 k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 1 +1/L, Makovského čp. 1140 Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1140/XY
26.12 24.10.2011 k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 1. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy
26.11 24.10.2011 k žádosti pana XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 17
26.10 24.10.2011 k žádosti Mensa gymnázia, o. p. s. o snížení nájmu v budově Základní školy J. Wericha
26.9 24.10.2011 k rekonstrukci části objektu MŠ Bendova 3/1122 na novou třídu
26.8 24.10.2011 k připomínkám k novele nařízení č. 9/2011 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
26.7 24.10.2011 ke jmenování Mgr. Františka Kubáka do funkce člena Sociální a zdravotní komise
26.6 24.10.2011 ke složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2011.; k metodickému pokynu k inventarizaci majetku a závazků m. č. Praha 17 k 31. 12. 2011
26.5 24.10.2011 ke změnám rozpočtu k 31. 10. 2011
26.4 24.10.2011 k žádosti Klubu Silového trojboje Sporting Apis o změnu darovací smlouvy č. 2011/0121 v použití darovaných peněžních prostředků z odvodu části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2010
26.3 24.10.2011 ke zprávě o čerpání příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken
26.2 24.10.2011 k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, týkající se změn přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky
26.1 24.10.2011 k dodatku Organizačního řádu č. 3
25.40 10.10.2011 k žádosti o příspěvek na nákup pohárů na akci CZECH BUMBÁC BALL
25.39 10.10.2011 k výběrovému řízení „Chodník pro bezbariérový přístup do sálu Sokolovny, Na Chobotě č. p. 125, Praha 6 - Řepy“
25.38 10.10.2011 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SM 2011/0013 zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Hasičská zbrojnice Řepy“
25.37 10.10.2011 k vánočnímu prázdninovému provozu v Mateřské škole Laudova se spec. třídami, místo výkonu Opuková 10
25.36 10.10.2011 k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“ a podpis smlouvy
25.35 10.10.2011 k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby, PD „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy“
Tisk Export článku do PDF